Факультет фінансів

Історія кафедри фінансів

Однією з найавторитетніших, найвідоміших і найстаріших фінансових кафедр країни, що має славетні традиції, є кафедра фінансів КНЕУ. Історія університету й кафедри цікава і повчальна у своєму відтворенні усієї гами подій, що сталися в суспільстві протягом століття. Сторінки цієї історії не завжди були легкі й приємні. Вони сповнені труднощів і випробувань, адже період існування університету й кафедри включає і роки царизму в Російській імперії, і революційні потрясіння, і часи воєнних лихоліть, і радянський період нашої країни, і новітню історію незалежної української держави. Втрати, що їх зазнав університет і весь народ у воєнні роки і період сталінських репресій, були відчутними. Особливо незбагненними є останні. Так. шість ректорів. які очолювали університет у період з початку 20-х по 1934 рік, були репресовані. З них С. А. Посвольський, М. Л. Баран, Н. М, Миколенко. А. Г. Сенченко. С. І. Паленчук були розстріляні, а доля О. О. Карпенка й досі невідома. І це не лише знищені люди — це втрачені знання і здібності, це перервана спадкоємність.

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗКВІТ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ В ОСОБИСТОСТЯХ

Фінанси є стрижнем сучасного інноваційно-інвестиційного розвитку суспільства. Вміння у необхідних обсягах і їм своєчасно мобілізувати, раціонально розподілити, ефективно й ощадливо використати фінансові ресурси визначає ступінь задоволення та фінансового забезпечення суспільно необхідних потреб, рівень життя народу, зумовлюючи перспективи тенденцій і напрями соціально-економічного розвитку держави. Важливою передумовою вдалого розв'язання складних фінансово-господарських взаємин учасників економічних відносин є наявність професіоналів з державного фінансового менеджменту.

В Україні серед найавторитетніших і найвідоміших фінансових кафедр, що має славетні традиції, є кафедра фінансів ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана». Кафедра фінансів є однією із найстаріших кафедр ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», її попередницею була кафедра фінансового права Київського комерційного інституту, створеного в 1906 році.

Біля витоків кафедри фінансів стояли видатні науковці та адміністратори фінансової науки: П. Л. Кованько, М. І. Мітіліно, Л. М. Яснопольський, В. В. Карпека, Б. О. Чорний.

Кованько Петро Леонідович (1876-1938) – відомий вчений світового масштабу, один з фундаторів української наукової школи місцевих фінансів та місцевого господарства. У 1919 році при Київському комерційному інституті створив першу на теренах майбутнього Радянського Союзу кафедру місцевих фінансів. Емігрував до Німеччини, де продовжив дослідження фінансової проблематики.  Науковий доробок вченого складає більше 30 наукових праць, основні, з них – «Главнейшие реформы проведенные Н. Х. Бунге в финансовой системе России» (1901); «Налог с наследств в Германии» (1910); «Местный бюджет Украины в 1912 году» (1924); «Местный бюджет Киевской губернии в нынешних её териториальных  границах за 1912, 1913 и 1914 годы» (1925); «Бюджет СССР» (1956).

Мітіліно Михайло Іванович (1875-1930) – адміністратор та яскравий теоретик фінансової думки. Під час професійної діяльності займав посади декана економічного факультету, декана соціально-економічного факультету, декана фінансово-господарчого факультету, проректора КІНГу, Ректора Київського інституту народного господарства  (1921 –1922). Автор знакових фундаментальних праць вітчизняної фінансової науки початку 20-го століття «Елементи фінансової науки» (1926); та «Основи фінансової науки» (1929).

 

Яснопольський Леонід Миколайович (1873-1957) – відомий український вчений, професор кафедри фінансового права Київського комерційного інституту. Плідно працював в Академії Наук УРСР на посаді Голови Комісії з питань фінансів, кредиту та банків. Основні наукові роботи: «Вопрос государственного хозяйства и бюджета» (1907); «Русские города и военная налоговая реформа» (1914); «Финансовая мобилизация» (1914); «Военная налоговая реформа» (1915); «Финансовые проблемы землевладения русских городов» (1919); «Восстановительный процесс в нашем денежном обращении и задачи валютной политики» (1927).

Чорний Борис Овсійович (1883 - …) – професор Київського інституту народного господарства. Активно займався питаннями соціального страхування. Під час професійної діяльності займав посади декана промислового факультету, декана торгівельного факультету, проректора КІНГу, помічника директора КІНГу. Часто виконував обов'язки ректора та директора Київського інституту народного господарства. Основні наукові роботи: «Страхование рабочих на случай болезни» (1919); «Безработица и социальное страхование» (1923); «Состояние социального страхования на Киевщине» (1925); «Рынок труда на Украине в 1917 году» (1928).

