Факультет фінансів

Вчена рада факультету

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ ФІНАНСІВ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

 Затверджено наказом ректора від 29.12.2020  № 594 (зміни внесені наказами: від 24.03.2021  № 169; від 31.05.2021  № 319; від 06.09.2021  № 453; від 16.11.2021  № 609від 02.06.2022  № 202; від 30.09.2022 № 402; від 18.10.2023 № 556; від 13.06.2024 № 354)

ПІБ

Посада

Представники, що входять до складу Вченої ради факультету за посадою

1

БУРЯЧЕНКО

Андрій Євгенович

завідувач кафедри фінансів імені Віктора Федосова

2

ЛЕВЧЕНКО

Катерина Михайлівна

доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова (виконання функцій заступника декана факультету фінансів)

3

ЛИТВИНЕНКО 

Ілля Андрійович

Голова САР факультету фінансів

4

ПРИМОСТКА

Людмила Олександрівна

завідувач кафедри банківської справи та страхування

5

РОМАНИШИН

Володимир Орестович

доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу (виконання функцій заступника декана факультету фінансів)

6

СКРЕБЕЦЬ

Олена Олегівна

Голова профбюро студентів факультету фінансів

7

СТЕЦЕНКО

Богдан Станіславович

декан факультету фінансів, ГОЛОВА ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ ФІНАНСІВ

8

ТЕРЕЩЕНКО

Олег Олександрович

завідувач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу

9

ХОДАКЕВИЧ

Сергій Іванович

професор кафедри банківської справи та страхування, Голова профспілкового комітету факультету фінансів (виконання функцій заступника декана факультету фінансів)

10

ЩУКІНА

Емма Іванівна

завідувач кафедри іноземних мов факультету фінансів

Виборні представники з числа науково-педагогічного персоналу

11

БАБЯК

Наталія Дмитрівна

професорка кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, заступник голови Вченої ради факультету фінансів

12

ГАПОНЮК

Микола Анатолійович

професор кафедри фінансів імені Віктора Федосова

 

13

ГЛАДЧЕНКО

Лідія Петрівна

доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова

 

14

ДЕГТЯРЬОВА

Наталія Володимирівна

професорка кафедри фінансів імені Віктора Федосова

 

15

ДИБА

Михайло Іванович

професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу

 

16

ІВАСІВ

Ігор Богданович

професор кафедри банківської справи та страхування

17

КРАСНОВА

Ірина Вікторівна

професорка кафедри банківської справи та страхування

18

КРИВОШЛИК

Тетяна Дмитрівна

професорка кафедри банківської справи та страхування

19

ЛАВРЕНЮК

Владислав Володимирович

доцент кафедри банківської справи та страхування

20

МАЙОРОВА

Тетяна Володимирівна

професорка кафедри корпоративних фінансів і контролінгу

 

21

МАШКОВА

Інна Миколаївна

доцент кафедри іноземних мов факультету фінансів

 

22

НІКІТІН

Андрій Валерійович

професор кафедри банківської справи та страхування

23

ПИСЛИЦЯ

Анна Віталіївна

доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова

 

24

СЛАВКОВА

Алла Аркадіївна

доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова, секретар Вченої ради факультету фінансів

25

УРВАНЦЕВА

Світлана Володимирівна

доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу

Виборні представники з числа допоміжно-технічного персоналу

26

КАЛЕНСЬКА

Олена Анатолівна

завідувач сектором факультету фінансів

27

НІКІТЕНКО

Людмила Володимирівна

фахівець із організації навчального процесу І категорії кафедри фінансів імені Віктора Федосова

Виборні представники з числа студентів

28

ГУРСЬКА

Вікторія Валеріївна

студентка 1 курсу групи ФУ-101 денної форми навчання факультету фінансів

29

ДУДАРЕНКО

Анна Олександрівна

студентка 1 курсу групи ФУ-101 денної форми навчання факультету фінансів

30

ЖАГЛЮК

Марія Володимирівна

студентка 1 курсу групи ФД-101 денної форми навчання факультету фінансів

31

САМОХВАЛОВА

Дарина Іванівна

студентка 1 курсу групи ФК-101 денної форми навчання факультету фінансів

Виборні представники з числа аспірантів та докторантів

32

ЖИБЕР

Тетяна Василівна

докторант 2 року навчання кафедри фінансів імені Віктора Федосова, доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова

33

МАХАУРІ

Луіза Аліківна

аспірант 1 курсу денної форми навчання кафедри корпоративних фінансів і контролінгу

 
 

