Факультет фінансів

Навчально-методична робота

Навчальна робота кафедри здійснюється відповідно до плану роботи кафедри та полягає в організації навчального процесу студентів, що вивчають дисципліни кафедри. 

Графік консультацій викладачів       

 

Актуальні методичні матеріали для здобувачів освітнього рівня "Бакалавр"

 1. Нікітін А.В. Методичні вказівки з виконання кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ОКР «бакалавр» ОПП "Банківський бізнес". Затверджено на засіданні кафедри банківської справи та страхування 18 грудня 2023 р, протокол №5. – К. КНЕУ., 2023. – 53 С -  електронна версія
 2. Краснова І.В., Примостка Л.О., Димніч О.В., Охрименко І.Б. Програма організації та проведення практики (очікуйте розміщення)!
 3. ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ДИПЛОМНИХ PОБІТ (КБР)

Актуальні методичні матеріали для здобувачів освітнього рівня "Магістр"

 1. Нікітін А.В. Методичні рекомендації (вказівки) з виконання кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ОКР «магістр». Спільні для ОПП кафедри банківської справи та страхування. Затверджено на засіданні кафедри банківської справи та страхування 20 вересня 2020 р, протокол №2. – К. КНЕУ., 2020. – 49 С. -  електронна версія
 2. Примостка Л.О. , Охрименко І. Б., Нікітін А.В. Методичні рекомендації з організації та проведення переддипломної практики для здобувачів магістерського рівня навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 « Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійна програма  «Банківський менеджмент»/ Затверджено на засіданні кафедри банківської справи та страхування 14 вересня 2021 р, протокол №2. – К: КНЕУ, 2021 – 41 С.  -  електронна версія

Архів методичних матеріалів щодо проходження практики і написання випускних робіт

Основні навчальні підручники та навчальні посібники за авторством викладачів кафедри:

