Факультет фінансів

Навчально-методична робота

Навчальна робота кафедри здійснюється відповідно до плану роботи кафедри та полягає в організації навчального процесу студентів, що вивчають дисципліни кафедри. 

 

Графік консультацій викладачів

 

Актуальні методичні матеріали для здобувачів освітнього рівня "Бакалавр"

 1. Нікітін А.В. Методичні рекомендації (вказівки) з виконання кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ОКР «бакалавр». Спільні для ОПП кафедри банківської справи та страхування. Затверджено на засіданні кафедри банківської справи та страхування 29 січня 2021 р, протокол №6. – К. КНЕУ., 2021. – 51 С -  електронна версія
 2. Охрименко І.Б., Нікітін А.В., Барида Н.П. Програма організації та проведення практики на факультеті фінансів для студентів бакалаврського рівня галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування». ОПП «Банківська справа» / Затверджено на засіданні кафедри банківської справи та страхування 28 січня 2021  р, протокол №6.  – К: КНЕУ, 2021 – 21 С.  -  електронна версія

Актуальні методичні матеріали для здобувачів освітнього рівня "Магістр"

 1. Нікітін А.В. Методичні рекомендації (вказівки) з виконання кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ОКР «магістр». Спільні для ОПП кафедри банківської справи та страхування. Затверджено на засіданні кафедри банківської справи та страхування 20 вересня 2020 р, протокол №2. – К. КНЕУ., 2020. – 49 С. -  електронна версія
 2. Примостка Л.О. , Охрименко І. Б., Нікітін А.В. Методичні рекомендації з організації та проведення переддипломної практики для здобувачів магістерського рівня навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 « Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійна програма  «Банківський менеджмент»/ Затверджено на засіданні кафедри банківської справи та страхування 14 вересня 2021 р, протокол №2. – К: КНЕУ, 2021 – 41 С.  -  електронна версія

Основні навчальні підручники та навчальні посібники за авторством викладачів кафедри:

