Факультет фінансів

Кафедра банківської справи

Колектив кафедри банківської справи до об`єднання з кафедрою менеджменту банківської діяльності 1.09.2018

Колектив кафедри банківської справи до об`єднання з кафедрою менеджменту банківської діяльності 1.09.2018 

Колектив кафедри менеджменту банківської діяльності до об`єднання з кафедрою банківської справи 1.09.2018

Колектив кафедри менеджменту банківської діяльності до об`єднання з кафедрою банківської справи 1.09.2018 

Кафедра банківської справи готує бакалаврів та магістрів (магістерська програма «Банківський менеджмент»)  для роботи в установах комерційних банків, Національного банку України та інших кредитних установах. Економісти цього профілю займаються організацією банківської діяльності, кредитуванням, розрахунковим обслуговуванням виробничої та інвестиційної діяльності підприємств і господарських організацій, громадян; виконують операції з цінними паперами.

Історія

Кафедру банківської справи Київського національного економічного університету засновано у вересні 1945 р.

Місією кафедри банківської справи є формування професійних знань і наукового світогляду майбутніх фахівців з банківської справи, виховання у них високих моральних якостей, любові до своєї професії, прагнення працювати на користь суспільства, а також сприяння реалізації творчого потенціалу колективу кафедри. 

 

Кафедра за роки свого існування перетворилася на один з провідних наукових центрів з банківської справи. Вона є координатором і головним виконавцем наукових тем з грошового обігу, кредиту, банківської справи. Тут провадяться наукові дослідження з проблем, що мають науково-теоретичне і практичне значення.

Завідувачі кафедри — доктори економічних наук, професори:
Власенко Василь Євтіхійович (3.08.1945 — 1.01.1970 рр.)
Берков Микола Тихонович (13.07.1970 — 5.06.1991 рр.)
Савлук Михайло Іванович (7.06.1991 — 4.12.1993 рр.)
Мороз Анатолій Миколайович (6.12.1993 — 27.11.2015 рр.)

Аржевітін Станіслав Михайлович (27.11.2015- 31.10.2018 рр.)

Примостка Людмила Олександрівна (01.11.2018 - по теперішній час)

Професорсько-викладацький склад кафедри займає визначне місце серед кафедр університету. Цілеспрямована діяльність кафедри щодо забезпечення наукового підходу у викладанні дисциплін зумовила зростання інтересу студентів до нового розуміння теоретичних положень грошей та кредиту, банківської справи. Підготовлені кафедрою спеціалісти мають науковий рівень, що забезпечує потреби у працівниках вищої кваліфікації банківської системи України.

Науковий рівень викладання забезпечується високою кваліфікацією викладачів кафедри. Докторські дисертації захистили В. Є. Власенко (1964 р.), М. Т. Берков (1974 р.), А. М. Мороз (1983 р.), М. І. Савлук (1985 р.), А. М. Герасимович (1996 р.), О. В. Дзюблюк (2001 р.), М. Д. Алексеєнко (2003 р.), Гуцал І.С. (2004 р.), І. Б. Івасів (2009 р.). Підвищенню рівня викладання сприяла підготовка і опублікування монографій: В. Є. Власенко («Грошова реформа С. Ю.Вітте», «Теорія грошей у Росії»), М. Т. Беркова («Міграція грошей та методи її вивчення»), М. І. Савлука («Теорія грошей»), А. М. Мороза («Ефективність кредитування промисловості»), М. І. Мируна і А. М. Герасимовича («Банківське обслуговування малого бізнесу», «Банківське обслуговування підприємств і населення»), М. І. Мируна («Господарський розрахунок і кредит»), І. М. Лазепка («Оборотні кошти підрядних будівельних організацій»), Дзюблюка О. В. («Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки»),  Алексеєнка М. Д. («Капітал банку: питання теорії і практики»), Івасіва І. Б. («Вартість банку: теорія та управління»). Ці праці є наслідком багаторічної науково-дослідної роботи на кафедрі.

Кафедра з метою підвищення якості викладання застосовує прогресивні форми навчання, практикує читання проблемних лекцій, проведення занять з використанням виробничих ситуацій у банківській справі, розробляє завдання з розв’язання проблемних ситуацій, використання структурно-логічних схем. Викладачі кафедри протягом тривалого часу співпрацюють з вузами Росії, Білорусі та Європейських країн. Центром навчально-методичної роботи на кафедрі є навчально-консультаційний пункт, навчально-тренувальний банк та комп’ютерні класи.

Для більш активного залучення студентів до вивчення банківської справи і розвитку їх творчого мислення важливу роль відіграє їх участь у науково-дослідній роботі, підготовці наукових доповідей, рефератів, опублікування статей у наукових збірниках університету. Доповіді студентів з банківської справи були позитивно оцінені на міжнародних студентських конференціях у Братиславі, Новосибірську, Сан-Петербурзі, Мінську, Алма-Аті, Одесі.

