Факультет фінансів

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

§ Корпоративні фінанси (або фінанси бізнесу) вивчають процеси прийняття фінансово-інвестиційних рішень як на рівні крупних міжнародних корпорацій так і невеликих корпоративних підприємств, зокрема методи фінансового аналізу та оцінки ризиків, інструменти формування капіталу та його максимізації, фінансові технології управління активами та інвестування на ринках капіталів. Корпоративні фінанси сфокусовані на управлінні фінансами різних напрямків бізнесу (виробництво, посередництво, торгівля, банкінг, страхування тощо).  

 

§ Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу КНЕУ займається підготовкою професіоналів у сфері корпоративних фінансів, контролінгу та інвестиційного менеджменту з використанням найкращої міжнародної практики, залученням бізнес-стейкхолдерів, іноземних університетів-партнерів та власних наукових розробок.

 

§ Кафедра була створена у 1989 році як кафедра фінансів галузей народного господарства і стала першою в Україні, яка на професійному рівні почала займатися фінансами бізнесу. У 90-х роках кафедра була широко відома під бредном фінансів підприємств і страхової справи. У 2002 р. з кафедри був виокремлений блок страхової справи і вона отримала назву кафедра фінансів підприємств. У зв’язку з модернізацією напрямків науково-дослідної роботи та освітньої діяльності, у 2014 р. кафедра була перетворена у кафедру корпоративних фінансів і контролінгу. У 2018р. у результаті приєднання кафедри інвестиційної діяльності у складі кафедри корпфіну з'явився потужний напрямок, пов'язаний із інвестиційним менеджментом.  

Детальніше »

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Фінанси підприємств

Мета дисципліни: Вивчення та розуміння впливу на ефективне фінансування та розвиток бізнесу, які фактичні показники необхідно розрахувати та проаналізувати задля оцінки фінансового стану підприємства, яким чином залучати фінансові ресурси у розпорядження підприємства та яким чином оптимізувати розподіл позитивного фінансового результату діяльності підприємства

Корпоративне бюджетування

Мета дисципліни: вивчення теоретичних і практичних засад та формування базових знань з теорії, практики бюджетування і фінансового планування, опанування механізму бюджетування та особливостей його впровадження й використання у фінансово-господарській діяльності підприємств

Фінансовий аналіз корпорацій

Мета дисципліни формування у студентів аналітичного та творчого мислення шляхом засвоєння методичних основ та придбання практичних навичок аналізу фінансового стану та фінансової діяльності підприємств різних форм власності та галузей економіки в сучасних ринкових умовах

Корпоративні фінанси

 

Інформаційні матеріали для вступу на ОПП "Корпоративні фінанси" знаходяться тут

 

Мета дисципліни: формування у студентів комплексного наукового підходу до аналізу фінансової діяльності, умінні поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю, розуміння розвитку фінансових відносин тощо

Дью Ділідженс

Мета дисципліни: отримання базових знань та набуття практичних навичок з питань дью ділідженс, з розумінням процесу злиття та поглинання і ключових понять оцінки вартості бізнесу. 

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу пропонує студентам вибіркову дисципліну «Дью Ділідженс» у співпраці з однією з найбільших аудиторських компаній KPMG

Фінансова діяльність підприємств
Бюджетування діяльності суб`єктів підприємництва (К-ра Корпоративних фінансів і контролінгу)
Оподаткування підприємства
Інвестування (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 073 "Менеджмент" (вибіркова) (2018)

Методичні матеріали 072 "Банківський справа" (обов'язкова) (2018)

Інвестиційний аналіз (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Інвестиційне кредитування (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 072 "Фінанси" (вибіркова) (2018)

Методичні матеріали 072 "Банківська справа"

Фінансові інвестиції (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (вибіркова) (2018)

Іпотечний ринок (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Бюджетування інвестиційних проектів (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 072 "Банківська справа" (вибіркова) (2018)

Фінанси туристичного бізнесу

Методичні матеріали 242 "Туризм" (вибіркова) (2019)

Фінансова діяльність корпорацій
Вступ до спеціальності (К-ра Корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (обов'язкова) (2018)

Вступ до інвестиційного менеджменту

Тренінг-курс «Вступ до інвестиційного менеджменту»

 

Мета дисципліни: сформувати у студентів цілісне уявлення щодо майбутньої професії та комплексу компетенцій, які будуть набуті ними у процесі вивчення дисциплін фахового спрямування для подальшої роботи за спеціальністю; ознайомити зі змістом та особливостями навчального процесу освітньої підготовки за спеціалізацією «Інвестиційний менеджмент»; сформувати і стимулювати інтерес до обраної професії; сприяти формуванню світогляду, заснованому на свідомому і відповідальному відношенню до навчальних занять та свого професійного майбутнього

 

Анотація до дисципліни:

Тренінг-курс «Вступ до інвестиційного менеджменту» є базовою дисципліною професійної освітньої програми прикладного бакалаврату

Фінансове моделювання у бізнесі
Блокчейн-технології у фінансуванні бізнесу
Етика у фінансах та інвестиціях (укр.виклад.)

