Факультет фінансів

Наукова робота

На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит». В останні роки були успішно захищені докторські дисертації: Гаманкова О.О. (2010р.) - "Ринок страхових послуг України: сутність, тенденції та шляхи розвитку"; Тимченко О.М.(2010р.) - "Податковий борг в Україні: мінімізація ризиків та ефективність менеджменту"; Паєнтко Т.В.(2014р.) - "Фіскальне регулювання фінансових потоків в інституціональній економіці"; Буряченко А.Є (2015р.) - "Фінансовий потенціал соціально-економічного розвитку: регіональний вимір"; Савчук Н.В. (2015р.) - "Бюджетні пріоритети деократичного сусільства: світова теорія і практика". За останні 5 років (2010-2015рр.) аспірантами та здобувачаи кафедри захищено 19 кандидатських дисертацій, з них у встановлений термін -  5; Підготовлено й опубліковано 20 монографій, 223 наукові статті, 40 підручників та посібників.

Кафедра фінансів є провідним осередком фінансової науки України. Саме на ній сформувалася й успішно функціонує сучасна українська наукова школа публічних фінансів, що зародилася на зламі 60–70-тих років минулого століття. Наукові здобутки кафедри фінансів є вагомими і визнаними як в Україні, так і за її межами. Ключовими ознаками школи є два аспекти дослідження. По-перше, глибинне проникнення за допомогою методологічних підходів, заснованих на фундаментальних положеннях філософії та економічної теорії, в сутнісні характеристики ключових категорій публічних фінансів (державних доходів, державних видатків, податків, бюджету, державного кредиту, місцевих фінансів тощо), що формує надійне теоретико-методологічне підґрунтя для визначення напрямів розбудови ефективної системи управління публічними фінансами. По-друге, теоретико-прикладне дослідження проблематики розробки та реалізації фінансової політики держави, спрямованої на забезпечення макроекономічної та макрофінансової стабільності й сприяння сталому економічному зростанню. У цьому контексті усебічно досліджуються як проблеми України, так і досвід країн із розвиненою ринковою економікою, на основі чого визначаються завдання і напрями фінансової стратегії й тактики розвитку української держави.

Враховуючи, що ключова роль в системі публічних фінансів належить податкам, основні зусилля науковців кафедри зосереджені на дослідженні проблематики оптимізації податкового навантаження. Доведено, що одержавлена за допомогою податків частина вартості національного продукту набуває певною мірою специфічного самостійного руху в межах фінансової системи і в подальшому активно використовується в процесі реалізації фіскальної політики держави. При цьому податкам, як і фінансам у цілому, притаманна чітко виражена суперечливість взаємовідносин між їх платниками, державою і споживачами суспільних благ. Відповідно, зроблено висновок, що вирішення завдання формування збалансованої податкової системи має засновуватися на узгодженні інтересів усіх суб’єктів фінансових відносин.

Важливе місце у творчому доробку займає проблематика оптимізації системи видатків державного і місцевих бюджетів. З початку 2000-х років у наукових публікаціях представників науково-освітньої школи неодноразово зверталася увага на необґрунтоване зростання в Україні видатків на реалізацію управлінських функцій держави, на розрив між декларативним соціальним спрямуванням бюджету та реальними фінансовими можливостями держави, на неприпустиме зниження активної ролі держави у інвестиційному процесі, спрямованому на розвиток економіки. З метою оптимізації структури видатків неодноразово пропонувалася розробка фінансової стратегії української держави з визначенням відповідних пріоритетів в економічній та соціальній політиці. В частині дефіцитного фінансування державних видатків наголошувалося, що воно повинно мати виважений характер відповідно до потреб і  наявних ризиків. При цьому порогові показники рівня бюджетного дефіциту та державного боргу до ВВП мають враховувати як прийняті у світовій практиці обмеження (2-3% і 60% відповідно), так і реалії розвитку економіки та фінансового стану України.

Значна увага у дослідженнях науковців кафедри приділена фінансовим проблемам місцевого самоврядування на основі розвитку місцевих фінансів, оптимізації будови бюджетної системи та раціоналізації міжбюджетних взаємовідносин. Однією з причин нинішньої політичної кризи в Україні стала надмірно зацентралізована бюджетна система. Причому проблема полягала не стільки у невиправданих пропорціях між державним і місцевими бюджетами, скільки у розриві (до 20 відсоткових пунктів) між власними й делегованими повноваженнями місцевої влади і власними та закріпленими дохідними джерелами місцевих бюджетів. Саме надмірна централізація коштів в державному бюджеті призвела до того, що понад 90% місцевих бюджетів стали дотаційними, а рівень дотаційності сягав 60, а то й 80%. Система бюджетного регулювання, що була заснована на дотаціях вирівнювання, фактично сформувала ідеологію «бюджетного комунізму», при якій  у органів місцевої влади не було ні можливостей, ні стимулів до раціонального господарювання і сприяння регіональному розвитку.

