Факультет фінансів

Кафедра фінансів

Кафедра готує універсальних фінансових аналітиків мікро- та макрорівня, фінансових менеджерів, виконавців фінансово-економічних операцій.


Запрошуємо абітурієнтів на майстер-класи кафедри


НА БАКАЛАВРСЬКИЙ ТА МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВНІ ПЕРЕВАГИ ВСТУПУ 2021 НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ     

 

  

На сьогодні кафедра фінансів забезпечена висококваліфікованими викладачами, які запроваджують науково-творчу роботу з третього, четвертого курсу у формі наукових гуртків, дискусійних клубів, олімпіад та конференцій, використовуючи активні методи навчання: ділові ігри, експертні оцінки, тренінги. Студенти, окрім отриманих ґрунтовних теоретичних знань, мають можливість висловлювати та відстоювати власну точку зору з приводу проблемних питань фінансової діяльності держави. В результаті студенти більш глибоко розуміють проблемні питання, знаходять шляхи їх вирішення, розвивають власні інтелектуально-творчі здібності, щоб використати їх в майбутньому в професійній діяльності.

 

     Бакалавр отримує фундаментальну освіту (за бажанням базисні дисципліни вивчаються іноземною мовою), отримує основи професійних знань, тому має можливість  або почати працювати, або завершити освіту на рівні магістра з фінансів.

При продовженні навчання у магістратурі на кафедрі розробляються і затверджуються теми магістерських дипломних робіт, методичні рекомендації щодо їх виконання та організоване здійснення наукового керівництва як фахівцями-практиками, так і викладачами кафедри.

Студенти мають змогу долучитися до роботи фінансових органів, наприклад, Міністерства фінансів України, під час проходження практики. Захист магістерських дипломних робіт студентами здійснюється в державних екзаменаційних комісіях, до складу яких за рекомендаціями кафедри входять досвідчені науковці та викладачі."

 

Положення про кафедру

 

Детальніше про кафедру

"Кафедра фінансів ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» є однією з найавторитетніших і найвідоміших фінансових кафедр в Україні та має славетні традиції. Кафедра фінансів - одна із найстаріших кафедр ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», її попередницею була кафедра фінансового права Київського комерційного інституту, створеного в 1906 році.

 

Біля витоків кафедри фінансів стояли видатні науковці та адміністратори фінансової науки: П. Л. Кованько, М. І. Мітіліно, Л. М. Яснопольський, В. В. Карпека, Б. О. Чорний.

Загальна інформація про кафедру.

Кафедра фінансів факультету фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі - кафедра фінансів), що є випускаючою і профілюючою, здійснює підготовку бакалаврів за ОПП "Фінанси" та «Митна справа», а також магістрів за ОПП «Фінанси» та «Митне адміністрування». Для забезпечення цього процесу сформовано навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів (очна, заочна та розвивається дистанційна форми навчання). Слід підкреслити, що окремі навчальні універсальні дисципліни кафедри викладаються не тільки на факультеті фінансів КНЕУ. Навчальні плани складеноза типовою формою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, відповідно до освітньо-професійної програми. При їх розробці врахованопотреби фінансової системи, необхідність посилення згідно з компетентнісним підходом фундаментальної теоретичної і професійної практичної підготовки фахівців, досягнення провідних університетів України та країн з розвинутою ринковою економікою. Вихідною і домінуючою позицією, яка визначає зміст підготовки фахівців зі спеціальності "Фінанси", є її методичне забезпечення – навчальні програми курсівфахового спрямування, освітньо-професійніпрограми. Усі робочі навчальні плани мають повне методичне забезпечення, кафедрою розроблені типові робочі програми з фахових наук (дисциплін).

В останні роки з метою підвищення рівня підготовки фахівців кафедрою розробляютьсянові дисциплінита вдосконалюються існуючі з метою актуалізації запровадження новітніх фінансових технологій.

Викладачі кафедри випускають підручники, навчальні посібники і монографії, беруть участь у вітчизняних і міжнародних освітніх, дослідних проектах.

