Факультет фінансів

Кафедра фінансів імені Віктора Федосова

 

Кафедра готує універсальних фінансових аналітиків мікро- та макрорівня, фінансових менеджерів, виконавців фінансово-економічних операцій.

Топ 10 причин, чому варто вивчати фінанси в КНЕУ

ПЕРЕВАГИ ВСТУПУ  НА БАКАЛАВРСЬКИЙ ТА МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВНІ 

НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
КАФЕДРИ ФІНАНСІВ ІМЕНІ ВІКТОРА ФЕДОСОВА     

 

Практика студентів магістрів та бакалаврів

  

На сьогодні кафедра фінансів забезпечена висококваліфікованими викладачами, які запроваджують науково-творчу роботу з третього, четвертого курсу у формі наукових гуртків, дискусійних клубів, олімпіад та конференцій, використовуючи активні методи навчання: ділові ігри, експертні оцінки, тренінги. Студенти, окрім отриманих ґрунтовних теоретичних знань, мають можливість висловлювати та відстоювати власну точку зору з приводу проблемних питань фінансової діяльності держави. В результаті студенти більш глибоко розуміють проблемні питання, знаходять шляхи їх вирішення, розвивають власні інтелектуально-творчі здібності, щоб використати їх в майбутньому в професійній діяльності.

 

     Бакалавр отримує фундаментальну освіту (за бажанням базисні дисципліни вивчаються іноземною мовою), отримує основи професійних знань, тому має можливість  або почати працювати, або завершити освіту на рівні магістра з фінансів.

При продовженні навчання у магістратурі на кафедрі розробляються і затверджуються теми магістерських дипломних робіт, методичні рекомендації щодо їх виконання та організоване здійснення наукового керівництва як фахівцями-практиками, так і викладачами кафедри.

Студенти мають змогу долучитися до роботи фінансових органів, наприклад, Міністерства фінансів України, під час проходження практики. Захист магістерських дипломних робіт студентами здійснюється в державних екзаменаційних комісіях, до складу яких за рекомендаціями кафедри входять досвідчені науковці та викладачі."

 

Детальніше про кафедру

"Кафедра фінансів ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» є однією з найавторитетніших і найвідоміших фінансових кафедр в Україні та має славетні традиції. Кафедра фінансів - одна із найстаріших кафедр ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», її попередницею була кафедра фінансового права Київського комерційного інституту, створеного в 1906 році.

 

Біля витоків кафедри фінансів стояли видатні науковці та адміністратори фінансової науки: П. Л. Кованько, М. І. Мітіліно, Л. М. Яснопольський, В. В. Карпека, Б. О. Чорний.

Загальна інформація про кафедру.

Кафедра фінансів факультету фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі - кафедра фінансів), що є випускаючою і профілюючою, здійснює підготовку бакалаврів за ОПП "Фінанси" та «Митна справа», а також магістрів за ОПП «Фінанси» та «Митне адміністрування». Для забезпечення цього процесу сформовано навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів (очна, заочна та розвивається дистанційна форми навчання). Слід підкреслити, що окремі навчальні універсальні дисципліни кафедри викладаються не тільки на факультеті фінансів КНЕУ. Навчальні плани складеноза типовою формою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, відповідно до освітньо-професійної програми. При їх розробці врахованопотреби фінансової системи, необхідність посилення згідно з компетентнісним підходом фундаментальної теоретичної і професійної практичної підготовки фахівців, досягнення провідних університетів України та країн з розвинутою ринковою економікою. Вихідною і домінуючою позицією, яка визначає зміст підготовки фахівців зі спеціальності "Фінанси", є її методичне забезпечення – навчальні програми курсівфахового спрямування, освітньо-професійніпрограми. Усі робочі навчальні плани мають повне методичне забезпечення, кафедрою розроблені типові робочі програми з фахових наук (дисциплін).

В останні роки з метою підвищення рівня підготовки фахівців кафедрою розробляютьсянові дисциплінита вдосконалюються існуючі з метою актуалізації запровадження новітніх фінансових технологій.

Викладачі кафедри випускають підручники, навчальні посібники і монографії, беруть участь у вітчизняних і міжнародних освітніх, дослідних проектах.

Історична довідка про кафедру.

