Факультет фінансів

Вчена рада факультету

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ ФІНАНСІВ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 Затверджено наказом ректора від 29.12.2020  № 594 (зміни внесені наказами: від 24.03.2021  № 169; від 31.05.2021  № 319; від 06.09.2021  № 453; від 16.11.2021  № 609від 02.06.2022  № 202)

 •  Бабяк Наталія Дмитрівна, к.е.н., професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу;
 • Бульбич Юлія Сергіївна, студентка 3 курсу бакалаврського рівня вищої освіти факультету фінансів, спец. 6Ф04;
 • Буряченко Андрій Євгенович, д.е.н., професор кафедри фінансів імені Віктора Федосова;
 • Волковський Євген Ігорович, к.е.н., докторант кафедри фінансів, доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова;
 • Вольтер Генріетта Ліллі Вальтрауд, аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, асистент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу;
 • Гапонюк Микола Анатолійович, к.е.н., професор кафедри фінансів імені Віктора Федосова;
 • Дегтярьова Наталія Володимирівна,  к.е.н., професор кафедри фінансів імені Віктора Федосова;
 • Диба Михайло Іванович, д.е.н., професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу;
 • Завистовська Ганна Іполитівна, заступник декана факультету фінансів, к.е.н., доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова;
 • Івасів Ігор Богданович, д.е.н., професор кафедри банківської справи та страхування;
 • Каленська Олена Анатолівназавідувач сектором факультету фінансів;
 • Краснова Ірина Вікторівна, д.е.н., професор кафедри банківської справи та страхування;
 • Кривошлик Тетяна Дмитрівна, к.е.н., професор кафедри банківської справи та страхування;
 • Кулагіна Ірина Ігорівна, студентка 3 курсу,бакалаврського рівня вищої освіти факультету фінансів,спец. 6Ф03;
 • Лавренюк Владислав Володимирович, к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування;
 • Ліпко Роман Ігоревич, Голова профбюро студентів факультету фінансів,студент 3 курсу, бакалаврського рівня вищої освіти факультету фінансів, спец. 6Ф06;
 • Лісниченко Анастасія Миколаївна, студентка 2 курсу, бакалаврського рівня вищої освіти факультету фінансів,спец. 6Ф04;
 • Майорова Тетяна Володимирівна, д.е.н., професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу;
 • Машкова Інна Миколаївна, к.п.н., доцент кафедри іноземних мов факультету фінансів;
 • Мурашко Олена Володимирівна, заступник декана факультету фінансів, к.е.н., професор кафедри банківської справи та страхування;
 • Нікітенко Людмила Володимирівна, фахівець із організації навчального процесу І категорії кафедри фінансів імені Віктора Федосова;
 • Нікітін Андрій Валерійович, к.е.н., професор кафедри банківської справи та страхування;
 • Опарін Валерій Михайлович, завідувач кафедри фінансів імені Віктора Федосова, д.е.н., професор;
 • Перебийніс Юлія Володимирівна, студентка 1 курсу, бакалаврського рівня вищої освіти факультету фінансів,спец. 6Ф04;
 • Примостка Людмила Олександрівна, завідувач кафедри банківської справи та страхування, д.е.н., професор;
 • Романишин Володимир Орестович, к.е.н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу;
 • Славкова Алла Аркадіївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова;
 • Стеценко Богдан Станіславович, декан факультету фінансів, д.е.н., доцент;
 • Терещенко Олег Олександрович, завідувач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,  д.е.н., професор;
 • Урванцева Світлана Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу;
 • Ходакевич Сергій Іванович, Голова профспілкового комітету факультету фінансів, к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування;
 • Чермянін Антон Валерійович, Голова САР факультету фінансів, студент 3 курсу, бакалаврського рівня вищої освіти факультету фінансів,спец. 6Ф04;
 • Щукіна Емма Іванівна, завідувач кафедри іноземних мов факультету фінансів, к.п.н., доцент.

