Факультет фінансів

Фінанси

 

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

ФІНАНСИ


 

Загальна інформація

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 4 місяці /1 рік 6 місяців/ 1 рік 6 місяців

Форма навчання

Очна (денна)/ заочна/дистанційна

 

Освітньо-професійна програма «Фінанси» спрямована на підготовкувисококваліфікованих, професійних та перспективних фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», які володіють фундаментальними знаннями, практичними навичками управління у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма є практично-орієнтованою. Навчальний процес базується на студентоцентрованому навчанні з елементами самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання з використанням змішаних (активних, інтерактивних та дистанційних) форм проведення занять в поєднанні з позаурочною роботою на основі індивідуально-творчого підходу, враховуючи наступні види занять: лекції, семінарські, практичні заняття (на практичних заняттях поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, підготовка презентацій), самостійна робота, консультації з викладачами, професійно-практична підготовка, індивідуальна робота з підготовки проектів, творчих робіт. Викладання проводиться також у формі керівництва практикою, виконанням магістерської роботи.

Особливістю програми є те, що вона спрямована на розвиток у майбутніх фахівців здатності до системного мислення. Це означає, що ключовим є набуття поглиблених знань у різних сферах фінансів, які дозволяють швидше пристосовуватися до нових завдань та викликів сьогодення.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть працювати як у державних та приватних національних та міжнародних / міждержавних структурах (на різних посадах фінансово-економічного та організаційно-управлінського профілю); виконувати функціональні обов’язки керівників фінансових підрозділів на державній службі (розробка та експертиза ключових документів у сфері фінансової політики міждержавного/міжнародного, загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів); практикувати освітню та наукову діяльність у закладах вищої освіти і дослідницьких центрах (здійснюючи складні економічні дослідження і наукові проекти, розробляючи фінансові прогнози, займаючись викладанням навчальних курсів, активного використовуючи міжнародну академічну мобільність).

Корисні посилання:

Інфрмація про кафедру фінансів 

Правила вступу 2022
Детальний опис освітньої програми на другому (магістерському) рівні "Фінанси" 

Остання редакція: 01.07.22