Історична довідка про кафедру.

Історія кафедри фінансів бере свій початок із далекого 1906 року. Вона взаємопов’язана із віхами історії КНЕУ. У 2016 р. КНЕУ відзначив стодесяту річницю від дня свого заснування, а 2017 року вшанував 150-у річницю від дня народження свого засновника – визначного вченого-історика Митрофана Вікторовича Довнар-Запольського (1867–1934 рр.). Саме завдяки його ініціативі в 1906 р. у Києві було засновано Київські вищі комерційні курси – приватний вищий навчальний заклад з підготовки кадрів для господарського комплексу півдня Російської імперії, що став другим в імперії і першим на українських теренах ВНЗ економічного профілю. Уже на Київських вищих комерційних приватних курсах більшість дисциплін були, власне, фінансового спрямування. Про це переконливо свідчить викладання таких дисциплін, як банківська та біржова справа, фінанси, фінансове право, страхування, комерція, торгівля тощо. Тодішня програма навчання супроводжувалась обов’язковим вивченням двох іноземних мов. Розвиток фінансових інститутів (банків, бірж, страхових компаній тощо), комерційно-торговельних підприємств та об’єднань, розширення державного фінансового апарату (бюджетних, податкових, фінансово-контролюючих органів), ускладнення фінансового механізму, фінансових відносин між суб’єктами господарювання та державою викликали гостру потребу і водночас сприяли поширенню фінансової освіти у суспільстві. Спеціалісти фінансового профілю почали виконувати важливу роль у економічній системі. Саме цим, власне, була зумовлена і зміна тодішніх назв КНЕУ — комерційний інститут, інститут народного господарства, фінансово-економічний інститут.

НАША ПРАКТИКА

Студенти п’ятого курсу під час навчання в магістратурі проходять виробничу і переддипломну практику у фінансових органах держави, адже без цього неможлива підготовка кваліфікованих фахівців. Головне завдання практики полягає в поглибленні та закріпленні знань, які здобуті ними в процесі навчання в рамках університетської освіти. Студенти-практиканти повинні опанувати і засвоїти основні ділянки роботи органів системи Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Державного казначейства України, Державної фінансової інсекції України.

Завдання студента-практиканта полягає в детальному ознайомленні із законодавчим та інструктивним матеріалом, який регламентує організацію роботи фінансових органів держави, функціональними обов’язками працівників цих установ. На практиці магістри самостійно виявляють недоліки в діяльності фінансових органів та пропонують власні рекомендації щодо їх усунення. Отриманий досвід роботи в фінансових органах формує у студентів нове фінансове мис лення та розширює їх світогляд. Обдаровані та талановиті студенти мають можливість вступити до аспірантури.

Враження наших студентів від проходження практики

в органах системи Міністерства фінансів України студентів Шумак К. та Смишляєвої М.

Під час проходження практики в центральному апараті Міністерства фінансів України мені не тільки забезпечили робоче місце, а й  дозволили виконувати обов’язки безпосередньо пов’язані з діяльністю Управління. На базі практики дуже важливо побути в ролі виконавця, відчути відповідальність працівника, знаходитись в колективі високоосвічених людей, вміти спілкуватися з ними. Цікаво те, що доки не опинишся в тому професійному колективі, не зрозумієш всього цього. Так я при проходженні практики в Міністерстві фінансів України поступово і непомітно для себе набула нових професійних знань та навичок, які знадобляться в моїй професії. Практика в Міністерстві фінансів України — це хороший початок майбутньої кар’єри фінансиста.

в органах Державної фіскальної служби України студентки Берегової Н.

Я проходила практику в Державній податковій адміністрації у м. Києві, в Управлінні економічного аналізу та прогнозування податкових надходжень. З перших же днів спілкування з її працівниками я відчула атмосферу доброзичливості, а тому почувала себе впевненіше і „сміливіше”, задаючи ті чи інші питання. Можу сказати, що проходження практики відбувалось в умовах максимального сприяння. В мене була можливість звертатися до працівників ДПА м. Києві всіх рівнів, отримувати від них необхідну  мені інформацію, статистичні дані та корисні поради. Дуже цікаво було досліджувати податкову ситуацію на прикладі такого великого міста як Київ. Є можливість порівнювати окремі райони та вивчити особливості діяльності середньої ланки органів ДПС. Одним словом – мені дуже й дуже подобалось те, чим я займалася.

