Факультет фінансів

Інвестиційний менеджмент

 

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Загальна інформація

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 4 місяці /
1 рік 6 місяців

Форма навчання

денна/заочна

Метою освітньо-професійної програми «Інвестиційний менеджмент» є підготовка висококваліфікованихі конкурентоспроможних фахівців, які володіють фундаментальними знаннями, технологіями та практичним інструментарієм здійснення управлінської, науково-дослідної та експертно-аналітичної діяльності в фінансово-інвестиційній сфері на макро- та мікрорівнях на засадах оволодіння системою компетентностей з урахуванням вимог динамічного бізнес-середовища.

 

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма носить прикладний характер, вона спрямована на підготовку фахівців, здатних здійснювати організаційні та управлінські функції у фінансовій та інвестиційній сферах, передбачає проходження практики у державних органах виконавчої влади України, державних та приватних підприємствах, громадських організаціях та забезпечує можливість для студентів вивчення окремих дисциплін англійською мовою.

Змістовна частина ключових дисциплін навчального плану повністю адаптована до робочих програм відповідних навчальних дисциплін в зарубіжних університетах-партнерах. Освітньо-професійна програма реалізуються у тісній співпраці з бізнес-партнерами, провідними вітчизняними та міжнародними компаніями, які залучають студентів до стажування, беруть участь у бізнес-тренінгах та круглих столах, присвячених актуальним проблемам фінансового менеджменту, інвестування та контролінгу. Ключові дисципліни освітньої програми забезпечуються викладачами, які пройшли стажування в Німеччині, Швейцарії та США, а також мають досвід роботи у корпоративному секторі.

Поряд із загальними компетенціями, яких набувають економісти будь-якої спеціальності, випускники освітньо-професійної програми «Інвестиційний менеджмент» оволодівають широким спектром знань та умінь у сфері фінансового і проектного менеджменту, проектного контролінгу, фінансово-інвестиційного консалтингу та проектного фінансування.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Освітня програма сфокусована на підготовку фінансових та інвестиційних фахівців нового покоління, які мають глибоку теоретичну й методологічну підготовку в фінансово-інвестиційній  сфері, здатних креативно мислити, діяти та розв’язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення, генерувати оригінальні й ефективні ідеї, застосовувати сучасний інструментарій досліджень у конкретних умовах.Ключовим є набуття поглиблених знань з інвестиційного менеджменту та фінансового посередництва, що дозволяє здійснювати управлінські функції на всіх ієрархічних рівнях.

Випускники можуть працювати: менеджерами у сфері інвестицій та фінансового посередництва; професіоналами та топ-менеджерами фінансово-кредитних установ; менеджерами інвестиційних проектів та програм розвитку; фінансовими та інвестиційними аналітиками; керівниками підрозділів корпорацій з управління активами; експертами в галузі інвестиційного банкінгу; професіоналами департаментів інвестицій та розвитку органів центральної і місцевої влади.

У процесі навчання студенти зможуть проходити включне навчання в університетах-партнерах: Philipps-University of Marburg (Germany); Georg-August-University of Göttingen (Germany); University of Redlands (USA); UniversityofKonstanz(Germany).

Бізнес-партнерами програми є провідні вітчизняні та іноземні компанії, серед яких: ProCapital Group, ProCredit Bank, Ecodevelop, Ощадбанк, Укргазбанк, KPMG, Ernst & Young та ін.

Усі випускники ОПП «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» мають можливість отримати Міжнародний сертифікат PROJECTFINANCIALMANAGEMENTInternationalManagementAcademyWorldWide(IMA), USA.

Корисні посилання:

Інформація про кафедру корпоративних фінансів і контролінгу

Правила вступу 2021
Детальний опис освітньої програми на другому (магістерському) рівні "Інвестиційний менеджмент" 

Остання редакція: 17.03.21