Факультет фінансів

Навчально-методична робота

На сучасному етапі розвитку кафедри першочерговим її завданням є забезпечення студентів удосконаленими навчально-методичними матеріалами з урахуванням змісту нових робочих програм з нормативної дисципліни «Іноземна мова (англійська, французька, іспанська)» та вибіркових дисциплін за фаховим спрямуванням студентів фінансово-економічного, кредитно-економічного, обліково-економічного факультетів та факультету економіки в АПК.  Враховуючи сучасні вимоги до організації навчального процесу викладачі кафедри усвідомлюють необхідність розробки та запровадження нових інноваційних освітніх продуктів, таких як: сучасні мультимедіа матеріали і презентації, рольові та ділові ігри, навчальні кейс, міжпредметні тренінги тощо. Невід’ємною частиною навчальної діяльності викладачів стали проведення круглих столів, міні конференцій, презентацій.

Такі базові положення як комунікативна спрямованість, особистісно-орієнтований підхід, навчання усім видам мовленнєвої діяльності, визнані в сучасній методиці навчання іноземним мовам, знаходять своє відображення в практичній діяльності викладачів та при розробці підручників, навчальних посібників та збірників тестових завдань для перевірки вмінь професійно-орієнтованого навчання іноземним мовам.

За час існування кафедри викладачами були випущені 41 навчально-методичних посібників та підручників, а саме:

 1994
1. Гузік Т.А. Кунатенко Й.Ю., інш. Посібник з англійської мови для ІІ курсу економічних факультетів.

1999
2. Лібіх С.П., Кунатенко Й.Ю. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи для студентів 1 курсу заочної форми навчання.
3. Голуб Н.М., Шпак В.К., Полулях В.Я., Кириченко З.Ф., Дяченко Н.Г., Цехмістренко О.В. Англійська мова для повсякденного спілкування.

 2000
4. Машкова І.М. Навчальні матеріали до вивчення дисципліни «Спілкування» (UKRA111).
5. Машкова І.М., І.А. Яременко, Колечко О.Д., Крилова В.Г. Збірник економічних текстів для домашнього читання.
6. Щукіна Е.І. Методичні вказівки і завдання для розвитку навичок усної мови. Розмовна тема «Великобританія».
7. Щукіна Е.І. Методичні вказівки і завдання для розвитку навичок усної мови Розмовна тема Сполучені Штати Америки”.
8. Щукіна Е.І. Методичні вказівки і завдання для розвитку навичок усної мови. Розмовна тема «Україна».
9. Щукіна Е.І. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів II курсу спеціальності ПЦБ.
10. Шамхалова Н.А. Сучасна ділова англійська мова.

 2001
11. Гасанова Л.Є., Харченко Л.П. Збірник завдань з граматики англійської мови.
12. Орлова Н.І., Феденко О.О. Збірка економічних текстів для читання.

 2002
13. Давидюк А.Р, Захарова І.Є., Яременко О.О. Навколишнє середовище та екологічні проблеми: навчальний посібник з англійської мови для студентів природничо-географічного факультету.
14. Захарова І.Є. Тексти для читання з біології та екології. Для студентів природничо-географічного факультету.
15. Машкова І.М., Рубель К.В. Навчальні матеріали для курсу «Спілкування» (UKRA 111). Частина ІІ. Робочий зошит студента.
16. Щукіна Е.І. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів I курсу всіх спеціальностей (усні розмовні теми).
17. Щукіна Е.І. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів I курсу всіх спеціальностей.
18. Голуб Н.М., Шамхалова Н.А. Англійська для банківської справи.
19. Голуб Н.М., Шамхалова Н.А. Фінанси англійською мовою.

 2003
20. Гаращенко Р.А., Мовчанюк Н.А. Слухай та говори англійською про економіку: Навчально-методичний посібник з аудіювання для викладачів.
21. Гаращенко Р.А., Мовчанюк Н.А. Слухай та говори англійською про економіку: Навчально-методичний посібник з аудіювання для студентів.
22. Давидюк А.Р., Кузьменко Р.І., Савченко Л.М. Англійська мова для студентів спеціальності фізична культура.
23. Давидюк А.Р, Яременко О.О., Холоденко О.В. Англійська мова для студентів спеціальності туризм: навчальний посібник.
24. Іщенко Т.М. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для навчання аудіювання студентів старших курсів економічних спеціальностей: методичні рекомендації.
25. Іщенко Т.М. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів ІV курсу спеціальності “Економіка підприємств” та “Менеджмент організацій”: методичні рекомендації.
26. Мартиненко А.О. Англійська граматика в таблицях. -К.: КНЕУ, 2003. – 168 с.

 2004
27. Гузік Т.А., Касьян В.М. Practise Your English on Economics. Workbook. Part I. Яременко І.А. Французька мова банківської сфери.

 2005
28. Гузік Т.А. Касьян В.М. Practise Your English on Economics. Workbook. Part ІI.
29. Мендрух Ю.М. The Composite Sentence: методичний посібник з практичної граматики для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання факультету романо-германської філології / Уклад. Ю.М. Мендрух. – Черкаси, 2005. – 23с.
30. Щукіна Е.І. Знайомство з кадастром (Introducing Cadastre).: Навч. посіб. / Уклад.: Е.І Щукіна. – К.: КНУБА, 2005. – 160 с.

 2007
31. Основи письма англійською мовою: Уклад.: Н.М.Голуб, Н.А.Шамхалова, І.М.Машкова: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2007. – 760 с.

 2008
32. Орлова Н.І., Бескоровайна Н.О. English words. Особливості вживання англійських слів.

 2009
33. Іщенко Т.М. Методичні розробки для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей за темою „The Economy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland”.
34. Мендрух Ю.М., Заїковська О.М. Course Materials: навчально-методичний посібник з практики англійської мови.
35. Орлова Н.І., Лещенко Л.П. English Grammar and Tests.
36. Щукіна Е.І. English for Civil Engineers. Part I. Навч. посіб. / Уклад.: Е.І Щукіна. – К.: КНУБА, 2009. – 100 с.

 2010
37. Бєлякова О.В., Бескоровайна Н.О. Основи бухгалтерського обліку англійською мовою.  Навч. посіб. / Уклад.: О.В. Бєлякова, Н.О. Бескоровайна – К.: КНУБА, 2009. – 330 с.
38. Моруга К.О., Іщенко Т.М., Лимар Л.В. Методичні розробки для студентів медичних та економічних спеціальностей. “Insurance”, “Insurance in Medicine”.
39. Моруга К.О., Лимар Л.В., Старченко М.В. Навчально-методичні розробки для студентів медичних спеціальностей. “Common Symptoms and Treatment of Widespread Diseases. Widespread Diseases of the Modern Society. Surgery. Medical Emergencies. Injuries and Fractures. National Health Service in Ukraine”.
40. Моруга К.О., Лимар Л.В., Старченко М.В. Методичні розробки для студентів медичних спеціальностей. “Diseases of Gastrointestinal System. Diseases of Urinary System. Diseases of Respiratory System”.
41. Щукіна Е.І. English for Civil Engineer

Остання редакція: 18.04.19