Історія кафедри фінансів бере свій початок із далекого 1906 року. Вона взаємопов’язана із віхами історії КНЕУ. У 2016 р. КНЕУ відзначив стодесяту річницю від дня свого заснування, а 2017 року вшанував 150-у річницю від дня народження свого засновника – визначного вченого-історика Митрофана Вікторовича Довнар-Запольського (1867–1934 рр.). Саме завдяки його ініціативі в 1906 р. у Києві було засновано Київські вищі комерційні курси – приватний вищий навчальний заклад з підготовки кадрів для господарського комплексу півдня Російської імперії, що став другим в імперії і першим на українських теренах ВНЗ економічного профілю. Уже на Київських вищих комерційних приватних курсах більшість дисциплін були, власне, фінансового спрямування. Про це переконливо свідчить викладання таких дисциплін, як банківська та біржова справа, фінанси, фінансове право, страхування, комерція, торгівля тощо. Тодішня програма навчання супроводжувалась обов’язковим вивченням двох іноземних мов. Розвиток фінансових інститутів (банків, бірж, страхових компаній тощо), комерційно-торговельних підприємств та об’єднань, розширення державного фінансового апарату (бюджетних, податкових, фінансово-контролюючих органів), ускладнення фінансового механізму, фінансових відносин між суб’єктами господарювання та державою викликали гостру потребу і водночас сприяли поширенню фінансової освіти у суспільстві. Спеціалісти фінансового профілю почали виконувати важливу роль у економічній системі. Саме цим, власне, була зумовлена і зміна тодішніх назв КНЕУ — комерційний інститут, інститут народного господарства, фінансово-економічний інститут.

НАША ПРАКТИКА

Студенти п’ятого курсу під час навчання в магістратурі проходять виробничу і переддипломну практику у фінансових органах держави, адже без цього неможлива підготовка кваліфікованих фахівців. Головне завдання практики полягає в поглибленні та закріпленні знань, які здобуті ними в процесі навчання в рамках університетської освіти. Студенти-практиканти повинні опанувати і засвоїти основні ділянки роботи органів системи Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Державного казначейства України, Державної фінансової інсекції України.

Завдання студента-практиканта полягає в детальному ознайомленні із законодавчим та інструктивним матеріалом, який регламентує організацію роботи фінансових органів держави, функціональними обов’язками працівників цих установ. На практиці магістри самостійно виявляють недоліки в діяльності фінансових органів та пропонують власні рекомендації щодо їх усунення. Отриманий досвід роботи в фінансових органах формує у студентів нове фінансове мис лення та розширює їх світогляд. Обдаровані та талановиті студенти мають можливість вступити до аспірантури.

Враження наших студентів від проходження практики

в органах системи Міністерства фінансів України студентів Шумак К. та Смишляєвої М.

Під час проходження практики в центральному апараті Міністерства фінансів України мені не тільки забезпечили робоче місце, а й  дозволили виконувати обов’язки безпосередньо пов’язані з діяльністю Управління. На базі практики дуже важливо побути в ролі виконавця, відчути відповідальність працівника, знаходитись в колективі високоосвічених людей, вміти спілкуватися з ними. Цікаво те, що доки не опинишся в тому професійному колективі, не зрозумієш всього цього. Так я при проходженні практики в Міністерстві фінансів України поступово і непомітно для себе набула нових професійних знань та навичок, які знадобляться в моїй професії. Практика в Міністерстві фінансів України — це хороший початок майбутньої кар’єри фінансиста.

в органах Державної фіскальної служби України студентки Берегової Н.

Я проходила практику в Державній податковій адміністрації у м. Києві, в Управлінні економічного аналізу та прогнозування податкових надходжень. З перших же днів спілкування з її працівниками я відчула атмосферу доброзичливості, а тому почувала себе впевненіше і „сміливіше”, задаючи ті чи інші питання. Можу сказати, що проходження практики відбувалось в умовах максимального сприяння. В мене була можливість звертатися до працівників ДПА м. Києві всіх рівнів, отримувати від них необхідну  мені інформацію, статистичні дані та корисні поради. Дуже цікаво було досліджувати податкову ситуацію на прикладі такого великого міста як Київ. Є можливість порівнювати окремі райони та вивчити особливості діяльності середньої ланки органів ДПС. Одним словом – мені дуже й дуже подобалось те, чим я займалася.

в органах Державного казначейства України студентки Дубовик І.