в органах Державного казначейства України студентки Дубовик І.

Я отримала можливість проходити практику в Головному управлінні Державного казначейства України у м. Києві, чого дуже хотіла. На базі практики я могла безпосередньо прослідкувати і самостійно провести та оформити документально операції щодо виконання Державного і місцевого бюджетів. Я мала можливість отримати інформацію про стан виконання бюджету на конкретну дату,  проконтролювати цільове використання бюджетних коштів та прийняти рішення щодо ефективного управління наявними коштами бюджету. Це все є дуже важливим, адже, як відомо, теорія мало чого варта без практичних навиків. Хочу висловити вдячність всім працівникам моєї бази практики.

в органах Державної фінансової інспекції України студентів Моргун А. та Прокопець О.

Працівники Головного контрольно-ревізійного управління України з першого дня з розумінням і терпінням поставилися до нас, відповідаючи на всі запитання та даючи поради. Саме пояснення досвідчених професіоналів допомагають нам зрозуміти специфіку та особливості діяльності даного фінансового органу. Виконання індивідуальних завдань, підготовка звіту  та написання магістерської роботи не проходять без їх кваліфікованої допомоги. Вони завжди йдуть на зустріч студентам, сприяючи правильному підбору методичних матеріалів і нормативних документів, наукової літератури  та звітних даних. Співбесіда з Головою Головного контрольно-ревізійного управління дала зрозуміти, що нами зацікавлені, як майбутніми фахівцями. Це приємно.

в органах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку студента Шимановського В.

Я цікавлюсь розвитком фондового ринку України, а саме: як здійснюється контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів, як відбувається організація ліцензування та реєстрація випуску цінних паперів, як подається звітність учасниками ринку цінних паперів. Можливість детальніше ознайомитись з такими питаннями надає проходження практики у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Саме практика дозволила мені детально ознайомитись з цими питаннями і використати свої знання для того, щоб самостійно проаналізувати стан ринку цінних паперів України. Це знадобиться в моїй подальшій роботі.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Фінанси для спец. Економіка

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: термінології і базових й структурованих понять та категорій, основних ознак, елементів, інструментів у сфері фінансових відносин з урахуванням їх особливостей.
Уміння: обґрунтовувати особливості реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях; ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок

Фіскальна політика для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: теоретичних основи розробки та практичних аспектів реалізації фіскальної політики; нормативно-правової бази використання державних фінансових інструментів та заходів впливу на економічні відносини

Державний кредит для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: законодавства з державного кредиту та боргуна загальнодержавному та місцевому рівнях. Формування знань щодо методів запозичення державою коштів, напрямів їх використання та повернення; обслуговування державного боргу

Бюджетна система для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: законодавства з бюджетного процесу та бюджетної діяльності на загальнодержавному та місцевому рівнях. Формування знань щодо методів і джерел доходів бюджетів, напрямів і форм бюджетних видатків, фінансування та кредитування бюджету

Податкова система для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: теоретичні основи побудови податкової системи, закономірності взаємозв’язку конкретних форм прояву податкових відносин;
етапи розвитку оподаткування; умови набуття оподаткуванням системності;
тенденції розвитку податкової системи України, детермінанти, що їх визначають;
механізми справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів згідно із чинним законодавством

Фінансова інфраструктура для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Фінансова інфраструктура» студент повинен отримати такі результати навчання:
Знання: складу, організації та особливостей діяльності установ та інституцій фінансової інфраструктури; розмежування функцій між відповідними суб’єктами фінансової інфраструктури; взаємодії установ фінансової інфраструктури в процесі реалізації фіскальної і соціальної політики, при регулюванні фінансового ринку