Одним із найвагоміших наукових здобутків в останні роки стало узагальнення та систематизація української наукової думки з фінансів, у виданій в 2010 р. за загальною редакцією В.М.Федосова  монографії «Фінансова думка України» (у трьох томах). Також важливим кроком стало видання у 2013 р. колективної монографії за загальною редакцією В.М.Опаріна «Інновації у фінансовій сфері», в якій оцінені завдання, передумови та проблеми запровадження новітніх фінансових інструментів і технологій в сферах публічних та корпоративних фінансів, фінансового і страхового ринків. Відчутний внесок у творчий доробок кафедри зробила нова плеяда молодих докторів економічних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит». Так, Паєнтко Т.В., дослідивши напрацювання західних вчених – представників різних інституціональних течій, обґрунтувала необхідність використання методології інституціоналізму в теорії публічних фінансів. Зокрема нею доведено, що інституційні деформації в оподаткуванні в Україні призвели до значних проблем в реалізації регуляторного потенціалу більшості податків, про що свідчить відсутність належної реакції іноземних інвесторів на всі зміни в податковій системі нашої держави протягом усіх років незалежності. Буряченко А.Є. ґрунтовно дослідивши фінансові параметри асиметрії регіонального розвитку, обґрунтував необхідність активізації використання інструментів фінансового вирівнювання у згладжуванні диспропорцій розвитку окремих територіальних адміністративних одиниць. Савчук Н.В. підняла надзвичайно важливе питання з визначення науково-методологічних підходів до установлення бюджетних пріоритетів, які мають формуватися з позицій теорії суспільного вибору. Водночас, в інституціонально незрілому суспільстві, яким і є Україна, конфлікт між виборцями і політиками виникає саме внаслідок недоліків у визначенні бюджетних пріоритетів, оскільки досить часто вони відображають не стільки суспільні, скільки приватні інтереси.

Важливим напрямом розвитку фінансової науки стало започатковане на кафедрі дослідження проблематики фінансової інфраструктури суспільства. Було не тільки введено в категоріально-понятійний апарат фінансової науки нову дефініцію «фінансова інфраструктура», а й дано її визначення, розкрито її сутність та внутрішні риси. Розроблено новий науковий напрям «Фінансова інфраструктура ринкової економіки», розкрито місце і роль фінансів, як складної й багатоаспектної інфраструктурної складової суспільного виробництва. Обґрунтовано інституціональні засади функціонування фінансів та фінансової системи й концептуальні підходи до структуризації фінансової інфраструктури. У цьому контексті науковцями було систематизовано й розширено поле усебічного дослідження фінансів, що дозволило сформувати цілісну концепцію теорії фінансів. Науковцями кафедри було виділено та систематизовано окремі аспекти характеристики фінансів, які використовуються у вітчизняній та зарубіжній економічній науці при розкритті їх сутності та змісту: філософсько-політекономічний (якісно-змістовний) і матеріальний, управлінський, інституційний та правовий, а також інфраструктурний. Кожний з них дає можливість характеризувати різні грані такого складного й багатогранного явища як фінанси.

Наукове співробітництво з академічними організаціями, іншими вузами та зарубіжними фінансовими установами провадиться як у вигляді стажування, так і в процесі спільних досліджень за комплексними темами з питань державних фінансів. Найбільш вагомих результатів досягнуто в процесі співробітництва з такими зарубіжними закладами, як Університет Нап'єра та Університет Хернота-Ватта (м. Едінбург, Шотландія), Університети міст Валенсія (Іспанія) та Констанц (Німеччина), Центральний університет економіки та фінансів (м. Пекін), Міжнародний фіскальний фонд (м. Амстердам).

Результати наукових досліджень впроваджуються на рівні Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Міністерства фінансів, Державної  фіскальної служби, Державної фінансової інспекції та рахункової палати, Державної казначейської служби, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

До науково-дослідної роботи кафедри активно залучаються студенти, які мають змогу приймати участь у щорічних студентських наукових конференціях та олімпіадах, дискусійних гуртках, в процесі роботи яких розглядаються і обговорюються складні та актуальні питання теорії і практики фінансів. Дослідження здійснюються ними при підготовці магістерських робіт під час проходження практики. Протягом останніх 10 років кафедра щорічно проводить всеукраїнські наукові студентські конференції.

