Факультет фінансів

Наукова робота

За останні роки науковцями кафедри фінансів підготованій опубліковані більш ніж 30 монографій (частина з них за кордоном), близько 300 наукових статтей. У 4підручниках та посібниках використано результати наукових досліджень для впровадження їх у навчальний процес. Дані орієнтовні, тому що процес наукових публікацій безперервний. Публікації викладаються у інстутиційному репозитарії КНЕУ за адресою http://ir.kneu.edu.ua/

Наукова школа. Успішне функціонування сучасних наукових шкіл в українській фінансовій науці завдячує, у першу чергу, багатій науковій спадщині вітчизняних учених-фінансистів другої половини ХІХ – початку ХХ століття, серед яких варто відзначити, насамперед,  М.М. Алексєєнка, А.Я. Антоновича, М.Х. Бунге, С.І. Ілловайського, А.О. Ісаєва, Й.Ф. Кулішера, П.П. Мігуліна, М.І. Мітіліно, І. І. Патлаєвського, Г.Ф. Сидоренка, І.Т. Тарасова, В.М. Твердохлєбова, М.М. Цитовича, І.І. Янжула, М.П.Яснопольського та багатьох інших. Кафедра фінансів КНЕУ, що є провідним осередком фінансової науки України, творчо сприйняла й розвиває їх науковий доробок. Саме на ній сформувалася й успішно функціонує сучасна українська наукова школа публічних фінансів, що зародилася на зламі 60–70-тих років минулого століття. Її засновниками стали доктори економічних наук, професори В.М.Суторміна та В.М.Федосов. Вагомий внесок у розвиток ідей школи внесли її послідовники, як викладачі кафедри (д.е.н., проф.В.М. Опарін, д.е.н., проф.О.М. Тимченко), так і представники інших університетів та державних установ України –д.е.н., проф. В.Л. Андрущенко (УДФСУ), д.е.н., проф.С.І. Юрій, д.е.н., проф. А.І. Крисоватий(ТНЕУ), д.е.н., проф.Ц.Г. Огонь(Рахункова палата України).

Ключовими ознаками школи є два аспекти дослідження. По-перше, глибинне проникнення за допомогою методологічних підходів, заснованих на фундаментальних положеннях філософії та економічної теорії, в сутнісні характеристики ключових категорій публічних фінансів (державних доходів, державних видатків, податків, бюджету, державного кредиту, місцевих фінансів тощо), що формує надійне теоретико-методологічне підґрунтя для визначення напрямів розбудови ефективної системи управління публічними фінансами. По-друге, теоретико-прикладне дослідження проблематики розробки та реалізації фіскальної політики держави, спрямованої на забезпечення макроекономічної та макрофінансової стабільності й сприяння сталому економічному зростанню. У цьому контексті усебічно досліджуються як проблеми України, так і досвід країн із розвиненою ринковою економікою, на основі чого визначаються завдання і напрями фінансової стратегії й тактики розвитку української держави.

Враховуючи, що ключова роль в системі публічних фінансів належить податкам, основні зусилля науковців кафедри зосереджені на дослідженні проблематики оптимізації податкового навантаження. Доведено, що одержавлена за допомогою податків частина вартості національного продукту набуває певною мірою специфічного самостійного руху в межах фінансової системи і в подальшому активно використовується в процесі реалізації фіскальної політики держави. При цьому податкам, як і фінансам у цілому, притаманна чітко виражена суперечливість взаємовідносин між їх платниками, державою і споживачами суспільних благ. Відповідно, зроблено висновок, що вирішення завдання формування збалансованої податкової системи має засновуватися на узгодженні інтересів усіх суб’єктів фінансових відносин.

Важливе місце у творчому доробку займає проблематика оптимізації системи видатків державного і місцевих бюджетів. З початку 2000-х років у наукових публікаціях представників науково-освітньої школи неодноразово зверталася увага на необґрунтоване зростання в Україні видатків на реалізацію управлінських функцій держави, на розрив між декларативним соціальним спрямуванням бюджету та реальними фінансовими можливостями держави, на неприпустиме зниження активної ролі держави у інвестиційному процесі, спрямованому на розвиток економіки. З метою оптимізації структури видатків неодноразово пропонувалася розробка фінансової стратегії української держави з визначенням відповідних пріоритетів в економічній та соціальній політиці. В частині дефіцитного фінансування державних видатків наголошувалося, що воно повинно мати виважений характер відповідно до потреб і  наявних ризиків. При цьому порогові показники рівня бюджетного дефіциту та державного боргу до ВВП мають враховувати як прийняті у світовій практиці обмеження (2-3% і 60% відповідно), так і реалії розвитку економіки та фінансового стану України.