Карпека Володимир Васильович (1877-1941) відомий український вчений — фінансист, завідувач фінансового кабінету та кабінету державного страхування, професор кафедри фінансів Київського комерційного інституту. У 1929-1930 рр. виконував обов'язки декана фінансово-господарчого факультету. Працював старшим науковим співробітником Інституту економіки АН УРСР. Основні наукові роботи: «Сборник задач по прямым и косвенным налогам и рентному обложению с решениями и ответами. Руководство для изучения налоговой практики» (1926); «Окладная единица и плательщик ренты» (1926); «К истории финансов на Украине» (1927).

Сучасне обличчя кафедри фінансів сформувалось значними зусиллями багатьох професіоналів, насамперед її чільників. Останні 60 років кафедрою керували видатні науковці: П. М. Рубановський (очолював кафедру 1945-1965 рр.) , С. С. Горохов (очолював кафедру 1965-1975 рр.), В. М. Федосов (очолює кафедру з 1975 р.). Така стабільність сформувала надійне інтелектуальне і наукове підгрунтя для творчого розвитку, плідної науково-освітньої дяільності.

З 1975 року кафедру фінансів очолює її вихованець, видатна постать сучасної фінансової науки професор, доктор економічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України Федосов Віктор Михайлович. Його науковий доробок складає понад 200 друкованих праць – монографії, підручники, статті й навчальні посібники. Його праці опубліковані в Німеччині, Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, Кубі тощо. Під керівництвом професора Федосова В. М. і за його безпосередньої участі видано перші в Україні підручники і навчальні посібники: «Державні фінанси», «Фінанси зарубіжних корпорацій», «Податкова система України», «Бюджетний менеджмент»; захищено понад 50 кандидатських і докторських дисертацій. Він збагатив вітчизняну науку і сформував власну наукову школу з дослідження державних фінансів і податків. Голова спеціалізованої Вченої ради ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит», член спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій в Інституті міжнародних відносин (м. Київ), академік Міжнародної академії інженерних наук України, член Міжнародної асоціації «Економіка і фінанси енергетики» (США). Свого часу був радником Міністра фінансів України і Голови Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, членом Ради експертів при Президенті України. Член редколегії багатьох журналів і наукових збірників. Нагороджений орденами «За заслуги» ІІ і ІІІ ступеня.

У 50-70-ті роки ХХ століття сформувалася потужна фінансово-кредитна наукова школа, засновниками якої є такі відомі вчені: В. Є. Власенко, П. М. Рубановський, С. Я. Огородник, М Т. Берков, К. Г. Зулас, С. С. Горохов, В. М. Суторміна, В. М. Федоренко і І. М. Галь. В Україні ця плеяда вчених фінансово-кредитної сфери конкурентів не мала, — прізвища кожного з них добре відомі у відповідних наукових колах Росії та країн колишньої соціалістичної співдружності.

Друга половина 1970-х років позначена виокремленням з фінансово-кредитної наукової школи під впливом поглиблення наукової спеціалізації двох відносно самостійних наукових шкіл. Першу наукову школу з фінансів очолює професор В. М. Федосов. До неї, поряд із С. Я. Огородником і В. М. Суторміною, входять професори В. М. Опарін, О. Р. Романенко, які зробили вагомий внесок у розвиток фінансової науки, підвищення рівня навчально-педагогічного потенціалу кафедри.

Доктор економічних наук, професор Суторміна Валентина Миколаївна працює на кафедрі з 1955 року. Під її керівництвом запроваджено цикл дисциплін фінансового профілю: «Фінанси капіталістичних країн», «Фінанси зарубіжних корпорацій», «Фінансовий ринок», захищені 20 кандидатських дисертацій. Вона очолює Українську наукову школу з міжнародних фінансів. Загальна кількість виданих нею праць – понад 80 найменувань, серед яких навчальні посібники, підручники, монографії. Вона була одним із керівників наукових тем, які виконувались із зарубіжними партнерами (з ученими кафедри фінансів Катовіцької економічної академії (Польща), університетів м. Будапешт (Угорщина), м. Барселона (Іспанія), м. Единбург (Велика Британія). Професор В. М. Суторміна брала участь у складі делегації УРСР на Конференціях ООН з торгівлі та розвитку як радник і експерт. Ії виступи у фінансовому комітеті були присвячені питанням організації фінансової допомоги країнам, що розвиваються. Професор В. М. Суторміна нагороджена Орденом княгині Ольги 3-го ступеня.

