Факультет фінансів

Наукова робота

Пріоритетні напрямки наукових досліджень кафедри:

- проблематика фінансового менеджменту у сфері бізнесу;

- теорія і практика корпоративних фінансів;

- фінансовий контролінг як інноваційних ресурс корпоративних фінансів;

- антикризове управління фінансами підприємствв умовах військової агресії проти України;

- прогнозування фінансової неспроможності та банкрутства підприємств;

- фінанси малого та середнього бізнесу;

- особливості розвитку корпоративних фінансів та контролінгу у Східній Європі;

- трансформація фінансів бізнесу у євроінтеграційному векторі країни;

- диджиталізація фінансового сектору економіки.

 

Тематика наукових досліджень кафедри:

2021-2025 – "Сталий розвиток корпоративних фінансів на ринках, що розвиваються"

2016-2020 - "Інновації у корпоративних фінансах"

2011 – 2015 – "Фінансове управління інвестиційно-інноваційним розвитком суб’єктів підприємництва".

2006 – 2010 рр. – "Напрями фінансового оздоровлення суб’єктів підприємництва в умовах ринкової економіки";

2001 – 2005 рр. – "Удосконалення управління фінансами підприємств в умовах реформування економіки України";

 

Науково-дослідна робота кафедри

ПЕРЕМІЩЕНИЙ БІЗНЕС У РЕВІТАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ

Номер державної реєстрації: 0123U100357

Науковий керівник: д.е.н., професор Поліщук Є.А. Виконавці з кафедри: д.е.н., професор Іващенко А.І., д.е.н., доцент Гернего Ю.О., к.е.н., доцент Корнилюк А.В.

Термін виконання: з 1 січня 2023 по 31 грудня 2023 (І етап)

Наукові результати: У звітному періоді досліджено проблеми релокації бізнесу в умовах війни та їх вплив на регіональну екосистему приймаючих регіонів, що є вкрай актуальним для України. Зокрема, визначено специфіку та особливості релокації бізнесу з урахуванням рівня фінансового забезпечення та зарубіжного досвіду релокації.  Досліджено стан переміщеного бізнесу у більш безпечні регіони в Україні та проаналізовано механізми його підтримки як на національному та регіональному рівні. Проведено оцінку потреб і можливостей релокованого бізнесу в Україні. Висвітлено особливості співпраці релокованого бізнесу з приймаючими регіонами на рівні місцевої влади, визначено вплив релокованого бізнесу на приймаючий регіон та окреслено перспективи роботи переміщених підприємств у приймаючих областях.

Створені та обґрунтовані:

 •  методологія оцінювання проблем та потреб переміщеного бізнесу в приймаючих регіонах, яка полягає у застосуванні як кількісних (експертне опитування), так і якісних методів дослідження (індивідуальні та фокус-групові інтерв’ю), а також опрацювання відкритих даних компаній, їх успішних/неуспішних кейсів.
 • новітня методологія оцінки впливу переміщеного бізнесу на розвиток приймаючого регіону, яка передбачала використання шестиетапного науково-методичного інструментарію для оцінки впливу переміщеного бізнесу на розвиток приймаючого регіону.

Обґрунтовані: 

 • система чинників впливу релокованого бізнесу на відновлення приймаючих регіонів: економічні фактори (збільшення інвестицій, створення нових робочих місць, збільшення обсягів виробництва); соціальні фактори (зміни в соціальному середовищі, розвиток освіти і кваліфікації робочої сили); інфраструктурні фактори (розвиток інфраструктури, покращення комунікацій); екологічні та сталість фактори (зменшення негативного впливу на довкілля, розвиток зелених технологій); політичні та регуляторні фактори (політичні зміни та стабільність влади, підтримка урядом, податкові пільги, сприяння бізнесу тощо).
 • тренди розвитку переміщених підприємств у приймаючих регіонах і закордоном.

Розроблені:

 • класифікація програм підтримки релокації в бізнесу на основі вивченого вітчизняного та зарубіжного досвіду, а також відкритих даних, яка полягає у виділенні наступних програм: урядова підтримка, обласні програми підтримки, окремі кейси підтримки переміщеного бізнесу територіальними громадами, програми підтримки міжнародних партнерів, програми підтримки від венчурних фондів та інвесторів, програми підтримки від великих компаній, банківське кредитування переміщеного бізнесу, програми підтримки громадського сектору.
 • Рекомендації для ОМС, агенцій регіонального розвитку, переміщеного бізнесу тощо щодо.

Кількість публікацій по темі: наукових статей Scopus– 4

                                                монографій – 2, в т.ч. зарубіжна - 1

Ініціативна НДР:СТАЛИЙ РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ НА РИНКАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Номер державної реєстрації:0121U109257

Науковий керівник: д.е.н., професор, завідувач кафедри Терещенко О.О.

