Факультет фінансів

Навчально-методична робота

Формування ринкової економіки в Україні значно посилило потребу в підготовці висококваліфікованих фахівців з фінансів. Саме професіонали з фінансів сьогодні конче потрібні органам державного управління всіх рівнів, підприємствам різних сфер діяльності та форм власності, а також спеціалізованим фінансово-кредитним установам. Навчально-методична робота кафедри спрямована на розроблення й удосконалення навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів за програмами фінансового профілю; формування комплексу навчально-методичного забезпечення наук (дисциплін), передбачених навчальними планами; удосконалення індивідуально-консультативної форми навчання у підготовці магістрів; підготовку підручників і навчально-методичних посібників із профільних наук (дисциплін); запровадження нових навчальних технологій у процесі викладання наук (дисциплін) кафедри (зокрема, підготовка матеріалів для впровадження дистанційних навчальних технологій на магістерській програмі «Державний фінансовий менеджмент», а також застосування сучасних комп'ютерних й інноваційних технологій у навчальному процесі).

Нинішня кафедра фінансів КНЕУ є високопрофесійним колективом, який не лише на високому рівні забезпечує навчальний процес і веде наукові дослідження, а й є науково-методичним центром економічної освіти в Україні за спеціальністю "Фінанси і кредит"- Українська науково-освітня школа публічних фінансів (http://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_schools/spf/). Саме на цій кафедрі розробляються типові навчальні плани з цієї спеціальності й робочі програми з фінансових дисциплін: "Фінанси", "Фінансова думка України", "Бюджетна система", "Податкова система", "Місцеві фінанси", "Бюджетний менеджмент", "Податковий менеджмент", "Макрофінансовийаналіз", "Макрофінансовийризик-менеджмент", "Державний фінансовий контроль", "Макрофінансове бюджетування", "Макрофінансове планування", "Фінансоваінфраструктура", "Фіскальна політика" та багато інших.

Більшість із навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, забезпечені підручниками, навчальними та навчально-методичними  посібниками, підготовленими викладачами  кафедри. Саме на кафедрі фінансів КНЕУ були підготовлені й перші в Україні фундаментальні підручники "Фінанси"(вид-во «Знання», 2012р.,687 c.),"Бюджетна система"(вид-в Центр учбов. літератури йЕкон. думка, 2012 р., 871 с.),"Фінанси зарубіжних корпорацій"(вид-во КНЕУ, 2004 р.,566 с.),"Податкова система України" (вид-во "Либідь", 1994 р., 464 с.) та "Бюджетний менеджмент" (вид-во КНЕУ, 2004 р.. 864 с.), який разом із практикумом "Бюджетний менеджмент" (вид-во КНЕУ, 2005 р., 420 с.) й тренінг-курсом"Бюджетний менеджмент" (вид-во ДННУ «Акад. фін. управління», 2012р., 400 с.) становить повний навчальний комплекс. У них висвітлено теоретичні засади та практичні аспекти управління державними фінансами і світовий досвід у цій галузі.

Здобутки кафедри фінансів КНЕУ у навчальній та навчально-методичній роботі є вагомими і визнаними (https://scholar.google.com.ua/citations?user=HYmGXvwAAAAJ&hl=uk), які наочно ілюструються переліком літератури, виданої протягом останніх років.

ОСНОВНІ ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

1.   Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник  – 4-те вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 240 с.

2.   Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С.І. Юрія. - К.: Центр учбової літератури, 2010. – 576 c.

3.   Фінансова думка України. Монографія / П.І. Юхименко, С.В.Льовочкін, В.М. Федосов, С.І. Юрій; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова. – Київ: Кондор; Тернопіль: Економічна думка, 2010. – У 3 т. – Т. 1. – 687 [1] с.

4.  Фінансова думка України. Енциклопедія / С.В.Льовочкін, В.М. Федосов, С.І. Юрій,  П.І. Юхименко; авт. передм. А.А. Чухно; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова. – Київ: Кондор; Тернопіль: Економічна думка, 2010. – У 3 т. – Т. 2. – 584 [1] с.

5.   Фінансова думка України. Хрестоматія / автори-упорядники: С.І. Юрій, С.В.Льовочкін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко; авт. передм. П.М. Леоненко; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова. – Київ: Кондор; Тернопіль: Економічна думка, 2010. – У 3 т. – Т. 3. – Ч. 1. – 471 [1] с.

