Факультет фінансів

Вчена рада факультету

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ ФІНАНСІВ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Вчена рада ФФ затверджена наказом ректора від 09.11.2015 № 727 (внесені зміни наказами від 22.12.2015 № 864; від 26.12.2016 № 953; від 21.09.2017 № 699; від 12.10.2017 № 469; від 27.11.2017 № 889; від 21.12.2017 № 973; від 05.04.2018 № 273; від 25.09.2018 № 731; від 22.11.2018 № 944; від 20.12.2018 №1032).

 • Бабяк Наталія Дмитрівна – к.е.н., професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу;
 • Баранов Андрій Леонідович – в.о. завідувача кафедри страхування, к.е.н., доцент;
 • Бованко Мар’яна Романівна – студентка 4 курсу, в.о. голови САР ФФ;
 • Ващук Надія Андріївна – студентка 3 курсу ФФ;
 • Гапонюк Микола Анатолійович – к.е.н., професор кафедри фінансів;
 • Дегтярьова Наталія Володимирівна – к.е.н., професор кафедри фінансів;
 • Дрозд Анастасія Олегівна – студентка 4 курсу ФФ;
 • Івасів Ігор Богданович – д.е.н., професор кафедри банківської справи;
 • Каленська Олена Анатолівна – інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу факультету фінансів;
 • Конопатська Лариса Василівна – к.е.н., професор кафедри банківської справи;
 • Корнацька Роксолана Михайлівна – заступник декана факультету фінансів, к.е.н., доцент кафедри фінансів;
 • Кривошлик Тетяна Дмитрівна– к.е.н., професор кафедри страхування;
 • Лавренюк Владислав Володимирович – к.е.н., доцент кафедри банківської справи;
 • Майорова Тетяна Володимирівна– д.е.н., професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу;
 • Малік Євгенія Олександрівна– к.е.н., доцент кафедри фінансів;
 • Машкова Інна Миколаївна– старший викладач кафедри іноземних мов факультету фінансів;
 • Мельникова Ірина Анатоліївна – аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу другого року навчання;
 • Михайлов Максим Михайлович – студент 4 курсу ФФ;
 • Мурашко Олена Володимирівна  – заступник декана факультету фінансів, к.е.н., професор кафедри страхування;
 • Нікітенко Людмила Володимирівна – старший лаборант кафедри фінансів;
 • Нікітін Андрій Валерійович – к.е.н., доцент кафедри банківської справи;
 • Опарін Валерій Михайлович – д.е.н., професор кафедри фінансів;
 • Плігіна Аліна Андріївна – студентка 4 курсу ФФ, голова Профбюро студентів ФФ;
 • Подопригора Владислав Олексійович – студент 4 курсу ФФ;
 • Примостка Людмила Олександрівна – завідувач кафедри банківської справи, д.е.н., професор;
 • Романишин Володимир Орестович – к.е.н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу;
 • Славкова  Алла Аркадіївна – к.е.н., доцент кафедри фінансів;
 • Сущенко Олександр Миколайович – к.е.н., докторант кафедри фінансів;
 • Терещенко Олег Олександрович – завідувач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,  д.е.н., професор;
 • Урванцева Світлана Володимирівна – к.е.н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу;
 • Федосов Віктор Михайлович – завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор;
 • Хлівний Володимир Кирилович – декан факультету фінансів, к.е.н., професор кафедри фінансів;
 • Ходакевич Сергій Іванович – Голова профспілкового комітету факультету фінансів, к.е.н., доцент кафедри банківської справи;
 • Щукіна Емма Іванівна – завідувач кафедри іноземних мов факультету фінансів, к.п.н., доцент.

Повноваження Вченої ради ФАКУЛЬТЕТУ ФІНАНСІВ Університету

Вчена рада факультету фінансів Університету:

