Факультет фінансів

Навчально-методична робота

Формування ринкової економіки в Україні значно посилило потребу в підготовці висококваліфікованих фахівців з фінансів. Саме професіонали з фінансів сьогодні конче потрібні органам державного управління всіх рівнів, підприємствам різних сфер діяльності та форм власності, а також спеціалізованим фінансово-кредитним установам. Навчально-методична робота кафедри спрямована на розроблення й удосконалення навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів за програмами фінансового профілю; формування комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін, передбачених навчальними планами; вдосконалення індивідуально-консультативної форми навчання у підготовці магістрів; підготовку підручників і навчально-методичних посібників із профільних дисциплін; запровадження нових навчальних технологій у навчальному процесі кафедри (зокрема, підготовка формування матеріалів дистанційних курсів закріплених за кафедрою на платформі Moodle-КНЕУ, їх оновлення та використання в навчальному процесі, а також застосування сучасних комп'ютерних й інноваційних навчальних технологій).

Нинішня кафедра фінансів імені Віктора Федосова є високопрофесійним колективом, який не лише на високому рівні забезпечує навчальний процес і веде наукові дослідження, а й є науково-методичним центром економічної освіти в Україні ─ Українська науково-освітня школа публічних фінансів. Саме на цій кафедрі розробляються типові навчальні плани з цієї спеціальності й робочі програми з фінансових дисциплін: "Фінанси", "Фінансова думка України", "Бюджетна система", "Податкова система", "Місцеві фінанси", "Бюджетний менеджмент", "Податковий менеджмент", "Макрофінансовий аналіз", "Макрофінансовий ризик-менеджмент", "Державний фінансовий контроль", "Макрофінансове бюджетування", "Макрофінансове планування", "Фінансова інфраструктура", "Фіскальна політика" та багато інших.

Більшість із навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, забезпечені підручниками, навчальними та навчально-методичними посібниками, підготовленими викладачами кафедри. Саме на кафедрі фінансів імені Віктора Федосова були підготовлені й перші в Україні фундаментальні підручники "Фінанси" (2012 р., 687 c.), "Бюджетна система"(2012 р., 871 с.), "Фінанси зарубіжних корпорацій" (2004 р., 566 с.), "Податкова система України" (1994 р., 464 с.) та "Бюджетний менеджмент" (2004 р., 864 с.), який разом із практикумом "Бюджетний менеджмент" (2005 р., 420 с.) й тренінг-курсом "Бюджетний менеджмент" (2012 р., 400 с.) становить повний навчальний комплекс. У них висвітлено теоретичні засади та практичні аспекти управління державними фінансами і світовий досвід у цій галузі.

Здобутки кафедри фінансів імені Віктора Федосова у навчальній та навчально-методичній роботі є вагомими і визнаними, які унаочнені переліком літератури, виданої протягом останніх десятків років.

І. ОСНОВНІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ З ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЗАКРІПЛЕНІ ЗА КАФЕДРОЮ:

1. Опарін В.М. Фінанси [Текст]. (Загальна теорія) : навч. посіб./ В. М. Опарін. - Вид. 5-те, без змін. - Київ: КНЕУ, 2008. - 240 с.

2. Теорія фінансів: підручник/ За ред.. проф. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – Київ: Центр учб. літ., 2017. - 574 с. : рис., табл. - Рекомендовано МОН України (лист № 1/11-6278 від 29.07.2009).

3. Фінансова думка України. Монографія / П.І. Юхименко, С.В.Льовочкін, В.М. Федосов, С.І. Юрій; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова. – Київ: Кондор; Тернопіль: Економічна думка, 2010. – У 3 т. – Т. 1. – 687 с.

4. Фінансова думка України. Енциклопедія / С.В.Льовочкін, В.М. Федосов, С.І. Юрій,  П.І. Юхименко; авт. передм. А.А. Чухно; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова. – Київ: Кондор; Тернопіль: Економічна думка, 2010. – У 3 т. – Т. 2. – 584 с.

5. Фінансова думка України. Хрестоматія / автори-упорядники: С.І. Юрій, С.В.Льовочкін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко; авт. передм. П.М. Леоненко; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова. – Київ: Кондор; Тернопіль: Економічна думка, 2010. – У 3 т. – Т. 3. – Ч. 1. – 471 с.

6. Фінансова думка України. Хрестоматія / автори-упорядники: С.І. Юрій, С.В.Льовочкін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко; авт. передм. П.М. Леоненко; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова. – Київ: Кондор; Тернопіль: Економічна думка, 2010. – У 3 т. – Т. 3. – Ч. 2. – 734 с.

7. Суторміна В,М, Фінанси зарубіжних корпорацій.: Підручник.– КНЕУ, 2004. — 566 с.