Повноваження Вченої ради ФАКУЛЬТЕТУ ФІНАНСІВ Університету

Вчена рада факультету фінансів Університету:

 1. визначає загальні напрями наукової та науково-педагогічної роботи факультету фінансів Університету;
 2. розглядає питання щодо стану наукової, науково-дослідної, навчальної, навчально-методичної та організаційної роботи факультету фінансів Університету;
 3. розглядає плани наукової та науково-педагогічної діяльності факультету фінансів Університету, програми кадрового забезпечення діяльності факультету фінансів Університету, питання про підготовку науково-педагогічних кадрів факультету фінансів Університету;
 4. розглядає та затверджує річні плани роботи факультету фінансів та кафедр, розглядає звіти декана факультету, завідувачів кафедр та інших осіб про результати діяльності факультету фінансів та кафедр;
 5. розглядає проекти освітніх програм, навчальних програм і навчальних планів та вносить їх для розгляду і затвердження Вченою радою Університету;
 6. затверджує склади проектних груп від факультету фінансів Університету з розробки освітніх програм;
 7. готує пропозиції на Вчену раду Університету з удосконалення навчальних планів; на Науково-методичну раду Університету – з удосконалення навчальних і навчально-робочих програм з навчальних дисциплін;
 8. вирішує питання організації навчально-виховного процесу на факультеті фінансів Університету, співпраці з органами студентського самоврядування факультету фінансів Університету;
 9. розглядає питання щодо стану успішності студентів факультету фінансів Університету;
 10. розглядає питання про співпрацю з роботодавцями щодо розширення мережі баз виробничої практики та можливості подальшого працевлаштування випускників;
 11. розглядає кандидатури та рекомендує їх до вступу в аспірантуру і докторантуру Університету;
 12. за поданням кафедр факультету фінансів Університету розглядає та затверджує теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), індивідуальні плани роботи аспірантів та здобувачів;
 13. здійснює постійний моніторинг написання дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук;
 14. за поданням кафедр факультету фінансів Університету затверджує списки наукових керівників аспірантів та здобувачів наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), якими є, як правило, доктори наук (як виняток, доктори філософії (кандидати наук), але вони можуть керувати роботою не більше ніж трьох аспірантів та здобувачів); 
 15. розглядає обставини, які унеможливлюють вчасне завершення роботи над дисертацією на здобуття наукового ступеня, і визначає терміни, на які навчання в аспірантурі та докторантурі може бути подовжено (як правило, такі терміни не можуть перевищувати одного року);
 16. за поданням кафедр факультету фінансів Університету та за погодженням із Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету вносить пропозиції щодо відрахування аспіранта (здобувача наукового ступеня доктора філософії) за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, грубе порушення внутрішнього розпорядку Університету, вчинення протиправних дій;
 17. розглядає питання щодо організації й виконання наукових планів кафедр і окремих науково-педагогічних працівників, затвердження планів та результатів наукової діяльності кафедр, звітів аспірантів і докторантів;
 18. рекомендує науково-дослідницькі роботи до включення у тематичний план науково-дослідницької роботи Університету та проекти науково-дослідних робіт для участі в конкурсах різних рівнів;
 19. розглядає питання підготовки та видання монографій, підручників, навчальних посібників та іншої наукової та навчально-методичної літератури і вносить пропозиції щодо рекомендації їх до друку Вченій раді Університету, Науково-експертній раді Університету, Науково-методичній раді Університету;
 20. обирає за конкурсом таємним голосуванням з урахуванням пропозицій органу громадського самоврядування факультету фінансів декана факультету фінансів;
 21. обирає з урахуванням пропозицій зборів науково-педагогічних працівників кафедр факультету фінансів Університетуза конкурсом таємним голосуванням на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів кафедр факультету фінансів Університету;
 22. розглядає за поданням декана факультету фінансів Університету та за погодженням з органами студентського самоврядування факультету фінансів Університету кандидатури на призначення та звільнення з посад заступників декана факультету фінансів Університету;
 23. узагальнює пропозиції науково-педагогічних працівників для формування щорічного плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу) та надає їх для затвердження Вченою радою Університету;
 24. розглядає питання про підтримку висунення науково-педагогічних працівників факультету фінансів Університету на здобуття почесних звань, державних премій, нагород і відзнак;
 25. розглядає та затверджує Регламент Вченої ради факультету фінансів Університету, який вводиться в дію наказом ректора Університету за поданням декана факультету фінансів Університету;
 26. розглядає та затверджує положення про робочі та дорадчі органи факультету фінансів Університету, які вводяться в дію наказом ректора Університету за поданням декана факультету фінансів Університету;
 27. розглядає питання про структурні зміни на факультеті фінансів: створення, реорганізацію та ліквідацію кафедр факультету фінансів та інших структурних підрозділів факультету фінансів, тощо;
 28. визначає за погодженням із виборними органами Первинної профспілкової організації факультету фінансів Університету та органами студентського самоврядування факультету фінансів Університету кількісний склад, норми представництва та порядок виборів делегатів органу громадського самоврядування факультету фінансів Університету;
 29. розглядає та організовує виконання ухвал Вченої ради Університету;
 30. здійснює інші повноваження у межах своєї компетенції, які не суперечать нормативно-правовим актам України, Статуту Університету та положенню про факультету фінансів Університету.

