Факультет фінансів

Кафедра іноземних мов факультету фінансів

Загальна інформація

Кафедра є структурним підрозділом факультету фінансів, що забезпечує викладання іноземних мов для студентів факультету фінансів, факультету обліку та податкового менеджменту на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр». Основний вектор навчально-методичної та наукової діяльності кафедри підготовка конкурентоздатних на вітчизняному та міжнародному ринках праці майбутніх фахівців у галузі економіки.

Полооження про кафедру іноземних мов

Загальною метою курсу є підготовка студентів до ефективної комунікації в академічному та професійному середовищі. Навчання іноземним мовам здійснюється на міждисциплінарній інтегративній основі. Навчальний процес побудовано на професійно значущому змістовому матеріалі спеціальних дисциплін, що становлять основу підготовки майбутніх економістів.

Пріоритет надається комунікативності, інтерактивності, автентичності спілкування, вивченню мови в культурному контексті, автономності і гуманізації навчання. Особлива увага приділяється використанню можливостей різноманітних сучасних інноваційних технологій та методів викладання таких, як навчання у співпраці, виконання проектів, проведення дискусій, ділових ігор та «кейсів», використання нових інформаційних технологій, Інтернет ресурсів. Студенти залучаються до тестування, участі у вікторинах, конкурсах, відеоконференціях, що проводяться через Інтернет мережу.

Такі методи сприяють формуванню професійних іншомовних компетенцій студентів, ефективному функціонуванню в академічному та професійному середовищі, підвищенню рівня навчальної автономії, а також вдосконаленню їх здібностей до подальшої самоосвіти та саморозвитку.

Детальніше про кафедру »

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра іноземних мов факультету фінансів заснована в лютому 1992 рокувнаслідок поділу загально-університетської кафедри іноземних мов на самостійні структури з метою диференціювання підходів до навчання студентів.

До 2001 року кафедра забезпечувала викладання чотирьох основних європейських мов: англійської, іспанської, німецької та французької. Після створення кафедри німецької мови, кафедра спеціалізувалася на викладанні дисциплін:

нормативної дисципліни «Іноземна мова (англійська, французька)» на денній, вечірній та заочній формах навчання фінансово-економічного, обліково-економічного, кредитно-економічного факультетів та факультету економіки аграрно-промислового комплексу;

вибіркової дисципліни «Іноземна мова (англійська). Поглиблений курс», яка вивчалася впродовж чотирьох років на фінансово-економічному, обліково-економічному, кредитно-економічному факультетах та факультеті економіки аграрно-промислового комплексу (денна форма навчання). Після успішного складання державного іспиту студентам присвоювалася кваліфікація бакалавра зі знанням іноземної мови.

На сьогодні науково-педагогічні працівники забезпечують викладання наступних дисципліни:

  • нормативної «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, французька)». Мета дисципліни- формування іншомовної комунікативної компетенціЇ, яка сприятиме ефективному функціонуванню студента у навчальному та професійному середовищі  на рівні незалежного користувача (В2);
  • вибіркової «Фахова  іноземна мова (англійська, французька)», «Друга іноземна мова (французька)» розроблених з урахуванням професійного спрямування факультетів фінансів, обліку та податкового менеджменту, а також факультета інформаційних систем і технологій;
  • вибіркової «Іноземна мова з поглибленим вивченням». Мета дисципліни –формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів економічних вищих навчальних закладів, яка розуміється як здібність та готовність здійснювати іншомовне повсякденно-побутове та професіональне (опосередковане та безпосереднє) спілкування з носіями мови.

За період існування кафедру очолювали:

19921994Приндюк Валентина Іванівна, старший викладач;

19951999 - Лібіх Світлана Петрівна, старший викладач;

2000 - 2014- Гузік Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

У квітні 2014 р.завідувачем  кафедри іноземних мов факультету фінансів була обрана Щукіна Емма Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Колектив кафедри постійно зростає якісно. У 2011 - 2021 рр. було захищено 7 кандидатських дисертацій:

Кузнєцовою Оксаною Олегівною (2011р.); Максименко Оксаною Олексіївною (2013 р.); Ходакевич Ольгою Георгіївною (2015 р.); Тинним Вадимом Івановичем (2015 р.); Остапенко Ельвірою Олексіївною (2015 р.), Мендрух Юлією Михайлівною (2016 р.), Машковою Інною Миколаївною (2019 р.).

Ряд викладачів здобули другу вищу освіту в Центрі магістерської підготовки ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» та отримали дипломи спеціаліста та магістра з ділового адміністрування та фінансів (старші викладачі Бєлякова О.В., Кузьменко Д.В., Моруга К.О та доценти Мендрух Ю.М., Ходакевич О.Г.)

Доцент Максименко О.О сертифікована коледжем ім. Грента МакЮена (Університетім. Грента МакЮена, Канада) як викладачі програми TOEFL (викладання англійської як іноземної мови); доцент Машкова І.М. – сертифікований бізнес-тренер(курс – «Communication UKRA 111»).      

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 18 осіб, серед них 7 доцентів, 11 старших викладачів, а саме:

Завідувач - Щукіна Емма Іванівна, канд. пед. наук, доцент.

Доценти: Кузнєцова Оксана Олегівна, Максименко Оксана Олексіївна, Ходакевич Ольга Георгіївна, Мендрух Юлія Михайлівна, Тинний Вадим Іванович, Машкова Інна Миколаївна.

Старші викладачі: Бєлякова Ольга Володимирівна, Давидюк Алла Романівна, Іщенко Тамара Миколаївна, Бергер Лариса Станіславівна, Кузьменко Діана Валеріївна, Марищук Оксана Ювеналіївна, Моруга Катерина Олександрівна, Овчіннікова Олена Іванівна,  Остапенко Ельвіра Олексіївна, Коломійцева Аліна Олегівна, Ільїна Оксана Миколаївна.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »