Факультет фінансів

Кафедра фінансів імені Віктора Федосова

 

Кафедра готує універсальних фінансових аналітиків мікро- та макрорівня, фінансових менеджерів, виконавців фінансово-економічних операцій.

Топ 10 причин, чому варто вивчати фінанси в КНЕУ

 

ПЕРЕВАГИ ВСТУПУ  НА БАКАЛАВРСЬКИЙ ТА МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВНІ 

НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
КАФЕДРИ ФІНАНСІВ ІМЕНІ ВІКТОРА ФЕДОСОВА     

 

Практика студентів магістрів та бакалаврів

  

На сьогодні кафедра фінансів забезпечена висококваліфікованими викладачами, які запроваджують науково-творчу роботу з третього, четвертого курсу у формі наукових гуртків, дискусійних клубів, олімпіад та конференцій, використовуючи активні методи навчання: ділові ігри, експертні оцінки, тренінги. Студенти, окрім отриманих ґрунтовних теоретичних знань, мають можливість висловлювати та відстоювати власну точку зору з приводу проблемних питань фінансової діяльності держави. В результаті студенти більш глибоко розуміють проблемні питання, знаходять шляхи їх вирішення, розвивають власні інтелектуально-творчі здібності, щоб використати їх в майбутньому в професійній діяльності.

 

     Бакалавр отримує фундаментальну освіту (за бажанням базисні дисципліни вивчаються іноземною мовою), отримує основи професійних знань, тому має можливість  або почати працювати, або завершити освіту на рівні магістра з фінансів.

При продовженні навчання у магістратурі на кафедрі розробляються і затверджуються теми магістерських дипломних робіт, методичні рекомендації щодо їх виконання та організоване здійснення наукового керівництва як фахівцями-практиками, так і викладачами кафедри.

Студенти мають змогу долучитися до роботи фінансових органів, наприклад, Міністерства фінансів України, під час проходження практики. Захист магістерських дипломних робіт студентами здійснюється в державних екзаменаційних комісіях, до складу яких за рекомендаціями кафедри входять досвідчені науковці та викладачі."

 

Положення про кафедру

 

Детальніше про кафедру

"Кафедра фінансів ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» є однією з найавторитетніших і найвідоміших фінансових кафедр в Україні та має славетні традиції. Кафедра фінансів - одна із найстаріших кафедр ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», її попередницею була кафедра фінансового права Київського комерційного інституту, створеного в 1906 році.

 

Біля витоків кафедри фінансів стояли видатні науковці та адміністратори фінансової науки: П. Л. Кованько, М. І. Мітіліно, Л. М. Яснопольський, В. В. Карпека, Б. О. Чорний.

Загальна інформація про кафедру.

Кафедра фінансів факультету фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі - кафедра фінансів), що є випускаючою і профілюючою, здійснює підготовку бакалаврів за ОПП "Фінанси" та «Митна справа», а також магістрів за ОПП «Фінанси» та «Митне адміністрування». Для забезпечення цього процесу сформовано навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів (очна, заочна та розвивається дистанційна форми навчання). Слід підкреслити, що окремі навчальні універсальні дисципліни кафедри викладаються не тільки на факультеті фінансів КНЕУ. Навчальні плани складеноза типовою формою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, відповідно до освітньо-професійної програми. При їх розробці врахованопотреби фінансової системи, необхідність посилення згідно з компетентнісним підходом фундаментальної теоретичної і професійної практичної підготовки фахівців, досягнення провідних університетів України та країн з розвинутою ринковою економікою. Вихідною і домінуючою позицією, яка визначає зміст підготовки фахівців зі спеціальності "Фінанси", є її методичне забезпечення – навчальні програми курсівфахового спрямування, освітньо-професійніпрограми. Усі робочі навчальні плани мають повне методичне забезпечення, кафедрою розроблені типові робочі програми з фахових наук (дисциплін).

В останні роки з метою підвищення рівня підготовки фахівців кафедрою розробляютьсянові дисциплінита вдосконалюються існуючі з метою актуалізації запровадження новітніх фінансових технологій.

Викладачі кафедри випускають підручники, навчальні посібники і монографії, беруть участь у вітчизняних і міжнародних освітніх, дослідних проектах.

Історична довідка про кафедру.