Творчий доробок кафедри за останні роки представлений у виданих монографіях і підручниках, енциклопедичних виданнях, опублікованих статтях та у виступах на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. До числа найвагоміших наукових публікацій відносяться:

1.  Фінансова інфраструктура ринкової економіки: концептуальні підходи / С. Льовочкін, В. Опарін, В. Федосов // Економіка України. – 2008. – № 11. – С. 57–71.

2.  Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку / В. М. Федосов, В. М. Опарін, С. В. Льовочкін // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 3–21.

3.  Тимченко О.М. Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент: монографія / О.М.Тимченко. – К.: КНЕУ, 2009. – 228 с.

4.  Фінансова думка України: у 3 т. / П. І. Юхименко, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій ; за наук. ред. В. М. Федосова. – К. : Кондор ; Т. : Екон. думка, 2010.Т. 1 – 687 с.; Т. 2 – 584 с.; Т. 3/1 – 471 с.; Т. 3/2 – 734 с.

5.  Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. / за ред. Т.І.Єфименко. К.: Ін-т світ. екон. і міжнар. відн. НАНУ; ДННУ «Акад. фін. упр., 2010. – Т.1 – 624 с.; Т.2 – 648 с.; Т.3 – 576 с.

6.  Суперечності фінансової теорії і практики в контексті циклічності економічного розвитку / С. В. Льовочкін, В. М. Опарін, В. М. Федосов // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 3–13.

7. Теорія фінансів: Підручник / [Юхименко П.І., В. М. Федосов, Лазебник Л.Л.  та ін.]; під заг. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 573 с.

8.  Фінанси: Підручник/ за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова.2-ге вид. переробл. і доповн.– К. : Знання, 2012. – 687с.

9.  Бюджетна система: Підручник; за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учб. л-ри ; Т. : Екон. думка, 2012. – 871 с.

10. Бюджетна система України: тренінг-курс / за заг. ред. В.М.Опаріна. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління». 2012. – 390 с

11.  Бюджетний менеджмент: тренінг-курс / заг. ред. Є.О. Малік. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління». 2012. – 400 с.

12. Податкова система України (тренінг-курс): навчальний посібник. -К.: ДННУ Акад. фін. управління, 2012. – 656 с.

13. Іновації у фінансовій сфері:монографія[В.М.Опарін, Т.В.Паєнко, В.М.Федосов та ін.]  ; за заг. ред. В. М. Опаріна. – К. : КНЕУ, 2013. – 444 с.

14. Analisen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine. Eine Sicht ukrainischer Forscher zu Theorie und Praxis / Krysovatyy A., Fedosov V., Ye.Savelyev u.a. – Berlin, 2013, 270 s.

15.  Буряченко А.Є Фінансовий потенціал регіонального розвитку: монографія / А.Є.Буряченко. – К.: КНЕУ, 2013. – 342 с.

16. Паєнтко Т.В. Інституціоналізація фіскального регулювання фінансових потоків: монографія / Т.В. Паєнтко. – К.: «ДКС центр», 2013. – 294 с.

17. Крисоватий А.І., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Корпоративні фінанси в контексті викликів сучасної інноваційної  економіки // Фінанси України. – 2013, № 9. – С. 7–27.

18. Савчук Н.В. Бюджетні пріоритети України у контексті суспільного вибору: монографія / Н.В.Савчук. – К.: КНЕУ, 2014. – 325 с.

19. Опарін В.М. Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні / В. М. Опарін. // Фінанси України. – 2015. – № 6. – С. 29–43.

20. Опарін В.М. Українська національна наукова школа фінансів: теоретико-методологічні підходи / В. М. Опарін, В. М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України. – 2015. – № 9. – С. 19–44.

21. Опарін В.М. Українська класична школа публічних фінансів / В. М. Опарін, В. М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України. – 2015. – № 10. – С. 7–31.

22. Опарін В.М. Сучасна українська наукова школа публічних фінансів / В. М. Опарін, В. М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України. – 2015. – № 11. – С. 7–40.

