Факультет фінансів

Кафедра фінансів

 

ПЕРЕВАГИ ВСТУПУ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ     

НА БАКАЛАВРСЬКИЙ ТА МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВНІ

 

Кафедра готує універсальних фінансових аналітиків мікро- та макрорівня, фінансових менеджерів, виконавців фінансово-економічних операцій.

"Кафедра фінансів ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» є однією з найавторитетніших і найвідоміших фінансових кафедр в Україні та має славетні традиції. Кафедра фінансів - одна із найстаріших кафедр ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», її попередницею була кафедра фінансового права Київського комерційного інституту, створеного в 1906 році.

Біля витоків кафедри фінансів стояли видатні науковці та адміністратори фінансової науки: П. Л. Кованько, М. І. Мітіліно, Л. М. Яснопольський, В. В. Карпека, Б. О. Чорний.

    На сьогодні кафедра фінансів забезпечена висококваліфікованими викладачами, які запроваджують науково-творчу роботу з третього, четвертого курсу у формі наукових гуртків, дискусійних клубів, олімпіад та конференцій, використовуючи активні методи навчання: ділові ігри, експертні оцінки, тренінги. Студенти, окрім отриманих ґрунтовних теоретичних знань, мають можливість висловлювати та відстоювати власну точку зору з приводу проблемних питань фінансової діяльності держави. В результаті студенти більш глибоко розуміють проблемні питання, знаходять шляхи їх вирішення, розвивають власні інтелектуально-творчі здібності, щоб використати їх в майбутньому в професійній діяльності.

     Бакалавр отримує фундаментальну освіту (за бажанням базисні дисципліни вивчаються іноземною мовою), отримує основи професійних знань, тому має можливість  або почати працювати, або завершити освіту на рівні магістра з фінансів.

При продовженні навчання у магістратурі на кафедрі розробляються і затверджуються теми магістерських дипломних робіт, методичні рекомендації щодо їх виконання та організоване здійснення наукового керівництва як фахівцями-практиками, так і викладачами кафедри.

Студенти мають змогу долучитися до роботи фінансових органів, наприклад, Міністерства фінансів України, під час проходження практики. Захист магістерських дипломних робіт студентами здійснюється в державних екзаменаційних комісіях, до складу яких за рекомендаціями кафедри входять досвідчені науковці та викладачі."

 

Положення про кафедру

 

НАША ПРАКТИКА

Студенти п’ятого курсу під час навчання в магістратурі проходять виробничу і переддипломну практику у фінансових органах держави, адже без цього неможлива підготовка кваліфікованих фахівців. Головне завдання практики полягає в поглибленні та закріпленні знань, які здобуті ними в процесі навчання в рамках університетської освіти. Студенти-практиканти повинні опанувати і засвоїти основні ділянки роботи органів системи Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Державного казначейства України, Державної фінансової інсекції України.

Завдання студента-практиканта полягає в детальному ознайомленні із законодавчим та інструктивним матеріалом, який регламентує організацію роботи фінансових органів держави, функціональними обов’язками працівників цих установ. На практиці магістри самостійно виявляють недоліки в діяльності фінансових органів та пропонують власні рекомендації щодо їх усунення. Отриманий досвід роботи в фінансових органах формує у студентів нове фінансове мис лення та розширює їх світогляд. Обдаровані та талановиті студенти мають можливість вступити до аспірантури.

Враження наших студентів від проходження практики

в органах системи Міністерства фінансів України студентів Шумак К. та Смишляєвої М.

Під час проходження практики в центральному апараті Міністерства фінансів України мені не тільки забезпечили робоче місце, а й  дозволили виконувати обов’язки безпосередньо пов’язані з діяльністю Управління. На базі практики дуже важливо побути в ролі виконавця, відчути відповідальність працівника, знаходитись в колективі високоосвічених людей, вміти спілкуватися з ними. Цікаво те, що доки не опинишся в тому професійному колективі, не зрозумієш всього цього. Так я при проходженні практики в Міністерстві фінансів України поступово і непомітно для себе набула нових професійних знань та навичок, які знадобляться в моїй професії. Практика в Міністерстві фінансів України — це хороший початок майбутньої кар’єри фінансиста.

в органах Державної фіскальної служби України студентки Берегової Н.

Я проходила практику в Державній податковій адміністрації у м. Києві, в Управлінні економічного аналізу та прогнозування податкових надходжень. З перших же днів спілкування з її працівниками я відчула атмосферу доброзичливості, а тому почувала себе впевненіше і „сміливіше”, задаючи ті чи інші питання. Можу сказати, що проходження практики відбувалось в умовах максимального сприяння. В мене була можливість звертатися до працівників ДПА м. Києві всіх рівнів, отримувати від них необхідну  мені інформацію, статистичні дані та корисні поради. Дуже цікаво було досліджувати податкову ситуацію на прикладі такого великого міста як Київ. Є можливість порівнювати окремі райони та вивчити особливості діяльності середньої ланки органів ДПС. Одним словом – мені дуже й дуже подобалось те, чим я займалася.

