Факультет фінансів

Кафедра страхування

 Кафедра  страхування була створена в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2002 р.  в результаті реорганізації кафедри фінансів підприємств і страхової справи.

Детальніше про кафедру »

 Місія кафедри - розвиток науково-освітньої школи страхування КНЕУ, підготовка фахівців вищої кваліфікації для страхового сектору економіки України на основі компетентнісного підходу.

Мета кафедри – лідерство в науково-освітній і науково-дослідній діяльності у сфері страхування в Україні.

Створення кафедри страхування відкрило нові можливості ученим КНЕУ  розвивати вітчизняну страхову науку завдяки успішній дослідницькій діяльності, підготовці та захисту на кафедрі кандидатських та докторських дисертацій, виданню монографій, підручників та навчальних посібників.

На кафедрі зосереджений потужний науково-педагогічний потенціал, завдяки якому сформувалася і розвивається науково-педагогічна школа страхування КНЕУ.  Більшість викладачів мають досвід науково-педагогічної роботи у сфері страхування понад 20 років. Серед них - два доктори наук, професори, одинадцять кандидатів наук, доцентів. 

З самого початку заснування кафедри пріоритетним для її колективу стала наукова діяльність. В цілому  дослідження колективу кафедри підпорядковані єдиній меті – пошукам найбільш ефективної системи страхового захисту юридичних і фізичних осіб від втрати майна і доходів внаслідок ризикових ситуацій. Наукова робота знайшла своє вираження в активізації підготовки викладачами і аспірантами кандидатських і докторських дисертацій. За рокиіснування кафедри було захищено одну докторську (проф. О.О.Гаманкова) та 14  кандидатські дисертації. Серед кандидатів наук - викладачі, які працюють у складі кафедри: доц.Баранова О.В., доц.Баранов А.Л., доц. Димніч О.В., доц.Залєтов О.М., доц..Заікін Ю.В., доц.. Колотило О.Д., доц..Кривошлик Т.Д., доц.. Мурашко О.В., доц.Сліпко К.О., доц.Стецюк Т.М., доц..Татаріна Т.В. Успішно закінчили аспірантуру і захистили дисертації: Нечипоренко В.І., теперішній директор Центру бізнес-стратегій «Перспектива», доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту КНУ ім. Т.Г.Шевченка;  Смоленюк Р.П.- теперішній ректор Хмельницького економічного університету, Супрун А.А. – доцент кафедри фінансів Криворізького національного університету, теперішній докторант нашої кафедри.

За останні роки ученими кафедри опубліковано 9 колективних і одноосібних монографій з актуальних питань страхової діяльності. Крім того, щорічно  30-45 статей розміщуються в наукових збірниках і журналах, публікуються до 50 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Розвитку наукової школи страхування КНЕУ і поширенню ідей цієї школи сприяють Міжнародні науково-практичні конференції «Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації»,  започатковані на постійній основі кафедрою страхування КНЕУ з 2012 р.  Перша така конференція  була  присвячена 10-річчю кафедри страхування КНЕУ. До цього ювілею було підготовлено спецвипуск всеукраїнського журналу «Страхова справа», де опублікували свої статті всі викладачі кафедри. За підсумками конференції було видано спецвипуск наукового збірника КНЕУ «Формування ринкової економіки». Друга така конференція відбулася у 2014 р. і буде надалі відбуватися один раз на два роки.  

Розвиток науково-освітньої школи страхування КНЕУ дав змогу запровадити в Київському національному економічному університеті першу в Україні магістерську програму «Страховий менеджмент, яка протягом останніх п’яти років входить до ТОП-50 Світового рейтингу EDUNIVERSAL. Магістерська програма «Страховий менеджмент» дозволяє студентам отримати унікальні знання і набути професійних компетенцій щодо: управління процесом створення і розвитку страхової компанії, розробки стратегії і тактики її ринкової поведінки; управління платоспроможністю страхової компанії, її операційними, інвестиційними, фінансовими ризиками; управління вхідними і вихідними грошовими потоками страхової компанії, її прибутковістю; формування збалансованого страхового портфеля. Ці знання та компетенції створюють для випускників програми «Страховий менеджмент» відчутні конкурентні переваги на ринку праці і дозволяють отримати своє перше робоче місце в страховому бізнесі одразу після закінчення університету

За час існування цієї магістерської програми  підготовлено понад 500 магістрів. Більшість з них працює на відповідальних посадах устрахових компаніях і об’єднаннях. Так,Н.В. Гудима довгі роки очолювала Лігу страхових організацій України;керівниками страхових компаній працюють Бойчин М.М. (Голова Правління ПАТ «Європейське туристичне страхування»), Гордієнко І.М.(Голова Правління АСК «ІНГО Україна»), Кулєшин О.А.(Генеральний директор ПАТ «СК «ФОРТЕ ЛАЙФ»), Нельга П.О.(Голова Правління ПАТ «СК «Українська страхова група»), Подолянко Я.М. (Голова правління ПАТ «Київський страховий дім»)та багато інших наших випускників.   

