Факультет фінансів

Управління фінансовим бізнесом

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ БІЗНЕСОМ


Загальна інформація

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

4 роки

Форма навчання

денна/дистанційна

 

Мета програми  "Управління фінансовим бізнесом" полягає у підготовці висококваліфікованихі конкурентоспроможних фахівців, з фінансів, банківської справи та страхування, які володіють сучасними теоретичними знаннями, методами, інструментами та практичними навичками ефективного управління фінансовим бізнесом.

Особливості освітньо-професійної програми

Особливістю програми є те, що вона спрямована на підготовку фахівців, які мають глибоку теоретичну й методологічну підготовку у фінансовому бізнесі, здатні мислити  інноваційно та креативно, діяти та розв’язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення, генерувати оригінальні й інноваційні ідеї, застосовувати ефективний інструментарій досліджень в умовах сучасного інформаційно-цифрового простору. Ключовим - є набуття поглиблених знань у фінансовому бізнесі, що дозволяє здійснювати управлінські функції на всіх ієрархічних рівнях компанії, різних стадіях бізнес-процесів та проектів.

У програмі поєднано вивчення класичних дисциплін з фінансів, банківської справи та страхування з інноваційними, такими як «Цифрова економіка», «FinTechна ринку фінансових послуг», «Продакт-менеджмент у фінансовому бізнесі», «Соціальне страхування», «Insurtechв бізнесі», «Комплаєнс-менеджмент у фінансовому бізнесі», «Стартап-Тренінг», «Система фінансового моніторингу», та інші.

Структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне оволодіння сучасними фундаментальними знаннями та інноваційним  інструментарієм необхідним для: прийняття обґрунтованих управлінських рішень; забезпечення конкурентоспроможності фінансового бізнесу; планування і розробки його стратегії, проектування систем управління фінансовим бізнесом; виявлення та управління фінансовими ризиками, ризиками управління проєктами та бізнес-процесами; аналізу, оцінювання та управляння ефективністю фінансового бізнесу; моніторингу та діагностики зовнішнього середовища; забезпечення фінансової стійкості бізнесу та стабільного розвитку фінансового сектору.

Поряд із загальними компетенціями випускники програми «Управління фінансовим бізнесом» оволодівають широким спектром знань та умінь у сфері фінансів, банківського менеджменту, безпеки бізнесу, оціночної та біржової діяльності, фінансової аналітики, FinTech, продуктового та проектного менеджменту, управлінні стартап проектами.

Програма реалізується у тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями, Національним банком України (НБУ), Лігою страхових організацій України (ЛСОУ), Асоціацією українських банків (АУБ), Українською міжбанківською валютною біржою (УМВБ), Українським товариством фінансових аналітиків (УТФА), провідними банками, консалтинговими та страховими компаніями, аналітичними центрами, фахівці яких активно залучаються до навчального процесу.

Особливість програми забезпечує підготовку фахівців, здатних здійснювати управління всіма функціональними сферами діяльності фінансового бізнесу; програма зорієнтована забезпечення ґрунтовної практичної підготовки через: участь у бізнес-тренінгах, використання кейс-методів (на 3-му та 4-му роках навчання); проходження переддипломної практики в фінансових компаніях (4-й рік навчання); одержання права на складання екзамену в Фонді державного майна України та отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача; одержання права на складання екзамену в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та отримання кваліфікаційного посвідчення фахівця з торгівлі цінними паперами та/або фахівця з депозитарної діяльності в разі вивчення відповідних вибіркових дисциплін; поглиблення рівня володіння іноземною мовою через можливість вивчення фахових дисциплін англійською мовою.

Зорієнтованість програми на сучасні фінансові та інноваційно технології бізнесу, та на практичну підготовку студентів, поглиблює професійні навички і компетенції випускників - це дозволяє отримувати конкурентні переваги на ринку праці, сприяє майбутньому працевлаштуванню.

Отримання студентами таких знань і професійних компетентностей забезпечується логічною структурою освітньо-професійної програми та програмами навчальних дисциплін, які викладаються українською та англійською мовами.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми «Управління фінансовим бізнесом» можуть працювати в банках і небанківських фінансово-кредитних установах,що спеціалізуються на веденні фінансового бізнесу: фінансових компаніях, страхових компаніях, FinTechкомпаніях та біржах криптовалют, венчурних компаніях (фінансування та управління Start-up),  факторингових компаніях, у фінансових підрозділах корпорацій, організацій, установ, у навчальних закладах, науково-дослідних установах. Випускники можуть працювати фінансовими аналітиками, бізнес-аналітиками, проектними менеджерами, продакт менеджерами, трейдерами, оцінювачами фінансових активів, фінансовими інженерами, експертами з питань безпеки фінансово-кредитних установ та фінансового моніторингу, в державних установах, Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, пенсійних фондах і державних та муніципальних органах влади, Національному банку України.

Конкурентними перевагами випускників програми «Управління фінансовим бізнесом» є поєднання глибокої фахової підготовки в сфері грошово-кредитних відносин, фінансів, банківської справи, страхування із знаннями сучасних умов, тенденцій та інструментів фінансового бізнесу, із вільним володінням іноземними мовами. Стрімкий розвиток небанківських фінансових установ, FinTech компаній, активне впровадження технологічних та фінансових інновацій посилюють конкуренцію на ринку фінансових послуг та визначають умови для зміни підходів до ведення фінансового бізнесу. Тому поглиблене оволодіння знаннями, вмінням враховувати стратегічні виклики і поточні тенденції,навичками роботи в умовах цифрової трансформації, розумінням нових підходів і принципів управління фінансовим бізнесом є конкурентною перевагою даної програми.

У процесі навчання студенти мають можливість проходити включене навчання в університетах–партнерах. Брати участь у літних програми обміну студентів. Також випускники мають можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Корисні посилання:

Інформація про кафедру банківської справи та страхування

Правила вступу 2022
Детальний опис освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні "Управління фінансовим бізнесом"

Остання редакція: 01.07.22