 1. визначає загальні напрями наукової та науково-педагогічної роботи факультету фінансів Університету;
 2. розглядає питання щодо стану наукової, науково-дослідної, навчальної, навчально-методичної та організаційної роботи факультету фінансів Університету;
 3. розглядає плани наукової та науково-педагогічної діяльності факультету фінансів Університету, програми кадрового забезпечення діяльності факультету фінансів Університету, питання про підготовку науково-педагогічних кадрів факультету фінансів Університету;
 4. розглядає та затверджує річні плани роботи факультету фінансів та кафедр, розглядає звіти декана факультету, завідувачів кафедр та інших осіб про результати діяльності факультету фінансів та кафедр;
 5. розглядає проекти освітніх програм, навчальних програм і навчальних планів та вносить їх для розгляду і затвердження Вченою радою Університету;
 6. затверджує склади проектних груп від факультету фінансів Університету з розробки освітніх програм;
 7. готує пропозиції на Вчену раду Університету з удосконалення навчальних планів; на Науково-методичну раду Університету – з удосконалення навчальних і навчально-робочих програм з навчальних дисциплін;
 8. вирішує питання організації навчально-виховного процесу на факультеті фінансів Університету, співпраці з органами студентського самоврядування факультету фінансів Університету;
 9. розглядає питання щодо стану успішності студентів факультету фінансів Університету;
 10. розглядає питання про співпрацю з роботодавцями щодо розширення мережі баз виробничої практики та можливості подальшого працевлаштування випускників;
 11. розглядає кандидатури та рекомендує їх до вступу в аспірантуру і докторантуру Університету;
 12. за поданням кафедр факультету фінансів Університету розглядає та затверджує теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), індивідуальні плани роботи аспірантів та здобувачів;
 13. здійснює постійний моніторинг написання дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук;
 14. за поданням кафедр факультету фінансів Університету затверджує списки наукових керівників аспірантів та здобувачів наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), якими є, як правило, доктори наук (як виняток, доктори філософії (кандидати наук), але вони можуть керувати роботою не більше ніж трьох аспірантів та здобувачів); 
 15. розглядає обставини, які унеможливлюють вчасне завершення роботи над дисертацією на здобуття наукового ступеня, і визначає терміни, на які навчання в аспірантурі та докторантурі може бути подовжено (як правило, такі терміни не можуть перевищувати одного року);
 16. за поданням кафедр факультету фінансів Університету та за погодженням із Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету вносить пропозиції щодо відрахування аспіранта (здобувача наукового ступеня доктора філософії) за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, грубе порушення внутрішнього розпорядку Університету, вчинення протиправних дій;
 17. розглядає питання щодо організації й виконання наукових планів кафедр і окремих науково-педагогічних працівників, затвердження планів та результатів наукової діяльності кафедр, звітів аспірантів і докторантів;
 18. рекомендує науково-дослідницькі роботи до включення у тематичний план науково-дослідницької роботи Університету та проекти науково-дослідних робіт для участі в конкурсах різних рівнів;
 19. розглядає питання підготовки та видання монографій, підручників, навчальних посібників та іншої наукової та навчально-методичної літератури і вносить пропозиції щодо рекомендації їх до друку Вченій раді Університету, Науково-експертній раді Університету, Науково-методичній раді Університету;
 20. обирає за конкурсом таємним голосуванням з урахуванням пропозицій органу громадського самоврядування факультету фінансів декана факультету фінансів;
 21. обирає з урахуванням пропозицій зборів науково-педагогічних працівників кафедр факультету фінансів Університетуза конкурсом таємним голосуванням на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів кафедр факультету фінансів Університету;
 22. розглядає за поданням декана факультету фінансів Університету та за погодженням з органами студентського самоврядування факультету фінансів Університету кандидатури на призначення та звільнення з посад заступників декана факультету фінансів Університету;
 23. узагальнює пропозиції науково-педагогічних працівників для формування щорічного плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу) та надає їх для затвердження Вченою радою Університету;
 24. розглядає питання про підтримку висунення науково-педагогічних працівників факультету фінансів Університету на здобуття почесних звань, державних премій, нагород і відзнак;
 25. розглядає та затверджує Регламент Вченої ради факультету фінансів Університету, який вводиться в дію наказом ректора Університету за поданням декана факультету фінансів Університету;
 26. розглядає та затверджує положення про робочі та дорадчі органи факультету фінансів Університету, які вводяться в дію наказом ректора Університету за поданням декана факультету фінансів Університету;
 27. розглядає питання про структурні зміни на факультеті фінансів: створення, реорганізацію та ліквідацію кафедр факультету фінансів та інших структурних підрозділів факультету фінансів, тощо;
 28. визначає за погодженням із виборними органами Первинної профспілкової організації факультету фінансів Університету та органами студентського самоврядування факультету фінансів Університету кількісний склад, норми представництва та порядок виборів делегатів органу громадського самоврядування факультету фінансів Університету;
 29. розглядає та організовує виконання ухвал Вченої ради Університету;
 30. здійснює інші повноваження у межах своєї компетенції, які не суперечать нормативно-правовим актам України, Статуту Університету та положенню про факультету фінансів Університету.

       Вчена рада факультету фінансів Університету може розглядати інші питання за пропозицією ректора, Вченої ради Університету, членів Вченої ради факультету фінансів, органу громадського самоврядування факультету фінансів, органів студентського самоврядування факультету фінансів, пов’язаних з діяльністю факультету фінансів, відповідно до вимог Статуту Університету та інших внутрішніх нормативно-правових актів. 

Повноваження

Голови Вченої ради, секретаря Вченої ради та членів Вченої ради факультету фінансів Університету

Голова Вченої ради ФФ:

 • очолює й координує роботу Вченої ради ФФ, спрямовує її роботу на забезпечення наукової, науково-педагогічної та організаційної діяльності факультету, контролює виконання  рішень Вченої ради ФФ;
 • організовує розгляд питань порядку денного відповідно до цього Регламенту;
 • вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
 • робить офіційні та інші повідомлення;
 • організовує контроль за виконанням прийнятих рішень;
 • підписує протоколи (рішення, ухвали) Вченої ради ФФ;
 • з метою реалізації рішень Вченої ради ФФ, ухвалених на засіданні, організовує видання відповідних внутрішніх нормативно-правових актів та документів;
 • представляє Вчену раду ФФ у взаємовідносинах з органами державної влади, зовнішніми організаціями та громадськими об’єднаннями;
 • здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Університету та цим Регламентом.

Секретар Вченої ради ФФ:

 • організовує роботу Вченої ради ФФі забезпечує оформлення її рішень;
 • формує проект порядку денного засідання Вченої ради ФФ, подає його на затвердження голові Вченої ради ФФй доводить до відома усіх учасників засідання;
 • забезпечує підготовку проведення засідань, зокрема комплектує матеріали, необхідні для реалізації порядку денного засідання, узгоджує їх з головою Вченої ради ФФ;
 • готує проекти планів роботи та протоколи засідань Вченої ради ФФ, робить витяги з них;
 • забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов’язаної з роботою Вченої ради ФФ;
 • готує звітні матеріали про роботу Вченої ради ФФ;
 • готує матеріали та документацію для таємного голосування;
 • здійснює нагляд за роботою лічильних комісій при таємному голосуванні (засвідчує протоколи лічильних комісій);
 • за ініціативоюголови або не менше ніж п’ятдесяти відсотків членів Вченої ради ФФ забезпечує скликання та підготовку позачергового засідання Вченої ради ФФ;
 • здійснює, у межах своїх повноважень, контроль за виконанням рішень Вченої ради ФФ;
 • координує оперативне висвітлення роботи Вченої ради ФФ;
 • виконує інші обов’язки, пов’язані з діяльністю Вченої ради ФФ та інші завдання голови Вченої ради ФФ.

Члени Вченої ради ФФ:

 • забезпечують єдність та колегіальність діяльності Вченої ради ФФ, несуть солідарну відповідальність за ухвалення рішень та їх реалізацію, з урахуванням інтересів колективів, які вони представляють на засіданнях Вченої ради ФФ;
 •  свої повноваження здійснюють лише особисто;
 • вносять пропозиції щодо формування плану та порядку денного засідань Вченої ради ФФ відповідно до процедур, визначених Регламентом;
 • вносять пропозиції до рішень (ухвал) Вченої ради ФФ;
 • здійснюють підготовку матеріалів на засідання Вченої ради ФФвідповідно до плану роботи у порядку, встановленому цим Регламентом;
 • виконують доручення Вченої ради ФФщодо підготовки питань для розгляду Вченою радою ФФ;
 • забезпечують ефективну роботу Вченої ради ФФ, виконують покладені на них обов’язки та доручення Вченої ради ФФ, беруть активну участь в складанні плану роботи Вченої ради;
 • з повагою ставляться до інших членів Вченої ради ФФта їхньої позиції при висвітленні чи обговоренні окремих питань, дотримуються етичної поведінки;
 • беруть участь у розгляді питань на засіданнях Вченої ради ФФ;
 • забезпечують своєчасне та правильне виконання рішень Вченої ради ФФ у структурних підрозділах факультету;
 • дотримуються вимог чинного законодавства України, Статуту Університету, Положення про Вчену раду факультету фінансів та Регламенту Вченої ради факультету фінансів.