8. Фінанси зарубіжних корпорацій[Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ [В. М. Суторміна та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Електрон. текстові дані. - К.: КНЕУ, 2008. - 219 с. - Рекомендовано М-вом освіти і науки України.

9. Бюджетна система [Текст]: підручник / [В. В. Бабіченко, С. В. Бойко, С. О. Булгакова та ін.] ; за наук. ред.: В. М. Федосова, С. І. Юрія. - Київ : Центр учб. літ. ; Тернопіль: Екон. думка, 2017. - 871 с.

10. Бюджетна система. Практикум: навч. посіб.[Електронний ресурс] / За наук. ред. проф. В. М. Федосова. — [Кондратюк С. Я., Жибер Т. В., Коломієць Г. Б. та ін.] — К.: КНЕУ, 2015. — 454 с.

11. Бюджетна система України [Текст] : тренінг-курс: навч. посіб. / [В. М. Опарін, С. Я. Кондратюк, Є. О. Малік та ін.] ; за заг. ред. В. М. Опаріна ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". - Київ: ДННУ АФУ, 2012. - 392 с.

12. Бюджетна система [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ Т. В. Жибер, Г. Б. Коломієць ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ: КНЕУ, 2009. - 311 с.

13. Бюджетний менеджмент [Текст]: підручник / В. М. Опарін, Л. Д. Сафонова [та ін.] ; ред. В. М. Федосов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. - Київ: КНЕУ, 2004. - 864 с.

14. Бюджетний менеджмент: практикум : навч. посіб./ М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [В. Федосов, С. Кондратюк, Л. Сафонова та ін.] ; ред. В. М. Федосов. – Київ: КНЕУ, 2005. – 420 с.

15. Бюджетний менеджмент: тренінг-курс: навч. посіб./ Л.Д. Сафонова, А.Є. Буряченко, Є.О. Малік та ін..; - К.: ДННУ «Акад. фін. Управління», 2012. – 400 с.

16. Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.- К.:КНЕУ,2001.- 186с.

17. Податкова система[Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [І. А. Золотько, В. М. Мельник, С. М. Кокшарова, Ю. В. Сибірянська та ін. ; за ред. І. А. Золотько]. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2009. - 97 с.

18. Податкова система [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ В. К. Хлівний, О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська, А. В. Пислиця ; кер. авт. кол. В. К. Хлівний ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ: КНЕУ, 2014. – 372 с. - Рекомендовано М-вом освіти і науки України.

19. Податкова система[Електронний ресурс] : практикум/ [В. К. Хлівний, Ю. В. Сибірянська, А. В. Пислиця та ін.] ; керівн. авт. кол. В. К. Хлівний ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ: КНЕУ, 2014. – 486с.

20. Податкова система України: тренінг-курс : навч. посіб./ О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська, С. М. Кокшарова та ін. ; за заг. ред. О. М. Тимченко ; передм. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ „Акад. фін. управління”, 2012. – 656 с.

21. Податковасистема [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. А. Золотько; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2005. - 204 с. - (До 100-річчя Київського національного економічного університету). - Рекомендовано М-вом освіти і науки України.

22. Макрофінансове бюджетування: навч. посіб./ Т.С. Бабич, Т.В. Жибер; за наук. ред. д-ра екон. Наук, проф. В.М. Федосова. – К.: КНЕУ, 2011. – 311 с.

23. Фінанси [Текст] : підручник для студентів вищ. навч. закл. / О. Р. Романенко. - 4-те вид., стер. - Київ : Центр учб. літ., 2009. - 312 с.

24. Фінанси: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: «Знання», 2012. — 687 c.

25. Фінанси [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - 3-тє вид., без змін. - Київ : КНЕУ, 2008. - 387 с.

26. Фінанси[Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц/ / О. Р. Романенко, Л. П. Даниленко, Л. П. Гладченко, А. А. Славкова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2008. - 201 с. - Рекомендовано М-вом освіти і науки України.

27. Фінанси (для студентівнефінансових спеціальностей) [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ О. Р. Романенко, Л. П. Даниленко, Л. П. Гладченко, А. А. Славкова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2009. - 146 с. - Рекомендовано М-вом освіти і науки України.

28. Фінанси (для студентівспеціальності "Фінанси і кредит") [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ О. Р. Романенко, Л. П. Даниленко, Л. П. Гладченко, А. А. Славкова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - 2-ге вид., зі змінами і доп. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2013. - 136 с. - Рекомендовано М-вом освіти і науки, молоді та спорту України.

29. Фінанси: практикум для студ. усіх напрямів підготовки (крім 6508, 6508/1) [Електронний ресурс]: навч.-метод. посіб./ О. Р. Романенко, Л. П. Даниленко, Л. П. Гладченко, А. А. Славкова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 162 с. - Рекомендовано М-вом освіти і науки України.

