Факультет фінансів

П'ята студентська наукова конференція «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ»02 Листопада 2016р.

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

іменіВАДИМА ГЕТЬМАНА»

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, Рада молодих вчених

 

П'ята студентська наукова конференція

«Сучасні проблеми економіки та фінансів»

(18 листопада 2016 року)

 

Оргкомітет запрошує студентів взяти участь у роботі  5-ої студентської наукової конференції студентів "сучасні проблеми економіки та фінансів", який відбудеться 18 листопада 2016 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ).

 

Робочі мови семінару:українська, російська, англійська.

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:

(А) Актуальні питання економічної теорії та політики

(Б) Фіскальні інструменти протидії найбільш вагомими глобальними ризиками

(В) Ринкові фінансові інструменти боротьби з екологічними, соціальними та економічними викликами

 

ДЛЯ УЧАСТІ НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ ДО 05 листопада 2016РОКУ НА АДРЕСУ ОРГКОМІТЕТУ:

­          заявку на участь згідно з наданим зразком,

­          файл із тезами доповіді електронною поштою (kafin_konf@ukr.net),

­          роздрукований та підписаний автором один примірник тез,

­          рецензію наукового керівника на доповідь.

 

Роботи, що не відповідають вимогам і не представлені у встановлений термін – не розглядаються.

Тези проходять конкурсний відбір у комісії, до складу якої включені провідні науковці-фінансисти. Надходження тез доповідей електронною поштою необхідно перевірити за телефонами оргкомітету.

Тези доповідей, відібрані за конкурсом, будуть опубліковані у збірці матеріалів за результатами наукової конференції, а їх авторам будуть надіслані запрошення до участі в роботі семінару до 10 листопада 2016 року. Автори найбільш цікавих досліджень, на думку членів комісії, отримають можливість надрукувати статтю за напрямком дослідження в електронному науковому виданні «Молодіжний економічний дайджест» (вимоги до роботи на сайті журналу med.kneu.edu.ua). За результатами конференції буде сформований електронний збірник наукових праць, який може бути зарахований у збільшення друкованих аркушів наукової роботи.

 

Матеріали надсилати на адресу:

Кафедра фінансів, (для оргкомітету)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», проспект Перемоги, 54/1, м. Київ, 03680

Довідки за телефонами

(044) 456-36-35 – кафедра фінансів

Інформація на сайті

www.kneu.edu.ua

E-mail:

kafin_konf@ukr.net

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ

Реєстрація учасників семінару відбуватиметься за адресою м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, 1-й корпус ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:

17.11.2016 р. – з 15.00 до 19.00 у аудиторії 314

18.11.2016 р. – з 8.30 до 10.00 у конференц-залі

Початок роботи:18 листопада 2016 року о 10.00 у конференц-залі 1-го корпусу ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Учасники обов’язково повинні мати при собі: запрошення від оргкомітету, паспорт, студентський квиток і посвідчення про відрядження.

Прохання квитки на зворотній проїзд придбати завчасно.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Тези доповідей, що містять мінімальну кількість формул і графіків, обсягом не більше двох сторінок формату А4 повинні бути надруковані у текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1.5, поля з усіх боків – 20 мм.

Назву доповіді друкувати великими жирними літерами симетрично до тексту. Праворуч, через два інтервали під назвою доповіді – прізвище та ініціали автора. Нижче, через один інтервал – назву спеціальності, курс, повну назву навчального закладу. Нижче, через один інтервал – науковий ступінь, звання та прізвище та ініціали наукового керівника.

Приклад оформлення Назви тез доповіді:

 

Барсук М.В.

«Фінанси і кредит», 4 курс

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри фінансів Котіна Г.М.

 

Завдання та напрями фіскальної децентралізації в Україні

 

Текст тез …

Література:

1.

2….

Формули розташовувати по центру, нумерацію здійснювати по правому краю. При наборі формул використовувати вбудований у MS Word редактор формул. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.

Рукопис тез доповіді повинен бути ретельно відредагований, оскільки матеріали семінару будуть публікуватися до її початку.

Рецензія наукового керівника на доповідь є обов’язковою!

Роботи публікуються на основі конкурсного відбору.

Вимоги до тез доповідей:

1.        Чітко сформульована і обґрунтована проблема дослідження.

2.        Проблема розглянута всебічно з урахуванням переваг, недоліків і протиріч.

3.        Виявлені і розкриті позитивні зрушення, досягнення вітчизняної фінансової практики за проблематикою, що досліджується.

4.        Особиста позиція автора та його пропозиції підтверджені вагомими аргументами, що випливають із проведеного ним аналізу.

5.        Рекомендації щодо будь-яких вдосконалень мають бути аргументовані, а також розкриті механізми їх втілення.

6.        Посилання на «світовий досвід» має бути конкретним, із зазначенням країни або групи країн і періоду часу застосування відповідного досвіду, а також виявлена реальна можливість його застосування в Україні

7.        Необхідність відповідності української практики “світовим стандартам” має бути доведена, а також вказані конкретні стандарти (назва та організація, яка їх розробила)

 

Сподіваємося на плідну співпрацю!

ЗАЯВКА

на участь у конференції

«Сучасні проблеми економіки та фінансів»

 

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника

 

Курс навчання, спеціальність (факультет)

 

Повна назва навчального закладу

 

Адреса навчального закладу та Е-mail

 

Адреса доповідача

 

Контактний телефон доповідача

 

Е-mail доповідача

 

Прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника

 

Наукова ступінь та вчене звання, посада наукового керівника

 

Обраний пріоритетний напрямок

 

Назва доповіді

 

Використання проекційної техніки

 

Ваша участь у семінарі передбачає

£виступ з доповіддю

£тільки участь у обговоренні

Потреба в бронюванні гуртожитку

£Так

£Ні

 

“_____” _____________ 2016 року

 

Підпис ________________