Макрофінансовий аналіз для спец.Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знання: основних теоретичних та методологічних принципів економіко-математичного дослідження якісних та кількісних закономірностей суспільно-економічних явищ та процесів, які пов’язані з фінансовою сферою держави

Вступ до спеціальності. Модуль 2. Профорієнтаційний тренінг для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знання: сутності  і соціального значення вищої освіти, специфіки університетського навчання, сучасних тенденції в освіті, законодавчо-нормативних вимог до здобувачів вищої освіти;  про КНЕУ, його історичних традицій, сучасне життя університету, його структури,  прав і обов’язків студентів в університеті

Фінансовий ринок для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» студент повинен  набути такі результати навчання:
Знати: теоретичні основи фінансового ринку, особливості кожного виду фінансових інструментів, рух яких опосередковує взаємовідносини між суб’єктами фінансового ринку, особливості функціонування фінансових інститутів, а також правові основи регулювання фінансового ринку, його видів, форм, методів

Міжнародні фінансові організації для спец. «Фінанси, банківська справа та страхування»

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знати: сутність і форми прояву діяльності міжнародних фінансових організацій, роль міжнародних фінансових організацій у соціально-економічному розвитку, організацію співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, закономірності розвитку міжнародних фінансових організацій, засади проведення фінансової політики держави щодо взаємовідносин з міжнародними фінансовими організаціями

Торгівля цінними паперами для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Торгівля цінними паперами» студент повинен
Знати теоретичні основи торгівлі цінними паперами на фондовому ринку, сутність діяльності кожного виду професійних учасників фондового ринку, особливості здійснення контролю та ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку, а також правові основи регулювання фондового ринку, методи оцінки цінних паперів, особливості технічного забезпечення торгівлі фінансовими інструментами, сутність процесу побудови торгової системи та особливості застосування торгівельних стратегій

Похідні фінансові інструменти для спец. «Фінанси, банківська справа та страхування»

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Похідні фінансові інструменти» студент повинен набути такі результати навчання:
Знати основні види похідних фінансових інструментів, принципи організації ринку деривативів, особливості хеджування з використаннями лінійних та нелінійних деривативів, а також правові основи регулювання ринку похідних фінансових інструментів, методи їх оцінки, особливості інформаційно-технічного забезпечення торгівлі деривативами

Митна безпека для спец Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: Законодавства України з митної справи, митної політики та митної безпеки;  методологічні підходи до формування політики митної безпеки як складової частини економічної безпеки держави; концепція реформування органів митної безпеки; визначення компетенції та повноважень митних органів у сфері забезпечення митної безпеки держави; міжнародне співробітництво з питань протидії порушенням митного законодавства

Митна політика для спец. «Фінанси, банківська справа та страхування»

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: теоретичних основ розробки та практичних аспектів реалізації митної політики; нормативно-правової бази використання державних фінансових інструментів та заходів впливу на економічні відносини

Адміністрування податків для спец. Публічне управління та адміністрування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: теоретичних, організаційних та правових засад адміністрування податків, методів оцінювання податкових ризиків, правил обліку платників та податкових надходжень, порядку узгодження податкових зобов’язань платників та надання відстрочки та розстрочки зі сплати податкових зобов’язань та податкового боргу, технологій управління податковим боргом, видів перевірок фіскальних органів

Моніторинг на фінансовому ринку для спец. «Фінанси, банківська справа та страхування»

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: фундаментальних концепцій щодо сутності, форм і методів фінансового моніторингу у банківському та небанківському секторах, а також щодо форм, мотивів, наслідків та методів ідентифікації фінансового шахрайства

Поведінковий аналіз на фінансовому ринку для спец. «Фінанси, банківська справа та страхування»

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Поведінковий аналіз на фінансовому ринку» студент повинен: 
Знати: основні поняття  та інструментарій поведінкового аналізу на фінансовому ринку;
основні евристики та відхилення у поведінці учасників фінансового ринку;
Уміти: виявляти та використовувати систематичні відхилення від раціональної поведінки учасників фінансового ринку;
використовувати моделі, що враховують поведінкові особливості учасників фінансового ринку