Вихованець кафедри доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Огородник Сава Якович – ветеран ВВВ, інвалід війни 2-ої групи. Після закінчення Київського фінансового-економічного інституту в 1949 році і аспірантури при кафедрі фінансів у 1952 році протягом 1953-1958 рр. працював викладачем, доцентом кафедри і заступником декана фінансово-економічного факультету, в 1958-1971 рр. ректором Одеського інституту народного господарства, а в 1971-1983 рр. – директором Українського науково-дослідного інституту науково-технічної інформації та техніко-економічних досліджень, був членом Держплану УРСР. Його перу належить близько 100 наукових праць. Має 26 урядових нагород. Нагороджений знаком «Заслужений працівник Київського національного економічного університету».

Вихованець кафедри доктор економічних наук, професор Опарін Валерій Михайлович працює з 1972 року. Автор понад 75 опублікованих праць, у т. ч. 4 монографій, 5 підручників, серед яких 2 підготовлені особисто - «Бюджетний облік і звітність» (1992) та «Фінанси» (загальна теорія) (1999, 2001, 2007); понад 30 наукових статей і 32 навчально-методичних публікацій. Керує підготовкою кандидатських дисертацій. Коло його наукових інтересів - теоретико-методологічні засади побудови фінансової системи та напрями її реструктуризaцiї у перехідній економіці. Обґрунтував основну ознаку фінансів - рух грошових потоків, запропоновано структуризацію фінансової системи за рівнем економічної системи, визначено засади оптимізації функціонування фінансової системи в частині розміщення фінансових ресурсів та розподілу і перерозподілу створеного ВВП.

Кандидат економічних наук, професор Романенко Олена Романівна закінчила наш інститут у 1968 році і з тих пір працює на кафедрі, пройшовши шлях від викладача до професора. Протягом 10 років була заступником завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, брала участь у розробленні наукових тем. Є автором понад 40 наукових праць. Найвагоміший  науковий доробок - підручник «Фінанси», затверджений Міністерством освіти і науки для студентів вищих навчальних закладів. За сумлінну працю і успіхи у навчально-виховній та науковій роботі нагороджена грамотами і знаком «Заслужений працівник Київського національного економічного університету». Висока професійна кваліфікація вченої підтверджена також сертифікатом, виданим Ньюпортським університетом (США).

З середини 70-х років минулого століття кафедра фінансів стала одним із центрів розвитку фундаментальних наукових проблем у сфері державних фінансів. У підручнику професора В. М. Суторміної «Фінанси капіталістичних держав» (1970, 1976, 1983) та у монографіях професора В. М. Федосова було запропоновано і розвинуто категорійний апарат фінансової науки. Під час розроблення логічних понять, абстракцій у галузі державних фінансів професор В. М. Суторміна обґрунтувала оригінальну концепцію про податок як вихідну категорію, «фінансову клітину», науково довівши, що вся складна система вилучення, розподілу і споживання державою частини ВВП розвивається із вихідної категорії — податку. Концепцію взаємозв'язку і взаємозалежності між податками й іншим категоріями державних фінансів у своїх працях розробив і професор В. М. Федосов. На основі теоретичних розробок і відповідних публікацій у свій час були захищені докторські дисертації В. М. Суторміною «Державні фінанси як підсистема економічного базису сучасного капіталізму» і В. М. Федосовим «Податки в економічній структурі сучасного капіталізму». Метод обґрунтування вихідної фінансової категорії було перенесено В. М. Суторміною також на мікрорівень.

Дослідники кафедри особливу увагу приділяють розкриттю причинно-наслідкових зв’язків між об’єктивними фінансовими категоріями та рухливою, мінливою дійсністю — фінансовим правом, фінансовою політикою та управлінням фінансовою системою. Виокремлення стійких взаємозалежностей та взаємообумовленостей дало змогу дослідникам виявити фінансові закономірності, що діють у специфічній сфері економічних відносин. На кафедрі фінансів розроблено концепцію, згідно з якою національна фінансова система має внутрішню, притаманну тільки їй, логічну структуру, яка й складається зі специфічних грошових фондів, то виражають сфери фінансових відносин. Кожна сфера є складною фінансовою категорією. Всі складові національної фінансової системи взаємопов'язані між собою та сферою міжнародних фінансів. Виділені рівні та форми фінансових відносин конкретизуються, перетворюючись в реальну дійсність, в результаті чого формується інституціональна структура фінансової системи. Фінансове право, фінансова політика та управління фінансами реалізуються через систему фінансових органів та інститутів. Професори В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін обґрунтували важливу тезу щодо необхідності проведення в Україні глибокої і докорінної реструктуризації її фінансової системи. Вони звертають увагу на те, то повноцінна фінансова реструктуризація можлива тільки на засадах всебічного теоретичного осмислення і практичної реалізації досягнень світової фінансової думки.

