Факультет фінансів

Наукова робота

Ключові напрямки наукових досліджень кафедри:

-         проблематика фінансового менеджменту у сфері бізнесу;

-         теорія і практика корпоративних фінансів;

-         фінансовий контролінг як інноваційних ресурс корпоративних фінансів;

-         антикризове управління фінансами підприємств;

-         фінанси малого бізнесу;

-         особливості розвитку корпоративних фінансів та контролінгу у Східній Європі

 

Проведення досліджень у відповідності з бюджетною тематикою.

2016-2020 - "Інновації у корпоративних фінансах"

2011 – 2015 – "Фінансове управління інвестиційно-інноваційним розвитком суб’єктів підприємництва".

2006 – 2010 рр. – "Напрями фінансового оздоровлення суб’єктів підприємництва в умовах ринкової економіки";

2001 – 2005 рр. – "Удосконалення управління фінансами підприємств в умовах реформування економіки України";

 

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Представники кафедри з 2016 року приймають участь у Конкурсі проектів (наукових розробок) молодих учених. Проекти переможці Конкурсу:

1)  2016 – 2018 рр. – «Нова парадигма фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу» (викладачі – Поліщук Є.А., Іващенко А.І., Корнилюк А.В., Василишен Ю.В.; аспіранти – Мельникова І.А.) - № держреєстрації: 0116U007401

2)  2019  - 2021 рр. - «Моделі стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу в контексті SMART-спеціалізації регіонів» (викладачі – Поліщук Є.А., Іващенко А.І., Корнилюк А.В., Василишен Ю.В.; аспіранти – Олійник А.Ю.) (№ державної реєстрації 0119U001304)

 

Підготовка наукових монографій.

 • Фінансово-кредитне забезпечення інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу : монографія / за ред. д.е.н., проф. М. І. Диби. — К. : ВД «Освіта України», 2019. — 388 с.
 • Фінансове забезпечння відтворення основних засобів аграрних підприємств/ А.М.Поддєрьогін, Є.О.Шаховалова. – К:КНЕУ, 2019. – 320 с.
 • Гернего Ю.О. Фінансові важелі забезпечення збалансованого людського розвитку: монографія. Київ: КНЕУ, 2018. 399 с.
 • Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи: монографія / [Терещенко О.О., Бабяк Н.Д., Іващенко А.І. та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Терещенка. – Київ : КНЕУ, 2017. – 495 с.
 • Керівник авторського колективу Білик М.Д. Фінансові стимули розвитку регіонів України. - К.: КНЕУ, 2013 р. 
 • Керівник авторського колективу Білик М.Д. Розвиток корпоративного сектру в Україні. - К.: КНЕУ, 2013 р. 
 • Керівник авторського колективу Білик М.Д. Фінанси підприємств: проблеми і перспективи. Том ІІ Антикризове управління підприємством в умовах ринку. - К.: КНЕУ, 2013 р. 
 • Буряк Л.Д., Павліковський А.М. Управління фінансами суб'єктів малого підприємництва. - К.: КНЕУ, 2013р. 
 • Поддєрьогін А.М., Наумова Л.Ю. Фінансова стійкість підприємств в економіці України. – К.: КНЕУ, 2011 р.
 • Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. – К.: КНЕУ, 2004.
 • Павловська О.В. Регулювання ринку праці і фінансово-економічний механізм – ВАК, 2001.
 • Білик М.Д. Управління фінансами держаних підприємств. – К.: Знання, 1999.

 

Наукове керівництво підготовкою докторантів і аспірантів.

 

 

Остання редакція: 01.07.23