Фінанси для спец. Менеджмент

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: термінології і базових й структурованих понять та категорій, основних ознак, елементів, інструментів у сфері фінансових відносин з урахуванням їх особливостей.
Уміння: обґрунтовувати особливості реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях; ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок

Фінанси для спец. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: термінології і базових й структурованих понять та категорій, основних ознак, елементів, інструментів у сфері фінансових відносин з урахуванням їх особливостей.
Уміння: обґрунтовувати особливості реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях; ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок

Фінанси для спец. Маркетинг

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: термінології і базових й структурованих понять та категорій, основних ознак, елементів, інструментів у сфері фінансових відносин з урахуванням їх особливостей.
Уміння: обґрунтовувати особливості реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях; ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок

Фінанси для спец. 281 Публічне управління та адміністрування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: термінології і базових й структурованих понять та категорій, основних ознак, елементів, інструментів у сфері фінансових відносин з урахуванням їх особливостей.
Уміння: обґрунтовувати особливості реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях; ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок

Фінанси для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знання сутності і форм прояву фінансових відносин; категоріального та понятійного апарату фінансової науки; ролі фінансів у суспільному розвитку; організації фінансових відносин на мікро- і макрорівні; закономірностей розвитку міжнародних фінансів; засад проведення фінансової політики держави та управління фінансами

Фінанси для спец. Міжнародні економічні відносини

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: термінології і базових й структурованих понять та категорій, основних ознак, елементів, інструментів у сфері фінансових відносин з урахуванням їх особливостей.
Уміння: обґрунтовувати особливості реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях; ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок

Фінанси для спец. Облік і оподаткування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: термінології і базових й структурованих понять та категорій, основних ознак, елементів, інструментів у сфері фінансових відносин з урахуванням їх особливостей.
Уміння: обґрунтовувати особливості реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях; ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок

Фінанси для спец. Професійна освіта (Економіка)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: термінології і базових й структурованих понять та категорій, основних ознак, елементів, інструментів у сфері фінансових відносин з урахуванням їх особливостей.
Уміння: обґрунтовувати особливості реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях; ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок

Фінанси для спец. Системний аналіз

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: термінології і базових й структурованих понять та категорій, основних ознак, елементів, інструментів у сфері фінансових відносин з урахуванням їх особливостей.
Уміння: обґрунтовувати особливості реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях; ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок

Зелені фінанси для спец. Економіка

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: теоретичних основи розробки та практичних аспектів реалізації фіскальної політики; нормативно-правової бази використання зелених фінансових інструментів та заходів впливу на економічні відносини

Митний тариф для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: сутності, особливостей та механізму функціонування, структури та принципів побудови, характеристики елементів Митного тарифу України, особливостей митного тарифу зарубіжних країн та інтеграційних угрупувань; положень діючого митного законодавства та інших нормативно-правових актів, які регламентують систему митного тарифу

Оподаткування великого бізнесу для спец. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знання: критерії ідентифікації великого підприємства та великого платника податків в Україні та у зарубіжних країнах; фіскальну, економічну, соціальну та політичну роль великого бізнесу в Україні та світі; організацію податкової роботи з великим бізнесом; генезис податкового супроводження великих платників податків; теоретичні та законодавчі засади трансфертного ціноутворення; тенденції боротьби з агресивним податковим плануванням

Митний контроль для спец.Фінанси, банківська справа та страхування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: теоретичних основи розробки та практичних аспектів реалізації митного контролю; науково-поняттєвий та категорійний апарат митного контролю;   
Уміння: використовувати основні форми та методи митного контролю, за допомогою яких відбувається контрольна діяльність при транскордонному переміщенні товарів, предметів, транспортних засобів, навички проведення митного оформлення; проводити аналіз системи митного тарифу та митного регулювання