ПОВНОВАЖЕННЯ Вченої ради ФАКУЛЬТЕТУ ФІНАНСІВ Університету

Вчена рада факультету фінансів Університету:

 1. визначає загальні напрями наукової та науково-педагогічної роботи факультету фінансів Університету;
 2. розглядає питання щодо стану наукової, науково-дослідної, навчальної, навчально-методичної та організаційної роботи факультету фінансів Університету;
 3. розглядає плани наукової та науково-педагогічної діяльності факультету фінансів Університету, програми кадрового забезпечення діяльності факультету фінансів Університету, питання про підготовку науково-педагогічних кадрів факультету фінансів Університету;
 4. розглядає та затверджує річні плани роботи факультету фінансів та кафедр, розглядає звіти декана факультету фінансів, завідувачів кафедр та інших осіб про результати діяльності факультету фінансів та кафедр;
 5. розглядає проекти освітніх програм, навчальних програм і навчальних планів та вносить їх для розгляду і затвердження Вченою радою Університету;
 6. затверджує склади проектних груп з розробки освітніх програм Університету;
 7. вирішує питання організації навчально-виховного процесу факультету фінансів Університету, співпраці з органами студентського самоврядування факультету фінансів Університету;
 8. розглядає питання щодо стану успішності студентів факультету фінансів Університету;
 9. розглядає питання про співпрацю з роботодавцями щодо розширення мережі баз виробничої практики та можливості подальшого працевлаштування випускників;
 10. розглядає кандидатури та рекомендує їх до вступу в аспірантуру і докторантуру Університету;
 11. за поданням кафедр факультету фінансів Університету розглядає та затверджує теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), індивідуальні плани роботи аспірантів та здобувачів;
 12. здійснює постійний моніторинг написання дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук;
 13. за поданням кафедр факультету фінансів Університету затверджує списки наукових керівників аспірантів та здобувачів наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), якими є, як правило, доктори наук (як виняток, доктори філософії (кандидати наук), але вони можуть керувати роботою не більше ніж трьох аспірантів та здобувачів); 
 14. розглядає обставини, які унеможливлюють вчасне завершення роботи над дисертацією на здобуття наукового ступеня, і визначає терміни, на які навчання в аспірантурі та докторантурі може бути подовжено (як правило, такі терміни не можуть перевищувати одного року);
 15. за поданням кафедр факультету фінансів Університету та за погодженням із Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету вносить пропозиції щодо відрахування аспіранта (здобувача наукового ступеня доктора філософії) за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, грубе порушення внутрішнього розпорядку Університету, вчинення протиправних дій;
 16. розглядає питань щодо організації й виконання наукових планів кафедр і окремих науково-педагогічних працівників, затвердження планів та результатів наукової діяльності кафедр, звітів аспірантів і докторантів;
 17. рекомендує науково-дослідницькі роботи до включення у тематичний план науково-дослідницької роботи Університету та проекти науково-дослідних робіт для участі в конкурсах різних рівнів;
 18. розглядає питання підготовки та видання монографій, підручників, навчальних посібників та іншої наукової та навчально-методичної літератури і вносить пропозиції щодо рекомендації їх до друку Вченій раді Університету, Науково-експертній раді Університету, Науково-методичній раді Університету;
 19. не менш ніж половиною голосів свого статутного складу вносить до органу громадського самоврядування факультету фінансів пропозицію про звільнення декана факультету, завідувача кафедри факультету фінансів;
 20. обирає з урахуванням пропозицій зборів науково-педагогічних працівників кафедр факультету фінансів Університетуза конкурсом таємним голосуванням на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів кафедр;
 21. розглядає за поданням декана факультету фінансів Університету та за погодженням з органами студентського самоврядування факультету фінансів Університету кандидатури на призначення та звільнення з посад заступників декана факультету фінансів Університету;
 22. узагальнює пропозиції науково-педагогічних працівників для формування щорічного плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу) та надає їх для затвердження Вченою радою Університету;
 23. розглядає питання про підтримку висунення науково-педагогічних працівників факультету фінансів Університету на здобуття почесних звань, державних премій, нагород і відзнак;
 24. розглядає та затверджує Регламент Вченої ради факультету фінансів Університету, який вводиться в дію наказом ректора Університету за поданням декана факультету фінансів Університету;
 25. розглядає та затверджує положення про робочі та дорадчі органи факультету фінансів Університету, які вводяться в дію наказом ректора Університету за поданням декана факультету фінансів Університету;
 26. визначає за погодженням із виборними органами Первинної профспілкової організації факультету фінансів Університету та органами студентського самоврядування факультету фінансів Університету кількісний склад, норми представництва та порядок виборів делегатів органу громадського самоврядування факультету фінансів Університету;
 27. розглядає та організовує виконання ухвал Вченої ради Університету;
 28. здійснює інші повноваження у межах своєї компетенції, які не суперечать нормативно-правовим актам України, Статуту Університету та положенню про факультету фінансів Університету.

