Факультет фінансів

Кафедра банківської справи

Кафедра банківської справи готує бакалаврів та магістрів (магістерська програма «Банківський менеджмент»)  для роботи в установах комерційних банків, Національного банку України та інших кредитних установах. Економісти цього профілю займаються організацією банківської діяльності, кредитуванням, розрахунковим обслуговуванням виробничої та інвестиційної діяльності підприємств і господарських організацій, громадян; виконують операції з цінними паперами.

Історія

Кафедру банківської справи Київського національного економічного університету засновано у вересні 1945 р.

Місією кафедри банківської справи є формування професійних знань і наукового світогляду майбутніх фахівців з банківської справи, виховання у них високих моральних якостей, любові до своєї професії, прагнення працювати на користь суспільства, а також сприяння реалізації творчого потенціалу колективу кафедри. 

 

Кафедра за роки свого існування перетворилася на один з провідних наукових центрів з банківської справи. Вона є координатором і головним виконавцем наукових тем з грошового обігу, кредиту, банківської справи. Тут провадяться наукові дослідження з проблем, що мають науково-теоретичне і практичне значення.

Завідувачі кафедри — доктори економічних наук, професори:
Власенко Василь Євтіхійович (3.08.1945 — 1.01.1970 рр.)
Берков Микола Тихонович (13.07.1970 — 5.06.1991 рр.)
Савлук Михайло Іванович (7.06.1991 — 4.12.1993 рр.)
Мороз Анатолій Миколайович (6.12.1993 — 27.11.2015 рр.)

Аржевітін Станіслав Михайлович ( 27.11.2015-по теперішній час)

Професорсько-викладацький склад кафедри займає визначне місце серед кафедр університету. Цілеспрямована діяльність кафедри щодо забезпечення наукового підходу у викладанні дисциплін зумовила зростання інтересу студентів до нового розуміння теоретичних положень грошей та кредиту, банківської справи. Підготовлені кафедрою спеціалісти мають науковий рівень, що забезпечує потреби у працівниках вищої кваліфікації банківської системи України.

Науковий рівень викладання забезпечується високою кваліфікацією викладачів кафедри. Докторські дисертації захистили В. Є. Власенко (1964 р.), М. Т. Берков (1974 р.), А. М. Мороз (1983 р.), М. І. Савлук (1985 р.), А. М. Герасимович (1996 р.), О. В. Дзюблюк (2001 р.), М. Д. Алексеєнко (2003 р.), Гуцал І.С. (2004 р.), І. Б. Івасів (2009 р.). Підвищенню рівня викладання сприяла підготовка і опублікування монографій: В. Є. Власенко («Грошова реформа С. Ю.Вітте», «Теорія грошей у Росії»), М. Т. Беркова («Міграція грошей та методи її вивчення»), М. І. Савлука («Теорія грошей»), А. М. Мороза («Ефективність кредитування промисловості»), М. І. Мируна і А. М. Герасимовича («Банківське обслуговування малого бізнесу», «Банківське обслуговування підприємств і населення»), М. І. Мируна («Господарський розрахунок і кредит»), І. М. Лазепка («Оборотні кошти підрядних будівельних організацій»), Дзюблюка О. В. («Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки»),  Алексеєнка М. Д. («Капітал банку: питання теорії і практики»), Івасіва І. Б. («Вартість банку: теорія та управління»). Ці праці є наслідком багаторічної науково-дослідної роботи на кафедрі.

Кафедра з метою підвищення якості викладання застосовує прогресивні форми навчання, практикує читання проблемних лекцій, проведення занять з використанням виробничих ситуацій у банківській справі, розробляє завдання з розв’язання проблемних ситуацій, використання структурно-логічних схем. Викладачі кафедри протягом тривалого часу співпрацюють з вузами Росії, Білорусі та Європейських країн. Центром навчально-методичної роботи на кафедрі є навчально-консультаційний пункт, навчально-тренувальний банк та комп’ютерні класи.

Для більш активного залучення студентів до вивчення банківської справи і розвитку їх творчого мислення важливу роль відіграє їх участь у науково-дослідній роботі, підготовці наукових доповідей, рефератів, опублікування статей у наукових збірниках університету. Доповіді студентів з банківської справи були позитивно оцінені на міжнародних студентських конференціях у Братиславі, Новосибірську, Сан-Петербурзі, Мінську, Алма-Аті, Одесі.

З метою підвищення якості підготовки спеціалістів професорсько-викладацький склад кафедри проводить цілеспрямовану методичну роботу. На кафедрі систематично оновлюють лекційні курси, плани семінарських та практичних занять, здійснюється постійне збагачення їх новим матеріалом.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Гроші та кредит

Керівник дисципліни - к.е.н., доц.Брегеда Олена Анатоліївна
Освітній ступінь: бакалавр
Мета науки: вивчення теоретико-методологічних основ та організаційно-правового механізму функціонування грошей, кредиту та банків у ринковій економіці.

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

Керівник дисципліни -к.е.н., доц. Циганова Надія Вікторівна
Освітній ступінь: бакалавр
Мета дисципліни: студенти мають опанувати закономірності і основні етапи еволюції, принципи побудови та особливості форм організації грошових і кредитних систем  зарубіжних країн в умовах існування розвинених фінансових ринків та розгалуженої системи кредитно-фінансових інститутів

Центральний банк та грошово-кредитна політика

Науковий керівник дисципліни -к.е.н., доц. Білошапка Вікторія Степанівна
Освітній ступінь: бакалавр
Мета науки: формування знань і практичних навичок у галузі функціонування центрального банку

Операції банків та небанківських кредитних установ

Керівник дисципліни- д.е.н.,проф. Алексеєнко Максим Дмитрович
Освітній ступінь: бакалавр
Мета науки: є надання студентам теоретико-методичних і організаційно-правових знань, а також практичних навиків щодо функціонування банків та небанківських кредитних установ, здійснюваних ними операцій та послуг

Банківська система

http://bankingsystem.kneu.edu.ua
Керівник дисципліни- д.е.н.,проф. Івасів Ігор Богданович
Банківська система виступає важливим елементом економічної системи, забезпечуючи грошові розрахунки між ринковими агентами та збереженість грошових фондів суспільства

Експертна оцінка майна

Керівник дисципліни- к.е.н.,доц.Баріда Н.П. , старший викладач Денисенко А.В.
Освітній ступінь: бакалавр
Мета дисципліни: надання студентам теоретико- методичних і організаційно-правових знань, а також практичних навичок щодо оцінки майна та професійної оціночної діяльності.
Завдання дисципліни: полягає в тому, щоб дати студентам знання загальних засад оцінки майна та професійної оціночної діяльності,
методики оцінки майна, а також -  практичне вміння виконувати оцінку нерухомості .

Результати навчання:
За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:
- виконання операцій з експертної оцінки нерухомості;
- проведення дисконтування та капіталізації грошових потоків;
- визначення ринкових факторів вартості нерухомості та прогнозування
динаміки її рівня .

Вступ до спеціальності (К-ра Банківської справи)
Фінанси (модуль Гроші і кредит)
Дисципліни магістерського рівня
Кредитний менеджмент у банку

Керівник науки - канд.екон.наук, доц. Остапишин Тетяна Петрівна
Мета науки -  формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з управління  кредитною діяльністю банку.
Завдання науки - надати знання щодо здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування та мінімізації втрат, пов’язаних з кредитною діяльністю

Міжнародні розрахунки і валютні операції

Керівник дисципліни: к.е.н., доц. Шемет Тетяна Станіславівна
Мета дисципліни:формування у студентів цілісної системи теоретичних знань щодо міжнародних розрахункових і валютних операцій і практичних навичок з їх виконання банками

Оцінка застави банківських кредитів

Керівник дисципліни - канд.екон.наук, доц. Баріда Надія Петрівна
Мета дисципліни: формування у майбутніх фахівців системи теоретичних і практичних знань основ оцінювання вартості майна, що передаються позичальниками у заставу банківського кредиту

Бюджетування та контролінг в банку
Управління вартістю банку
Управління вартістю банку

Керівник дисципліни: к.е.н., доц. Шемет Тетяна Станіславівна
Мета дисципліни:формування у студентів поглиблених системних знань щодо ролі і значення управління вартістю банку у практиці його роботи, а також практичних навичок та вмінь з планування, організації та проведення оцінки активів і бізнесу банку в сучасних умовах вітчизняної економіки

Інновації у банківській діяльності

Керівник науки - канд.екон.наук, доц. Ходакевич Сергій Іванович
Мета науки – забезпечити студентам набуття знань, вмінь, навичок у поглибленні фахових компетенцій щодо пошуку, розробки, впровадження та використання інновацій в банківській діяльності, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку банківської справи на інноваційних засадах

Контролінг і бюджетування в банку
Керівник дисципліни: к.е.н., доц.Гриджук Д.Г.
Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців з банківської справи системи теоретичних і практичних знань з контролінгу і бюджетування в банку, як ключових інструментів сучасної концепції управління орієнтованого на досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності банку
Контактна інформація

Місце розташування: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, корпус 3, поверх 4

Завідувач кафедри: (044) 456 – 98 -15, каб. 043

Навчально-допоміжний персонал: (044) 456 – 98 -15, каб. 046

Навчально-консультаційний пункт:(044) 455 – 69 -09, каб. 045

Поштова адреса:03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», кафедра банківської справи

E-mail: kbs@kneu.edu.ua