30. Фінансовий ринок [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Суторміна, В. М. Радзієвська, Б. С. Стеценко; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2001. - 100 с. - Рекомендовано М-вом освіти і науки України.

31. Фінансовий ринок [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Суторміна, Н. В. Дегтярьова; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Вид. 2-ге. - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2008. - 176 с. - Рекомендовано М-вом освіти і науки України.

32. Міжпредметний тренінг за магістерською програмою "Державний фінансовий менеджмент" [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В . М. Опарін, О. М. Тимченко, Л. Д. Сафонова, Є. О. Малік [та ін.]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2014. - 120 с.

33. Фінансовий ринок [Електронний ресурс] : підручник / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, Н. В. Дегтярьова та ін.] ; за заг. ред. М. А. Гапонюка; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текст. дані. - Київ : КНЕУ, 2014. - 419 с.

34. Фінансовий ринок [Електронний ресурс] : міжпредметний тренінг / М. А. Гапонюк; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2014. - 178 с.

35. Макрофінансовий аналіз [Електронний ресурс] : зб. аналіт. завдань та кейсів / Ю. В. Сибірянська, Н. М. Сивульська, К. В. Захожай; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 104 с.

36. Макроекономічний аналіз [Електронний ресурс] : практикум / В. М. Федосов, Ю. В. Сибірянська, Н. М. Сивульська та ін. ; М-во освіти і науки України. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. – 291 с.

37. Фіскальна політика [Електронний ресурс] : практикум : навч.-метод. посіб. / [В. М. Федосов, А. Є. Буряченко, Г. М. Котіна та ін.]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. – 307 с. - Рекомендовано М-вом освіти і науки України.

38. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб./ [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ, 2010. — 600 с.

39. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; М. А. Гапонюк [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2008. - 265 с. - Рекомендовано М-вом освіти і науки України.

40. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : курс лекцій / М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2011. - 646 с.

41. Бюджетна і податкова системи України у запитаннях і відповідях : навч. посібник/ [М. І. Бондар, В. М. Опарін, О. М. Тимченко та ін.] ; Академія фінансового управління. – К. : ДННУ АФУ, 2012. – 333 с.

42. Рязанова Н.С.Фінансове рахівництво: навч. посібник/ Н. С. Рязанова // Вища освіта ХХІ століття. – К.: Знання-Прес, 2002. – 246 с.

43. Рязанова Н.С. Міжнародні фінансові організації: підручник/ Н.С.Рязанова, М.А.Гапонюк, А.А.Максименко. – К.:КНЕУ, 2010. – 230 с.

44. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними паперами [Текст] : навч.-метод. посіб. / [упоряд. К. К. Бовкун, Н. В. Дегтярьова, Л. Б. Долінський та ін.]. - Вид. 5-те, перероб. та допов. - Київ : АДС УМКЦентр, 2011. - 268 с. - (Бібліотека фахівця).

45. Фондовий ринок України: законодавче регулювання [Текст] : навч.-метод. посіб. / [М. О. Бурмака, Бутенко Д.С., Говорушко Т.А., Головко А.Т., Дегтярьова Н.В. та ін.]. - Вид. 3-тє, перероб. та допов. - Київ : Фенікс, 2007. - 688 с. : табл. - (Бібліотека фахівця).

46. Фондовий ринок України: законодавче регулювання [Текст] : навч.-метод. посіб. / [М. О. Бурмака, Н. В. Дегтярьова та ін.] ; [уклад. О. М. Кий та ін.]. - Вид. 4-те, перероб. і допов. - Київ : АДС УМКЦентр, 2008. - 784 с. - (Бібліотека фахівця).

47. Фондовий ринок України: законодавче регулювання [Текст] : навч.-метод. посіб. / [М. О. Бурмака, Н. В. Дегтярьова та ін.] ; [уклад. Л. Б. Долінський та ін.]. - Вид. 6-те, перероб. та допов. - Київ : АДС УМКЦентр, 2011. - 858 с. - (Бібліотека фахівця).

 

ІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ, КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ:

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи 
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної магістерської роботи

 

 

ІІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ТА ЗАХИСТУ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ, ЯКІ Є СКЛАДОВИМИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:

Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики у формі аналітичного завдання на кафедрі фінансів ім. В. Федосова_2023

Архів

 

Сьогодні кафедра фінансів імені Віктора Федосова — це згуртований творчий колектив, який, увібравши усі надбання і творчий доробок попередніх поколінь та світової фінансової думки, здатний творчо розв'язувати і розв'язує складні проблеми удосконалення фінансової освіти та здійснення наукових розробок у період трансформації економіки і реструктуризації фінансової системи, що триває в Україні. Це колектив, що перебуває у постійному творчому пошуку і сміливо дивиться у майбутнє.

Остання редакція: 08.05.23