Держава на фінансовому ринку для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Держава на фінансовому ринку» студент має набути таке:
Знання як осмислену та засвоєну студентом наукову інформацію, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Ці знання є як емпіричними (фактологічними), так і теоретичними (концептуальними, методологічними)

Фінансовий еккаунтинг для спец. Фінанси, банківська справа та страхування

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий еккаунтинг» студент має набути таке:
Знання: як осмислена та засвоєна студентом наукова інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Ці знання є як емпіричними (фактологічними), так і теоретичними (концептуальними, методологічними)

Дисципліни магістерського рівня
Макрофінансове бюджетування

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Макрофінансове бюджетування" студент повинен набути такі результати навчання:

Знання: вибирати та обґрунтовувати найкращий варіант серед альтернативних напрямів витрачання бюджетних коштів; розрізняти та трактувати прогнозні та план

Адміністрування податків

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Адміністрування податків" студент повинен набути такі  результати навчання:

Знання: теоретичних, організаційних та правових засад адміністрування податків, методів оцінювання податкових ризиків, правил обліку платників та податкових надходжень, порядку узгодження податкових зобов’язань платників та надання відстрочки та розстрочки зі сплати податкових зобов’язань та податкового боргу, технологій управління податковим боргом, видів перевірок фіскальних органів

Бюджетний менеджмент

Дисципліна має теоретично-прикладний характер: у теоретичному плані вона покликана поглибити знання щодо організації бюджетного процесу в державі та управління ним; у прикладному — сформувати навички проведення операцій з виконання бюджету держави.

У сучасних умовах роль держави в розподільчих процесах змінюється

Фінанси місцевого самоврядування

Після вивчення дисципліни магістри набудуть компетенціїщодо закономірностей у сфері фінансових відносин держави,

місцевих органів влади і управління, підприємств місцевого

господарства, населення та їх використання у практиціфінансової роботи, особливостей формування і використання

місцевих бюджетів, системи економічних і політичних зв’язківміж органами місцевого самоврядування і державою

Міжпредметний тренінг з державного фінансового менеджменту

Взаємозв’язок теоретичних узагальнень з існуючою практикою при використанні інтенсивних форм навчання за традиційного, соціально-рольового та поведінкового підходів під час підготовки студентів за магістерською програмою «Державний фінансовий менеджмент» передбачає проведення міжпредметного тренінгу, що охоплює дисципліни «Податковий менеджмент», «Макрофінансове бюджетування», «Бюджетний менеджмент» та «Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту»

Макрофінансовий ризик-менеджмент

Метою навчальної дисципліни «Макрофінансовий ризик-менеджмент» є формування знань з організації та функціонування фінансового ризик-менеджменту на рівні держави, а також набуття практичних навичок з управління державними фінансовими ресурсами.

Макрофінансове планування

Навчальна дисципліна «Макрофінансове планування» займає чільне місце у підготовці бакалаврів з фінансів і вивчає конкретну функцію державного фінансового менеджменту, пов’язану з  планомірним формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів держави з метою досягнення та підтримки збалансованості, фінансової стійкості економіки, отримання доходів, прибутків та фінансового забезпечення розв’язуваних економічних та соціальних завдань

Державний фінансовий контроль (каф. фінансів)

Метою науки “Державний фінансовий контроль ” є опанування теоретичних основ контрольно-ревізійної діяльності, навчитися кваліфіковано застосовувати нові форми й методи контролю з метою виявлення, запобігання і усунення порушень та недоліків у розрахунках з бюджетом по податках, у використанні бюджетних та позабюджетних коштів місцевих і державного бюджетів, а також набуття навиків використання та застосування нормативно-правової бази, яка регулює контрольні функції контролюючих органів, що сприяє формуванню необхідних знань у майбутніх фахівців

Інновації в Державному фінансовому менеджменті

Після опанування курсу у магістрів будуть сформованінаступні компетенції: володіння теоретичними знаннями в

галузі фінансів місцевого самоврядування, володінняметодами економічного аналізу та моделювання, методамианалізу інвестиційних проектів, оцінки фінансових ризиків,