                  Вчена рада факультету фінансів Університету може розглядати інші питання за пропозицією ректора, Вченої ради Університету, членів Вченої ради факультету фінансів, органу громадського самоврядування факультету фінансів, органів студентського самоврядування факультету фінансів, пов’язаних з діяльністю факультету фінансів, відповідно до вимог Статуту Університету та інших внутрішніх нормативно-правових актів.

ПОВНОВАЖЕННЯ

Голови Вченої ради, секретаря Вченої ради та членів Вченої ради факультету фінансів Університету

Голова Вченої ради ФФ:

 • очолює й координує роботу Вченої ради ФФ, спрямовує її роботу на забезпечення наукової, науково-педагогічної та організаційної діяльності факультету, контролює виконання  рішень Вченої ради ФФ;
 • організовує розгляд питань порядку денного відповідно до Регламенту;
 • вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
 • робить офіційні та інші повідомлення;
 • організовує контроль за виконанням прийнятих рішень;
 • підписує протоколи (рішення) Вченої ради ФФ;
 • з метою реалізації рішень Вченої ради ФФ, ухвалених на засіданні, організовує видання відповідних внутрішніх нормативно-правових актів та документів;
 • представляє Вчену раду ФФ у взаємовідносинах з органами державної влади, зовнішніми організаціями та громадськими об’єднаннями;
 • здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Університету та Регламентом.

Секретар Вченої ради ФФ:

 • організовує роботу Вченої ради ФФі забезпечує оформлення її рішень;
 • формує проект порядку денного засідання Вченої ради ФФ, подає його на затвердження голові Вченої ради ФФ й доводить до відома усіх учасників засідання;
 • забезпечує підготовку проведення засідань, зокрема комплектує матеріали, необхідні для реалізації порядку денного засідання, узгоджує їх з головою Вченої ради ФФ;
 • готує проекти планів роботи та протоколи засідань Вченої ради ФФ, робить витяги з них;
 • забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов’язаної з роботою Вченої ради ФФ;
 • готує звітні матеріали про роботу Вченої ради ФФ;
 • готує матеріали та документацію для таємного голосування;
 • надає методичну допомогу лічильній комісії, засвідчує протоколи лічильних комісій;
 • за ініціативоюголови або не менше ніж п’ятдесяти відсотків членів Вченої ради ФФ забезпечує скликання та підготовку позачергового засідання Вченої ради ФФ;
 • здійснює, у межах своїх повноважень, контроль за виконанням рішень Вченої ради ФФ;
 • координує оперативне висвітлення роботи Вченої ради ФФ;
 • виконує інші обов’язки, пов’язані з діяльністю Вченої ради ФФ та інші завдання голови Вченої ради ФФ.

Члени Вченої ради ФФ:

 • забезпечують єдність та колегіальність діяльності Вченої ради ФФ, несуть солідарну відповідальність за ухвалення рішень та їх реалізацію, з урахуванням інтересів колективів, які вони представляють на засіданнях Вченої ради ФФ;
 •  свої повноваження здійснюють лише особисто;
 • вносять пропозиції щодо формування плану та порядку денного засідань Вченої ради ФФ відповідно до процедур, визначених Регламентом;
 • вносять пропозиції до рішень Вченої ради ФФ;
 • здійснюють підготовку матеріалів на засідання Вченої ради ФФ відповідно до плану роботи у порядку, встановленому Регламентом;
 • виконують доручення Вченої ради ФФ щодо підготовки питань для розгляду Вченою радою ФФ;
 • забезпечують ефективну роботу Вченої ради ФФ, виконують покладені на них обов’язки та доручення Вченої ради ФФ, беруть активну участь в складанні плану роботи Вченої ради;
 • з повагою ставляться до інших членів Вченої ради ФФ та їхньої позиції при висвітленні чи обговоренні окремих питань, дотримуються етичної поведінки;
 • беруть участь у розгляді питань на засіданнях Вченої ради ФФ;
 • забезпечують своєчасне та правильне виконання рішень Вченої ради ФФ у структурних підрозділах факультету;
 • дотримуються вимог чинного законодавства України, Статуту Університету, Положення про Вчену раду факультету фінансів та Регламенту Вченої ради факультету фінансів.

Е-mail: v_rada_ff@kneu.edu.ua

Остання редакція: 13.06.24