в органах Державного казначейства України студентки Дубовик І.

Я отримала можливість проходити практику в Головному управлінні Державного казначейства України у м. Києві, чого дуже хотіла. На базі практики я могла безпосередньо прослідкувати і самостійно провести та оформити документально операції щодо виконання Державного і місцевого бюджетів. Я мала можливість отримати інформацію про стан виконання бюджету на конкретну дату,  проконтролювати цільове використання бюджетних коштів та прийняти рішення щодо ефективного управління наявними коштами бюджету. Це все є дуже важливим, адже, як відомо, теорія мало чого варта без практичних навиків. Хочу висловити вдячність всім працівникам моєї бази практики.

в органах Державної фінансової інспекції України студентів Моргун А. та Прокопець О.

Працівники Головного контрольно-ревізійного управління України з першого дня з розумінням і терпінням поставилися до нас, відповідаючи на всі запитання та даючи поради. Саме пояснення досвідчених професіоналів допомагають нам зрозуміти специфіку та особливості діяльності даного фінансового органу. Виконання індивідуальних завдань, підготовка звіту  та написання магістерської роботи не проходять без їх кваліфікованої допомоги. Вони завжди йдуть на зустріч студентам, сприяючи правильному підбору методичних матеріалів і нормативних документів, наукової літератури  та звітних даних. Співбесіда з Головою Головного контрольно-ревізійного управління дала зрозуміти, що нами зацікавлені, як майбутніми фахівцями. Це приємно.

в органах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку студента Шимановського В.

Я цікавлюсь розвитком фондового ринку України, а саме: як здійснюється контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів, як відбувається організація ліцензування та реєстрація випуску цінних паперів, як подається звітність учасниками ринку цінних паперів. Можливість детальніше ознайомитись з такими питаннями надає проходження практики у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Саме практика дозволила мені детально ознайомитись з цими питаннями і використати свої знання для того, щоб самостійно проаналізувати стан ринку цінних паперів України. Це знадобиться в моїй подальшій роботі.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Фінанси (викл. укр. м. / викл. англ. м.)

Мета– формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей функціонування фінансів на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Ці знання надають можливість майбутньому фахівцю орієнтуватись у питаннях сутності і формах прояву фінансових відносин, ролі фінансів у соціально-економічному розвитку; розуміти організацію фінансових відносин у різних сферах фінансової системи; закономірності розвитку фінансів; засади проведення фінансової політики та управління фінансами; швидко опановувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці; аналізувати сутнісні характеристики фінансових процесів; досліджувати фінансові явища у ринковій економіці; об’єктивно оцінювати фінансові та економічні процеси

Фіскальна політика (викл. укр. м / викл. англ. м. / викл. нім. м.)

Мета- розкриття теоретичних та практичних основ формування та реалізації фіскальної політики як складової фінансової та макроекономічної політики держави.

Ці знання надають можливість майбутньому фахівцю орієнтуватись у теоретичних основах розробки та практичних аспектах реалізації фіскальної політики держави, використання її основних інструментів, за допомогою яких відбувається корегування пропорцій розподілу створеної суспільної вартості, а також правові основи регулювання відносин, що виникають при цьому; застосовувати набуті знання при аналізі податкової та бюджетної системи держави, структури та ефективності доходів та видатків централізованого фонду держави, прогнозуванні основних макрофінансових та макроекономічних показників

Фінансова думка України

Мета полягає у засвоєнні та творчому осмисленні основних етапів розвитку та особливостей сучасного стану фінансової думки України у контексті критичного аналізу наукового доробку учених-фінансистів України.

Ці знання надають можливість майбутньому фахівцю орієнтуватись в еволюції фінансової думки України, економічних поглядах найбільш видатних представників вітчизняної фінансової думки, основних школах, течіях, напрямках розвитку фінансової думки в Україні в т

Державний кредит

 Мета -  формування базових знань у сфері функціонування інституту державного кредиту, необхідності позикового фінансування видатків держави, механізму управління державним боргом у контексті забезпечення макрофінансової стабілізації.

