Факультет фінансів

Банківський бізнес

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС


Загальна інформація

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

4 роки

Форма навчання

денна/заочна/дистанційна

Мета програми «Банківський бізнес» полягає у підготовці висококваліфікованих і конкурентоздатних фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, які володіють сучасними теоретичними знаннями, методами, інструментами і практичними навичками ефективного управління банківським бізнесом та його регулювання.

Особливості освітньо-професійної програми.

Освітньо-професійна програма орієнтується на формування та розвиток компетентностей, спрямованих на забезпечення ефективного управління банківським бізнесом та його регулювання. Структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне оволодіння сучасними методами необхідними для: прийняття обґрунтованих управлінських рішень; забезпечення конкурентоспроможності банків; планування і розробки його стратегії, проектування систем управління банківським бізнесом; виявлення та управління банківськими ризиками; аналізу та оцінювання діяльності банків; моніторингу та діагностики зовнішнього середовища; забезпечення фінансової стійкості банків та стабільного розвитку банківських систем.

Поряд із загальними компетенціями випускники програми «Банківський бізнес» оволодівають широким спектром знань та умінь у сфері фінансів, банківського менеджменту, безпеки бізнесу, оціночної та біржової діяльності, фінансової аналітики.

Програма передбачає формування додаткових компетентностей щодо організації діяльності клієнтів банку, що можуть бути застосовані у будь-яких інших сферах бізнесу (окрім банківського); одержання права на складання екзамену в Фонді державного майна України та отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача в разі вивчення відповідних вибіркових дисциплін; поглиблення рівня володіння іноземною мовою через можливість вивчення фахових дисциплін англійською мовою.

У процесі навчання студенти мають можливість проходити включене навчання в університетах–партнерах поза межами України.Бізнес-партнерами програми є провідні вітчизняні та іноземні компанії, серед яких: KPMG, Ernst&Young, Національний банк України, Фонд Держмайна України; Українська міжбанківська валютна біржа, Всеукраїнське об’єднання «Українське товариство оцінювачів»; Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки, Українське товариство фінансових аналітиків, Асоціація українських банків, Ощадбанк, Укргазбанк, банки з іноземним капіталом та цілий ряд банків з приватним українським капіталом.  

Студенти поглиблюють свої професійні компетенції під час проходження практики в банках, що дозволяє отримувати досвід і конкурентні переваги, сприяє майбутньому працевлаштуванню.

Працевлаштування та конкурентні переваги

Випускники за спеціалізацією «Банківський бізнес» можуть працювати в установах Національного банку України, в банках і небанківських фінансово-кредитних установах, у фінансових відділах підприємств, організацій, установ, у навчальних закладах, науково-дослідних установах. Випускники можуть працювати фінансовими аналітиками, трейдерами, оцінювачами фінансових активів, фінансовими інженерами, експертами з питань безпеки фінансово-кредитних установ та фінансового моніторингу, в державних установах, Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, Національному банку України.

Конкурентними перевагами випускників програми «Банківський бізнес» є поєднання глибокої фахової підготовки в сфері грошово-кредитних відносин і банківської справи із знаннями сучасних умов, тенденцій та інструментів банківської діяльності, із вільним володінням іноземними мовами.Стрімкий розвиток небанківських фінансових установ, FinTechкомпаній, активне впровадження технологічних та фінансових інновацій посилюють конкуренцію на ринку банківських послуг та визначають умови для зміни підходів до ведення банківського бізнесу. Тому поглиблене оволодіння знаннями, вмінням враховувати стратегічні виклики і поточні тенденції,навичками роботи в сучасному мінливому середовище, розумінням нових підходів і принципів управління банком є конкурентною перевагою даної програми. В процесі навчання студенти мають можливість проходити стажування у вітчизняних банках, навчатися в іноземних вузах в межах академічної мобільності.

У процесі навчання студенти мають можливість проходити включене навчання в університетах–партнерах. Брати участь у літних програми обміну студентів.

Студенти постійно приймають участь в кейсах, конкурсах НБУ, зокрема NBU University Challenge "Монетарна політика: виклик НБУ університетам”.

На кафедрі діють сертифіковані програми:

-Студенти, що опанували дисципліну «Експертна оцінка майна», одержують право на складання екзамену в Фонді державного майна України та отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

-Кафедра співпрацює з Європейським банком реконструкції та розвитку. Студенти програми мають можливість безкоштовного навчання на програмі та отримання сертифікат ЕБРР “IntroductiontoTradeFinance”.

Також випускники мають можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

 

 

Корисні посилання:

Інформація про кафедру банківської справи та страхування

Правила вступу 2022
Детальний опис освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні "Банківський бізнес" 

Остання редакція: 01.07.22