 Результатом наукових  досліджень і узагальнення педагогічної практики  стала підготовка колективом кафедри перших в Україні підручників і навчальних посібниківз грифом МОН України:  

-   «Страхування» (колектив авторів за наук. редакцією проф.. С.С.Осадця), який витримав три видання;  готується четверте видання підручника;

-   «Страхові послуги» (автори:доц.. Артюх Т.М., доц..Баранова О.В.,проф..Гаманкова О.О., доц.. Кривошлик Т.Д., доц.. Колотило О.Д., проф..Осадець С.С.,доц..Татаріна Т.В., проф..Фурман В.М.);

-    «Страховий менеджмент»(колектив авторів за ред. проф. ОсадцяС.С.);

-   «Облік і аудит у страхових організаціях» (автор проф. Гаманкова О.О.);

-    «Фінанси страхових організацій» (автор проф.. Гаманкова О.О.);

-    «Фінансистрахових організацій. Практикум» (автори доц.. Баранов А.Л., доц.. Баранова О.В.);

-     «Соціальне страхування. Практикум» (автори доц.. Мурашко О.В., доц.. Стецюк Т.І., доц.. Горянська С.В., доц..Димніч О.В.).

  Кафедра забезпечила студентів такожнизкою посібників для самостійної  та дистанційної  форм навчання, навчально-методичним комплексом магістерської програми «Страховий менеджмент».

Оскільки переважна більшість підручників і навчальних посібників були першими в Україні, вони носили яскраво виражений дослідницький характер і розвивали ті напрямки страхування, які до появи зазначених праць були слабко або зовсім не досліджені. Підручники і посібники широко використовуються багатьма вищими навчальними закладами України, а також в працівниками страхового бізнесу  в їх практичній діяльності.

      Велика увага в рамках розвитку науково-освітньої школи страхування КНЕУ приділяється організації наукової роботи студентів. Щорічнокафедра страхування проводить секцію «Страхування» у складі університетської наукової конференції. В ній виступають з доповідями 25-35 студентів.  Доповідачі отримують грамоти університету і подарунки від спонсорів– страхових компаній-партнерів кафедри страхування.  Студенти також беруть активну участь в міжвузівських  і міжнародних конференціях, олімпіадах та конкурсах, які відбулися за часів існування кафедри у Москві, Санкт-Петербурзі, Мінську та Вроцлаві. Студенти магістерської програми «Страховий менеджмент» активно залучаються до  підготовки та проведенняМіжнародних науково-практичних конференцій, які організує кафедра страхування, і мають можливість публікувати тези  своїх доповідей в матеріалах конференцій.Робота кафедри зі студентами проводиться також у формі щорічних чемпіонатів «Що?Де?Коли?-страхування» з Борисом Бурдою та інтелектуального чемпіонату «Управлінські поєдинки».

    За  рішенням Вченої ради КНЕУ на фінансово-економічному факультеті створено Навчально-практичний центр страхового бізнесу КНЕУ (НПЦСБ) (директор к.е.н., доцент кафедри  Заікін Ю.В.), який працює під науково-методичним керівництвом кафедри страхування.  Центр має повний набір нормативних актів з страхування, декілька комплектів правил страхування та інших документів, що використовуються в практиці страхової діяльності. НПЦСБ має також  електронні версії річних звітів всіх страхових компаній України  починаючи з 2003 р. Це дозволяє студентам виконувати навчальні завдання, здійснювати наукову роботу користуючись реальною інформацією. В цьому центрі проводяться тренінги та інші практичні заняття з студентами. Тут можна отримати консультацію з будь якого питання зістрахової проблематики.