Наукові публікації викладачів, докторантів та аспірантів кафедри мають широке визнання в Україні, про що свідчать високі показники статистики та індексів цитувань. За індексом Гірша - 45 пунктів - кафедра є лідером в Україні. Зокрема, завідувач кафедри проф. Федосов В.М. в галузі науки "Економіка" посідає в Google Scholar 7-ме місце в Україні з h-індексом -  22 пункти, а в Google Scholar - Finance друге місце. Професор кафедри Опарін В.М. займає відповідно 20-те (індекс Гірша - 18 пунктів) та 5 місце. Також визнаними є наукові здобутки кафедри у світовій фінансовій науці. Так, проф. Федосов В.М. за показниками цитування у сфері Public finance займає 30-те місце, а проф. Опарін В.М. - 36-те місце.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

Вимоги сучасного інформаційно-інноваційного супільства до інтелектуального рівня магістра з фінансів дуже високі. Кафедра фінансів надає студентам можливість всебічно науково розвиватися не лише в лавах університету в межах навчальних програм фінансової науки та прикладних дисциплін 4-го та 5-го курсів, але й відстоювати достойний рівень знань фінансової сфери макрорівня, займаючись науково-дослідною роботою та приймаючи участь у різноманітні заходах, зокрема - дискусійних клубах, наукових гуртках, семінарах та конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт, відкритих лекціях, які організує для своїх вихованців кафедра фінансів КНЕУ. Започаткована ще на початку ХХ ст., під час становлення кафедри фінансів, ця форма наукової роботи студентства справді показала свою дієздатність. У різні часи студентські наукові гуртки очолювали Огородник С.Я., Романенко О.Р., Федосов В. М. — на той час студенти, а нині — професори нашої кафедри. Традиція таких заходів збереглася й донині. 

Вихованці кафедри фінансів ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" активно приймають участь та досягають високих результатів у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, форумах, олімпіадах, конкурсах наукових робіт, дискусійних клубах, наукових гуртках. Відвідують відкриті лекції видатних науковців та практиків сучасної світової фінансової думки, долучаються до досліджень кафедри та проведення і організації студентських наукових шкіл.  На засіданнях цих дослідницьких заходів студенти обговорюють найактуальніші проблеми фінансової системи держави, мають можливість ознайомитись з досвідом відомих фінансистів-практиків, державних діячів та представників української та зарубіжної бізнес-еліти.  Це підвищує зацікавленість студентів у вивченні відповідних дисциплін, дає можливість отримати відповіді на питання, що їх турбують. Крім того, спілкування із практичними працівниками фінансових органів розширює можливості студентів зорієнтуватися у подальшому навчанні, обрати бажаний шлях свого професійного успіху.


 

Найбільш зацікавленим та талановитим студентам кафедра пропонує брати участь у щорічних студентських наукових конференціях. Під час роботи яких розглядаються та обговорюються складні й актуальні питання теорії і практики фінансів, студенти мають можливість поспілкуватися зі своїми колегами з інших економічних навчальних закладів, обговорити стан фінансової системи країни, існуючі проблеми студентства та просто розширити коло своїх професійних інтересів. При оцінюванні доповідей враховується глибина знань сучасної фінансової теорії, уміння чітко формулювати висновки та пропозиції, а також послідовна логічність і оригінальність мислення кожного учасника. Студенти-переможці отримують цінні призи. За оригінальні дослідницькі підходи оголошуються подяки. Від спонсорів кращі студенти отримують подарунки та право публікації наукових доповідей у наукових фахових виданнях, а також, продовжуючи навчання на магістерській програмі кафедри, мають можливість  бути запрошеними на роботу до фінансово-кредитних установ.

Кафедрі фінансів науково-практичні заходи дозволяють виявляти найкращих, найталановитіших студентів, запрошувати їх до аспірантури, ефективно поповнювати викладацький склад кафедри фінансів та продовжувати розвиток фінансової науки. Студенти, у свою чергу, виявляють свої пошукові здібності, вміння мислити економічно, сучасно, творчо та креативно. А відтак можуть зробити справді правильний та виважений вибір свого професійного майбутнього і бути конкрентними і затребуваними фахівцями.

Багато студентів, які приймали активну участь в науково-дослідній роботі, виступали на студентських, всеукраїнських конференціях та олімпіадах та займали призові місця, не залишили нашу кафедру. Серед них є сьогоднішні доценти, викладачі, асистенти та аспіранти кафедри фінансів -  Котіна Г.М.,  Степура М.М.,  Пислиця А.В., Сибірянська Ю.В., Кондратенко М.Б.,  Табакова Т.В., Алексєєва Н.І. та багато інших.

З 2006 року і до теперішнього часу кафедра  фінансів виступає ініціатором, фундатором та організатором щорічного проведення Всеукраїнської наукової студентської конференції (зокрема, у березні 2015 року кафедрою фінансів проведено X ювілейну Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Фінансова політика України в умовах інтеграційних процесів: домінанти, ризики та виклики сучасності»). В березні 2016 року планується проведення І Міжнародного науково-практичного семінару студентів і молодих учених «Фінанси місцевого самоврядування: стан, проблематика і перспективи розвитку»). 

 

Остання редакція: 02.02.19