З метою підвищення якості підготовки спеціалістів професорсько-викладацький склад кафедри проводить цілеспрямовану методичну роботу. На кафедрі систематично оновлюють лекційні курси, плани семінарських та практичних занять, здійснюється постійне збагачення їх новим матеріалом.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисцпліни бакалаврського рівня (нормативні)
Аналіз діяльності банківських та небанківських кредитних установ

Наука бакалаврського рівня  для спеціальності 6508/1 надає студентам необхідні теоретичні знання та забезпечує практичні навички щодо організації інформаційної бази та методів аналізу діяльності  банків та небанківських кредитних установ.

Маркетинг в кредитних установах

«Маркетинг в кредитних установах» — наука, предметом якої є вивчення комплексної системи організації кредитної  справи та збуту послуг кредитних установ, що зорієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі вивчення та прогнозування грошового ринку

Безпека фінансово-кредитних установ

Наука “Безпека фінансово-кредитних установ” опановується з метою знайомства студентів з основами забезпечення безпеки діяльності комерційних банків, кредитних спілок, ломбардів.

Фінансовий облік у банку

Дисципліна бакалаврського рівня для студентів спеціальності 6508/1,вивчаються основні поняття фінансового обліку  в банках, методика визначення впливу банківських операцій на зміни у фінансовому стані банку; правила розкриття інформації про базові активи, зобов’язання, капітал власників, доходи та витрати у формах фінансової звітності

Дисципліни бакалаврського рівня (вибіркові)
Основи безпеки бізнесу

Дисципліна бакалаврського рівня циклу професійної підготовки, вивчаютьсяоснови безпеки підприємницької діяльності, умови і правила її організації,  порядок і правила організації охорони установ підприємств, заходи захисту інформації, основні заходи безпеки комерційних та фінансових операцій та їх технологій, основи безпеки кадрової політики

Основи фундаментального аналізу економічних процесів

Навчальна дисципліна «Основи фундаментального аналізу економічних процесів» — має теоретико-прикладний характер. Дана дисципліна є спеціальною дисципліною, предметом якої є вивчення найважливіших понять макроекономіки та основних економічних індикаторів

Фінансова біржова діяльність

Дисципліна бакалаврського рівня циклу професійної підготовки, дає студентам знання про організацію біржової діяльності, методи аналізу фінансових ринків та прогнозування ринкових індикаторів, спрямована на формування вмінь та навичок щодо застосування цих знань в роботі на фінансових біржових ринках в режимі реального часу

Фінансовий облік у банку (для спеціальності 6508)

Вибіркова дисципліна бакалаврського рівня для студентів спеціальності 6508, вивчаються основні поняття фінансового обліку в банках, методика вивчення впливу банківських операцій на зміни у фінансовому стані банку; правила розкриття інформації про базові активи, зобов'язання, капітал власників, доходи та витрати у формах фінансової звітності

Міжпредметний тренінг (Фінансова звітність банку: складання та аналіз)

Підготовка бакалаврів зі спеціальності «банківська справа» потребує ретельного дотримання вимог щодо практичного наповнення навчального процесу. Тренінг є формою навчання, яка максимально наближена до практичної діяльності і надає реальну базу знань та навичок  для подальшого використання  у практичній роботі в  банківських установах

Дисципліни бакалаврського рівня
Гроші та кредит

Мета науки: вивчення теоретико-методологічних основ та організаційно-правового механізму функціонування грошей, кредиту та банків у ринковій економіці.
Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

Мета дисципліни: студенти мають опанувати закономірності і основні етапи еволюції, принципи побудови та особливості форм організації грошових і кредитних систем  зарубіжних країн в умовах існування розвинених фінансових ринків та розгалуженої системи кредитно-фінансових інститутів. 

Центральний банк та грошово-кредитна політика

Мета науки: формування знань і практичних навичок у галузі функціонування центрального банку.
Завдання науки: вивчення змісту завдань і основних напрямів діяльності центрального банку, його операцій та інструментів грошово-кредитної політики, за допомогою яких банк регулює пропозицію (масу) грошей і ціну грошей.

Операції банків та небанківських кредитних установ

Мета науки: є надання студентам теоретико-методичних і організаційно-правових знань, а також практичних навиків щодо функціонування банків та небанківських кредитних установ, здійснюваних ними операцій та послуг.
Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Банківська система

Банківська система виступає важливим елементом економічної системи, забезпечуючи грошові розрахунки між ринковими агентами та збереженість грошових фондів суспільства

Експертна оцінка майна

Мета дисципліни: надання студентам теоретико- методичних і організаційно-правових знань, а також практичних навичок щодо оцінки майна та професійної оціночної діяльності.
Завдання дисципліни: полягає в тому, щоб дати студентам знання загальних засад оцінки майна та професійної оціночної діяльності, методики оцінки майна, а також -  практичне вміння виконувати оцінку нерухомості. 