   При кафедрі страхування діє Науково-дослідний Інститут страхування КНЕУ (директор проф. Гаманкова О.О.). Його основне завдання полягає в підвищенні наукового рівня страхових дисциплін, що викладаються кафедрою. Це досягається як опрацюванням інститутом важливіших проблем розвитку страхування,  участю викладачів як в підготовці  нормативних актів, так і моніторингу наукових розробок, здійснених іншими вітчизняними і зарубіжними вузами і науковими установами. Результати досліджень використовуються при підготовці монографій, підручників та інших навчальних матеріалів і дисертацій.  

   При кафедрі успішно працює Студентський науковий страховий клуб КНЕУ (СНСК) (керівник ст. викладач Веретнов В.І.). Студенти мають можливість обговорювати з своїми колегами актуальні проблеми  страхування. На засідання клубу запрошуються керівники та провідні працівники страхових компаній (здебільшого колишні випускники КНЕУ) які діляться досвідом своєї роботи. Практикуються виїзні засідання членів клубу в страхові компанії, Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) де студенти мають можливість ознайомитися з організацією роботи співробітників  різних служб страховиків і їх об’єднань безпосередньо на робочих місцях. Клуб щорічно проводить два студентські наукові семінари за страховою тематикою.

     До  складових науково-освітнього комплексу зі страхування  слід також  додати страхову пресу, в якій провідні співробітники кафедри відіграють роль не лише авторів, але й організаторів. Проф. Гаманкова О.О. очолює наукову редакцію журналу «Финансовые услуги»,співзасновником якого є  КНЕУ. Подано клопотання до МОН України на предмет визнання видання фаховим за спеціальністю  «Гроші, фінанси і кредит».

Іноземні партнери кафедри:Державна технічно-економічна вища школа ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Республіка Польща); Міжнародний університет «МІТСО» (м.Мінськ, Республіка Білорусь); Санкт-Петербурзький державний університет (м.Санкт-Петербург, Росія).

Підприємства та організації - партнери кафедри:  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»; Ліга страхових організацій України; Українська федерація убезпечення; ПАТ «СК «АХА Страхування», АСК «ІНГО Україна», ПАТ «СК «ПЗУ Україна», ПАТ «СК «ПЗУ Україна Страхування життя», ПАТ «СК «ПРОВІДНА», ПАТ «СК «УНІКА», ПАТ «СК «Українська страхова група» та інші. Це створює можливість забезпеченняякісної виробничої практики для студентів магістерської програми «Страховий менеджмент» і отримання ними першого робочого місця.

 Колектив кафедри за успіхи в кадровому і науковому забезпеченні страхового ринку України неодноразово нагороджувався Подяками підкомітету з питань страхової діяльності  комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності; Нацкомфінпослуг;Ліги страхових організацій України.

Про кафедру можна дізнатися з фахових журналів «Страхова справа» і «TOPInsurance», які видаються за підтримки КНЕУ і редагуються за сумісництвом членом кафедри, кандидатом економічних наук, доцентом Залєтовим О.М.  Кафедрі присвячена стаття в науковому виданні «Економісти України» (2006 р.), а також широка інформація на українському видавничому порталі Who-is-Who. Пошукові системи видають зазвичай близько 1000 посилань на кафедру страхування КНЕУ.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Страхування

          Дисципліна «Страхування» є обов’язковою і спрямованою на підготовку бакалаврів за спеціальністю «Фінанси і кредит», спеціалізація «Фінанси» та спеціалізація «Кредит», які повинні знати економіку страхування для використання набутих знань в процесі безпосередньої роботи в страховому секторі економіки країни

Соціальне страхування

«Соціальне страхування» є вибірковою дисципліною, яка користується широкою популярністю серед студентів різних спеціальностей.

Дисципліна «Соціальне страхування» спрямована на підготовку бакалаврів зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Фінанси»), які повинні знати економічну природу соціального страхування, права та обов’язки суб’єктів соціального страхування, систему формування та використання фондів загальнообов’язкового соціального страхування, види матеріального забезпечення та соціальних послуг, вміти визначати страховий стаж, страхові внески тощо

Фінанси страхових організацій

«Фінанси страхових організацій» є вибірковою і дуже популярною серед студентів дисципліною.

Дисципліна «Фінанси страхових організацій» спрямована на підготовку бакалаврів зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Фінанси»), які повинні знати теорію і методологію управління фінансами страхових організацій для використання цих знань в процесі безпосередньої роботи в страховому бізнесі або здійснення зі страховиками господарських, контрольних та інших стосунків, притаманних відповідним суб’єктам фінансової системи

Ризик-менеджмент у страхуванні

«Ризик-менеджмент у страхуванні» є вибірковою і дуже популярною дисципліною серед студентів.