На кафедрі глибоко вивчаються західні теорії державних фінансів. У 1979 році була опублікована фундаментальна монографія В. А. Степаненка, В. М. Суторміної, В. М. Федосова «Критика буржуазних реформістських валютних і фінансових відносин капіталізму». У цей час автори активно співпрацювали з кафедрою фінансів Всесоюзного заочного фінансово-економічного інституту (м. Москва) над підготовкою підручника «Фінанси капіталізму» (1990), у якому викладені сучасні західні теорії державних фінансів.

1991 року вперше в Україні вийшов з друку підготовлений кафедрою навчальний посібник «Державні фінанси» за редакцією професорів В. М. Федосова, С. Я. Огородника і В. М. Суторміної, в якому автори виокремили окрему главу «Фінансове регулювання ринкових відносин».

Науково популярною серед українських читачів є книга під редакцією  професора В.М. Федосова «Запорозька Січ як український феномен» (1995), написана ним разом із професором В. Л. Андрущенко. Вона відзначена премією імені Ярослава Мудрого у галузі науки Академії наук вищої школи України.

Сьогодні кафедра фінансів ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» є згуртованим творчим колективом, який увібравши усі надбання і творчий доробок попередніх поколінь та світової фінансової думки, здатний творчо розв’язувати і розв’язує складні проблеми вдосконалення фінансової освіти та здійснює науковий розробок. Кафедра постійно покращує навчально-методичну роботу. Значна увага надається підвищенню ролі інноваційної складової навчального процесу шляхом комплексного впровадження низки інноваційних технологій, які дозволяють органічно та наскрізно поєднати процеси вивчення всіх дисциплін, що викладаються кафедрою фінансів, від фундаментальної теоретичної дисципліни бакалаврського рівня «Фінанси» до фахових прагматичних предметів магістерської підготовки. Це колектив, що перебуває у постійному творчому пошуку і сміливо дивиться у майбутнє.

Біля  витоків кафедри  фінансів стояли всесвітньо відомі вчені — П. Л. Кованько та М. І. Мітіліно, якии працював деканом фінансово-господарського факультету, а у 1921-1922 роках був ректором. Саме М. І. Мітіліно видав фундаментальні праці з питань фінансової теорії і практики, зокрема "Основи фінансової науки", яка стала вагомим внеском у розвиток вітчизняної економічної думки. До розбудови кафедри був причетний і відомий вчений-економіст, академік Л. М. Яснопольський.

Сучасне обличчя кафедри сформувалося завдяки  значним зусиллям багатьох людей  і насамперед тих, хто її очолював. Слід зазначити, що всі завідувачі кафедри фінансів були фундаментально ерудованими людьми, відданими своїй роботі й колективу, широковідомими в країні і за її межами фінансистами. Так, протягом понад шістдесяти повоєнних років колективом кафедри керувало усього троє осіб — П. М. Рубановський, С. С. Горохов та В. М. Федосов, кожний з яких є помітною постаттю. Така стабільність сформувала і створила надійне інтелектуальне і наукове підґрунтя для творчого розвитку і плодотворної науково-освітньої діяльності.

Першим  повоєнним завідувачем кафедри  був доцент П. М. Рубановський, який обіймав цю посаду з 1945-го по 1 вересня 1965 року. 1916 року він закінчив економічне відділення Петроградського політехнічного інституту. Працював на відповідальних посадах в Наркомфіні УРСР, а з 1933 року — в Харківському, Ташкентському та Київському фінансово-економічному інституті (далі — Інститут народного господарства). У перші повоєнні роки у тодішньому Київському фінансово-економічному інституті не було своєї матеріальної бази, студенти навчалися у школах Києва, не було навчальної літератури і всього іншого, без чого вкрай важко було налагоджувати роботу. П. М. Рубановський з успіхом справився з непростими завданнями, які в цей період стояли перед інститутом і кафедрою. У цьому повною мірою проявився його великий досвід як безпосереднього виконавця, так і організатора економічної роботи у фінансових органах країни. П. М. Рубановський був людиною не просто високої культури й людяності, а й яскравим інтелігентом.

З вересня 1965 року кафедру очолив кандидат економічних наук, доцент С. С. Горохов, людина непростої долі. 1930 року він  закінчив Московський фінансово-економічний  інститут, у 1932—1944 роках працював на відповідальних посадах у системі  Держбанку СРСР. Напередодні Великої Вітчизняної війни працював у радянському посольстві в Німеччині, його було інтерновано і відправлено до Москви. У 1945—1949 роках очолював відділ банків радянської військової адміністрації в Німеччині, з 1949-го — доцент Київського фінансово-економічного інституту, у 1956—1959 роки — декан факультету економіки промисловості. С. С. Горохов сприяв розвитку кафедри, її авторитету, був дуже порядною людиною. Він активно допомагав аспіратам. Серед його учнів і нинішній завідувач, випускник кафедри 1961 року доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В М. Федосов, який очолює кафедру з 1975 року. Це високоерудований учений, володіє кількома іноземними мовами.