Історія кафедри фінансів бере свій початок із далекого 1906 року. Вона взаємопов’язана із віхами історії КНЕУ. У 2016 р. КНЕУ відзначив стодесяту річницю від дня свого заснування, а 2017 року вшанував 150-у річницю від дня народження свого засновника – визначного вченого-історика Митрофана Вікторовича Довнар-Запольського (1867–1934 рр.). Саме завдяки його ініціативі в 1906 р. у Києві було засновано Київські вищі комерційні курси – приватний вищий навчальний заклад з підготовки кадрів для господарського комплексу півдня Російської імперії, що став другим в імперії і першим на українських теренах ВНЗ економічного профілю. Уже на Київських вищих комерційних приватних курсах більшість дисциплін були, власне, фінансового спрямування. Про це переконливо свідчить викладання таких дисциплін, як банківська та біржова справа, фінанси, фінансове право, страхування, комерція, торгівля тощо. Тодішня програма навчання супроводжувалась обов’язковим вивченням двох іноземних мов. Розвиток фінансових інститутів (банків, бірж, страхових компаній тощо), комерційно-торговельних підприємств та об’єднань, розширення державного фінансового апарату (бюджетних, податкових, фінансово-контролюючих органів), ускладнення фінансового механізму, фінансових відносин між суб’єктами господарювання та державою викликали гостру потребу і водночас сприяли поширенню фінансової освіти у суспільстві. Спеціалісти фінансового профілю почали виконувати важливу роль у економічній системі. Саме цим, власне, була зумовлена і зміна тодішніх назв КНЕУ — комерційний інститут, інститут народного господарства, фінансово-економічний інститут.

НАША ПРАКТИКА

Студенти п’ятого курсу під час навчання в магістратурі проходять виробничу і переддипломну практику у фінансових органах держави, адже без цього неможлива підготовка кваліфікованих фахівців. Головне завдання практики полягає в поглибленні та закріпленні знань, які здобуті ними в процесі навчання в рамках університетської освіти. Студенти-практиканти повинні опанувати і засвоїти основні ділянки роботи органів системи Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Державного казначейства України, Державної фінансової інсекції України.

Завдання студента-практиканта полягає в детальному ознайомленні із законодавчим та інструктивним матеріалом, який регламентує організацію роботи фінансових органів держави, функціональними обов’язками працівників цих установ. На практиці магістри самостійно виявляють недоліки в діяльності фінансових органів та пропонують власні рекомендації щодо їх усунення. Отриманий досвід роботи в фінансових органах формує у студентів нове фінансове мис лення та розширює їх світогляд. Обдаровані та талановиті студенти мають можливість вступити до аспірантури.

Враження наших студентів від проходження практики

в органах системи Міністерства фінансів України студентів Шумак К. та Смишляєвої М.

Під час проходження практики в центральному апараті Міністерства фінансів України мені не тільки забезпечили робоче місце, а й  дозволили виконувати обов’язки безпосередньо пов’язані з діяльністю Управління. На базі практики дуже важливо побути в ролі виконавця, відчути відповідальність працівника, знаходитись в колективі високоосвічених людей, вміти спілкуватися з ними. Цікаво те, що доки не опинишся в тому професійному колективі, не зрозумієш всього цього. Так я при проходженні практики в Міністерстві фінансів України поступово і непомітно для себе набула нових професійних знань та навичок, які знадобляться в моїй професії. Практика в Міністерстві фінансів України — це хороший початок майбутньої кар’єри фінансиста.

в органах Державної фіскальної служби України студентки Берегової Н.

Я проходила практику в Державній податковій адміністрації у м. Києві, в Управлінні економічного аналізу та прогнозування податкових надходжень. З перших же днів спілкування з її працівниками я відчула атмосферу доброзичливості, а тому почувала себе впевненіше і „сміливіше”, задаючи ті чи інші питання. Можу сказати, що проходження практики відбувалось в умовах максимального сприяння. В мене була можливість звертатися до працівників ДПА м. Києві всіх рівнів, отримувати від них необхідну  мені інформацію, статистичні дані та корисні поради. Дуже цікаво було досліджувати податкову ситуацію на прикладі такого великого міста як Київ. Є можливість порівнювати окремі райони та вивчити особливості діяльності середньої ланки органів ДПС. Одним словом – мені дуже й дуже подобалось те, чим я займалася.

в органах Державного казначейства України студентки Дубовик І.