Дисципліна «Ризик-менеджмент у страхуванні» спрямована на підготовку бакалаврів зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Фінанси»), які повинні знати теорію та методологію управління ризиком для використання цих знань у процесі безпосередньої роботи у будь-якому бізнесі або для здійснення господарських та інших стосунків фізичних осіб з різноманітними суб’єктами фінансової ситеми

Соціальний захист населення

          «Соціальний захист населення» є вибірковою дисципліною спрямованою на підготовку бакалаврів за спеціальністю 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». Дисципліна “Соціальний захист населення” орієнтована на засвоєння студентами бакалаврських програм сучасної державної системи соціального захисту населення на підставі нових концепцій та програм уряду

Страхування (вибіркова)

Дисципліна «Страхування» бакалаврського рівня для студентів спеціальностей 6503, 6504, 6507, 6509  напрямку «Економіка і підприємництво» та спеціальності 6601 напрямку «Менеджмент та адміністрування»є вибірковою і  має теоретико-прикладний характер: у теоретичному плані вона покликана дати  знання щодо основ організації страхування, умов функціонування страхових компаній та страхового ринку, державного регулювання страхової діяльності; у прикладному — сформувати навички щодо оцінювання платоспроможності страхової компанії; здійснення розрахунків страхових премій та виплат, прийняття управлінських рішень при здійсненні страхування майна, відповідальності, життя і здоров’я

Дисципліни магістерського рівня
Страховий менеджмент

Наука «Страховий менеджмент» є нормативною для студентів магістерської програми «Страховий менеджмент» та вибірковою для студентів інших магістерських програм спеціальності «Фінанси і кредит», спеціалізація «Фінанси».

Наука (дисципліна) «Страховий менеджмент» спрямована на підготовку магістрів зі спеціальності 8

Облік і звітність у страхових організаціях

Мета дисципліни — отримання студентами знань з особливостей обліку у страхових організаціях, набуття вміння розуміти фінансову звітність страховиків і використовувати її в процесі прийняття адекватних управлінських рішень.

Страхове право

Дозволяє опанувати основні правові засади регулювання страхової діяльності, формувати навички в застосуванні норм і процедур правового супроводу страхової діяльності.

Управління перестрахувальними операціями

Наука  “Управління перестрахувальними операціями” є складовою навчального плану підготовки магістрівза програмою «Страховий менеджмент»  зі спеціальності  «Фінанси і кредит».  ЇЇ вивчення орієнтоване на засвоєння студентами сучасних методів та форм  перестрахування та формування навичок  з організації перестрахувального захисту страховика

Актуарні розрахунки у страхуванні
Автотранспортне страхування

Нормативна наука «Автотранспортне страхування» має теоретико-прикладний характер. Вона орієнтована на опанування студентами сучасних підходів до організації здійснення страхування автотранспортних ризиків і спрямована на формування вмінь та навичок  щодо оцінки ризику,  розрахунків страхових тарифів, премій і відшкодування за збитками страхувальників та інших бізнес-процесів в автотранспортному страхуванні

Маркетинг у страхуванні

          Наука «Маркетинг у страхуванні» є обов’язковою складовою навчального плану підготовкимагістрів за програмою «Страховий менеджмент»зі спеціальності 8.030508 “Фінанси і кредит”. ЇЇ вивчення спрямоване на формування в майбутніх магістрів достатнього рівня знань для успішної роботи в страховому бізнесі

Основи актуарних розрахунків

Наука «Основи актуарних розрахунків» фаховою дисципліною в системі підготовки магістрів за програмою «Страховий менеджмент», спрямована на підготовку магістрів, які повинні володіти сучасними методами актуарної математики щодо моніторингу та оптимізації ризиків страхової компанії

Інновації у страхуванні
Практика (К-ра страхування)
Магістерська дипломна робота (К-ра Страхування)
Тренінг (К-ра Страхування)
Партнери

Страхова група "PZU Україна" активно співпрацює із кафедрою страхування ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана".

Контактна інформація
Контактна інформація кафедри:
Розташування: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, 8-й поверх 3-го корпусу КНЕУ, ауд. 086 Тел.: 371-62-33 (кафедра) 371-61-87 (зав. кафедри) e-mail: kneu-@ukr.net
Адреса (поштова): 03057 м. Київ, пр. Перемоги, 54/1ДВНЗ „КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, кафедра страхування