6.   Фінансова думка України. Хрестоматія / автори-упорядники: С.І. Юрій, С.В.Льовочкін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко; авт. передм. П.М. Леоненко; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова. – Київ: Кондор; Тернопіль: Економічна думка, 2010. – У 3 т. – Т. 3. – Ч. 2. – 734 [2] с.

7.   Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник. — К.: КНЕУ, 2004. — 566 с.

8.   Бюджетна система: підручник / [А.Є. Буряченко, Л.П. Гладченко, С.Я. Кондратюк та ін.]; за наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. - К.: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна думка, 2012. – 871 с.

9.    Бюджетна система. Практикум : навч. посіб. [Електронний ресурс] / За наук. ред. проф. В. М. Федосова. — [Кондратюк С. Я., Жибер Т. В., Коломієць Г. Б. та ін.] — К.: КНЕУ, 2015. — 454 с.

10.   Бюджетна система України : тренінг-курс : навч. посібник / [В. М. Опарін, С. Я. Кондратюк, Є. О. Малік та ін.] ; за заг. ред. В. М. Опаріна ; Академія фінансового управління. – К. : ДННУ АФУ, 2012. – 392 с.

11.   Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» / Г.В. Жибер, Г.Б. Коломієць - К.: КНЕУ, 2009. - 311 с.

12.   Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2004. — 864 с.

13.   Федосов В. М., Кондратюк С. Я., Сафонова Л. Д. та ін. Бюджетний менеджмент. Практикум: Навч. посіб. / За заг. ред. проф. В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2005. — 420 с.

14.   Бюджетний менеджмент: тренінг-курс: навч. посіб./ Л.Д. Сафонова, А.Є. Буряченко, Є.О. Малік та ін..; - К.: ДННУ «Акад. фін. Управління», 2012. – 400 с.

15.   Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост.вивч.дисц.- К. : КНЕУ,2001. - 186 с.

16.   Податкова система: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ [В. К. Хлівний, О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська, А. В. Пислиця та ін.]. ; кер. авт. кол. В. К. Хлівний.  – К. : КНЕУ, - 2014. – 372 с.

17.    Податкова система: практикум./ [В. К. Хлівний,  Ю. В. Сибірянська, А. В. Пислиця, М. Б. Кондратенко та ін.]. ; кер. авт. кол. В. К. Хлівний.  – К. : КНЕУ, - 2014. – 486 с.

18.  Податкова система України: тренінг-курс : навч. посіб. / О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська, С. М. Кокшарова, А. В. Пислиця та ін. ; за заг. ред. О. М. Тимченко ; передм. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ „Акад. фін. управління”, 2012. – 656 с.

19.    Золотько, І.А. Податкова система: Навчальний посібник - К.: КНЕУ, 2005. - 204 с.

20.    Макрофінансовебюджетування: навч. посіб. / Т.С. Бабич, Т.В. Жибер; за наук. ред. д-ра екон. Наук, проф. В.М. Федосова. – К.: КНЕУ, 2011. – 311 с.

21.    Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. — К.: ЦУЛ, 2009. — 321 с.

22.    Фінанси: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: «Знання», 2012. — 687 c.

23.  Фінанси: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси» для спеціальності 6508/ О.Р. Романенко, Л.П. Даниленко, Л.П. Гладченко, А.А. Славкова. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: КНЕУ, 2008. - 387 с.

24.   Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси» для студентів нефінансових спеціальностей/ О.Р. Романенко, Л.П. Даниленко, Л.П. Гладченко, А.А. Славкова, М.А. Гапонюк - К.: КНЕУ, 2009. - 146 с.

25.    Місцеві фінанси у схемах і таблицях: навч. посібник / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. – К.: КНЕУ, 2010. - 600 с.

26.    Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Місцеві фінанси»/ М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта, М.П. Бадида,  А.А. Славкова, Д.В. Гризоглазов - К.: КНЕУ, 2008.

27.    Бюджетна і податкова системи України у запитаннях та відповідях: навч. посіб.  / М. І. Бондар,  В. М. Опарін, О. М. Тимченко та ін..; передм. Т. І. Єфименко. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. – 336 с.

Сьогодні кафедра фінансів КНЕУ (http://fef.kneu.edu.ua/ua/depts7/k_finansiv/) — це згуртований творчий колектив, який. увібравши усі надбання і творчий доробок попередніх поколінь та світової фінансової думки, здатний творчо розв'язувати і розв'язує складні проблеми удосконалення фінансової освіти та здійснення наукових розробок у період трансформації економіки і реструктуризації фінансової системи, що триває в Україні. Це колектив, що перебуває у постійному творчому пошуку і сміливо дивиться у майбутнє.

Остання редакція: 02.02.19