Ці знання надають можливість майбутньому фахівцю вільно орієнтуватись в основних засадах функціонування інституту державного кредиту; виявляти переваги та недоліки позикового фінансування видатків держави; володіти прийомами і методами управління державним боргом, спрямованими на забезпечення боргової стійкості; та механізмом управління державним боргом у контексті забезпечення макрофінансової стабілізації

Бюджетна система

Мета формування знань з організації і функціонування бюджетної системи та проведення бюджетної політики. Курс має теоретико-прикладний характер: у теоретичному плані має поглибити фундаментальні знання щодо макроекономічної сфери фінансової системи — державних фінансів; у прикладному плані — закласти базові знання з методики бюджетної роботи та сформувати навички проведення розрахунків показників бюджету

Податкова система (викл. укр. м. / викл. англ. м.)

Мета - надання теоретичних знань з питань змісту податкової системи, засад її побудови та закономірностей розвитку, механізмів функціонування податків у їх взаємозв’язку; формування практичних навичок нарахування податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Ці знання надають можливість майбутньому фахівцю вільно орієнтуватись в питаннях оподаткування, об’єктивно оцінювати зміни, що відбуваються в податковій політиці, механізмах справляння податків, розуміти суть і тенденції розвитку податкових відносин, видів податків у їх взаємозв’язку

Фінансова інфраструктура

Мета- формування базових знань у сфері функціонування та взаємодії інституцій фінансової інфраструктури, вивчення особливостей їх становлення і розвитку, необхідних майбутнім спеціалістам для визначення пріоритетного напрямку фахової спеціалізації.

Ці знання надають можливість майбутньому фахівцю вільно орієнтуватись в питаннях сутності, функцій та складових фінансової інфраструктури у ринковій економіці; засадах функціонування фінансової інфраструктури в сферах державного управління, пенсійного та медичного забезпечення і фінансового ринку; оволодіти прийомами  і методами  оцінки ефективності функціонування установ фінансової інфраструктури

Макрофінансовий аналіз (викл. укр. м. / викл. англ. м.)

Мета -  формування у студентів знань теоретичних основ аналізу та практичних навичок по використанню кількісних методів та прийомів при дослідженні та оцінці економічних явищ і процесів у сфері фінансів на макрорівні, набуття вмінь щодо економічної інтерпретації отриманих результатів та розробки управлінських рішень з питань фінансової, бюджетної та податкової політики

Практичні заняття (міжпредметний тренінг)

Мета- закріпити знання та практичні навики, набуті під час вивчення профілюючих дисциплін, ознайомити із сучасним станом фінансової системи держави та її складових, оцінити фінансову стійкість держави, стійкість суб’єктів господарювання, здійснити макрофінансову оцінку фінансового та страхового секторів

Виробнича практика (К-ра Фінансів)

В результаті проходження виробничої тренінг-практики студентибакалаврату отримають практичний досвід фінансової діяльності тапоглиблять набуті під час навчання знання з теоретико-методичних аспектівфункціонування фінансової системи держави щодо функціонуванняфінансової системи держави та формування професійних компетенцій в сферідержавного фінансового менеджменту, в сфері управління корпоративнимифінансами та функціонування фінансового ринку

Вступ до спеціальності (К-ра Фінансів)

Дослідницький підхід до загальних систематизованихзнань щодо майбутнього фаху; аналітичний підхід у досягненні новихосвітніх тенденцій; уміння виконувати типові завдання у конкретнихситуаціях шляхом вибору і застосування основних методів, інструментів,матеріалів та інформації; комунікація: самостійна робота та взаємодія вколективі для виконання завдань, продукування деталізованих усних іписьмових повідомлень; автономність і відповідальність: індивідуальнавідповідальність за результати виконання завдань у навчанні, самостійність унавчанні

Дисципліни магістерського рівня
Макрофінансове бюджетування (викл. укр. м. / викл. англ. м.)

Дана дисципліна включена до магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» і має теоретико-прикладний характер. У теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання щодо макроекономічної сфери фінансової системи – державних фінансів; у прикладному – інтегрувати отримані базові знання з новітніми технологіями планування бюджету держави та інших державних цільових фондів для формування у студентів практичних навичок ефективного використання сучасних методів бюджетування на макрорівні

Податковий менеджмент (викл. укр. м. / викл. англ. м.)

Дієздатність податкової системи залежить від ефективності управління у сфері оподаткування. Це дуже складна справа, яка потребує висококваліфікованих кадрів, спроможних брати участь у розробці податкового законодавства, здійснювати планування податків, а також контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати в бюджет податків і обов’язкових платежів

Бюджетний менеджмент

Дисципліна має теоретично-прикладний характер: у теоретичному плані вона покликана поглибити знання щодо організації бюджетного процесу в державі та управління ним; у прикладному — сформувати навички проведення операцій з виконання бюджету держави.