 1. Управління банківськими ризиками: підручник:  за ред. д.е.н.,  проф. Примостки Л.О.   -  47, 15  д.а. // К.: КНЕУ, 2018 – 536с. (Автори: Л.О.Примостка, І.В. Краснова, О.О. Примостка, В.В. Лавренюк, П.М. Чуб, А.В. Нікітін, В.Г.Шевалдіна, О.І. Шварц, К.М. Суторміна, А.М. Суторміна, Є.В. Позднишев, Н.С. Білань, І.В. Домінова, М.Я. Білань)
 2. Операції банків і небанківських кредитних установ [Електронний ресурс]: підручник [А.М.Мороз, М.І.Савлук, Т.П.Остапишин та ін..] ; за наук. ред.. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ, 2013. – 543 с.
 3. Гроші та кредит: навчальний посібник у схемах  і таблицях: навч. посіб. / за ред. Примостка О.О. [Примостка О.О., Мороз А.М., Савлук М.І. та.ін., всього 14 осіб, Мороз А.М., Савлук М.І. та.ін., всього 14 осіб] - К.: КНЕУ, 2015. – 452
 4. Фінансовий облік у банках [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. / [А. М. Герасимович, Т. В. Кривов'яз, О. В. Кот та ін.] ; за заг. ред. А. М. Герасимовича ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. – 263
 5. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку (3 видання): Підручник / За ред. Л. О. Примостки. К.: КНЕУ, 2012. — 338 с. (27,01 д.а)
 6. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку в схемах, таблицях та прикладах: навч.посіб./ За ред. Л.О. Примостка. – К.:КНЕУ, 2014. – 259 с. (15,33 д.а).
 7. Кредитний менеджмент у банку : підручник / С. М. Аржевітін,
  Т. П. Остапишин, І. Б. Охрименко, Н.П. Баріда та ін. К.: КНЕУ, 2017. - 500 с.
 8. Івасів І.Б. Банківська система [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; за ред. І. Б. Івасіва. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2014. - 370 с.
 9. Формування основних засад грошово-кредитної політики: збірник інформаційно-аналітичних матеріалів до вивчення навчальних дисциплін спеціальності «фінанси, банківська справа, страхування» / укладачі Аржевітін С.М., (кер. авт. кол.), Баріда Н.П., Заболотна Н.Г, Циганова Н.В., Джус М. та інші. – К.: КНЕУ, 2017. – 320 с.
 10. Аналіз банківської діяльності.  Підручник / [А. М. Герасимович, І. М. Парасій-Вергуненко, В. М. Кочетков, Л. О. Примостка та ін.] ; за заг. ред. А. М. Герасимовича –  К. : КНЕУ, 2010. – 599 с.
 11. Безпека бізнесу: навч. посіб. у схемах і таблицях / М.І. Зубок, Є.В. Позднишев, С.М. Яременко – К. : КНЕУ, 2008. – 480 с.
 12. Боришкевич О.В. Навчально-методичні матеріали організації та проведення міжпредметного тренінгу “Складання та аналіз фінансової звітності банку” : Навчально-методичне Видання [Боришкевич О.В, Гойванюк М.П.  та ін.]. – К.: КНЕУ, 2014. – 70 с. (2,91 д.а.).
 13. Валютне регулювання та контроль. Боришкевич О.В., Краснова І.В., Білошапка В.С. та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич. Навчальний посібник – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.
 14. Герасимович А.М. Аналіз діяльності небанківських кредитних установ [Электронный ресурс] : навч. посіб. / [А. М. Герасимович, О. В. Кот, Т. А. Бондар та ін.] ; за наук. ред. Н. А. Герасимовича ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2014. - 351, [1] с. (22,75 д.а.).
 15. Збірник задач з курсу "Аналіз банківської діяльності": Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.
 16. Зубок М., Яременко С. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.:КНЕУ, 2011. – 582 с.
 17. Зубок М.І. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008 – 408 с.
 18.  Зубок М.І. Тимчасова адміністрація та ліквідація банків. Навчальний посібник.  – К. КНЕУ, 2008  – 192 с.
 19. Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності [Электронный ресурс] : підручник / М. І. Зубок, С. М. Яременко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2012. - 480 с. (27, 71 д.а.).
 20. Конопатська Л.В. Навчально-методичні матеріали щодо організації та проведення міжпредметного тренінгу "Оцінка діяльності банків за системою CAMELS" за магістерською програмою "Регулювання банківської діяльності" / Уклад.: Л.В. Конопатська (керівник авт. колективу), М.П. Гойванюк, Є.С. Осадчий. – К.: КНЕУ, 2010 – 96 с.
 21. Конопатська Л.В., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. – 336с. Кривов'яз Т.В., Остапчук Я.М. Фінансовий облік у банках: Навч-метод.посіб.для сам ост.вивч.дис.– К.: КНЕУ, 2008.–312с.
 22. Краснова І.В. ФІнансова аналітика та інжиніринг у банку. Навчально-методичні матеріали до проведення міжпредметного тренінгу "Діяльність банків на відкритих фінансових ринках: аналіз та оцінка. – К. КНЕУ, 2010 – 84 с.
 23. Нікітін А.В. Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана".  К.: КНЕУ, 2010. –  475 с.
 24. Операції банків і небанківських кредитних установ [Электронный ресурс] : підруч. / [А. М. Мороз, М. І. Савлук, Т. П. Остапишин та ін.] ; за наук. ред. А. М. Мороза ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 543, [1] с. -
 25. Позднишев Є.В. Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ [Електронний ресурс] : навч. посіб. у схемах і таблицях / М. І. Зубок, Є. В. Позднишев ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2014. - 258,[6] с (15,11 д.а.)
 26. Управляння банківськими ризиками. Авторський колектив під керівництвом. Примостка Л.О. (у співавторстві Лисенок О.В., Шевалдіна В.Г. та ін.) – Навчальний посібник, – К.:КНЕУ, 2007 – 600 с.
 27. Фінансовий облік у банках. навч. посібник / [А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, О. В. Боришкевич та ін.] ; за заг. ред. А. М. Герасимовича  К. : КНЕУ, 2010. – 549 с.
 28. Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань – К:КНЕУ,2008 – 189 с.
Остання редакція: 10.06.24