Значна увага у дослідженнях науковців кафедри приділена проблемам фінансів місцевого самоврядування на основі оптимізації будови бюджетної системи на засадах фіскальної децентралізації та раціоналізації міжбюджетних взаємовідносин. Однією з причин нинішньої політичної кризи в Україні стала надмірно зацентралізована бюджетна система. Причому проблема полягала не стільки у невиправданих пропорціях між державним і місцевими бюджетами, скільки у розриві (до 20 відсоткових пунктів) між власними й делегованими повноваженнями місцевої влади і власними та закріпленими дохідними джерелами місцевих бюджетів. Саме надмірна централізація коштів в державному бюджеті призвела до того, що понад 90% місцевих бюджетів стали дотаційними, а рівень дотаційності сягав 60, а то й 80%. Система бюджетного регулювання, що була заснована на дотаціях вирівнювання, фактично сформувала ідеологію «бюджетного комунізму», при якій  у органів місцевої влади не було ні можливостей, ні стимулів до раціонального господарювання і сприяння регіональному розвитку.

Одним із найвагоміших наукових здобутків в останні роки стало узагальнення та систематизація української наукової думки з фінансів, у виданій в 2010 р. за загальною редакцією В.М.Федосова  монографії «Фінансова думка України» (у трьох томах). Відчутний внесок у творчий доробок кафедри зробила нова плеяда молодих докторів економічних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит». Так, проф. Т.В.Паєнтко, дослідивши напрацювання західних вчених – представників різних інституціональних течій, обґрунтувала необхідність використання методології інституціоналізму в теорії публічних фінансів. Зокрема нею доведено, що інституційні деформації в оподаткуванні в Україні призвели до значних проблем в реалізації регуляторного потенціалу більшості податків, про що свідчить відсутність належної реакції іноземних інвесторів на всі зміни в податковій системі нашої держави протягом усіх років незалежності. Проф.А.Є.Буряченко ґрунтовно дослідивши фінансові параметри асиметрії регіонального розвитку, обґрунтував необхідність активізації використання інструментів фінансового вирівнювання у згладжуванні диспропорцій розвитку окремих територіальних адміністративних одиниць. Проф. Н.В.Савчук підняла надзвичайно важливе питання з визначення науково-методологічних підходів до установлення бюджетних пріоритетів, які мають формуватися з позицій теорії суспільного вибору. Водночас, в інституціонально незрілому суспільстві, яким і є Україна, конфлікт між виборцями і політиками виникає саме внаслідок недоліків у визначенні бюджетних пріоритетів, оскільки досить часто вони відображають не стільки суспільні, скільки приватні інтереси.

Плідна дослідницька діяльність засновників та послідовників науково-освітньої школи публічних фінансів дозволила підготувати на кафедрі фінансів КНЕУ цілу плеяду талановитих вчених, що продовжують науковий пошук щодо удосконалення будови та засад функціонування публічних фінансів й управління ними.До них відносяться кандидати економічних наук, професори В.К.Хлівний, М.А.Гапонюк, кандидати економічних наук, доценти Л.Я.Бенч, Л.П.Гладченко, Д.В.Гризоглазов, Т.В.Жибер, С.Я.Кондратюк, Г.М.Котіна, Р.М.Корнацька, Є.О.Малік, А.В.Пислиця, Л.Д.Сафонова, Ю.В.Сибірянська, Н.М.Сивульська, А.А.Славкова, М.М.Степура, О.М.Сущенко, В.П.Яцюта.

На даний час дослідження представників наукової школи зосереджені на проблематиці макрофінансового управління. Перехід від ідеології державних фінансів до парадигми сучасних публічних фінансів обумовлює докорінну зміну в засадах та методах управління бюджетом і фондами соціального страхування. Дослідження діалектики трансформаційних процесів у сфері публічних фінансів в Україні було започатковано публікацією статті В.М.Федосова, В.М.Опаріна, П.І.Юхименка «Публічні фінанси: ґенеза, теоретичні колізії та практична концептуалізація» (Фінанси України, 2017, №2). Доведено, що основою повноцінного функціонування публічних фінансів є дотримання принципу транспарентності формування і використання публічних коштів на засадах доктрини суспільного вибору.

