Факультет фінансів

Цифрові технології фінансових ринків

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ


 

Загальна інформація

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

4 роки

Форма навчання

очна (денна)

 

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі фінансових ринків, які володіють фундаментальними теоретичними знаннями та практичними навичками, здатністю до самостійного навчання і саморозвитку, спроможних вирішувати комплексні задачі у сфері фінансових ринків, використовуючи сучасні цифрові технології.

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма «Цифрові технології фінансових ринків» для освітнього ступеня «бакалавр» орієнтується на формування та розвиток компетентностей, необхідних для підготовки висококваліфікованих фахівців для роботи на фінансових ринках, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, здатністю до самостійного навчання і саморозвитку, спроможних вирішувати прикладні задачі у сфері фінансових ринків, з використанням сучасних цифрових технологій. Структура програми передбачає комплексний підхід до навчання, специфікою якого є високий рівень практичної підготовки фахівців, в тому числі в сфері цифрових технологій, які здатні працювати на різних сегментах фінансового ринку, а також динамічне та інтерактивне оволодіння знаннями і навичками.

Дисципліни програми засновані на сучасних теоріях, з акцентом на практичних аспектах роботи на фінансових ринках та прикладному використанні на ньому цифрових технологій.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Освітня програма «Цифрові технології фінансових ринків» спрямована на підготовку фахівців, здатних аналізувати діяльність фінансових посередників, пропонованих ними послуг, методів ціноутворення, стратегій діяльності на внутрішніх та міжнародних фінансових ринках; аналізувати процеси на фінансових ринках та специфіку роботи професійних учасників фінансових ринків; володіти технологічними знаннями, методологією та інструментами прийняття інвестиційно-фінансових рішень.

Випускники даної бакалаврської програми зможуть: акумулювати фінансову інформацію з внутрішнього та міжнародного ринку, якісно її групувати і обробляти, здійснювати аналіз ситуації, процесу чи ринку, виявляти тенденції та прогнозувати можливий розвиток подій. Для цього важливим є поєднання макроекономічної та фінансової підготовки з високим рівнем володіння методами кількісного аналізу і ІТ-технологіями. Актуальними також є навички подання аналітичної інформації, її грамотного і ефектного представлення та ораторської майстерності, у тому числі з використанням іноземних мов.

Корисні посилання:

Інфрмація про кафедру фінансів ім. В. Федосова 
Правила вступу 2022
Детальний опис освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні "Цифрові технології фінансових ринків

Остання редакція: 01.07.22