       Вчена рада факультету фінансів Університету може розглядати інші питання за пропозицією ректора, Вченої ради Університету, членів Вченої ради факультету фінансів, органу громадського самоврядування факультету фінансів, органів студентського самоврядування факультету фінансів, пов’язаних з діяльністю факультету фінансів, відповідно до вимог Статуту Університету та інших внутрішніх нормативно-правових актів. 

Повноваження

Голови Вченої ради, секретаря Вченої ради та членів Вченої ради факультету фінансів Університету

Голова Вченої ради ФФ:

 • очолює й координує роботу Вченої ради ФФ, спрямовує її роботу на забезпечення наукової, науково-педагогічної та організаційної діяльності факультету, контролює виконання  рішень Вченої ради ФФ;
 • організовує розгляд питань порядку денного відповідно до цього Регламенту;
 • вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
 • робить офіційні та інші повідомлення;
 • організовує контроль за виконанням прийнятих рішень;
 • підписує протоколи (рішення, ухвали) Вченої ради ФФ;
 • з метою реалізації рішень Вченої ради ФФ, ухвалених на засіданні, організовує видання відповідних внутрішніх нормативно-правових актів та документів;
 • представляє Вчену раду ФФ у взаємовідносинах з органами державної влади, зовнішніми організаціями та громадськими об’єднаннями;
 • здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Університету та цим Регламентом.

Секретар Вченої ради ФФ:

 • організовує роботу Вченої ради ФФі забезпечує оформлення її рішень;
 • формує проект порядку денного засідання Вченої ради ФФ, подає його на затвердження голові Вченої ради ФФй доводить до відома усіх учасників засідання;
 • забезпечує підготовку проведення засідань, зокрема комплектує матеріали, необхідні для реалізації порядку денного засідання, узгоджує їх з головою Вченої ради ФФ;
 • готує проекти планів роботи та протоколи засідань Вченої ради ФФ, робить витяги з них;
 • забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов’язаної з роботою Вченої ради ФФ;
 • готує звітні матеріали про роботу Вченої ради ФФ;
 • готує матеріали та документацію для таємного голосування;
 • здійснює нагляд за роботою лічильних комісій при таємному голосуванні (засвідчує протоколи лічильних комісій);
 • за ініціативоюголови або не менше ніж п’ятдесяти відсотків членів Вченої ради ФФ забезпечує скликання та підготовку позачергового засідання Вченої ради ФФ;
 • здійснює, у межах своїх повноважень, контроль за виконанням рішень Вченої ради ФФ;
 • координує оперативне висвітлення роботи Вченої ради ФФ;
 • виконує інші обов’язки, пов’язані з діяльністю Вченої ради ФФ та інші завдання голови Вченої ради ФФ.

Члени Вченої ради ФФ:

 • забезпечують єдність та колегіальність діяльності Вченої ради ФФ, несуть солідарну відповідальність за ухвалення рішень та їх реалізацію, з урахуванням інтересів колективів, які вони представляють на засіданнях Вченої ради ФФ;
 •  свої повноваження здійснюють лише особисто;
 • вносять пропозиції щодо формування плану та порядку денного засідань Вченої ради ФФ відповідно до процедур, визначених Регламентом;
 • вносять пропозиції до рішень (ухвал) Вченої ради ФФ;
 • здійснюють підготовку матеріалів на засідання Вченої ради ФФвідповідно до плану роботи у порядку, встановленому цим Регламентом;
 • виконують доручення Вченої ради ФФщодо підготовки питань для розгляду Вченою радою ФФ;
 • забезпечують ефективну роботу Вченої ради ФФ, виконують покладені на них обов’язки та доручення Вченої ради ФФ, беруть активну участь в складанні плану роботи Вченої ради;
 • з повагою ставляться до інших членів Вченої ради ФФ та їхньої позиції при висвітленні чи обговоренні окремих питань, дотримуються етичної поведінки;
 • беруть участь у розгляді питань на засіданнях Вченої ради ФФ;
 • забезпечують своєчасне та правильне виконання рішень Вченої ради ФФ у структурних підрозділах факультету;
 • дотримуються вимог чинного законодавства України, Статуту Університету, Положення про Вчену раду факультету фінансів та Регламенту Вченої ради факультету фінансів.

 

Остання редакція: 01.09.22