Факультет фінансів

Наукова робота

З 2006 по 2010 рр. викладачі кафедри працювали над розробкою кафедральної наукової теми «Формування іншомовної компетенції студентів немовних спеціальностей: складники, рівні, інноваційні технології» (керівник - доцентЩукіна Е.І.). Викладачами  здійснювались наукові дослідження за наступними напрямками: формування мовленнєвих умінь з говоріння; формування мовленнєвих умінь з аудіювання. формування мовленнєвих умінь з читання; формування мовленнєвих умінь з письма; формування мовленнєвих умінь з перекладу; формування граматичної та лексичної компетенцій.

Результати досліджень за вищезазначеними напрямками оприлюднювалися на засіданнях постійно діючого науково-методичного семінару кафедри та впроваджувалися в навчальний процес. Здобутки наукових досліджень застосовуються в практичній діяльності викладачів при розробці підручників, навчальних посібників та збірників тестових завдань для перевірки вмінь професійно-орієнтованого навчання іноземним мовам.

З 2011року викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження за  загально-кафедральною науковою темою «Імплементація новітніх наукових досліджень в професійно-орієнтоване навчання іноземним мовам» (керівник - доцентЩукіна Е.І.). У межах цієї теми працюють секції, які проводять наукові дослідження за наступними напрямками:

  • «Оновлення змісту дисциплін «Іноземна мова» та «Фахова іноземна мова»» (керівник секції – старший викладач Мендрух Ю.М. );
  • «Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес» (керівник секції – старший викладач Іщенко Т.М. );
  • «Вдосконалення контролю якості навчання іноземним мовам» (керівник секції – старший викладач Машкова І.М.)

Результатом наукової діяльності науково-педагогічних працівників кафедри є понад 400 статей, опублікованих у міжнародних та українських фахових виданнях, у тому числі тих, які включені до міжнародних науково метричних баз даних (Scopus, WebOfScience, Copernicus). Викладачами кафедри було видано понад 50 навчальних посібників та навчально-методичних праць для аудиторної та самостійної роботи студентів як Університетом, так і іншими видавництвами України.

Кроком уперед стала розпочатау вересні 2015 року  апробація навчального посібника для викладання нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для напрямів підготовки 6508, 6509, 6509/1, 6504/1 (за редакцією доцента Щукіної Е.І.).

Науково-педагогічні працівники кафедри опонують дисертації, рецензують автореферати, статті, словники, підручники, навчальні посібники тощо (доценти Щукіна Е.І., Максименко О.О., Кузнецова О.О.).

Безперервний розвиток науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється за рахунок регулярного проведення засідань науково-методичних семінарів кафедри; спільних заходів мовних кафедр університету та інших навчальних закладів та науково-дослідницьких інститутів; систематичного відвідування семінарів, які проводяться міжнародними ресурсними центрами для викладачів, лекторами Британської ради в Україні, посольства США, а також участі у семінарах і конференціях, що проводяться міжнародними компаніями PearsonEducation, OxfordUniversityPress, CambridgeUniversityPressтощо. Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у щорічних міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських наукових та науково-практичних конференціях, а також щорічних конференціях КНЕУ.

ЗАХИСТ ДЕСЕРТАЦІЙ

Старший викладач Кузнєцова Оксана Олегівна у грудні 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Етичне вчення Лоуренса Кольберга в контексті американської філософської думки» за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії на засіданні Спеціалізованої вченої ради з історії філософії Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

14 викладачів кафедри (30% від загальної кількості) проводять індивідуальні дисертаційні дослідженнями за обраними напрямками, з них:

  • 2 викладачі закінчили аспірантуру ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» (дисертаційні дослідженні підготовлені до попереднього захисту);
  • 4 викладачі є здобувачами ступеню кандидата наук на 3 кафедрах – педагогіки та психології, банківських інвестицій, менеджменту банківської діяльності ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»;
  • 1 викладач є аспірантом Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України;
  • 7 викладачів є здобувачами ступеню кандидата наук різних інститутів Національної академії педагогічних наук України (Інституту педагогіки, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих, Інституту педагогіки та психології професійної освіти, Інституту психології ім. Г.С. Костюка).

ПЕДАГОГІКА

Старший викладач Максименко Оксана Олексіївна здобувач ступеню кандидата наук Інституту педагогіки АПН України за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка, теорія педагогіки. Тема дисертаційного дослідження – «Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов у середній школі у країнах Європейської спільноти в умовах інтеграційних процесів». Мета роботи – виявити особливості професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у середній школі у країнах Європейської спільноти в умовах інтеграційних процесів, надати рекомендації щодо можливостей застосування європейського досвіду професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у середній школи в Україні.