Творчий доробок представників наукової школи представлений у публікаціях за кордоном. Зокрема, у 2018 р. в США видана монографія В.М.Федосова, А.І.Крисоватого, В.М.Опаріна. П.І.Юхименка  «Сучасна українська фінансова наука: теоретична парадигма і практична концептуалізація публічних фінансів» (ModernUkrainianFinancialScience: TheoreticalParadigm& PracticalConceptofPublicFinance– Draft2DigitalPublishingHouse, OklahomaCity, 2018, 447p.)

 

Актуальні дослідження.Важливим напрямом розвитку фінансової науки стало започатковане на кафедрі дослідження проблематики фінансової інфраструктури суспільства. Було не тільки введено в категоріально-понятійний апарат фінансової науки нову дефініцію «фінансова інфраструктура», а й дано її визначення, розкрито її сутність та внутрішні риси. Розроблено новий науковий напрям «Фінансова інфраструктура ринкової економіки», розкрито місце і роль фінансів, як складної й багатоаспектної інфраструктурної складової суспільного виробництва. Обґрунтовано інституціональні засади функціонування фінансів та фінансової системи й концептуальні підходи до структуризації фінансової інфраструктури. У цьому контексті науковцями було систематизовано й розширено поле усебічного дослідження фінансів, що дозволило сформувати цілісну концепцію теорії фінансів. Науковцями кафедри було виділено та систематизовано окремі аспекти характеристики фінансів, які використовуються у вітчизняній та зарубіжній економічній науці при розкритті їх сутності та змісту: філософсько-політекономічний (якісно-змістовний) і матеріальний, управлінський, інституційний та правовий, а також інфраструктурний. Кожний з них дає можливість характеризувати різні грані такого складного й багатогранного явища як фінанси.

Результати досліджень узагальнені у виданій колективній монографії за загальною редакцією В.М.Опаріна. В.М.Федосова «Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку» (К.: КНЕУ, 2016. 695 с.). Монографія є результатом творчої співпраці науковців кафедр фінансів, страхування і фінансові ринки факультету фінансів КНЕУ та представників інших вищих навчальних закладів і наукових установ (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Університет державної фіскальної служби України, Університет банківської справи, Академія фінансового управління), а також фахівців-практиків. Видана монографія стала основою для підготовки докторів філософії за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування».

На даний час дослідження у цьому напрямі продовжуються, зокрема при підготовці дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук: З.А.Мацук – тема «Інституційно-інфраструктурне забезпечення фінансових послуг на ринку цінних паперів»; Б.С.Стеценко – на тему “Інституціоналізація фінансової інфраструктури економіки знань».

 

Виконані дослідження. Важливим напрямом наукових досліджень стала розробка проблематики інноваційних фінансових інструментів та технологій. Результатом досліджень стала видана у 2013 р. колективна монографія за загальною редакцією В.М.Опаріна «Інновації у фінансовій сфері», в якій оцінені завдання, передумови та проблеми запровадження новітніх фінансових інструментів і технологій в сферах публічних та корпоративних фінансів, фінансового і страхового ринків. В монографії представлені результати наукових досліджень, виконаних в Інституті фінансово-інноваційних досліджень викладачами кафедр фінансів, корпоративних фінансів, страхування та фінансові ринки. Вони були використані при підготовці навчальних дисциплін інноваційного спрямування.

 

Публікації.

Творчий доробок кафедри за останні роки представлений у виданих монографіях і підручниках, енциклопедичних виданнях, опублікованих статтях та у виступах на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Нижче список вибраних наукових публікацій:

1.  Фінансова інфраструктура ринкової економіки: концептуальні підходи / С. Льовочкін, В. Опарін, В. Федосов // Економіка України. – 2008. – № 11. – С. 57–71.

2.  Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку / В. М. Федосов, В. М. Опарін, С. В. Льовочкін // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 3–21.

3.  Тимченко О.М. Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент: монографія / О.М.Тимченко. – К.: КНЕУ, 2009. – 228 с.

