Факультет фінансів

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

    Кафедра була створена у 1989 році як кафедра фінансів галузей народного господарства. З 1992 р. кафедра носила назву фінансів підприємств і страхової справи. У 2002 р. з кафедри був виокремлений блок страхової справи і вона отримала назву кафедра фінансів підприємств. У зв’язку з модернізацією напрямків науково-дослідної роботи та освітньої діяльності, у 2014 р. кафедра була перетворена у кафедру корпоративних фінансів і контролінгу. З 1 вересня 2018 року до кафедри було приєднано кафедру інвестиційної діяльності із збереженням діючої назви.  

Детальніше »

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Фінанси підприємств

Мета дисципліни: Вивчення та розуміння впливу на ефективне фінансування та розвиток бізнесу, які фактичні показники необхідно розрахувати та проаналізувати задля оцінки фінансового стану підприємства, яким чином залучати фінансові ресурси у розпорядження підприємства та яким чином оптимізувати розподіл позитивного фінансового результату діяльності підприємства

Корпоративне бюджетування

Мета дисципліни: вивчення теоретичних і практичних засад та формування базових знань з теорії, практики бюджетування і фінансового планування, опанування механізму бюджетування та особливостей його впровадження й використання у фінансово-господарській діяльності підприємств

Фінансовий аналіз підприємств

Мета дисципліни формування у студентів аналітичного та творчого мислення шляхом засвоєння методичних основ та придбання практичних навичок аналізу фінансового стану та фінансової діяльності підприємств різних форм власності та галузей економіки в сучасних ринкових умовах

Корпоративні фінанси

Мета дисципліни: формування у студентів комплексного наукового підходу до аналізу фінансової діяльності, умінні поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю, розуміння розвитку фінансових відносин тощо.     

Дисципліна "Корпоративні фінанси" розроблена спеціально для студентів, зацікавлених  у здобутті фінансових знань та навичок, які є необхідними для подальшого професійного та кар’єрного зростання

Дью Ділідженс

Мета дисципліни: отримання базових знань та набуття практичних навичок з питань дью ділідженс, з розумінням процесу злиття та поглинання і ключових понять оцінки вартості бізнесу. 

Фінансова діяльність підприємств
Бюджетування діяльності суб`єктів підприємництва (К-ра Корпоративних фінансів і контролінгу)
Оподаткування підприємства
Інвестування (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Інвестиційний аналіз (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Інвестиційне кредитування (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Фінансові інвестиції (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Іпотечний ринок (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Бюджетування інвестиційних проектів (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Фінанси туристичного бізнесу
Фінансова діяльність корпорацій
Вступ до спеціальності (К-ра Корпоративних фінансів і контролінгу)
Дисципліни магістерського рівня
Фінансовий менеджмент

 Мета вивчення дисципліни – дати студентам теоретичні знання та практичні навики управління фінансами підприємств (організацій). 

Зміст дисципліни

  • Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Фін менеджмент у сфері бізнесу

Мета вивчення дисципліни - отримання теоретичних знань та практичних навичок щодо управління фінансами малих підприємств в умовах ринкових відносин.

Оподаткування суб’єктів підприємництва

Мета вивчення дисципліни - отримання знань і практичних навичок з питань управління оподаткуванням суб’єктів підприємництва для запобігання та зменшення негативного його впливу на їх фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан; поглиблене вивчення оподаткування підприємств різних сфер діяльності (виробничої, торгівельної, банківської, страхової, фінансової).

Управління фінансовою санацією підприємства

Мета вивчення дисципліни - отримання базових знань та набуття практичних навичок з питань управління фінансовою санацією, реструктуризації суб’єктів господарювання, фінансового забезпечення ліквідації підприємств.

Фінансове посередництво

Мета вивчення дисципліни – надання студентам базових знань щодо суттєвих аспектів діяльності у сфері фінансового посередництва та фінансового інвестування, які б дозволили отримати високий рівень кваліфікації у вищезгаданій сфері діяльності, а також набути практичних навичок щодо застосування отриманих знань.

Фінансовий контролінг

   Дисципліна “Фінансовий контролінг” входить до складу навчальних дисциплін підготовки магістрів зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за усіма спеціалізаціями та магістерськими програмами. 

   Предметом вивчення дисципліни є теоретичні засади, методи та інструментарій фінансового контролінгу в бізнесі

Financial Risk Management
Контролінг ризиків
ERP- системи в управлінні фінансами
Управлінський облік в системі контролінгу
Внутрішній фінансовий контроль
Вартісно-орієнтоване управління фінансами
Інновації у корпоративних фінансах
Управління фінансовими ризиками (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Методологія наукових досліджень у сфері корпоративних фінансів
Управління фінансами у малому та середньому бізнесі
Фінансово-інвестиційний консалтинг
Проектне фінансування (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Фінансовий контролінг корпорацій
Операційний контролінг
Податковий консалтинг у бізнесі
Портфельне інвестування (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Венчурне інвестування
Інвестиційний менеджмент (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Проектно-кошторисна справа (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Грантове фінансування
Корпоративні фінанси (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Фінансові потоки в логістичних системах