Старший викладач Тинний Вадим Іванович завершує дисертаційне дослідження «Психолого-педагогічні особливості формування навчально-пізнавальних компетентностей студентів засобами інформаційно-комп’ютерних технологій» за спеціальністю 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті». Предмет дослідження: психолого-педагогічні умови формування навчально-пізнавальних компетентностей студентів вищих економічних навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка психолого-педагогічних умов навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих економічних навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

ПСИХОЛОГІЯ

Старший викладач Давидюк Алла Романівна у 2008 року стала здобувачем  кафедри загальної психології Інституту педагогіки та психології професійної освіти АПН України за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія. Тема дисертаційного дослідження – «Психологічні особливості стильових характеристик навчальної діяльності студентів (на прикладі вивчення іноземної мови у немовному вузі)». У роботі досліджується система психологічних чинників ефективного впровадження сучасних освітніх технологій у ВНЗ та комплекс стильових особливостей навчальної діяльності суб’єктів у навчально-виховному процесі. Завданням дослідження є розробка системи чинників ефективного впровадження сучасних освітніх технологій з урахуванням психологічних особливостей стильових характеристик навчальної діяльності студентів та визначення психологічних умов підготовки суб’єктів навчального процесу.

Старший викладач Ходакевич Ольга Георгіївна – аспірантка Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України за спеціальність 19.00.10. – організаційна психологія, економічна психологія. Тема дисертаційного дослідження «Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей». Метою дослідження є вивчення психологічних аспектів сприйняття грошей окремою особистістю, прояву грошової поведінки людей, аналіз ірраціонального ставлення до грошей.

Викладач Чудійович Тетяна Миколаївна – здобувач Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, теорія психології. Тема дисертаційного дослідження – «Психологічні особливості сприймання іншомовного тексту (представленого у віртуальній та друкованій формі студентам немовних вузів)».

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Старший викладач Мендрух Юлія Михайлівна у 2009 р. закінчила аспірантуру ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», кафедра педагогіки та психології за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Тема дисертаційного дослідження – «Формування комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів з маркетингу». У роботі досліджуються зміст, форми, методи та засоби формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців з маркетингу, як складової професійної підготовки у вищих економічних навчальних закладах. Завданнями дослідження є розробка структури комунікативної компетентності майбутніх фахівців з маркетингу, визначення критеріїв та рівнів сформованості комунікативної компетентності, наукове обґрунтування педагогічних умов формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців з маркетингу, розробка та експериментальна перевірка методики формування комунікативної компетентності студентів, а також розробка методичних рекомендації щодо вдосконалення процесу професійної комунікативної підготовки майбутніх фахівців з маркетингу.

Старший викладач Слезенко Аліна Олегівна здобувач  кафедри психології та педагогіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Тема дисертаційного дослідження – «Формування культури професійного спілкування майбутніх викладачів економіки».

Старший викладач Машкова Інна Миколаївна здобувач у відділі порівняльної педагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Напрямок дисертаційного дослідження – «Навчання студентів-економістів у сфері управління сільським господарством у країнах Європейської співдружності». З 2011 року Машкова І.М. – науковий кореспондент відділу виховних систем і педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Викладач Остапенко Ельвіра Олексіївна закінчила аспірантуру ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Тема дисертаційного дослідження «Формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку». Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку.

Викладач Овчіннікова Олена Іванівна стала здобувачем кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти у 2010 році. Тема дисертаційного дослідження – «Формування професійного іміджу майбутніх економістів». Предметом дослідження є аналіз структури формування іміджу майбутніх економістів у вищих навчальних закладах економічного профілю. Метою дослідження  - розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічну технологію формування іміджу майбутніх економістів.

Викладач Касьянова Лариса Станіславівна стала здобувачем кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Переяславський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди» у 2011 році за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Тема дисертаційного дослідження – «Формування рефлекторної самостійності майбутніх економістів у процесі фахової підготовки».

ЕКОНОМІКА

Старший викладач Бєлякова Ольга Володимирівна у січні 2009 року стала здобувачем кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «Київський національний університет імені В. Гетьмана» за спеціальністю 08.00.08 – економіка. Тема дисертаційного дослідження «Інвестиційна діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні». У роботі розглядатимуться сутність та особливості діяльності ЄБРР, його місце на міжнародному інвестиційному ринку. Буде проведений аналіз тенденцій та динаміки інвестиційної діяльності ЄБРР в Україні. У останньому розділі будуть представлені основні вектори та цілі інвестиційної діяльності ЄБРР в Україні, а також очікувані результати та ризики виконання стратегії подальшого розвитку інвестиційного співробітництва України з ЄБРР.

Викладач Кузьменко Діана Валеріївна у жовтні 2010 року стала здобувачем кафедри менеджменту банківської діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана» за спеціальністю 08.00.08 – економіка. Тема дисертаційного дослідження – «Кредитоспроможність позичальника в управлінні банківськими ризиками». Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретико-методологічних засад оцінки кредитоспроможності як основного критерію формування кредитних відносин та розроблення механізмів мінімізації відповідних банківських ризиків. Реалізація мети зумовила необхідність вивчення і розв’язання таких завдань: визначити сутність поняття кредитоспроможність; розглянути основні методи проведення оцінки кредитоспроможності позичальників; вдосконалити методику мінімізації ризиків за допомогою оцінки кредитоспроможності контрагента; проаналізувати тенденції формування і розвитку банківського кредитування в Україні; виділити основні фактори впливу на своєчасність погашення кредитів; використати методичні підходи щодо управління основними видами ризиків і на цій основі розробити методику мінімізації ризиків на банківському ринку; удосконалити методику визначення і формування банківського кредитного портфеля.

 

Остання редакція: 02.06.23