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування системи знань з професійної етики, засвоєння студентами основних етичних концепцій, понять, принципів, методів гуманістичної та власне професійної етики фахівця у сфері корпоративних фінансів та інвестицій, уявлень про етичні кодекси, отримання вмінь самостійно застосовувати набуті знання у безпосередній практичній діяльності, а також набуття навичок у вирішенні складних моральних проблем

Етика у фінансах та інвестиціях (англ.виклад.)

Course Description and Learning Outcomes:

This course is designed to provide an examination of significant ethical issues and challenges in today's professional business arena, including the manager's social and environmental responsibility to stakeholders; ethical dilemmas and decision-making frameworks and approaches to personal, organizational, and societal levels; and real-world application and analysis of issues

Фінтех у бізнесі

Методичні матеріали 072 "Інвестиційний менеджмент" (вибіркова) (2021)

Робоча програма 072 "Інвестиційний менеджмент" (вибіркова) Фінанси підприємств: базовий курс

Методичні матеріал 072 "Інвестиційний менеджмент" (обов'язкова) (2021)

Робоча програма 072 "Інвестиційний менеджмент" (обов'язкова) (2021)

Фінансовий менеджмент

 Мета вивчення дисципліни – дати студентам теоретичні знання та практичні навики управління фінансами підприємств (організацій). 

Зміст дисципліни

  • Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Фін менеджмент у сфері бізнесу

Мета вивчення дисципліни - отримання теоретичних знань та практичних навичок щодо управління фінансами малих підприємств в умовах ринкових відносин.

Оподаткування суб’єктів підприємництва

Мета вивчення дисципліни - отримання знань і практичних навичок з питань управління оподаткуванням суб’єктів підприємництва для запобігання та зменшення негативного його впливу на їх фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан; поглиблене вивчення оподаткування підприємств різних сфер діяльності (виробничої, торгівельної, банківської, страхової, фінансової).

Управління фінансовою санацією підприємства

Мета вивчення дисципліни - отримання базових знань та набуття практичних навичок з питань управління фінансовою санацією, реструктуризації суб’єктів господарювання, фінансового забезпечення ліквідації підприємств.

Фінансове посередництво

Мета вивчення дисципліни – надання студентам базових знань щодо суттєвих аспектів діяльності у сфері фінансового посередництва та фінансового інвестування, які б дозволили отримати високий рівень кваліфікації у вищезгаданій сфері діяльності, а також набути практичних навичок щодо застосування отриманих знань.

Фінансовий контролінг

   Дисципліна “Фінансовий контролінг” входить до складу навчальних дисциплін підготовки магістрів зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за усіма спеціалізаціями та магістерськими програмами. 

   Предметом вивчення дисципліни є теоретичні засади, методи та інструментарій фінансового контролінгу в бізнесі

Financial Risk Management
Контролінг ризиків
ERP- системи в управлінні фінансами

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (вибіркова) (2018)

Управлінський облік в системі контролінгу
Внутрішній фінансовий контроль

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (обов'язкова) (2019)

Вартісно-орієнтоване управління фінансами

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (вибіркова) (2018)

Інновації у корпоративних фінансах
Управління фінансовими ризиками (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Методологія наукових досліджень (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (обов'язкова) (2018)

Методичні матеріали 072 "Інвестиційний менеджмент" (обов'язкова) (2021)

Управління фінансами у малому та середньому бізнесі

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (вибіркова) (2018)

Фінансово-інвестиційний консалтинг (магістр)

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (обов'язкова) (2018)

Проектне фінансування (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (обов'язкова) (2018)

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (вибіркова) (2018)

Фінансовий контролінг корпорацій

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (обов'язкова)

Методичні матеріали 072 "Фінанси, б

Операційний контролінг

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (обов'язкова) (2018)

Податковий консалтинг у бізнесі
Портфельне інвестування (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (обов'язкова) (2018)

Методичні матеріали 072 "Інвестиційний менеджмент" (обов'язкова) (2021)

Венчурне інвестування

Інвестиційний менеджмент (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Проектно-кошторисна справа (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (вибіркова) (2018)

Грантове фінансування

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (вибіркова) (2018)

Корпоративні фінанси (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 073 "Менеджмент" (вибіркова) (2018)

Методичні матеріали 081 "Право" (вибірко

Фінансові потоки в логістичних системах

Методичні матеріали 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (вибіркова) (2018)

Венчурне фінансування

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (обов'язкова) (2018)

Кількісні та якісні методи у корпоративних фінансах
Управління соціальними інвестиціями

Методичні матеріали 072 "Інвестиційний менеджмент" (вибіркова) (2021)

Робоча програма 072 "Інвес

Управління інноваційною діяльністю

Методичні матеріали 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (вибіркова) (2021)

Робоча пр

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 2020

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 2020

Проєктний контролінг

Методичні матеріали 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (вибіркова) (2021)

Робоча пр