4.  Фінансова думка України: у 3 т. / П. І. Юхименко, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій ; за наук. ред. В. М. Федосова. – К. : Кондор ; Т. : Екон. думка, 2010.Т. 1 – 687 с.; Т. 2 – 584 с.; Т. 3/1 – 471 с.; Т. 3/2 – 734 с.

5.  Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. / за ред. Т.І.Єфименко. К.: Ін-т світ. екон. і міжнар. відн. НАНУ; ДННУ «Акад. фін. упр., 2010. – Т.1 – 624 с.; Т.2 – 648 с.; Т.3 – 576 с.

6.  Суперечності фінансової теорії і практики в контексті циклічності економічного розвитку / С. В. Льовочкін, В. М. Опарін, В. М. Федосов // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 3–13.

7. Теорія фінансів: Підручник / [Юхименко П.І., В. М. Федосов, Лазебник Л.Л.  та ін.]; під заг. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 573 с.

8.  Фінанси: Підручник/ за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова.2-ге вид. переробл. і доповн.– К. : Знання, 2012. – 687с.

9.  Бюджетна система: Підручник; за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учб. л-ри ; Т. : Екон. думка, 2012. – 871 с.

10. Бюджетна система України: тренінг-курс / за заг. ред. В.М.Опаріна. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління». 2012. – 390 с

11.  Бюджетний менеджмент: тренінг-курс / заг. ред. Є.О. Малік. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління». 2012. – 400 с.

12. Податкова система України (тренінг-курс): навчальний посібник. -К.: ДННУ Акад. фін. управління, 2012. – 656 с.

13. Іновації у фінансовій сфері:монографія [В.М.Опарін, Т.В.Паєнко, В.М.Федосов та ін.]  ; за заг. ред. В. М. Опаріна. – К. : КНЕУ, 2013. – 444 с.

14. Analisen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine. Eine Sicht ukrainischer Forscher zu Theorie und Praxis / Krysovatyy A., Fedosov V., Ye.Savelyev u.a. – Berlin, 2013, 270 s.

15. Буряченко А.Є Фінансовий потенціал регіонального розвитку: монографія / А.Є. Буряченко. – К.: КНЕУ, 2013. – 342 с.

16. Паєнтко Т.В. Інституціоналізація фіскального регулювання фінансових потоків: монографія / Т.В. Паєнтко. – К.: «ДКС центр», 2013. – 294 с.

17. Крисоватий А.І., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Корпоративні фінанси в контексті викликів сучасної інноваційної  економіки // Фінанси України. – 2013, № 9. – С. 7–27.

18. Савчук Н.В. Бюджетні пріоритети України у контексті суспільного вибору: монографія / Н.В.Савчук. – К.: КНЕУ, 2014. – 325 с.

19. Опарін В.М. Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні / В. М. Опарін. // Фінанси України. – 2015. – № 6. – С. 29–43.

20. Опарін В.М. Українська національна наукова школа фінансів: теоретико-методологічні підходи / В. М. Опарін, В. М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України. – 2015. – № 9. – С. 19–44.

21. Опарін В.М. Українська класична школа публічних фінансів / В. М. Опарін, В. М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України. – 2015. – № 10. – С. 7–31.

22. Опарін В.М. Сучасна українська наукова школа публічних фінансів / В. М. Опарін, В. М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України. – 2015. – № 11. – С. 7–40.

23. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія / [В. Опарін, В. Федосов, С. Льовочкін та ін.]; за заг. ред. В. Опаріна, В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2016. - 695 с.

24. Financial Thought of Ukraine: Genesis and Evolution: in two volumes. / A. Krysovatyy, V. Fedosov, S. Yuriy, P. Yukhymenko. Volume 1.Monoghaph. –Berlin, 2016. – 604 p.

Financial Thought of Ukraine: Genesis and Evolution: in two volumes. / A. Krysovatyy, V. Fedosov, S. Yuriy, P. Yukhymenko.Volume 2. Encyclopedia. –Berlin, 2016. – 512 р.

25. Рязанова Н. С. Фінансове рахівництво як інформаційно-інфраструктурна підсистема сучасної мікроекономіки / Н. С. Рязанова, В. М. Федосов // Фінанси України. – 2016. – № 10. – С. 39–64.