У сучасних умовах роль держави в розподільчих процесах змінюється

Фінанси місцевого самоврядування

Після вивчення дисципліни магістри набудуть компетенціїщодо закономірностей у сфері фінансових відносин держави,

місцевих органів влади і управління, підприємств місцевого

господарства, населення та їх використання у практиціфінансової роботи, особливостей формування і використання

місцевих бюджетів, системи економічних і політичних зв’язківміж органами місцевого самоврядування і державою

Міжпредметний тренінг з державного фінансового менеджменту

Взаємозв’язок теоретичних узагальнень з існуючою практикою при використанні інтенсивних форм навчання за традиційного, соціально-рольового та поведінкового підходів під час підготовки студентів за магістерською програмою «Державний фінансовий менеджмент» передбачає проведення міжпредметного тренінгу, що охоплює дисципліни «Податковий менеджмент», «Макрофінансове бюджетування», «Бюджетний менеджмент» та «Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту»

Макрофінансовий ризик-менеджмент (викл. укр. м. / викл. англ. м.)

Викладачі: Котіна Г.М., к.е.н., ст.викл., Степура М.М. ., к.е.н., ст.викл.

Метою навчальної дисципліни «Макрофінансовий ризик-менеджмент» є формування знань з організації та функціонування фінансового ризик-менеджменту на рівні держави, а також набуття практичних навичок з управління державними фінансовими ресурсами.

Макрофінансове планування (викл. укр. м. / викл. англ. м.)

Навчальна дисципліна «Макрофінансове планування» займає чільне місце у підготовці бакалаврів з фінансів і вивчає конкретну функцію державного фінансового менеджменту, пов’язану з  планомірним формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів держави з метою досягнення та підтримки збалансованості, фінансової стійкості економіки, отримання доходів, прибутків та фінансового забезпечення розв’язуваних економічних та соціальних завдань

Державний фінансовий контроль (каф. фінансів)

Метою науки “Державний фінансовий контроль ” є опанування теоретичних основ контрольно-ревізійної діяльності, навчитися кваліфіковано застосовувати нові форми й методи контролю з метою виявлення, запобігання і усунення порушень та недоліків у розрахунках з бюджетом по податках, у використанні бюджетних та позабюджетних коштів місцевих і державного бюджетів, а також набуття навиків використання та застосування нормативно-правової бази, яка регулює контрольні функції контролюючих органів, що сприяє формуванню необхідних знань у майбутніх фахівців

Інновації в Державному фінансовому менеджменті

Після опанування курсу у магістрів будуть сформованінаступні компетенції: володіння теоретичними знаннями в

галузі фінансів місцевого самоврядування, володінняметодами економічного аналізу та моделювання, методамианалізу інвестиційних проектів, оцінки фінансових ризиків,

вміння аналізувати звітність підприємств і організацій,здійснення підтримки та супровід програмних комплексівІАС «МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ», здібність аналізуватифінансову діяльність одержувачів бюджетних коштів задопомогою ППЗ «ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ», розумінняпорядку проведення державних закупівель через системупублічних електронних торгів АС «PROZORRO», здійснення

управління системами фінансової інформації

Податкова експертиза

За результатами навчання студенти будуть вміти:

- досліджувати документи та оцінювати юридичну форму та економічний зміст операцій в частині нарахування і сплати податку на прибуток;

- досліджувати документи та оцінювати юридичну форму та економічний зміст операцій в частині нарахування і сплати ПДВ;

- досліджувати документи та оцінювати юридичну форму та економічний зміст операцій в частині нарахування і сплати ПДФО;

- давати експертний висновок з питань судових спорів між фіскальною службою та платниками податків;

- досліджувати правомірність висновків контролюючих органів за результатами здійснених податкових перевірок;

- давати експертну оцінку податковим планам та схемам оптимізації податків;

- проводити податкову експертизу діяльності платників податків при здійсненні продажу бізнесу;

- використовувати норми чинного податкового законодавства для оптимізації ризиків у сфері податкової експертизи господарської діяльності

Основи наукових досліджень у сфері фінансів (викл. укр. м. / викл. англ. м.)

В результаті вивчення дисципліни у магістрів будуть сформовані компетенції з проведення наукових досліджень в царині публічних, корпоративних і міжнародних фінансів та фінансового і страхового ринків

Методологія наукових досліджень у сфері фінансів
Адміністрування податків
Фінансові інновації
Публічний сектор та мультирівневе управління
Оподаткування великого бізнесу
Управління фінансовими ризиками
Митний менеджмент
Митний еккаунтинг
Фінансова експертиза договорів ЗЕД
Митний контролінг
Митний консалтинг