Факультет фінансів

Освітньо-наукові програми (Ph.D)

Галузь знань                    07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність                  072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Обсяг програми                240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми        4 роки
Форма навчання               Денна (очна) та заочна

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних фахівців та практиків у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», що передбачає глибоке опрацювання наявнихта розвиток нових цілісних знань та професійних практик шляхом формування у аспірантів програмних компетентностей, необхідних для розв’язання ними комплексних науково-дослідних проблем; оволодіння знаннями, вміннями та навичками виконання оригінального дисертаційного дослідження у сфері фінансів, банківської справи тастрахування.

Особливості освітньо-наукової програми

Особливості програми полягають у: спрямованості наукової тематики досліджень на інноваційних напрямках розвитку публічних та корпоративних фінансів, фінансів домогосподарств, банківської справи та страхування з використанням міждисциплінарного підходу; навчанні через дослідження, яке базуються на поєднанні філософського осмислення та теоретичного узагальнення фундаментальної фінансової проблематики із прикладними розробками, які впроваджуються на рівні державних фінансових інституцій, фінансових посередників та корпоративного сектору економіки; інтернаціоналізації досліджень з використанням потенціалу співпраці з іноземними партнерами; використанні у процесі досліджень фінансових питань сучасних економетричних методів та ІТ – середовища; сфокусованості процесу навчання та дослідження на інтересах ключових стейкхолдерів (здобувачі, державний та корпоративний сектор, фінансові посередники, заклади освіти та науково-дослідні установи); якості підготовки, яка базується на потужному кадровому потенціалі університету, багаторічних дослідженнях і досягненнях окремих науковців та наукових шкіл.
ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в межах ОНП можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень аспірантів. Розвиток професійних та дослідницьких компетентностей окрім навчальної роботи, забезпечується участю здобувачів у науково-практичних заходах кафедр, за якими вони закріплені відповідно до тематики наукових досліджень, та інших наукових заходах, які проводить Університет, інші інституції в Україні та за її межами: наукових конференціях, форумах, круглих столах. Дослідницька робота у рамках ОНП передбачає також підготовку та опублікування наукових статей та тез- доповідей конференцій, проведення емпіричних досліджень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

 

Дисципліни Ph.D.:
- кафедра фінансів
- кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
- кафедра банківської справи та страхування

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

Остання редакція: 12.02.21