Професор  В. М. Федосов має понад 200 друкованих праць – монографії, підручники, статті й навчальні посібники. Його праці опубліковані в Німеччині, Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, Кубі тощо. Під його керівництвом і за безпосередньої участі видано перші в Україні підручники і навчальні посібники: "Державні фінанси", "Фінанси зарубіжних корпорацій", "Податкова система України", "Бюджетний менеджмент". Під його науковим керівництвом захищено понад 50 кандидатських і докторських дисертацій. Він збагатив вітчизняну науку і власне сформував наукову школу з дослідження державних фінансів і податків. Він є головою спеціалізованої вченої ради Київською національного економічного університету імені Вадима Гетьмана із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит", членом спеціалізованої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій в Інституті міжнародних відносин (м. Київ). В. М. Федосов — академік Міжнародної академії інженерних наук України, член Міжнародної асоціації "Економіка і фінанси енергетики" (США), був радником Міністра фінансів України, Голови Контрольно-ревізійної служби України, Голови Державної податкової адміністрації України, Голови Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, членом Ради експертів при Президентові України. Член редколегій багатьох журналів і наукових збірників. Нагороджений орденами "За заслуги" II і III ступенів.

Нинішня кафедра фінансів КНЕУ — це високопрофесійний  колектив, який не лише на високому рівні  забезпечує навчальний процес і веде наукові дослідження, а й є науково-методичним центром у галузі економічної освіти в Україні за спеціальністю "Фінанси". Саме на цій кафедрі розробляються типові навчальні плани з цієї спеціальності й робочі програми з фінансових дисциплін: "Фінанси", "Бюджетна система", "Податкова система", "Фінансовий ринок", "Місцеві фінанси", "Фінанси зарубіжних корпорацій", "Бюджетний менеджмент", "Податковий менеджмент", "Ринок фінансових послуг", "Управління державним боргом", "Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями", "Макрофінансове бюджетування" та багато інших.

Більшість із навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, забезпечені підручниками, навчальними та навчально-методичними  посібниками, підготовленими викладачами  кафедри. Саме на кафедрі фінансів КНЕУ були підготовлені й перші в Україні фундаментальні підручники "Податкова система України" (вид-во "Либідь", 1994 р., 464 с.) та "Бюджетний менеджмент" (вид-во КНЕУ, 2004 р.. 864 с.), який разом із практикумом "Бюджетний менеджмент" (вид-во КНЕУ, 2005 р., 420 с.) становить повний навчальний комплекс дисциплін. У них висвітлено теоретичні засади та практичні аспекти управління державними фінансами і світовий досвід у цій галузі. Саме зусиллями кафедри ще в 1991 році вперше в Україні було видано навчальний посібник для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів "Державні фінанси" під редакцією професорів В. М. Федосова, С. Я. Огородника і В. М. Суторміної. Хоча він ґрунтувався на діючій у той час програмі курсу "Фінанси", в ньому були гостро поставлені питання характеристики кризового стану економіки СРСР у 80-х роках минулою століття, що виразно проявилося в розладі фінансів, грошового обігу і кредиту, розбалансованості економіки і споживчого ринку, загостренні такої соціально небезпечної проблеми, як інфляція. В ньому з науково-теоретичних позицій були сформульовані шляхи виходу країни з кризового стану, в тому числі і об'єктивна необхідність переходу до ринкової економіки. Ці питання хвилювали не лише теоретиків і практиків, а й широкі кола населення. До цього навчального посібника було включено і розділ "Фінансове регулювання ринкових виносин".

Викладачі кафедри фінансів ведуть плодотворну  наукову діяльність. Тематика наукових досліджень відображає актуальні проблеми розвитку фінансової системи України. Так, останніми роками на кафедрі виконувалися дві фундаментальні теми: "Теорія і практика управління фінансами в умовах перехідної економіки" та "Реструктуризація фінансової системи в умовах перехідної економіки". За результатами досліджень опубліковано понад двісті наукових статей у провідних журналах та наукових збірниках України. Дуже популярна серед українських читачів книга під редакцією В. М. Федосова "Запорозька Січ як український феномен", написана ним разом із професором В. Л. Андрущенко. Вона відзначена премією імені Ярослава Мудрого у галузі науки Академії наук вищої школи України. З 2007 року кафедра почала розробляти нову тему "Фінансова інфраструктура ринкової економіки".