вміння аналізувати звітність підприємств і організацій,здійснення підтримки та супровід програмних комплексівІАС «МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ», здібність аналізуватифінансову діяльність одержувачів бюджетних коштів задопомогою ППЗ «ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ», розумінняпорядку проведення державних закупівель через системупублічних електронних торгів АС «PROZORRO», здійснення

управління системами фінансової інформації

Податкова експертиза

За результатами навчання студенти будуть вміти:

- досліджувати документи та оцінювати юридичну форму та економічний зміст операцій в частині нарахування і сплати податку на прибуток;

- досліджувати документи та оцінювати юридичну форму та економічний зміст операцій в частині нарахування і сплати ПДВ;

- досліджувати документи та оцінювати юридичну форму та економічний зміст операцій в частині нарахування і сплати ПДФО;

- давати експертний висновок з питань судових спорів між фіскальною службою та платниками податків;

- досліджувати правомірність висновків контролюючих органів за результатами здійснених податкових перевірок;

- давати експертну оцінку податковим планам та схемам оптимізації податків;

- проводити податкову експертизу діяльності платників податків при здійсненні продажу бізнесу;

- використовувати норми чинного податкового законодавства для оптимізації ризиків у сфері податкової експертизи господарської діяльності

Основи наукових досліджень у сфері фінансів (викл. укр. м. / викл. англ. м.)

В результаті вивчення дисципліни у магістрів будуть сформовані компетенції з проведення наукових досліджень в царині публічних, корпоративних і міжнародних фінансів та фінансового і страхового ринків

Методологія наукових досліджень

Дисципліна «Методологія наукових досліджень» є базою для підготовки і захисту випускної атестаційної роботи освітнього ступеня «Магістр».

Після опанування тем даного курсу студент повинен знакти: базові засади організації наукових досліджень; категоріальний та понятійний апарат у методології наукових досліджень; історію розвитку фінансової науки та наукових шкіл в Україні; загальнонаукові та специфічні методи проведення наукових досліджень; закономірності розвитку фінансово-економічних процесів; вимоги до підготовки наукових робіт

Адміністрування податків (магістр)
Фінансові інновації
Публічний сектор та мультирівневе управління
Оподаткування великого бізнесу
Управління фінансовими ризиками
Митний менеджмент
Митний еккаунтинг
Фінансова експертиза договорів ЗЕД
Митний контролінг
Митний консалтинг
Ринок фінансових послуг (Кафедра фінансів)

Метаформування знань з прагматичних аспектів управління фінансами за допомогою послуг фінансових посередників, функціонування ринку фінансових послуг, а також аналізу цих послуг.

Отримані знання дають можливість сформувати комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи на первинних посадах, які передбачають використання фінансових послуг, зокрема:

 • аналізувати економічний зміст та схеми надання окремих фінансових послуг;
 • виокремлювати позицію фінансових послуг фінансових посередників на фінансовому ринку та його окремих сегментах;
 • контролювати та здійснювати фінансовий моніторинг при використанні та наданні фінансових послуг;
 • оцінювати ефективність використання фінансових послуг різними економічними агентами;
 • оцінювати стан розвитку ринку фінансових послуг та окремих його сегментів;
 • обґрунтовувати та розробляти плани фінансової діяльності учасників ринку фінансових послуг;
 • розробляти рекомендації щодо управління фінансовими ресурсами споживачів та офферентів фінансових послуг;
 • розробляти рекомендації щодо покращення показників фінансових інституцій
Інфраструктура фінансового ринку (Кафедра фінансів)

Мета – формування глибоких фахових знань та практичних навичок щодо організації та забезпечення діяльності суб’єктів інфраструктури, пов’язаної з обслуговуванням руху фінансових фондів на фінансовому ринку.