26. Фінансове забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні: монографія / [М. П. Бадида та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Гризоглазова ; ДВНЗ "Київ. нац. [екон.] ун-т ім. В. Гетьмана", ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Патент, 2017. - 399 с.

27. Паєнтко Т. В. Упровадження контролінгу в управлінні фінансами на макрорівні в Україні / Т. В. Паєнтко, В. М. Федосов // Фінанси України. – 2018. – № 6. – C. 107–126.

28. Modern Ukrainian Financial Science: Theoretical Paradigm & Practical Concept of Public Finance – Draft2Digital Publishing House, Oklahoma City, 2018, 447p.

 

Наукові публікації викладачів, докторантів та аспірантів кафедри мають широке визнання в Україні, про що свідчать високі показники статистики та індексів цитувань. За індексом Гірша - 76 пунктів - кафедра є лідером в Україні з більш ніж 30700 цитуваннями публікацій Школи публічних фінансів кафедри фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Зокрема, завідувач кафедри проф. Федосов В.М. в галузі науки "Економіка" посідає в Google Scholar 3-є місце в Україні з h-індексом - 34 пункти, а в Google Scholar - Finance перше місце. Професор кафедри Опарін В.М. займає відповідно 5-те (індекс Гірша - 29 пунктів) та 4 місце серед вчених у переліку «Бібліометрики української науки» у розділі Економіка. Також визнаними є наукові здобутки кафедри у світовій фінансовій науці. Так, проф. Федосов В.М. за показниками цитування у сфері Public finance займає 30-те місце, а проф. Опарін В.М. - 35-те місце.

 

Науково-практичні конференції за останні роки провадилися за участі кафедри фінансів не менш ніж тричі на рік. До них відносяться як виключно студентські конференції, так і конференції студентів та молодих вчених, і міжнародні конференції із залученням провідних докторів наук з Німеччини, Польщі, Чехії тощо у вигляді практичних семінарів.

З 2006 року і до теперішнього часу кафедра  фінансів виступає ініціатором, фундатором та організатором щорічного проведення Всеукраїнської наукової студентської конференції (зокрема, у березні 2015 року кафедрою фінансів проведено X ювілейну Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Фінансова політика України в умовах інтеграційних процесів: домінанти, ризики та виклики сучасності»). Щороку планується проведення чергового Міжнародного науково-практичного семінару студентів і молодих учених з гостроактуальних фінансових тем.

2018 року у складі заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку молодої наукової думки на базі Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, Ради молодих учених, кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за фінансовою підтримкою Університету м. Бремен (Німеччина), спільно з Університетом адміністративних наук м. Шпайєра (Німеччина), Економічним університетом у Вроцлаві (Польща) та Дослідницьким центром адміністративних реформ (Німеччина) 30 жовтня 2018 року проводилась Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених на тему: «Сучасні проблеми економіки та фінансів».

Конференція, зорієнтована на студентів бакалаврів та слухачів магістратури, аспірантів та молодих учених, дослідників вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитації. Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених проводиться за напрямками (модулями проблемних питань), які відповідають основним сферам економіки та  інноваційним ринковим фінансовим технологіям сталого розвитку:

  • Актуальні питання економічної і фінансової теорії та практики (Current issues in economic and finance theory and policy)

  • Фіскальна політика сталого розвитку (Fiscal policy for sustainable development)
  • Ринкові фінансові інструменти боротьби з екологічними, соціальними та економічними викликами (Market financial instruments to resolve environmental, social and economic problems)

У Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Сучасні проблеми економіки та фінансів» виявило бажання прийняти участь 145 учасників (з яких 76 студентів з ДВНЗ «КНЕУ ім.. В. Гетьмана»), які представляли 30 вищих навчальних закладів та інших установ та організацій, в тому числі Польщі, Чехії, Італії та Німеччини.

За результатами роботи комісії було обрано 133 тез студентів.

 

Участь у Всеукраїнських студентських Олімпіадах з дисциплін та спеціальностей.

За сприяння викладачів кафедри студенти мають можливість брати участь у Всеукраїнських студентських Олімпіадах.

Наприклад, за результатами відбору переможцями ІІетапу Всеукраїнської студентської Олімпіади 2017/2018 н.р. стали:

1. Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Фінанси»

Місце проведення: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро)

Пастушок Світлана, 2-ге місце (керівник Гладченко Л.П.)

2. Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Фінанси і кредит»

Місце проведення: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (м. Харків)

Йожиков Микита, 3-є місце (керівник Жибер Т.В.)

Іваник Дмитро, 3-є місце (керівник Білінець М.Ю.)

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

Вимоги сучасного інформаційно-інноваційного супільства до інтелектуального рівня магістра з фінансів дуже високі. Кафедра фінансів надає студентам можливість всебічно науково розвиватися не лише в лавах університету в межах навчальних програм фінансової науки та прикладних дисциплін 4-го,5-го, 6-гокурсів, але й відстоювати достойний рівень знань фінансової сфери макрорівня, займаючись науково-дослідною роботою та приймаючи участь у різноманітні заходах, зокрема - дискусійних клубах, наукових гуртках, семінарах та конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт, відкритих лекціях, які організує для своїх вихованців кафедра фінансів КНЕУ. Започаткована ще на початку ХХ ст., під час становлення кафедри фінансів, ця форма наукової роботи студентства справді показала свою дієздатність. У різні часи студентські наукові гуртки очолювали Огородник С.Я., Романенко О.Р., Федосов В. М. — на той час студенти, а згодом— професори нашої кафедри. Традиція таких заходів збереглася й донині.

Вихованці кафедри фінансів ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" активно приймають участь та досягають високих результатів у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, форумах, олімпіадах, конкурсах наукових робіт, дискусійних клубах, наукових гуртках. Відвідують відкриті лекції видатних науковців та практиків сучасної світової фінансової думки, долучаються до досліджень кафедри та проведення і організації студентських наукових шкіл. На засіданнях цих дослідницьких заходів студенти обговорюють найактуальніші проблеми фінансової системи держави, мають можливість ознайомитись з досвідом відомих фінансистів-практиків, державних діячів та представників української та зарубіжної бізнес-еліти.  Це підвищує зацікавленість студентів у вивченні відповідних дисциплін, дає можливість отримати відповіді на питання, що їх турбують. Крім того, спілкування із практичними працівниками фінансових органів розширює можливості студентів зорієнтуватися у подальшому навчанні, обрати бажаний шлях свого професійного успіху.


 

Найбільш зацікавленим та талановитим студентам кафедра пропонує брати участь у щорічних студентських наукових конференціях. Під час роботи яких розглядаються та обговорюються складні й актуальні питання теорії і практики фінансів, студенти мають можливість поспілкуватися зі своїми колегами з інших економічних навчальних закладів, обговорити стан фінансової системи країни, існуючі проблеми студентства та просто розширити коло своїх професійних інтересів. При оцінюванні доповідей враховується глибина знань сучасної фінансової теорії, уміння чітко формулювати висновки та пропозиції, а також послідовна логічність і оригінальність мислення кожного учасника. Студенти-переможці отримують цінні призи. За оригінальні дослідницькі підходи оголошуються подяки. Від спонсорів кращі студенти отримують подарунки та право публікації наукових доповідей у наукових фахових виданнях, а також, продовжуючи навчання на магістерській програмі кафедри, мають можливість бути запрошеними на роботу до аналітичних компаній, підприємств та фінансово-кредитних установ.

Кафедрі фінансів науково-практичні заходи дозволяють виявляти найкращих, найталановитіших студентів, запрошувати їх до аспірантури, ефективно поповнювати викладацький склад кафедри фінансів та продовжувати розвиток фінансової науки. Студенти, у свою чергу, виявляють свої пошукові здібності, вміння мислити економічно, сучасно, творчо та креативно. А відтак можуть зробити справді правильний та виважений вибір свого професійного майбутнього і бути конкрентними і затребуваними фахівцями.

Багато студентів, які приймали активну участь в науково-дослідній роботі, виступали на студентських, всеукраїнських конференціях та олімпіадах та займали призові місця, згодом працюють чи працювали на кафедрі. Серед них доценти, викладачі, асистенти та аспіранти кафедри фінансів -  Котіна Г.М., Степура М.М., Пислиця А.В., Сибірянська Ю.В., Кондратенко М.Б.,  Табакова Т.В., Алексєєва Н.І. та багато інших.

 

Остання редакція: 14.11.19