Наукові розробки, кафедри, що пов'язані з проблемами фінансів у перехідній економіці та вдосконаленням основних напрямів фінансової політики держави, спрямованої на забезпечення сталого економічного зростання, знайшли своє місце в монографіях:

  • Суторміна В. М., Федосов  В. М., Андрущенко В. Л. Держава — податки — бізнес (Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки). — К.: Либідь, 1992. – 328 с.;
  • Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова  реструктуризація в  Україні: проблеми і  напрями / За наук. ред. В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2002. — 387 с.;
  • Огонь Ц. Г. Доходи бюджету України: теорія та практика. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003;
  • Льовочкін С. В. Макрофінансова стабілізація в Україні  у контексті економічного зростання. — К.: Наша культура і наука, 2003. — 432 с.;
  • Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти). - К.: КНЕУ, 2004. - 240 с.

Творчий науковий пошук дав змогу сформулювати низку концептуальних ідей з фінансової теорії та практики. Особлива увага  надається удосконаленню категоріального  та понятійного апарату. Методологічно важливе положення про те, що вихідною категорією державних фінансів — своєрідною "фінансовою клітиною" є "податок", було вперше висунуто та обгрунтовано професором В. М. Суторміною ще 1976 року в її підручнику (Сутормина В. М. Финансы капиталистических государств. — К.: Вища школа, 1976). Надалі воно було розвинуто професором В. М. Федосовим у низці його робіт (Федосов В. М. Современный капитализм и налоги (Вопросы методологии й теории). - К.: Вища школа, 1987; Государственные финансы / Учебное пособие для студентов экономических вузов и факультетов. Под ред. проф. д.э.н. В. М. Федосова, С. Я. Огородника, В. Н. Суторминой. — К.: Либідь, 1991). У них було визначено положення, що податок — універсальна вихідна категорія, яка виражає основні сутнісні риси та характеристики державних фінансів у будь-якій розвиненій економічній системі ринкового типу, що в умовах функціонування ринкової економіки податкова форма в системі фінансових відносин переважає. Ця наукова теза, що була висунута вперше близько 20 років тому, в подальшому була підтверджена всією практикою формування принципово нової фінансової системи в Україні.

Метод обґрунтування вихідної фінансової категорії було перенесено В. М. Суторміною також на мікрорівень. У підручнику "Фінанси зарубіжних корпорацій", виданому 2004 року, автор висуває наукове положення про те, що фінансовою клітиною акціонерного товариства є "акція" як певна абстракція, що виражає об'єктивні фінансові відносини щодо формування акціонерного капіталу. З категорії "акція" виведена логічно послідовна система розвитку категоріального апарату акціонерного товариства та підтверджено класичне положення про те, що капітал як власність у процесі функціонування відокремлюється від капіталу як функції.

Дослідники  кафедри особливу увагу приділяють розкриттю причинно-наслідкових зв'язків між об'єктивними фінансовими категоріями та рухливою, мінливою дійсністю — фінансовим правом, фінансовою політикою та управлінням фінансовою системою. Виокремлення стійких взаємозалежностей та взаємозумовленостей дало змогу дослідникам виявити фінансові закони, що діють у специфічній сфері економічних відносин. Професор В. М. Федосов в монографії (Федосов В. М. Современный капитализм и налоги (Вопросы методологии и теории. — К: Вища школа, 1987. — С. 19—21) зауважив, що розвиток та поглиблення ринкової економіки посилює проникнення об'єктивного та суб'єктивного в еволюції податків.

На  кафедрі фінансів розроблено концепцію, згідно з якою національна фінансова  система має внутрішню, притаманну тільки їй, логічну структуру, яка і складається зі специфічних грошових фондів, що виражають сфери фінансових відносин. Кожна сфера є складною фінансовою категорією. Всі складові національної фінансової системи взаємопов'язані між собою та сферою міжнародних фінансів. Виділені рівні та форми фінансових відносин конкретизуються, перетворюючись в реальну дійсність, в результаті чого формується інституціональна структура фінансової системи. Фінансове право, фінансова політика та управління фінансами реалізуються через систему фінансових органів та інститутів. В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін обгрунтували важливу тезу щодо необхідності проведення в Україні глибокої і докорінної реструктуризації її фінансової системи. Вони звертають увагу на те, що повноцінна фінансова реструктуризація можлива тільки на засадах всебічного теоретичного осмислення і практичної реалізації досягнень світової фінансової думки.

