Факультет фінансів

Навчально-методична робота

Викладачами кафедри підготовлено та видано такі підручники та
навчально-методичні посібники:
• Пересада А. А. та ін. «Інвестування»: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2001 рік.
У навчально-методичному посібнику розглядаються питання організації інвестиційної діяльності фінансово-кредитних установ: методологічні основи інвестування; обґрунтування доцільності інвестування; бюджетування інвестиційних проектів; управління інвестиційним процесом; проектування інвестицій; капіталізація інвестицій. У посібнику детально аналізуються і вивчаються різні аспекти організації і реалізації інвестиційного процесу: форми інвестування, суб’єкти інвестиційної діяльності, напрями та об’єкти інвестування, інвестиційні ризики, фінансове забезпечення, передінвестиційні дослідження, процес інвестування капіталу, оцінка грошових потоків за проектом, методи оцінки реальних інвестиційних проектів, вартість капіталу, фінансове планування інвестицій, макроекономічне регулювання інвестиційного процесу.
• Пересада А. А., Майорова Т. В. «Інвестиційне кредитування»: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2002 рік.
Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни «Інвестиційне кредитування». Він вирішує проблему забезпечення зазначеної дисципліни навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної теми подані методичні вказівки, термінологічний словник ключових понять, тестові завдання, задачі, проблемні питання та перелік рекомендованої літератури. За допомогою посібника спеціалісти у фінансово-банківській та інвестиційній сфері отримають базову підготовку з питань організації інвестиційного кредитування і зможуть навчитися приймати кваліфіковані рішення у сфері банківського та інвестиційного менеджменту.

• Пересада А. А., Майорова Т. В. «Інвестиційне кредитування»: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2002 рік.
У посібнику розглядаються теоретичні та методологічні основи кредитних відносин, які виникають у процесі інвестиційного кредитування, а також особливості банківського, державного, споживчого, іпотечного, іноземного інвестиційного кредиту та лізингу. При цьому особлива увага приділена управлінню ризиками при інвестиційному кредитуванні.
• Пересада А. А., Коваленко Ю. М., Онікієнко С. В. «Інвестиційний аналіз»:  Навч.-метод.посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003 рік.
У навчально-методичному посібнику зосереджено весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідний для самостійного вивчення дисципліни «Інвестиційний аналіз». Посібник складається зі вступу, типової програми курсу, тематичного плану, навчально-методичного забезпечення, яке включає в себе методичні рекомендації до вивчення тем дисципліни, термінологічний словник ключових понять, плани семінарських і практичних занять, навчальні завдання, задачі, аналітичні ситуації, перелік рекомендованої літератури
• Пересада А. А., Коваленко Ю. М., Онікієнко С. В. «Інвестиційний аналіз»: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003 рік.
Підручник присвячено науково-практичним питанням аналізу реальних інвестиційних проектів та фінансових вкладень. На основі зарубіжного та вітчизняного досвіду запропоновано сучасну методологію обґрунтування інвестиційних рішень та формування портфелів реальних та фінансових інвестиційних проектів в умовах ринкової економіки.
• Майорова Т. В. «Інвестиційна діяльність»: Навчальний посібник. — К.: ЦНЛ, 2004 р.
У навчальному посібнику автором висвітлюються найсуттєвіші характеристики процесу інвестування в національній економічній системі, зокрема, розкриваються методологічні основи інвестування; структура інвестиційного ринку; специфіка фінансових, реальних, інноваційних та іноземних інвестицій; зміст та етапи розробки інвестиційних проектів, а також методи їх оцінки; методи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності; макроекономічне регулювання економіки інвестиційних процесів
• Пересада А. А.  «Інвестування»: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2004 рік.
У навчальному посібнику розглядаються: теоретико-методичні основи інвестування; організація інвестиційної діяльності підприємств, компаній та фінансово-кредитних установ; обґрунтування доцільності інвестування; механізм функціонування інвестиційного ринку та інвестиційні ризики; управління інвестиційним процесом; проектування інвестицій; моніторинг реалізації інвестиційного проекту. Детально аналізуються різні аспекти організації і реалізації інвестиційного процесу: форми інвестування, суб’єкти інвестування; інвестиційні ризики; передінвестиційні дослідження; фінансові ресурси інвестування; процес здійснення інвестицій; методи оцінювання реальних інвестиційних проектів; макроекономічне регулювання інвестиційного процесу; ціноутворення в інвестиційній сфері; інвесторські кошториси; ресурсне забезпечення і моніторинг інвестиційного процесу.
• Пересада А. А, Шевенко О.Г., Коваленко Ю.М., Урванцева С.В. «Портфельне інвестування»: Навчальний посібник.— К.: КНЕУ, 2004.
Навчальний посібник присвячений науково-практичним питанням організації процесу портфельного інвестування. У цьому виданні можна ознайомитися з теоретичними аспектами організації ринку цінних паперів, методами оцінки вартості цінних паперів, стратегіями управління портфелем цінних паперів та вітчизняним і зарубіжним досвідом нормативно-правового забезпечення процесу портфельного інвестування. У посібнику проведено детальний аналіз первинних та вторинних фінансових інструментів, розглядаються питання діяльності професійних суб’єктів фондового ринку та інституційних інвесторів.
• Пересада А. А., Майорова Т. В. та ін. «Проектне фінансування»: Підручник. — К.: КНЕУ, 2005 рік.
У підручнику висвітлюються найсуттєвіші характеристики процесу фінансового забезпечення інвестицій у національній економічній системі, зокрема, ґрунтовно розкриваються: методологічні основи проектного фінансування; інструменти та методи, які використовують суб’єкти при управлінні ризиками проектного фінансування; зміст та організація фінансового забезпечення інвестиційних проектів; методи проектного фінансування; участь фінансових угрупувань у проектному фінансуванні; методи оцінки майна суб’єктів проектного фінансування; особливості фінансового забезпечення інноваційних проектів; проектне фінансування за участю міжнародних фінансово-кредитних установ.
•Пересада А. А., Коваленко Ю. М. «Фінансові інвестиції»: Підручник — К.: КНЕУ, 2006 рік
У підручнику досліджено сутність фінансових інвестицій та напрями здійснення фінансового інвестування, описано етапи здійснення процесу управління фінансовими інвестиціями різними групами інвесторів; здійснено оцінювання інструментів власності з основним акцентом на акції. Особливу увагу приділено управлінню портфелем облігацій, визначаються проблеми управління інструментами іпотечного ринку; розглянуто теорію ринку капіталу і модель оцінювання капітальних активів; наведено стратегії підприємств на фінансовому ринку.
•Пересада А. А., Майорова Т.В. «Проектное финансирование»: Учебник— К.: КНЕУ, 2007 рік.
У підручнику автори висвітлюють найсуттєвіші характеристики організації процесу фінансування інвестиційних проектів у взаємодії суб'єктів господарювання України і банків, інституційних інвесторів, підприємств, угруповань, індивідуальних підприємств тощо. Особливий науковий та практичний інтерес являють розробки щодо аналізу світового та вітчизняного досвіду фінансування інвестиційних та інноваційних проектів, які дали можливість запропонувати до використання сучасні методики техніко-економічного обґрунтування проектів та оцінки інвестиційних рішень.