 

План роботи Вченої ради фінансово-економічного факультету

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2018/2019 навчальний рік

Засідання № 1. Серпень 2018 року

1.     Затвердження плану роботи Вченої ради факультету фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2018-2019 навчальний рік

2.     Про набір на  І курс факультету фінансіву  2018 році

3.     Результати набору в магістратуру студентів денної та заочної форми навчання

4.     Про роботу апеляційної комісії факультету фінансіву 2017/2018 навчальному році

5.     Обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників факультету фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

6.     Різне

-       Про затвердження додаткових програм для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

 

Засідання № 2. Вересень 2018 року

1.     Контроль виконання рішень Вченої ради факультету фінансівДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

2.     Розгляд Ухвал Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

3.     Результати атестації аспірантів і здобувачів кафедр факультету фінансів

4.     Обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників факультету фінансівДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

5.     Різне

 

Засідання № 3. Жовтень 2018 року

1.     Контроль виконання рішень Вченої ради факультету фінансівДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

2.     Розгляд Ухвал Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

3.     Про роботу Інституту страхування

4.     Про роботу Навчально-тренувального центру факультету фінансів

5.     Обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників факультету фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

6.     Різне

 

Засідання № 4. Листопад 2018 року

1.     Контроль виконання рішень Вченої ради факультету фінансівДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

2.     Розгляд Ухвал Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

3.     Про стан поточної успішності студентів 1-4 курсів факультету фінансів у першому семестрі

4.     Про роботу Інституту фінансового контролінгу

5.     Про роботу Інституту фінансово-інноваційних досліджень

6.     Затвердження індивідуальних планів та тем дисертаційних робіт аспірантів кафедр факультету

7.     Обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників факультету фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

8.     Різне

 

Засідання № 5. Грудень 2018 року

1.     Контроль виконання рішень Вченої ради факультету фінансівДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

2.     Розгляд Ухвал Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

3.     Про підготовку до зимової екзаменаційної сесії 2018/2019 н.р.

4.     Про роботу Інституту кредитних відносин

5.     Про роботу Інституту фінансово-банківської аналітики

6.     Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр факультету фінансів

7.     Обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників факультету фінансівДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

8.     Різне.

Засідання № 6. Січень 2019 року

1.     Контроль виконання рішень Вченої ради факультету фінансівДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

2.     Розгляд Ухвал Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

3.     Про науково-дослідну роботу кафедр факультету фінансів у 2018 році

4.     Обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників факультету фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

5.   Різне.

-       Затвердження додаткових програм для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

 

Засідання № 7. Лютий 2019 року

1.  Контроль виконання рішень Вченої ради факультету фінансівДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

2.  Розгляд Ухвал Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

3.  Про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2018/2019 навчального року

4.Обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників факультету фінансівДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

5.Різне.

 

Засідання № 8. Березень 2019 року

1.  Контроль виконання рішень Вченої ради факультету фінансівДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

2.  Розгляд Ухвал Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

3.  Про роботу Навчально-наукової Лабораторії фінансово-інвестиційного консалтингу кафедри корпоративних фінансів і контролінгу

4.  Про співпрацю з органами студентського самоврядування факультету фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

5.  Обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників факультету фінансівДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

6.     Різне.

 

Засідання № 9. Квітень 2019 року

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету фінансівДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

2.Розгляд Ухвал Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

3.     Про роботу Навчально-наукової лабораторії сучасних технологій фінансових ринків кафедри фінансів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

4.     Про результати проведення в Університеті міжнародної науково-методичної конференції

5.     Обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників факультету фінансівДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

6.     Різне.

 

Засідання № 10. Травень 2019 року

1.     Контроль виконання рішень Вченої ради факультету фінансівДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

2.     Розгляд Ухвал Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

3.     Про проведену роботу кафедр факультету фінансівфакультету в поточному 2018/2019 навчальному році та стан готовності до 2019/2020 навчального року.

4.     Про підготовку до літньої екзаменаційної сесії 2018/2019 н.р. на факультету фінансів

5.     Про результати проведення внутрішньовузівської наукової студентської конференції

6.     Обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників факультету фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

7.     Різне.

 

Засідання № 11. Червень 2019 року

1.  Контроль виконання рішень Вченої ради факультету фінансівДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

2.  Розгляд Ухвал Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

3.  Результати атестації бакалаврів денної і заочної форми навчання

4.  Затвердження Звіту роботи Вченої ради факультету фінансівДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за 2018/2019 навчальний рік

5.  Підсумки роботи Вченої ради факультету фінансівДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

6.  Обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників факультету фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

7.  Різне.

-       Інформація щодо проекту Плану засідань вченої ради факультету фінансів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» на 2019/2020 навчальний рік

Остання редакція: 13.02.19