Роль  кафедри фінансів КНЕУ як наукового  центру також характеризується її вагомим  доробком у підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації — кандидатів та докторів економічних наук за спеціальністю "Гроші, фінанси і кредит". На кафедрі працює аспірантура й докторантура, в яких навчаються понад три десятки здобувачів наукового ступеня. За час існування кафедри на ній підготовлено кілька сотень кандидатських і понад два десятки докторських дисертацій.

Здобутки кафедри  фінансів КНЕУ у навчальній, навчально-методичній та науковій роботі є вагомими і  визнаними. Та все ж головним досягненням  цього колективу є випускники кафедри. Майже всі члени кафедри фінансів — її колишні випускники. Кафедрою підготовлено десятки тисяч висококваліфікованих спеціалістів для фінансової системи України, сотні іноземних фахівців для інших країн світу, десятки кандидатів економічних наук для Афганістану, Сирії, Йємену, В'єтнаму, Монголії і країн Африки. Серед випускників кафедри багато відомих людей, що зробили значний внесок у розбудову національної фінансової системи. Чимало іноземних спеціалістів очолили фінансово-контрольні органи своїх країн, працювали міністрами і їхніми заступниками.

ДОСЯГНЕННЯ НАШИХ ВИПУСКНИКІВ

Кафедра фінансів забезпечена висококваліфікованими викладачами, які запроваджують науково-творчу роботу з третього, четвертого курсу у формі наукових гуртків, дискусійних клубів, олімпіад та конференцій, використовуючи активні методи навчання: ділові ігри, експертні оцінки, тренінги. Студенти, окрім отриманих ґрунтовних теоретичних знань, мають можливість висловлювати та відстоювати власну точку зору з приводу проблемних питань фінансової діяльності держави. В результаті студенти більш глибоко розуміють проблемні питання, знаходять шляхи їх вирішення, розвивають власні інтелектуально-творчі здібності, щоб використати їх в майбутньому в професійній діяльності. П’ятий курс навчання на магістерських програмах кафедри фінансів є завершальним етапом в формуванні кваліфікованих спеціалістів з фінансів.

Випускники нашої кафедри мають можливість реалізувати себе в будь-якій сфері фінансової системи, не обмежуючись тільки державними фінансами. Маючи широкий спектр у виборі професій, можна досягти великих вершин. Серед випускників кафедри фінансів є люди, які в різні часи займали або займають посади Міністра фінансів України та його заступників, Голови Державної податкової адміністрації України і його заступників, очолюють комерційні банки, різні фінансові установи: Барановський А. М., Забродін І. О., Германчук П. К., Макацарія С. М., Регурецький В. В; Лісовенко В. В., Киреєв О.І., Ревун В. І., Шитря О. І., Буряк С. В., Тючина В. Г., Храмов Ю. І. та багато інших. Одним словом, бажаємо всім нашим студентам бути найкращими.

Навряд чи знайдеться багато кафедр, які зуміли підготувати стільки міністрів фінансів для нашої країни. Так, в аспірантурі при кафедрі фінансів підготував свою кандидатську дисертацію Г. Л. Сахновський, який у 1937-1941 роках був ректором Одеського кредитно-економічного інституту, а після війни — Міністром фінансів і Міністром торгівлі Української РСР. Вихованець кафедри фінансів, Герой соціалістичної праці, кандидат економічних наук, доцент В. Ф. Гарбузов у 1944-1950 роках працював ректором Київського фінансово-економічного інституту, а згодом — Головою Держплану України, заступником міністра фінансів СРСР і понад чверть століття — Міністром фінансів СРСР. У 1994-1996 роках Міністерство фінансів незалежної України очолював вихованець кафедри П. К. Германчук. Також міністрами фінансів нашої держави працювали випускники університету А. М. Барановський (1961-1979 роки) та І. О. Забродін (1987-1990 роки).

Випускники кафедри фінансів добре зарекомендували себе у різних сферах діяльності. Доктор економічних наук, професор В. Е. Власенко в 1941-1944 роках працював ректором Київського фінансово-економічного інституту. У 1944 році після повернення інституту із Ташкента до Києва В. Е. Власенка було призначено на посаду заступника міністра фінансів України, а згодом — керуючим справами Ради Міністрів республіки. В 1949 році він повернувся до Київського фінансово-економічного інституту і працював деканом фінансово-економічного факультету, а потім — завідувачем організованої ним у ці роки кафедри грошового обігу і кредиту (виокремленої з кафедри фінансів) та проректором з наукової роботи. У 1973-1975 роках ректором Київського інституту народного господарства працював вихованець кафедри, доктор економічних наук. професор С. П . Куценко.

