Факультет фінансів

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

    Кафедра була створена у 1989 році як кафедра фінансів галузей народного господарства. З 1992 р. кафедра носила назву фінансів підприємств і страхової справи. У 2002 р. з кафедри був виокремлений блок страхової справи і вона отримала назву кафедра фінансів підприємств. У зв’язку з модернізацією напрямків науково-дослідної роботи та освітньої діяльності, у 2014 р. кафедра була перетворена у кафедру корпоративних фінансів і контролінгу. З 1 вересня 2018 року до кафедри було приєднано кафедру інвестиційної діяльності із збереженням діючої назви.  

Детальніше »

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Фінанси підприємств

Мета дисципліни: Вивчення та розуміння впливу на ефективне фінансування та розвиток бізнесу, які фактичні показники необхідно розрахувати та проаналізувати задля оцінки фінансового стану підприємства, яким чином залучати фінансові ресурси у розпорядження підприємства та яким чином оптимізувати розподіл позитивного фінансового результату діяльності підприємства

Корпоративне бюджетування

Мета дисципліни: вивчення теоретичних і практичних засад та формування базових знань з теорії, практики бюджетування і фінансового планування, опанування механізму бюджетування та особливостей його впровадження й використання у фінансово-господарській діяльності підприємств

Фінансовий аналіз корпорацій

Мета дисципліни формування у студентів аналітичного та творчого мислення шляхом засвоєння методичних основ та придбання практичних навичок аналізу фінансового стану та фінансової діяльності підприємств різних форм власності та галузей економіки в сучасних ринкових умовах

Корпоративні фінанси

Мета дисципліни: формування у студентів комплексного наукового підходу до аналізу фінансової діяльності, умінні поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю, розуміння розвитку фінансових відносин тощо.     

Дисципліна "Корпоративні фінанси" розроблена спеціально для студентів, зацікавлених  у здобутті фінансових знань та навичок, які є необхідними для подальшого професійного та кар’єрного зростання

Дью Ділідженс

Мета дисципліни: отримання базових знань та набуття практичних навичок з питань дью ділідженс, з розумінням процесу злиття та поглинання і ключових понять оцінки вартості бізнесу. 

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу пропонує студентам вибіркову дисципліну «Дью Ділідженс» у співпраці з однією з найбільших аудиторських компаній KPMG

Фінансова діяльність підприємств
Бюджетування діяльності суб`єктів підприємництва (К-ра Корпоративних фінансів і контролінгу)
Оподаткування підприємства
Інвестування (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 073 "Менеджмент" (вибіркова)

Методичні матеріали 072 "Фінанси, банківська сп

Інвестиційний аналіз (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Інвестиційне кредитування (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 072 "Фінанси" (вибіркова)

Методичні матеріали 072 "Банківська справа" (обов'

Фінансові інвестиції (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (вибіркова)

Іпотечний ринок (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Бюджетування інвестиційних проектів (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 072 "Банківська справа"

Фінанси туристичного бізнесу

Методичні матеріал 242 "Туризм"

Фінансова діяльність корпорацій
Вступ до спеціальності (К-ра Корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Вступ до інвестиційного менеджменту

Тренінг-курс «Вступ до інвестиційного менеджменту»

 

Мета дисципліни: сформувати у студентів цілісне уявлення щодо майбутньої професії та комплексу компетенцій, які будуть набуті ними у процесі вивчення дисциплін фахового спрямування для подальшої роботи за спеціальністю; ознайомити зі змістом та особливостями навчального процесу освітньої підготовки за спеціалізацією «Інвестиційний менеджмент»; сформувати і стимулювати інтерес до обраної професії; сприяти формуванню світогляду, заснованому на свідомому і відповідальному відношенню до навчальних занять та свого професійного майбутнього

 

Анотація до дисципліни:

Тренінг-курс «Вступ до інвестиційного менеджменту» є базовою дисципліною професійної освітньої програми прикладного бакалаврату

Фінансове моделювання у бізнесі
Блокчейн-технології у фінансуванні бізнесу
Дисципліни магістерського рівня
Фінансовий менеджмент

 Мета вивчення дисципліни – дати студентам теоретичні знання та практичні навики управління фінансами підприємств (організацій). 

Зміст дисципліни

  • Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Фін менеджмент у сфері бізнесу

Мета вивчення дисципліни - отримання теоретичних знань та практичних навичок щодо управління фінансами малих підприємств в умовах ринкових відносин.

Оподаткування суб’єктів підприємництва

Мета вивчення дисципліни - отримання знань і практичних навичок з питань управління оподаткуванням суб’єктів підприємництва для запобігання та зменшення негативного його впливу на їх фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан; поглиблене вивчення оподаткування підприємств різних сфер діяльності (виробничої, торгівельної, банківської, страхової, фінансової).

Управління фінансовою санацією підприємства

Мета вивчення дисципліни - отримання базових знань та набуття практичних навичок з питань управління фінансовою санацією, реструктуризації суб’єктів господарювання, фінансового забезпечення ліквідації підприємств.

Фінансове посередництво

Мета вивчення дисципліни – надання студентам базових знань щодо суттєвих аспектів діяльності у сфері фінансового посередництва та фінансового інвестування, які б дозволили отримати високий рівень кваліфікації у вищезгаданій сфері діяльності, а також набути практичних навичок щодо застосування отриманих знань.

Фінансовий контролінг

   Дисципліна “Фінансовий контролінг” входить до складу навчальних дисциплін підготовки магістрів зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за усіма спеціалізаціями та магістерськими програмами. 

   Предметом вивчення дисципліни є теоретичні засади, методи та інструментарій фінансового контролінгу в бізнесі

Financial Risk Management
Контролінг ризиків
ERP- системи в управлінні фінансами

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси"

Управлінський облік в системі контролінгу
Внутрішній фінансовий контроль

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси"

Вартісно-орієнтоване управління фінансами

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси"

Інновації у корпоративних фінансах
Управління фінансовими ризиками (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Методологія наукових досліджень (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси"

Управління фінансами у малому та середньому бізнесі

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси"

Фінансово-інвестиційний консалтинг (магістр)

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси"

Проектне фінансування (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (обов'язкова)

Методичні матеріали 072 "Корпоратив

Фінансовий контролінг корпорацій

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (обов'язкова)

Методичні матеріали 072 "Фінанси, б

Операційний контролінг

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси"

Податковий консалтинг у бізнесі
Портфельне інвестування (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси"

Венчурне інвестування
Інвестиційний менеджмент (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Проектно-кошторисна справа (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Грантове фінансування

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси"

Корпоративні фінанси (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Методичні матеріали 073 "Менеджмент"

Методичні матеріали 081 "Право"

Фінансові потоки в логістичних системах

Методичні матеріали 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Венчурне фінансування

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси"

Кількісні та якісні методи у корпоративних фінансах
Управління соціальними інвестиціями
Управління інноваційною діяльністю