Факультет фінансів

Нашим абітурієнтам

Вступна кампанія в розпалі! Є бюджетні місця в достатній кількості!?!?

Кафедра банківської справи ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" запрошує майбутніх та діючих банкірів на навчання:

- на перший курс (на базі ЗНО) на освітньо-професійні програми «Цифровий банкінг» та «Банківський бізнес»! ✔️
- на магістратурі (на базі ЗНО та фахового вступного іспиту) на освітньо-професійну програму «Банківський менеджмент»! 

Школа Майбутнього Банкіра (для учнів шкіл)

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійні програми на першому (бакалаврському) рівні:

«ЦИФРОВИЙ БАНКІНГ»

Освітньо-професійна програма «Цифровий банкінг» спрямована на підготовку банкірів нового покоління, які здатні ефективно працювати в сучасному інформаційно-цифровому просторі, оволоділи практичними навичками ведення банківського бізнесу та технологіями розробки програмного забезпечення, мають глибоку математичну підготовку, вільно володіють іноземними мовами. В програмі реалізовано системний підхід до навчання, що дозволяє підготувати висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

«БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС»

Мета освітньо-професійної програми «Банківський бізнес» полягає у підготовці висококваліфікованих і конкурентоздатних фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, які володіють сучасними теоретичними знаннями, методами, інструментами і практичними навичками ефективного управління банківським бізнесом та його регулювання.

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Мета освітньо-професійної програми «Банківський менеджмент» полягає у підготовці висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, які володіють фундаментальними знаннями, технологіями та практичним інструментарієм здійснення управлінської, науково-дослідної та експертно-аналітичної діяльності в фінансово-банківській сфері на макро- та мікрорівнях на засадах оволодіння системою компетентностей з урахуванням вимог динамічного бізнес-середовища.

 
 
Остання редакція: 31.10.19