Я отримала можливість проходити практику в Головному управлінні Державного казначейства України у м. Києві, чого дуже хотіла. На базі практики я могла безпосередньо прослідкувати і самостійно провести та оформити документально операції щодо виконання Державного і місцевого бюджетів. Я мала можливість отримати інформацію про стан виконання бюджету на конкретну дату,  проконтролювати цільове використання бюджетних коштів та прийняти рішення щодо ефективного управління наявними коштами бюджету. Це все є дуже важливим, адже, як відомо, теорія мало чого варта без практичних навиків. Хочу висловити вдячність всім працівникам моєї бази практики.

в органах Державної фінансової інспекції України студентів Моргун А. та Прокопець О.

Працівники Головного контрольно-ревізійного управління України з першого дня з розумінням і терпінням поставилися до нас, відповідаючи на всі запитання та даючи поради. Саме пояснення досвідчених професіоналів допомагають нам зрозуміти специфіку та особливості діяльності даного фінансового органу. Виконання індивідуальних завдань, підготовка звіту  та написання магістерської роботи не проходять без їх кваліфікованої допомоги. Вони завжди йдуть на зустріч студентам, сприяючи правильному підбору методичних матеріалів і нормативних документів, наукової літератури  та звітних даних. Співбесіда з Головою Головного контрольно-ревізійного управління дала зрозуміти, що нами зацікавлені, як майбутніми фахівцями. Це приємно.

в органах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку студента Шимановського В.

Я цікавлюсь розвитком фондового ринку України, а саме: як здійснюється контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів, як відбувається організація ліцензування та реєстрація випуску цінних паперів, як подається звітність учасниками ринку цінних паперів. Можливість детальніше ознайомитись з такими питаннями надає проходження практики у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Саме практика дозволила мені детально ознайомитись з цими питаннями і використати свої знання для того, щоб самостійно проаналізувати стан ринку цінних паперів України. Це знадобиться в моїй подальшій роботі.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Фінанси для спец. Економіка
Фіскальна політика для спец. Фінанси, банківська справа та страхування
Державний кредит для спец. Фінанси, банківська справа та страхування
Бюджетна система для спец. Фінанси, банківська справа та страхування
Податкова система для спец. Фінанси, банківська справа та страхування
Фінансова інфраструктура для спец. Фінанси, банківська справа та страхування
Макрофінансовий аналіз для спец.Фінанси, банківська справа та страхування
Вступ до спеціальності для спец. Фінанси, банківська справа та страхування
Фінансовий ринок для спец. Фінанси, банківська справа та страхування
Міжнародні фінансові організації для спец. «Фінанси, банківська справа та страхування»
Торгівля цінними паперами для спец. Фінанси, банківська справа та страхування
Похідні фінансові інструменти для спец. «Фінанси, банківська справа та страхування»
Управління активами інституційних інвесторів для спец.«Фінанси, банківська справа та страхування»
Митна безпека для спец Фінанси, банківська справа та страхування
Митна політика для спец. «Фінанси, банківська справа та страхування»
Адміністрування податків для спец. Публічне управління та адміністрування
Моніторинг на фінансовому ринку для спец. «Фінанси, банківська справа та страхування»
Поведінковий аналіз на фінансовому ринку для спец. «Фінанси, банківська справа та страхування»
Фінанси для спец. Менеджмент
Фінанси для спец. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Фінанси для спец. Маркетинг
Фінанси для спец. 281 Публічне управління та адміністрування
Фінанси для спец. Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси для спец. Міжнародні економічні відносини
Фінанси для спец. Облік і оподаткування
Фінанси для спец. Професійна освіта (Економіка)
Фінанси для спец. Системний аналіз
Зелені фінанси для спец. Економіка
Митний тариф для спец. Фінанси, банківська справа та страхування
Оподаткування великого бізнесу для спец. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Митний контроль для спец.Фінанси, банківська справа та страхування
Держава на фінансовому ринку для спец. Фінанси, банківська справа та страхування
Фінансовий еккаунтинг для спец. Фінанси, банківська справа та страхування
Макрофінансовий контролінг для спец. Фінанси, банківська справа та страхування
Митне оформлення для спец. Фінанси, банківська справа та страхування
Податковий еккаунтинг для спец. Фінанси, банківська справа та страхування
Макрофінансовий аналіз для спец. Міжнародні економічні відносини
Основи фіскальної соціології для спец. Фінанси, банківська справа та страхування
Тренінг
Фінанси місцевого самоврядування для спец. «Фінанси, банківська справа та страхування»