Отримані знання дають можливість сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи на первинних посадах у суб’єктів інфраструктури фінансового ринку, а саме:

 • здійснювати моніторинг операцій суб’єктів інфраструктури на фінансовому ринку;
 • проводити аналіз державного регулювання операцій суб’єктів інфраструктури фінансового ринку;
 • розробляти фінансові плани діяльності суб’єктів інфраструктури фінансового ринку;
 • проводити аналіз впливу операцій інституцій інфраструктури на діяльність учасників фінансового ринку;
 • розробляти фінансові стратегії суб’єктів інфраструктури фінансового ринку;
 • виконувати техніко-технологічні операції, пов’язані з забезпеченням руху капіталів на фінансовому ринку
Інноваційні фінансові інструменти та технології

Мета – надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо інноваційних фінансових інструментів та технологій, які використовуються на розвинених ринках.

Отримані знання дають можливість майбутньому фахівцю сформувати комплекс компетенцій в областіконструювання складних фінансових продуктів для управлінняризиками, ліквідністю та прибутковістю; створення нових фінансовихінструментів, розробкикомбінованих інвестиційних стратегій у відповідності до потреб ринку та компанійта їх технічної реалізації

Технічний аналіз (Кафедра фінансів)

Мета – формування глибоких фахових знань та практичних навичок з питань технічного аналізу на фінансовому ринку.

Отримані знання дають можливість майбутньому фахівцю сформувати комплекс компетенцій, достатніх длязастосування технічного аналізу на фінансовому ринку, а саме:

 • знаходити інформацію дляпроведення технічного аналізу;
 • застосовувати для прийняття рішень щодо купівлі-продажу фінансових інструментів різних видів цінових графіківта графічних моделей;
 • застосовувати технічнііндикатори: індикатори тренда (ковзні середні), випереджаючі (осцилятори, індикатори темпу руху цін і т
Оцінювання пайових та боргових фінансових інструментів

Мета – формування теоретичних, методологічних і практичних підходів до оцінки вартості фінансових інструментів в умовах ринкової економіки та підготовка студентів до професійної діяльності у сфері оцінки вартості цінних паперів.

Отримані знання дають можливість майбутньому фахівцю сформувати комплекс компетенцій, достатніх для застосовування на практиці підходів до оцінки фінансових інструментів, а саме:

 • знаходити та аналізувати фінансову інформацію при проведенні оцінювання фінансових інструментів;
 • оцінювати боргові фінансові інструменти, зокрема: корпоративні облігації та векселі, державні облігації, ощадні сертифікати та облігації, забезпечені іпотечними активами;
 • на практиці застосовувати основні методи оцінювання акцій на вітчизняному фінансовому ринку з врахуванням особливостей його розвитку;
 • проводити оцінку контрольних і неконтрольних пакетів акцій;
 • оцінювати цінні папери пайових та корпоративних інвестиційних фондів;
 • узгоджувати (узагальнювати) результати різних підходів і методів до оцінки фінансових інструментів і визначити підсумкову величину їх вартості;
 • здійснювати на практиці оцінку вартості портфеля фінансових інструментів, в тому числі й такого, що містить неліквідні інструменти;
 • складати експертний висновок (звіт) про оцінку фінансових інструментів
Поведінковий аналіз на фінансовому ринку

Мета – формування глибоких фахових знань і практичних навичок в області прийняття рішень учасниками фінансового ринку.

Тривалий час домінуючим підходом до аналізу поведінки учасників фінансового ринку було припущення про їх раціональність. Проте емпіричні дослідження накопичували все більше свідчень про те, що для людей характерною є наявність систематичних відхилень від раціональної поведінки в процесі прийняття рішень

Оцінка вартості та боргові фінансові інструменти
Поведінковий аналіз
Фінансові технології
Протидія шахрайству на фінансовому ринку
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту КМР

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

PhD дисципліни
MЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. МОДУЛЬ 2

ДЕРЖАВА. ФІСК. ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС

ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ ЇЇ РОЗВИТКУ

ТЕОРІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічні відносини у грошовій формі, що виникають у процесі функціонування фінансового ринку.

Мета вивчення навчальної дисципліни – сформувати систему теоретичних знань та уявлень щодо функціонування фінансового ринку, прийняття рішень на ньому та вміння їх використовувати у науковому дослідженні