Факультет фінансів

Фінансовий менеджмент і контролінг

 

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І КОНТРОЛІНГ


 

Загальна інформація

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 4 місяці (денна) /
1 рік 6 місяців(заочна)

Форма навчання

денна/заочна/дистанційна

 

 

Мета освітньо-професійної програми «Фінансовий менеджмент і контролінг» полягає у підготовці висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців з управління фінансами вітчизняного та міжнародного бізнесу.

Особливості освітньо-професійної програми

Програма «Фінансовий менеджмент і контролінг» є унікальною програмою, яка надає змогу амбітній та енергійній молоді розкрити свій підприємницький потенціал,отримати якісну фінансову освіту для побудови кар’єри першокласного фінансового директора (CFO) та реалізувати свої амбіції у бізнесі. Випускаючою кафедрою програми є кафедра корпоративних фінансів і контролінгу. У рамках ОПП

«Фінансовий менеджмент і контролінг» здійснюється підготовка за двома версіями:

  • Фінансовий менеджмент і контролінг (україномовна)

  • Financial Management and Controlling (english)

В обох випадках слід писати заяву на вступ на ОПП «Фінансовий менеджмент і контролінг».Вибір мови викладання здійснюється під час подачі оригіналів документів. У разі, якщо подається одночасно заява на денну, заочну чи дистанційну форми студенти здають іспит зі спеціальності один раз.

Програми реалізуються у тісній співпраці з бізнес-партнерами, провідними вітчизняними та міжнародними компаніями, які залучають студентів до стажування,беруть участь у бізнес-тренінгах та круглих столах, присвячених актуальним проблемам фінансового менеджменту, інвестування та контролінгу. Ключові дисципліни магістерської програми забезпечуються викладачами, які пройшли стажування в Німеччині, Швейцарії та США, а також мають досвід роботи у корпоративному секторі. Кафедра тісно співпрацює із CFA, а команда магістерської програми стабільно займає високі місця на щорічному CFA Institute Research Challenge.

Студенти, які добре володіють англійською чи німецькою мовами мають можливість безкоштовно пройти включне семестрове навчання за програмами корпоративних фінансів і контролінгу в університетах-партнерах - Philipps-UniversityofMarburg, Georg-August-University of Göttingen, Universität Konstanz (Germany). Студенти, що навчаються на програмі мають можливість пройти стажування в компаніях-партнераху Німеччині та Польщі.
Поряді з загальними компетенціями, яких набувають економісти будь-якої спеціальності, випускники програми оволодівають широким спектром знань та умінь у сфері фінансового менеджменту, контролінгу та проектного фінансування. Навчальний план підготовки магістрів постійно адаптується з урахуванням best praxis.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Програма сфокусована на підготовку фінансових менеджерів, фінансовихк онтролерів, інвестиційних та фінансових аналітиків нового покоління, які мають глибоку теоретичну й методичну базу у сфері фінансового менеджменту і контролінгу, здатні вирішувати нестандартні завдання, приймати раціональні фінансові рішення, генерувати оригінальні й ефективні ідеї, креативно мислити та діяти, застосовувати інноваційні інструменти фінансового контролінгу та управління корпоративними фінансами.
Випускники можуть працювати: на крупних,середніх або малих підприємствах

–на посадах фінансових директорів (CFO), фінансових аналітиків, фінансових менеджерів, фахівців служб контролінгу та внутрішнього аудиту; у фінансових установах та сфері консалтингу й аудиту – на посадах фінансових консультантів і аудиторів, кредитних аналітиків, менеджерів з управління проектами та ризиками, активами та капіталом; в держаних структурах – на посадах фахівців з управління проектами та здійснення інвестицій.
Завдяки адаптації навчальних планів та змістовної частини ключових дисциплін до стандартів зарубіжних університетів-партнерів (Philipps-University of Marburg, Georg-August-University of Göttingen, University of Redlands) дипломи магістрів визнаються роботодавцями у будь-якій країні світу.

Корисні посилання:

Інформація про кафедру корпоративних фінансів і контролінгу

Правила вступу 2022
Детальний опис освітньої програми на другому (магістерському) рівні "Фінансовий менеджмент і контролінг" 

Остання редакція: 01.07.22