Факультет фінансів

Інвестиційний менеджмент

 

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Загальна інформація

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

4 роки

Форма навчання

денна/заочна

 

Метою освітньо-професійної програми "Івестиційний менеджмент» є підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками з фінансів, банківської справи та страхування, здатних вирішувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у сфері інвестиційного менеджменту.

Особливості програми «Інвестиційний менеджмент»

ОПП «Інвестиційний менеджмент» - нова унікальна освітня програма, яка спрямована напідготовку інвестиційних менеджерів для бізнесу, фінансово-кредитних установ, підприємств і організацій державного сектору. Програма надає змогу амбітній молоді розкрити свій підприємницький потенціал, отримати якісну фінансову освіту і збудувати успішну кар’єру. Вона забезпечує професійну підготовки фахівців у сфері інвестування з урахуванням специфічних особливостей діяльності суб’єктів бізнесу (виробничо-торгівельного, банківського, страхового, консалтингового).

Освітня програма «Інвестиційний менеджмент» була розроблена експертами та викладачами, які мають досвід реалізації міжнародних освітніх проектів, викладання і стажування у провідних вузах Франції, Польщі, Німеччини, США. Це дало можливість імплементувати найкращі зарубіжні практики у процес навчання. Необхідність започаткування програми зумовлена гострою потребою фахівців з інвестиційного менеджменту на ринку праці.

ОПП «Інвестиційний менеджмент» передбачає широкі можливості зовнішньої мобільності (навчання закордоном). Оскільки студенти можуть навчатися на умовах включеного навчання в університетах-партнерах (викладання англійською або німецькою мовами):  Philipps-University of Marburg та Georg-August-University of Göttingen (Germany). Навчальні програми профільних дисциплін адаптовані до стандартів зарубіжних університетів-партнерів. Крім того, на умовах внутрішньої мобільності студенти мають можливість протягом одного семестру навчатися в Одеському національному економічному університеті на відповідній спеціальності

В рамках освітньої програми студенти вивчають сертифіковані дисципліни (Дью-Ділідженс, торгівля цінними паперами та інші), які реалізуються спільно із міжнародними аудиторськими компаніями й представниками бізнесу.

Конкурентною перевагою освітньої програми «Інвестиційний менеджмент» є її міждисциплінарність. Так, студенти поряд із фаховими можуть також вивчати інші дисципліни, які сприяють професійному зростанню (зокрема фахова іноземна мова, бухгалтерський облік, міжнародні фінанси, інвестиційне право).

Програма забезпечує поглиблене вивчення фахової іноземної мови, профільні дисципліни програми викладаються за бажанням студента українською або англійською мовами.

Окрім фахових компетенцій програма передбачає формування та розвиток у студентів навичок, які визначені як перспективні за версією Світового економічного форуму: аналітичне мислення та інновації, активне навчання та навчальні стратегії, креативність, оригінальність та ініціативність, технологічний дизайн та програмування, критичне мислення та аналіз, комплексне вирішення проблем, лідерство та соціальний вплив, емоційний інтелект, системний аналіз та оцінка.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників

Випускники освітньої програми можуть працювати:

  • у вітчизняних та закордонних бізнес-структурах на посадах фінансових директорів, керуючих відділом з управління активами компанії,  фахівців фінансового відділу, керуючими агентствами (страховими, нерухомості тощо), інвестиційних менеджерів;
  • у фінансових установах (банках, страхових компаніях, недержавних пенсійних фондах, інвестиційних компаніях, лізингових організацій) на посадах інвестиційних аналітиків, менеджерами з фінансового лізингу, надання кредитів, фінансового посередництва,
  • у консалтингових компаніях на посадахінвестиційних та фінансових консультантів, консультантів з оподаткування, менеджерів у сфері операцій з нерухомістю,
  • у державних інституціях  на посадах керівників та менеджерів в департаментах економіки та інвестицій, на посадах фахівців з управління проектами та міжнародних інвестицій, податкового консультанта, економіста, працівника контрольно-ревізійного відділу.

Корисні посилання:

Інформація про кафедру корпоративних фінансів і контролінгу

Правила вступу 2021

Детальний опис освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні "Інвестиційний менеджмент" 

 
 
Остання редакція: 15.07.21