• Пересада А. А., Майорова Т.В., Онікієнко С. В. «Інвестиційний аналіз»:  Підручник – 2-ге вид., перероб. та доп.— К.: КНЕУ, 2008 рік.
У підручнику розглядаються методи аналізу як реальних, так і фінансових інвестицій. Предметом курсу є вивчення економічних відносин щодо різновидів інвестиційних проектів та програм. Узагальнено досягнуті теоретичні розробки й результати передової (зарубіжної та вітчизняної) практики.

•    Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу «Формування та управління інвестиційним портфелем інвестора»  [упоряд. Смірнова О.О., Шевченко О.Г., Юркевич О.М.; ред. Майорова Т.В.] – К.: КНЕУ, 2009. – 91с.

• Майорова Т. В. «Інвестиційна діяльність»: Підручник.  – К.: ЦУЛ, 2009 рік
У новому виданні підручника узагальнені та використані новітні наукові та практичні доробки вітчизняних та іноземних фахівців, а також особисті результати досліджень автора з питань обґрунтування ефективності інвестиційної діяльності, вартості інвестиційних ресурсів, джерел фінансування інвестиційно-інноваційних проектів, фінансово-кредитних важелів активізації  інвестиційного процесу тощо.

•    Смірнова О.О., Мякишевська О.М., Диба О.М. «Проектно-кошторисна справа»: Навчальний посібник.-К.: КНЕУ, 2010 рік.
 У навчальному посібнику авторами висвітлено науково-практичні аспекти організації проектування та ціноутворення. Розглянуто сутність та теоретичну засади проектно-кошторисної справи, механізм фінансування капітальних вкладень, методику укладання кошторисів.

•    Шевченко О.Г., Майорова Т.В., Юркевич О.М., Урванцева С.В. «Портфельні інвестиції»: Підручник.- К.:КНЕУ, 2010 рік.
У підручнику висвітлено науково-практичні аспекти організації процесу портфельного інвестування. Розглянуто сутність та теоретичні засади портфельного інвестування, види фінансових інструментів та методи оцінювання їх, новітні підходи до вибору фінансових активів.

Майорова Т. В. Навчально-методичний комплекс з дистанційного вивчення нормативної дисципліни «Проектне фінансування» / Т. В. Майорова, С. В. Урванцева // КНЕУ, 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://193.110.163.14/SCRIPT/ 0902_01/scripts/serve_home.pl.

4) Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу «Формування та управління інвестиційним портфелем інвестора» / [Смирнова О.О., Шевченко О.Г., Юркевич О.М.]; під ред.. Т.В. Майорової.–К.: КНЕУ, 2009. – 91 с.

5) Матеріали для дистанційного вивчення дисципліни «Портфельне інвестування» за редакцією О. Г. Шевченко, О. М. Юркевич // КНЕУ, 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://193.110.163.14/SCRIPT/ 0902_01/scripts/serve_home.pl.

6) Матеріали для дистанційного вивчення дисципліни «Проектно-кошторисна справа» за редакцією О. О. Смірнової // КНЕУ, 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://193.110.163.14/SCRIPT/ 0902_01/scripts/serve_home.pl.

7) Збірка лекцій (відео курс) «Финансовое планирование и бюджетирование» за редакцією О. М. Юркевич;

8) Юркевич О. М., Шевченко О. Г. Портфельне інвестування: збірник тренінгових завдань. К.: КНЕУ, 2011. – 78 с.

9) Інвестування : практикум / [Т.В. Майорова, С.В. Урванцева, В.І. Максимович] ; за наук. ред. Т.В. Майорової. – К.: КНЕУ, 2012. – 577 с.

 10) Інвестування: тренінг / [Т. В. Майорова, О. М. Юркевич, І.В. Власова, І.П. Петренко та ін.] ;. за ред. Т. В. Майорової. – К.: КНЕУ, 2014. - 128с.
 

Остання редакція: 12.05.16