Факультет фінансів

Інвестиційний менеджмент

 

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Загальна інформація

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

4 роки

Форма навчання

денна

 

Метою освітньо-професійної програми "Івестиційний менеджмент» є підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками з фінансів, банківської справи та страхування, здатних вирішувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у сфері інвестиційного менеджменту.

Особливості програми «Інвестиційний менеджмент»

ОПП «Інвестиційний менеджмент» - нова унікальна освітня програма, яка спрямована напідготовку інвестиційних менеджерів для бізнесу, фінансово-кредитних установ, підприємств і організацій державного сектору. Програма надає змогу амбітній молоді розкрити свій підприємницький потенціал, отримати якісну фінансову освіту і збудувати успішну кар’єру. Вона забезпечує професійну підготовки фахівців у сфері інвестування з урахуванням специфічних особливостей діяльності суб’єктів бізнесу (виробничо-торгівельного, банківського, страхового, консалтингового).

Освітня програма «Інвестиційний менеджмент» була розроблена експертами та викладачами, які мають досвід реалізації міжнародних освітніх проектів, викладання і стажування у провідних вузах Франції, Польщі, Німеччини, США. Це дало можливість імплементувати найкращі зарубіжні практики у процес навчання. Необхідність започаткування програми зумовлена гострою потребою фахівців з інвестиційного менеджменту на ринку праці.

ОПП «Інвестиційний менеджмент» передбачає широкі можливості зовнішньої мобільності (навчання закордоном). Студенти можуть навчатися на умовах включеного семестрового навчання в університетах-партнерах Німеччини (викладання англійською або німецькою мовами): Philipps-University of Marburg, Georg-August-University of Göttingen, University of Konstanz. Навчальні програми профільних дисциплін адаптовані до стандартів зарубіжних університетів-партнерів.

В рамках освітньої програми студенти вивчають сертифіковані дисципліни (Стартап  фандрейзинг, Фінансове моделювання в бізнесі, Дью Ділідженс, Фінтех у бізнесі та інші), які реалізуються спільно із міжнародними аудиторськими компаніями й представниками бізнесу.

Конкурентною перевагою освітньої програми «Інвестиційний менеджмент» є її міждисциплінарна інтегрованість і варіативність. Так, здобувачі вищої освіти поряд із фаховими дисциплінами можуть також вивчати інші дисципліни, які сприяють професійному зростанню (зокрема - Логістика, Інвестиційне право, Міжнародні стандарти фінансової звітності, Міжнародні фінанси, Big Data аналітика та ін.).

Освітня програма забезпечує поглиблене вивчення фахової іноземної мови; профільні дисципліни програми викладаються за бажанням студента українською або англійською мовами.

 

Окрім фахових компетенцій програма передбачає формування та розвиток у студентів навичок, які визначені як перспективні за версією Світового економічного форуму: аналітичне мислення та інновації, активне навчання та навчальні стратегії, креативність, оригінальність та ініціативність, технологічний дизайн та програмування, критичне мислення та аналіз, комплексне вирішення проблем, лідерство та соціальний вплив, емоційний інтелект, системний аналіз та оцінка.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників

Випускники освітньої програми можуть очолювати власний бізнес та працювати:

  • у вітчизняних та закордонних бізнес-структурах на посадах фінансових директорів, керуючих відділом з управління активами компанії, фахівців фінансового відділу, управляючих інвестиційними портфелями, керуючими агентствами (девелоперськими, страховими, лізинговими, з оцінки нерухомості та інших активів тощо), інвестиційних менеджерів;

  • у міжнародних фінансових (донорських) інституціяхзокрема Світовому банку, Європейському інвестиційному банку, на посадах проектних менеджерів, економічних експертів, фінансистів, аналітиків, інвестиційних консультантів і радників;

  • у фінансових установах (банках, страхових компаніях, недержавних пенсійних фондах, інвестиційних компаніях, лізингових компаніях) на посадах інвестиційних аналітиків, менеджерів з управління проектами та ризиками, активами та капіталом, менеджерами з фінансового лізингу, керівниками казначейства, фахівців з надання кредитів та фахівцями в інших сферах фінансового посередництва;

  • у консалтингових компаніях на посадах інвестиційних та фінансових консультантів, консультантів з оподаткування, менеджерів у сфері операцій з нерухомістю, менеджерів з управління персональними фінансами;

  • у державних та регіональних органах владина посадах фахівців і консультантів з управління проектами та міжнародних інвестицій, податкового консультанта, фахівця з проектного фінансування, працівника контрольно-ревізійного відділу, супервайзера інвестиційних проектів і програм.

Корисні посилання:

Інформація про кафедру корпоративних фінансів і контролінгу

Правила вступу 2022

Детальний опис освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні "Інвестиційний менеджмент" 

 
 
Остання редакція: 07.07.22