Кандидат економічних наук А. Д. Кочубей у повоєнні роки працював заступником Голови Ради Міністрів і Головою Держплану Української РСР, а вихованець кафедри член-кореспондент АН України, доктор економічних наук. професор П. П. Верба тривалий час працював завідувачем кафедри фінансів Харківського державного університету.

У роки ринкової трансформації економіки багато вихованців кафедри працювали і працюють на відповідальних посадах у міністерствах і відомствах України. Головою правління Промінвестбанку працював кандидат економічних наук, професор В. П. Матвієнко, заступником Голови Державної податкової адміністрації України тривалий час працював О. І. Шитря, заступниками міністра фінансів України В. В. Лісовенко, В. В. Регурецький. С. М. Макацарія. Фінансове управління Київської міської державної адміністрації багато років очолює вихованець кафедри В. М. Падалка.

2006 року Київському національному економічному університету присвоєно ім'я фінансиста-реформатора і державного діяча Вадима Петровича Гетьмана (йому посмертно присвоєно звання Героя України). Вадим Гетьман — теж вихованець кафедри фінансів університету. В період ринкової трансформації економіки він працював Головою Правління Національного банку України і Головою міжбанківської валютної біржі. Як депутат Верховної Ради брав активну участь у розробці Конституції незалежної України, в якій знайшли своє відображення кілька додаткових статей, що були внесені Вадимом Гетьманом, а також суттєві зміни до інших статей.

Вадим Гетьман закінчив Київський фінансово-економічний інститут у 1956 році. Тоді професор Огороднік С. Я. працював заступником декана фінансового факультету і доцентом кафедри фінансів. Вадим слухав лекції з фінансів професора Огородніка С. Я., складав іспити і цілком заслужено отримував відмінні оцінки. Вадим Гетьман став не тільки відомим фінансистом-практиком, а й науковцем. У 1997 році він успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: "Фінансова політика в умовах ринкової трансформації економіки України". Науковим керівником у нього був нинішній завідувач кафедри фінансів КНЕУ професор В. М. Федосов.

Усе це свідчить про те, що кафедра успішно справляється з підготовкою висококваліфікованих фахівців фінансового профілю і таким чином активно й ефективно впливає на формування і функціонування соціально-економічних відносин у державі.

Кафедра фінансів КНЕУ постійно розвивається, удосконалюючи навчальну, навчально-методичну і наукову роботу. Викладачі кафедри активно співпрацюють із Адміністрацією Президента України, комітетами Верховної Ради України, Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, Контрольно-ревізійною службою України з питань експертизи нормативних документів та розробки досконалого фінансового законодавства, постійно входять до складу різних робочих груп та експертних рад при законодавчих та виконавчих органах України.

Кафедра також веде активні дослідження в межах спільних з іноземними навчальними та науковими закладами програм. Найбільш вагомих результатів досягнуто в процесі співробітництва з університетом міста Констанц (Німеччина). У цьому університеті професор В. М. Федоров багато років робив наукові доповіді, читав лекції, був керівником наукового семінару з проблем трансформації економіки та фінансової системи країн Середньої та Східної Європи. Кафедра активно співпрацювала з Фондом Конрада Аденауера (Німеччина). У процесі наукової співпраці з Центральним фінансово-економічним університетом Китаю (м. Пекін) досліджуються проблеми податкової системи і податкової політики України й Китаю у перехідний до ринку період.

Сьогодні кафедра фінансів КНЕУ — це згуртований творчий колектив, який. увібравши усі надбання і творчий доробок попередніх поколінь та світової фінансової думки, здатний творчо розв'язувати і розв'язує складні проблеми удосконалення фінансової освіти та здійснення наукових розробок у період трансформації економіки і реструктуризації фінансової системи, що триває в Україні. Це колектив, що перебуває у постійному творчому пошуку і сміливо дивиться у майбутнє.

ВІТАННЯ НАШИХ ВИПУСКНИКІВ

Шановні викладачі кафедри фінансів!

Щиро вітаємо Вас зі святом—105-річним ювілеєм кафедри! Висловлюємо Вам сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання. У наш непростий час на Ваші плечі лягає відповідальність за навчання молодого покоління. Отже Ви фактично відповідаєте за те, яким буде майбутнє нашої держави. Ми схиляємо голови перед Вашою мудрістю і професійністю, високим служінням обраній справі. Приміть вдячність за те, що вчили нас і вчите нашу молодь пізнавати складні фінансові проблеми життя, за невтомний творчий пошук, самовідданість. Бажаємо Вам міцного здоров’я, мужності, відчуття повноти і неповторності та великого терпіння, а кафедрі фінансів – довголіття, нестримного розвитку і ще більш талановитих студентів.

Випускники кафедри фінансів

Остання редакція: 05.12.18