Я отримала можливість проходити практику в Головному управлінні Державного казначейства України у м. Києві, чого дуже хотіла. На базі практики я могла безпосередньо прослідкувати і самостійно провести та оформити документально операції щодо виконання Державного і місцевого бюджетів. Я мала можливість отримати інформацію про стан виконання бюджету на конкретну дату,  проконтролювати цільове використання бюджетних коштів та прийняти рішення щодо ефективного управління наявними коштами бюджету. Це все є дуже важливим, адже, як відомо, теорія мало чого варта без практичних навиків. Хочу висловити вдячність всім працівникам моєї бази практики.

в органах Державної фінансової інспекції України студентів Моргун А. та Прокопець О.

Працівники Головного контрольно-ревізійного управління України з першого дня з розумінням і терпінням поставилися до нас, відповідаючи на всі запитання та даючи поради. Саме пояснення досвідчених професіоналів допомагають нам зрозуміти специфіку та особливості діяльності даного фінансового органу. Виконання індивідуальних завдань, підготовка звіту  та написання магістерської роботи не проходять без їх кваліфікованої допомоги. Вони завжди йдуть на зустріч студентам, сприяючи правильному підбору методичних матеріалів і нормативних документів, наукової літератури  та звітних даних. Співбесіда з Головою Головного контрольно-ревізійного управління дала зрозуміти, що нами зацікавлені, як майбутніми фахівцями. Це приємно.

в органах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку студента Шимановського В.

Я цікавлюсь розвитком фондового ринку України, а саме: як здійснюється контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів, як відбувається організація ліцензування та реєстрація випуску цінних паперів, як подається звітність учасниками ринку цінних паперів. Можливість детальніше ознайомитись з такими питаннями надає проходження практики у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Саме практика дозволила мені детально ознайомитись з цими питаннями і використати свої знання для того, щоб самостійно проаналізувати стан ринку цінних паперів України. Це знадобиться в моїй подальшій роботі.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Фінанси для спец. Економіка

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: термінології і базових й структурованих понять та категорій, основних ознак, елементів, інструментів у сфері фінансових відносин з урахуванням їх особливостей.
Уміння: обґрунтовувати особливості реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях; ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок

Фіскальна політика для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: теоретичних основи розробки та практичних аспектів реалізації фіскальної політики; нормативно-правової бази використання державних фінансових інструментів та заходів впливу на економічні відносини

Державний кредит для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: законодавства з державного кредиту та боргуна загальнодержавному та місцевому рівнях. Формування знань щодо методів запозичення державою коштів, напрямів їх використання та повернення; обслуговування державного боргу

Бюджетна система для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: законодавства з бюджетного процесу та бюджетної діяльності на загальнодержавному та місцевому рівнях. Формування знань щодо методів і джерел доходів бюджетів, напрямів і форм бюджетних видатків, фінансування та кредитування бюджету

Податкова система для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: теоретичні основи побудови податкової системи, закономірності взаємозв’язку конкретних форм прояву податкових відносин;
етапи розвитку оподаткування; умови набуття оподаткуванням системності;
тенденції розвитку податкової системи України, детермінанти, що їх визначають;
механізми справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів згідно із чинним законодавством

Фінансова інфраструктура для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Фінансова інфраструктура» студент повинен отримати такі результати навчання:
Знання: складу, організації та особливостей діяльності установ та інституцій фінансової інфраструктури; розмежування функцій між відповідними суб’єктами фінансової інфраструктури; взаємодії установ фінансової інфраструктури в процесі реалізації фіскальної і соціальної політики, при регулюванні фінансового ринку

Макрофінансовий аналіз для спец.Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знання: основних теоретичних та методологічних принципів економіко-математичного дослідження якісних та кількісних закономірностей суспільно-економічних явищ та процесів, які пов’язані з фінансовою сферою держави

Вступ до спеціальності для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знання: сутності  і соціального значення вищої освіти, специфіки університетського навчання, сучасних тенденції в освіті, законодавчо-нормативних вимог до здобувачів вищої освіти;  про КНЕУ, його історичних традицій, сучасне життя університету, його структури,  прав і обов’язків студентів в університеті

Фінансовий ринок для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» студент повинен  набути такі результати навчання:
Знати: теоретичні основи фінансового ринку, особливості кожного виду фінансових інструментів, рух яких опосередковує взаємовідносини між суб’єктами фінансового ринку, особливості функціонування фінансових інститутів, а також правові основи регулювання фінансового ринку, його видів, форм, методів