Етап: перехідна, 3й рік виконання

Термін виконання:  2021-2025 рр.

Наукові результати:

Протягом звітного періоду досліджувалися специфічні особливості корпоративних фінансів у період воєнного стану і агресії з боку російської федерації. Особлива увага була приділена питанням оцінки заподіяної шкоди агресивними діями військових формувань рф, особливості фіксації воєнних злочинів, встановлення причинно-наслідкового зв’язку між винними діями агресора та наслідками у вигляді спричиненої шкоди, виконання судових рішень у справах щодо відшкодування шкоди, завданої країною-агресором в Україні та іноземних юрисдикціях. Обґрунтовано необхідність створення ефективної системи надання соціальної допомоги найбільш незахищеним категоріям постраждалих та створення бази даних для ефективного та повного відшкодування шкоди всім категоріям потерпілим в результаті агресії РФ, необхідність напрацювати в кооперації з міжнародними партнерами механізми такого відшкодування.

У звітному періоді продовжувалося дослідження специфічних особливостей корпоративних фінансів, що характерні для країн з високим рівнем ризиків тіньової економіки. Доведено, що вищими є локальні ризики, тим більшими є масштаби тіньової економіки, відповідно приховування доходів у сфері бізнесу. Зростом невизначеності, у періоди рецесії та криз, спостерігається активізації тіньової активності. За наявності каузальних зв’язків між тіньовою активністю підприємств та ціною капіталу, останню доцільно розглядати як змінну з допомогою якої можна розрахувати обсяги незадекларованого прибутку підприємств як найбільшого сегменту тіньової економіки.

Кількість публікацій по темі: наукових статей – 28

                                      монографій – 5

                                      тез конференцій – 68

 

Підготовка наукових монографій.

 • Релокація українського бізнесу: його потреби та спроможність приймаючих регіонів: монографія / за ред. д.е.н., проф. Є.А. Поліщук, д.е.н.. проф. Іващекно А.І.-  Київ, КНЕУ, 2023
 • Kornyliuk A. BUSINESS SUPPORT PROGRAMMES DURING THE WAR PERIOD / A. Kornyliuk, A. Ivashchenko // Science, Technology and Innovation in the Modern World: Scientific monograph / A. Kornyliuk, A. Ivashchenko. – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023
 • Yevheniia, Polishchuk, Judyta Lubacha, Beata Mäihäniemi and Rafał Wisła/ The European Digital Economy: Drivers of Digital Transition and Economic Recovery // Routledge Open Business and Economics
 • YevheniiaPolishchuk, YuriiPogorelov, MaciejGrodzicki, AnnaZachorowska-Mazurkiewicz/Economic policy in transition economies - an institutional perspective // Routledge publishing house
 • Yevheniia Polishchuk et al.Science, Technology and Innovation in the Modern World: Scientific monograph. // Riga, Latvia : Baltija Publishing
 • Yevheniia Polishchuk & Tomasz Szapiro Skutki społeczne, ekonomiczne i geopolityczne wojny w Ukrainie/red. Dorota Niedziółka Mariusz Próchniak // Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2023
 • Фінансово-кредитне забезпечення інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу : монографія / за ред. д.е.н., проф. М. І. Диби. — К. : ВД «Освіта України», 2019. — 388 с.
 • Фінансове забезпечння відтворення основних засобів аграрних підприємств/ А.М.Поддєрьогін, Є.О.Шаховалова. – К:КНЕУ, 2019. – 320 с.
 • Гернего Ю.О. Фінансові важелі забезпечення збалансованого людського розвитку: монографія. Київ: КНЕУ, 2018. 399 с.
 • Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи: монографія / [Терещенко О.О., Бабяк Н.Д., Іващенко А.І. та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Терещенка. – Київ : КНЕУ, 2017. – 495 с.
 • Керівник авторського колективу Білик М.Д. Фінансові стимули розвитку регіонів України. - К.: КНЕУ, 2013 р. 
 • Керівник авторського колективу Білик М.Д. Розвиток корпоративного сектру в Україні. - К.: КНЕУ, 2013 р. 
 • Керівник авторського колективу Білик М.Д. Фінанси підприємств: проблеми і перспективи. Том ІІ Антикризове управління підприємством в умовах ринку. - К.: КНЕУ, 2013 р. 
 • Буряк Л.Д., Павліковський А.М. Управління фінансами суб'єктів малого підприємництва. - К.: КНЕУ, 2013р. 
 • Поддєрьогін А.М., Наумова Л.Ю. Фінансова стійкість підприємств в економіці України. – К.: КНЕУ, 2011 р.
 • Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. – К.: КНЕУ, 2004.

 

Наукове керівництво підготовкою докторантів і аспірантів.

 

 

Остання редакція: 15.05.24