Вступ до спеціальності (К-ра Банківської справи)

Дисципліна для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузь знань «Управління та адміністрування» спеціальні

Фінанси (модуль Гроші і кредит)

Фінанси (модуль Гроші і кредит) 

Дисципліни магістерського рівня
Фінансовий менеджмент у банку

Наука “Фінансовий менеджмент у банку” належить до нормативної частини навчальної програми професійної підготовки магістрів з економіки та підприємництва, що орієнтована на опанування студентами сучасних методів управління фінансовою діяльністю банку

Банківське регулювання та нагляд

Мета  науки: формування у магістрантів знань з теорії та практики банківського регулювання, методології та інструментарію здійснення нагляду за діяльністю банків з боку Національного банку України, зокрема входження банківських установ на фінансовий ринок, здійснення пруденційного безвиїзного нагляду, поточного нагляду та моніторингу якості управління ризиками в банках, ранньої діагностики неплатоспроможності банків

Управління банківськими ризиками

«Управління банківськими ризиками» — спеціальна дисципліна, предметом якої є вивчення комплексної системи організації управління ризиками у банку

Валютне регулювання та контроль

“Валютне регулювання та контроль” - спеціальна дисципліна, предметом якої є регламентація державою та уповноважених нею органів порядку проведення міжнародних розрахунків та  валютних операцій

Банківська статистична звітність

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки магістрів за спеціальністю  «Банківська справа».

Вивчення матеріалу курсу базується на знаннях, здобутих студентами у процесі опанування дисциплін, що вивчались на попередніх навчальних курсах: «Гроші та кредит», «Облік та аудит в банку», «Центральний банк та грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Статистика» та інших дисциплін.

Методи аналізу фінансових ринків

Навчальна дисципліна «Методи аналізу фінансових ринків» — це спеціальна дисципліна, предметом якої є вивчення аналітичних підходів та методів роботи банківських та інших спеціалістів на відкритих фінансових ринках і має теоретико-прикладний характер

Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ

Дисципліна „Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ” спеціальна, предметом якої є вивчення діяльності фінансових установ, спрямованої на формування, використання і захист їх інформаційного ресурсу, протидії інформаційно-психологічному впливу суб’єктів інформаційного протиборства з метою застосування цих інструментів для грамотного накопичення, використання і захисту інформаційного ресурсу у своїх професійній діяльності, опанування безпечною поведінкою в умовах активного поширення інформаційних технологій впливу.

Антикризовий менеджмент у банку

Метою дисципліни «Антикризовий менеджмент у банку» є формування у студентів об’єктивного уявлення, знань змісту і процесу виконання антикризових заходів у проблемних банках, основних завдань та методики розробки антикризової програми

Фінансова безпека

Метою вивчення дисципліни «Фінансова безпека» є формування у студентів об’єктивного розуміння ролі і місця фінансової безпеки у забезпеченні економічної безпеки господарюючих суб’єктів та науково-методичних знань і вмінь щодо її організації у діяльності банків

Інновації у банківському бізнесі

Дисципліна «Інновації у банківському бізнесі» належить до нормативних дисциплін магістерської програми «Управління банківським бізнесом» навчальної програми професійної підготовки магістрів з галузі знань «Управління та адміністрування» (спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Банківська справа»), що орієнтована на опанування студентами інноваційних методів управління фінансовою діяльністю банку

ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ
Кредитний менеджмент у банку

Мета науки -  формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з управління  кредитною діяльністю банку.
Завдання науки - надати знання щодо здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування та мінімізації втрат, пов’язаних з кредитною діяльністю.
Предмет науки - відносини, що виникають у процесі управління банками кредитною діяльністю.

Міжнародні розрахунки і валютні операції

Мета дисципліниформування у студентів цілісної системи теоретичних знань щодо міжнародних розрахункових і валютних операцій і практичних навичок з їх виконання банками

Оцінка застави банківських кредитів

Мета дисципліни: формування у майбутніх фахівців системи теоретичних і практичних знань основ оцінювання вартості майна, що передаються позичальниками у заставу банківського кредиту.
Завдання  дисципліни: засвоїти методологію оцінки заставної вартості та заставного дисконту, зрозуміти фактори динаміки рівня заставної вартості та принципи, методи і процедуру визначення ринкової вартості майна,  що передаються позичальниками у заставу банківського кредиту.

Управління вартістю банку

Мета дисципліни: формування у студентів поглиблених системних знань щодо ролі і значення управління вартістю банку у практиці його роботи, а також практичних навичок та вмінь з планування, організації та проведення оцінки активів і бізнесу банку в сучасних умовах вітчизняної економіки

Інновації у банківській діяльності

Мета науки – забезпечити студентам набуття знань, вмінь, навичок у поглибленні фахових компетенцій щодо пошуку, розробки, впровадження та використання інновацій в банківській діяльності, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку банківської справи на інноваційних засадах

Контролінг і бюджетування в банку
Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців з банківської справи системи теоретичних і практичних знань з контролінгу і бюджетування в банку, як ключових інструментів сучасної концепції управління орієнтованого на досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності банку.
Завдання  дисципліни – зрозуміти цілі, функції, принципи бюджетування та контролінгу; з'ясувати роль контролінгу в підвищенні ефективності банківської діяльності, вивчити функції служби контролінгу та етапи проведення роботи з контролінгу та  бюджетування, оволодіти новітніми підходами до управління процесами прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень, результативного використання ресурсів банку.