Міжнародні фінансові організації для спец. «Фінанси, банківська справа та страхування»

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знати: сутність і форми прояву діяльності міжнародних фінансових організацій, роль міжнародних фінансових організацій у соціально-економічному розвитку, організацію співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, закономірності розвитку міжнародних фінансових організацій, засади проведення фінансової політики держави щодо взаємовідносин з міжнародними фінансовими організаціями

Торгівля цінними паперами для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Торгівля цінними паперами» студент повинен
Знати теоретичні основи торгівлі цінними паперами на фондовому ринку, сутність діяльності кожного виду професійних учасників фондового ринку, особливості здійснення контролю та ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку, а також правові основи регулювання фондового ринку, методи оцінки цінних паперів, особливості технічного забезпечення торгівлі фінансовими інструментами, сутність процесу побудови торгової системи та особливості застосування торгівельних стратегій

Похідні фінансові інструменти для спец. «Фінанси, банківська справа та страхування»

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Похідні фінансові інструменти» студент повинен набути такі результати навчання:
Знати основні види похідних фінансових інструментів, принципи організації ринку деривативів, особливості хеджування з використаннями лінійних та нелінійних деривативів, а також правові основи регулювання ринку похідних фінансових інструментів, методи їх оцінки, особливості інформаційно-технічного забезпечення торгівлі деривативами

Управління активами інституційних інвесторів для спец.«Фінанси, банківська справа та страхування»

Навчальна дисципліна «Управління активами інституційних інвесторів» має теоретико-прикладний характер: вона покликана поглибити знання щодо  діяльності фінансових посередників – професійних учасників фінансового ринку, що здійснюють управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, яку видає регулятор – НКЦПФР, сформувати навички здійснення діяльності з управління фінансовими активами

Митна безпека для спец Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: Законодавства України з митної справи, митної політики та митної безпеки;  методологічні підходи до формування політики митної безпеки як складової частини економічної безпеки держави; концепція реформування органів митної безпеки; визначення компетенції та повноважень митних органів у сфері забезпечення митної безпеки держави; міжнародне співробітництво з питань протидії порушенням митного законодавства

Митна політика для спец. «Фінанси, банківська справа та страхування»

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: теоретичних основ розробки та практичних аспектів реалізації митної політики; нормативно-правової бази використання державних фінансових інструментів та заходів впливу на економічні відносини

Адміністрування податків для спец. Публічне управління та адміністрування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: теоретичних, організаційних та правових засад адміністрування податків, методів оцінювання податкових ризиків, правил обліку платників та податкових надходжень, порядку узгодження податкових зобов’язань платників та надання відстрочки та розстрочки зі сплати податкових зобов’язань та податкового боргу, технологій управління податковим боргом, видів перевірок фіскальних органів

Моніторинг на фінансовому ринку для спец. «Фінанси, банківська справа та страхування»

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: фундаментальних концепцій щодо сутності, форм і методів фінансового моніторингу у банківському та небанківському секторах, а також щодо форм, мотивів, наслідків та методів ідентифікації фінансового шахрайства

Поведінковий аналіз на фінансовому ринку для спец. «Фінанси, банківська справа та страхування»

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Поведінковий аналіз на фінансовому ринку» студент повинен: 
Знати: основні поняття  та інструментарій поведінкового аналізу на фінансовому ринку;
основні евристики та відхилення у поведінці учасників фінансового ринку;
Уміти: виявляти та використовувати систематичні відхилення від раціональної поведінки учасників фінансового ринку;
використовувати моделі, що враховують поведінкові особливості учасників фінансового ринку

Фінанси для спец. Менеджмент

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: термінології і базових й структурованих понять та категорій, основних ознак, елементів, інструментів у сфері фінансових відносин з урахуванням їх особливостей.
Уміння: обґрунтовувати особливості реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях; ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок

Фінанси для спец. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: термінології і базових й структурованих понять та категорій, основних ознак, елементів, інструментів у сфері фінансових відносин з урахуванням їх особливостей.
Уміння: обґрунтовувати особливості реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях; ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок

Фінанси для спец. Маркетинг

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: термінології і базових й структурованих понять та категорій, основних ознак, елементів, інструментів у сфері фінансових відносин з урахуванням їх особливостей.
Уміння: обґрунтовувати особливості реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях; ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок

Фінанси для спец. 281 Публічне управління та адміністрування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: термінології і базових й структурованих понять та категорій, основних ознак, елементів, інструментів у сфері фінансових відносин з урахуванням їх особливостей.
Уміння: обґрунтовувати особливості реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях; ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок

Фінанси для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знання сутності і форм прояву фінансових відносин; категоріального та понятійного апарату фінансової науки; ролі фінансів у суспільному розвитку; організації фінансових відносин на мікро- і макрорівні; закономірностей розвитку міжнародних фінансів; засад проведення фінансової політики держави та управління фінансами

Фінанси для спец. Міжнародні економічні відносини

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: термінології і базових й структурованих понять та категорій, основних ознак, елементів, інструментів у сфері фінансових відносин з урахуванням їх особливостей.
Уміння: обґрунтовувати особливості реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях; ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок

Фінанси для спец. Облік і оподаткування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: термінології і базових й структурованих понять та категорій, основних ознак, елементів, інструментів у сфері фінансових відносин з урахуванням їх особливостей.
Уміння: обґрунтовувати особливості реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях; ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок

Фінанси для спец. Професійна освіта (Економіка)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: термінології і базових й структурованих понять та категорій, основних ознак, елементів, інструментів у сфері фінансових відносин з урахуванням їх особливостей.
Уміння: обґрунтовувати особливості реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях; ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок

Фінанси для спец. Системний аналіз

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: термінології і базових й структурованих понять та категорій, основних ознак, елементів, інструментів у сфері фінансових відносин з урахуванням їх особливостей.
Уміння: обґрунтовувати особливості реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях; ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок

Зелені фінанси для спец. Економіка

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: теоретичних основи розробки та практичних аспектів реалізації фіскальної політики; нормативно-правової бази використання зелених фінансових інструментів та заходів впливу на економічні відносини

Митний тариф для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: сутності, особливостей та механізму функціонування, структури та принципів побудови, характеристики елементів Митного тарифу України, особливостей митного тарифу зарубіжних країн та інтеграційних угрупувань; положень діючого митного законодавства та інших нормативно-правових актів, які регламентують систему митного тарифу

Оподаткування великого бізнесу для спец. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знання: критерії ідентифікації великого підприємства та великого платника податків в Україні та у зарубіжних країнах; фіскальну, економічну, соціальну та політичну роль великого бізнесу в Україні та світі; організацію податкової роботи з великим бізнесом; генезис податкового супроводження великих платників податків; теоретичні та законодавчі засади трансфертного ціноутворення; тенденції боротьби з агресивним податковим плануванням

Митний контроль для спец.Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: теоретичних основи розробки та практичних аспектів реалізації митного контролю; науково-поняттєвий та категорійний апарат митного контролю;   
Уміння: використовувати основні форми та методи митного контролю, за допомогою яких відбувається контрольна діяльність при транскордонному переміщенні товарів, предметів, транспортних засобів, навички проведення митного оформлення; проводити аналіз системи митного тарифу та митного регулювання

Держава на фінансовому ринку для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Держава на фінансовому ринку» студент має набути таке:
Знання як осмислену та засвоєну студентом наукову інформацію, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Ці знання є як емпіричними (фактологічними), так і теоретичними (концептуальними, методологічними)

Фінансовий еккаунтинг для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий еккаунтинг» студент має набути таке:
Знання: як осмислена та засвоєна студентом наукова інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Ці знання є як емпіричними (фактологічними), так і теоретичними (концептуальними, методологічними)

Макрофінансовий контролінг для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

Макрофінансовий контролінг– інтегрована система управління адміністративними підрозділами державної служби, що базується на комплексному використанні методів планування , обліку, аналізу, контролю та прогнозування й спрямована на підвищення ефективності управлінських рішень та їх орієнтацію на довгострокову перспективу

Митне оформлення для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

Митне оформлення як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, таких як: «Митна політика», «Митний контроль», «Податкова система», «Митний тариф», «Митна безпека», «Нормативно-правове забезпечення митної справи», «Міжнародні митні та транспортні конвенції і угоди»