 1. Управління банківськими ризиками: підручник:  за ред. д.е.н.,  проф. Примостки Л.О.   -  47, 15  д.а. // К.: КНЕУ, 2018 – 536с. (Автори: Л.О.Примостка, І.В. Краснова, О.О. Примостка, В.В. Лавренюк, П.М. Чуб, А.В. Нікітін, В.Г.Шевалдіна, О.І. Шварц, К.М. Суторміна, А.М. Суторміна, Є.В. Позднишев, Н.С. Білань, І.В. Домінова, М.Я. Білань)
 2. Операції банків і небанківських кредитних установ [Електронний ресурс]: підручник [А.М.Мороз, М.І.Савлук, Т.П.Остапишин та ін..] ; за наук. ред.. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ, 2013. – 543 с.
 3. Гроші та кредит: навчальний посібник у схемах  і таблицях: навч. посіб. / за ред. Примостка О.О. [Примостка О.О., Мороз А.М., Савлук М.І. та.ін., всього 14 осіб, Мороз А.М., Савлук М.І. та.ін., всього 14 осіб] - К.: КНЕУ, 2015. – 452
 4. Фінансовий облік у банках [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. / [А. М. Герасимович, Т. В. Кривов'яз, О. В. Кот та ін.] ; за заг. ред. А. М. Герасимовича ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. – 263
 5. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку (3 видання): Підручник / За ред. Л. О. Примостки. К.: КНЕУ, 2012. — 338 с. (27,01 д.а)
 6. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку в схемах, таблицях та прикладах: навч.посіб./ За ред. Л.О. Примостка. – К.:КНЕУ, 2014. – 259 с. (15,33 д.а).
 7. Кредитний менеджмент у банку : підручник / С. М. Аржевітін,
  Т. П. Остапишин, І. Б. Охрименко, Н.П. Баріда та ін. К.: КНЕУ, 2017. - 500 с.
 8. Івасів І.Б. Банківська система [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; за ред. І. Б. Івасіва. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2014. - 370 с.
 9. Формування основних засад грошово-кредитної політики: збірник інформаційно-аналітичних матеріалів до вивчення навчальних дисциплін спеціальності «фінанси, банківська справа, страхування» / укладачі Аржевітін С.М., (кер. авт. кол.), Баріда Н.П., Заболотна Н.Г, Циганова Н.В., Джус М. та інші. – К.: КНЕУ, 2017. – 320 с.
 10. Аналіз банківської діяльності.  Підручник / [А. М. Герасимович, І. М. Парасій-Вергуненко, В. М. Кочетков, Л. О. Примостка та ін.] ; за заг. ред. А. М. Герасимовича –  К. : КНЕУ, 2010. – 599 с.
 11. Безпека бізнесу: навч. посіб. у схемах і таблицях / М.І. Зубок, Є.В. Позднишев, С.М. Яременко – К. : КНЕУ, 2008. – 480 с.
 12. Боришкевич О.В. Навчально-методичні матеріали організації та проведення міжпредметного тренінгу “Складання та аналіз фінансової звітності банку” : Навчально-методичне Видання [Боришкевич О.В, Гойванюк М.П.  та ін.]. – К.: КНЕУ, 2014. – 70 с. (2,91 д.а.).
 13. Валютне регулювання та контроль. Боришкевич О.В., Краснова І.В., Білошапка В.С. та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич. Навчальний посібник – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.
 14. Герасимович А.М. Аналіз діяльності небанківських кредитних установ [Электронный ресурс] : навч. посіб. / [А. М. Герасимович, О. В. Кот, Т. А. Бондар та ін.] ; за наук. ред. Н. А. Герасимовича ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2014. - 351, [1] с. (22,75 д.а.).
 15. Збірник задач з курсу "Аналіз банківської діяльності": Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.
 16. Зубок М., Яременко С. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.:КНЕУ, 2011. – 582 с.
 17. Зубок М.І. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008 – 408 с.
 18.                 Зубок М.І. Тимчасова адміністрація та ліквідація банків. Навчальний посібник.  – К. КНЕУ, 2008  – 192 с.
 19. Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності [Электронный ресурс] : підручник / М. І. Зубок, С. М. Яременко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2012. - 480 с. (27, 71 д.а.).
 20. Конопатська Л.В. Навчально-методичні матеріали щодо організації та проведення міжпредметного тренінгу "Оцінка діяльності банків за системою CAMELS" за магістерською програмою "Регулювання банківської діяльності" / Уклад.: Л.В. Конопатська (керівник авт. колективу), М.П. Гойванюк, Є.С. Осадчий. – К.: КНЕУ, 2010 – 96 с.
 21. Конопатська Л.В., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. – 336с. Кривов'яз Т.В., Остапчук Я.М. Фінансовий облік у банках: Навч-метод.посіб.для сам ост.вивч.дис.– К.: КНЕУ, 2008.–312с.
 22. Краснова І.В. ФІнансова аналітика та інжиніринг у банку. Навчально-методичні матеріали до проведення міжпредметного тренінгу "Діяльність банків на відкритих фінансових ринках: аналіз та оцінка. – К. КНЕУ, 2010 – 84 с.
 23. Нікітін А.В. Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана".  К.: КНЕУ, 2010. –  475 с.
 24. Операції банків і небанківських кредитних установ [Электронный ресурс] : підруч. / [А. М. Мороз, М. І. Савлук, Т. П. Остапишин та ін.] ; за наук. ред. А. М. Мороза ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 543, [1] с. -
 25. Позднишев Є.В. Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ [Електронний ресурс] : навч. посіб. у схемах і таблицях / М. І. Зубок, Є. В. Позднишев ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2014. - 258,[6] с (15,11 д.а.)
 26. Управляння банківськими ризиками. Авторський колектив під керівництвом. Примостка Л.О. (у співавторстві Лисенок О.В., Шевалдіна В.Г. та ін.) – Навчальний посібник, – К.:КНЕУ, 2007 – 600 с.
 27. Фінансовий облік у банках. навч. посібник / [А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, О. В. Боришкевич та ін.] ; за заг. ред. А. М. Герасимовича  К. : КНЕУ, 2010. – 549 с.
 28. Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань – К:КНЕУ,2008 – 189 с.
Остання редакція: 06.12.21