Податковий еккаунтинг для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

Податковий еккаунтинг – є дисципліною прикладного характеру, яка вивчає діяльність з виявлення, накопичення, аналітичної обробки, підготовки і подання користувачам у зручних і зрозумілих для них інформаційних продуктах і послугах необхідної/корисної їм інформації, що прямо або опосередковано стосується оподаткування

Макрофінансовий аналіз для спец. Міжнародні економічні відносини

Макрофінансовий аналіз вивчає прийоми та методи якісної та кількісної оцінки процесів і явищ для виявлення закономірностей, тенденцій, причинно-наслідкових взаємозв’язків, що обумовлюють розвиток фінансової системи держави. Актуальність макрофінансового аналізу підсилюється, враховуючи той факт, що для прийняття ефективних управлінських рішень дедалі більшого значення набуває застосування статистичних та економіко-математичних методів аналізу

Основи фіскальної соціології для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

Навчальна дисципліна «Основи фіскальної соціології» покликана формувати у майбутніх фахівців базові знання і вміння щодо аналізу соціологічної складової поведінки платників податків і держави. Застосовувати отримані знання для обґрунтування фіскальних стратегій і політик, працювати з аналітичної інформацією, необхідною для аналізу поведінки платників податків і держави, аналізу причин фіскальних криз

Тренінг

Тренінг «Митна справа» присвячено вивченню таких питань: організація і забезпечення діяльності митних органів та інші заходи, спрямовані на реалізацію державної митної політики; застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності; встановлені порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення; запобігання та протидія контрабанді, боротьба з 

Мета вивчення дисципліни полягає в формуванні у здобувачів систематизованих теоретико-методичних знань та опануванні практичних умінь і навичок з митної справи, які мають забезпечити успішність їх діяльності як майбутніх фахівців у митній сфері

Фінанси місцевого самоврядування для спец. «Фінанси, банківська справа та страхування»

Навчальна дисципліна «Фінанси місцевого самоврядування» має теоретично-прикладний характер. У теоретичному плані він розширює та поглиблює знання студентів про сутність і роль фінансів місцевого самоврядування в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних одиниць, розглядає порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів

Дисципліни магістерського рівня
Макрофінансове бюджетування

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Макрофінансове бюджетування" студент повинен набути такі результати навчання:

Знання: вибирати та обґрунтовувати найкращий варіант серед альтернативних напрямів витрачання бюджетних коштів; розрізняти та трактувати прогнозні та планові показники бюджету; працювати із стратегічними бюджетними планами та в майбутньому із стратегічними планами головних розпорядників коштів; читати та аналізувати паспорти бюджетних програм; 

Уміння: визначати та формулювати цілі бюджетування; вибирати оптимальну бюджетну структуру; обґрунтовувати призначення бюджетних показників; визначати і розрізняти економічну та соціальну результативність і ефективність видатків бюджету; правильно визначати бюджетний ефект та приймати рішення щодо нього; вміти забезпечити публічність і прозорість бюджетування

МТ

Бюджетний менеджмент

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Бюджетний менеджмент” студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: фундаментальних концепцій бюджетного менеджменту, теоретичних та методичних засад, володіння базовими категоріями, новітніми теоріями, концепціями, технологіями та методами у сфері бюджетного менеджменту

Макрофінансовий ризик-менеджмент

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знання: Теорії ризиків в публічних фінансах, зокрема, їх особливостей виникнення та прояву, можливостей управління ними та наслідків від їх реалізації; сучасних технологій ризик-менеджменту в публічному управлінні; системи управління ризиками в різних сферах фінансової діяльності держави
Уміння: Проводити розрахунки показників оцінки ризиків дохідної і видаткової частини бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу; оцінювати боргові ризики держави; володіти навичками з ризик-менеджменту в державних фінансових органах та на державних підприємствах; володіти методами контрольної роботи фінансових органів держави

Макрофінансове планування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знання теоретичних основ фінансового планування на макрорівні, організаційних засад макрофінансового планування, системи методів та інструментів макрофінансового планування та необхідних умов для реалізації макрофінансового планування

Державний фінансовий контроль

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: фундаментальних концепцій та складові державного фінансового контролю, теоретичних та методичних інструментаріїв для організації та здійснення контрольно-ревізійного процесу,поглиблено вивчити нормативно-правову базу, яка регулює контрольні функції контролюючих органів; методологічних основ складання узагальнень результатів контролю

Методологія наукових досліджень

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
повинен знати: базові засади організації наукових досліджень у сфері фінансів; категоріальний та понятійний; апарат у методології наукових досліджень у сфері фінансів; історію розвитку фінансової науки та наукових шкіл в Україні; загальнонаукові та специфічні методи проведення наукових досліджень; закономірності розвитку фінансово-економічних процесів; вимоги до підготовки наукових робіт

Адміністрування податків

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: теоретичних, організаційних та правових засад адміністрування податків, методів оцінювання податкових ризиків, правил обліку платників та податкових надходжень, порядку узгодження податкових зобов’язань платників та надання відстрочки та розстрочки зі сплати податкових зобов’язань та податкового боргу, технологій управління податковим боргом, видів перевірок фіскальних органів

Фінансові інновації

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знання: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність генерувати нові ідеї (креативність)

Публічний сектор та мультирівневе управління

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знання: режимів публічного управління в багаторівневих системахта, зокрема, конкуренції між юрисдикціями, теорії бюджетного регулювання та систем фінансового вирівнювання в різних країнах,
Уміння: вміти виокремлювати особливості організації багаторівневого управління в децентралізованих та федеральних системах; володіти навичками фінансового регулювання; розробляти пропозиції щодо вирішення проблем мультирівневого управління у контексті міжнародного досвіду; заходи щодо мінімізації зовнішніх та внутрішніх ефектів деціентралізації;напрями державної політики в бюджетно-податковій; заходи держави щодо підвищення ефективності виконання державного бюджету та місцевих бюджетів та забезпечення економічного добробуту

Оподаткування великого бізнесу

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знання: критерії ідентифікації великого підприємства та великого платника податків в Україні та у зарубіжних країнах; фіскальну, економічну, соціальну та політичну роль великого бізнесу в Україні та світі; організацію податкової роботи з великим бізнесом; генезис податкового супроводження великих платників податків; теоретичні та законодавчі засади трансфертного ціноутворення; тенденції боротьби з агресивним податковим плануванням

Ринок фінансових послуг

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання: 
Знання: набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання  сучасних досягнень; критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності

Інфраструктура фінансового ринку

8Ф15 Методичні матеріали

Технічний аналіз (Кафедра фінансів)

Мета – формування глибоких фахових знань та практичних навичок з питань технічного аналізу на фінансовому ринку.

Отримані знання дають можливість майбутньому фахівцю сформувати комплекс компетенцій, достатніх длязастосування технічного аналізу на фінансовому ринку, а саме:

  • знаходити інформацію дляпроведення технічного аналізу;
  • застосовувати для прийняття рішень щодо купівлі-продажу фінансових інструментів різних видів цінових графіківта графічних моделей;
  • застосовувати технічнііндикатори: індикатори тренда (ковзні середні), випереджаючі (осцилятори, індикатори темпу руху цін і т
Оцінювання пайових та боргових фінансових інструментів

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: фундаментальних концепцій щодо сутності й основних положень вартісної оцінки різних видів пайових та боргових фінансових інструментів, теоретичного та методичного інструментарію щодо оцінювання фінансових інструментів з врахуванням міжнародних стандартів фінансової звітності

Поведінковий аналіз

Поведінковий аналіз має теоретико-прикладний характер. Тривалий час домінуючим підходом до аналізу поведінки учасників фінансового ринку було припущення про їх раціональність. Проте емпіричні дослідження накопичували все більше свідчень про те, що для людей характерною є наявність систематичних відхилень від раціональної поведінки в процесі прийняття рішень

Фінансові технології
Протидія шахрайству на фінансовому ринку

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: фундаментальних концепцій щодо сутності, форм, мотивів та наслідків фінансового шахрайства, а також щодо методів його ідентифікації, а також сутності, форм і методів фінансового моніторингу у банківському та небанківському секторах

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту КМР

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

PhD дисципліни
MЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. МОДУЛЬ 2

ДЕРЖАВА. ФІСК. ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС

ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ ЇЇ РОЗВИТКУ

ТЕОРІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічні відносини у грошовій формі, що виникають у процесі функціонування фінансового ринку.

Мета вивчення навчальної дисципліни – сформувати систему теоретичних знань та уявлень щодо функціонування фінансового ринку, прийняття рішень на ньому та вміння їх використовувати у науковому дослідженні