Факультет фінансів

Банківський менеджмент

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Загальна інформація

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Форма навчання

денна

 

Мета освітньо-професійної програми «Банківський менеджмент» полягає у підготовці висококваліфікованихі конкурентоспроможних фахівців, які володіють фундаментальними знаннями, технологіями та практичним інструментарієм здійснення управлінської, науково-дослідної та експертно-аналітичної діяльності в фінансово-банківській сфері на макро- та мікрорівнях на засадах оволодіння системою компетентностей з урахуванням вимог динамічного бізнес-середовища.

Особливості освітньо-професійної програми.

Освітньо-професійна програма має прикладний характер. Особливістю програми є посилена практична підготовка, яка забезпечується проходженням практики в апараті центрального банку, банківських установах різної форми власності (державних, приватних, банках з іноземним капіталом), проведенням тренінг-курсів та міждисциплінарного тренінгу в навчально-тренувальному банку на базі реальних даних банківської діяльності, проведенням на постійній основі відкритих лекцій фахівців НБУ, керівників банків, аналітиків фінансового ринку, участі в круглих столах та бізнес-тренінгах, які організовує НБУ та великі комерційні банки, участь в міжнародних конкурсах наукових студентських робіт та конференціях, наданням можливостей для публікації результатів наукових досліджень у фахових журналах КНЕУ. Викладання окремих дисциплін здійснюється англійською мовою. Це дозволяє формувати банківських менеджерів з новим креативним способом мислення, які можуть не лише ефективно застосовувати існуючі технології та інструментарій досліджень, але й розробляти та впроваджувати інноваційні методи та інструменти в банківську діяльність на базі сучасних наукових досягнень.

У процесі навчання студенти мають можливість проходити включене навчання в університетах–партнерах: Університет Констанц (Німеччина), Університеті Фоджа (Італія), Римський університет ла Сап'єнца (Італія), Західний університет Тімішоара (Румунія), Академії в Ченхстові (Польща). Брати участь у літних програми обміну студентів у Віденському університеті економіки і бізнесу (Австрія), Кельнському міжнародному університеті (Німеччина), Геттінгенському університеті (Німеччина), Міжнародних семінарах у Редлендс (США).

Поряд із загальними компетенціями, яких набувають здобувачі, випускники програми «Банківський менеджмент» оволодівають широким спектром знань та умінь у сфері банківського менеджменту, нагляду та регулювання, оціночної діяльності, фінансової аналітики.
Студенти поглиблюють свої професійні компетенції під час проходження практики та стажування в національних та міжнародних структурах-партнерах університету, що дозволяє отримувати досвід і конкурентні переваги, сприяє майбутньому працевлаштуванню. Бізнес-партнерами програми є провідні вітчизняні та іноземні банки і компанії, серед яких: Ощадбанк, Укргазбанк,  KPMG, Ernst&Young, Українська міжбанківська валютна біржа, Всеукраїнське об’єднання «Українське товариство оцінювачів», Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки, Українське товариство фінансових аналітиків, Асоціація українських банків, банки з іноземним капіталом та з приватним українським капіталом.

Працевлаштування та конкурентні переваги

Випускники можуть працювати в центральному банку, банках другого рівня, небанківських фінансових установах усіх організаційно-правових форм (державні, акціонерні, приватні, муніципальні, іноземні). Випускники мають право працювати на посадах керівників банків, керівників небанківських фінансових установ (кредитних спілок, кредитних союзів, компаній з управління активами, хедж-фондів, інвестиційних фондів тощо); керівників та виконавців в органах державного управління та міжнародних фінансових організаціях, пов’язаних з грошово-кредитною сферою (Національний банк України, Міністерство фінансів України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міжнародний валютний фонд, міжнародні аудиторські компанії та рейтингові агенції  тощо); керівників структурних підрозділів (філії, департаменту, відділення, відділу) та менеджерів середньої ланки в банківських та небанківських фінансових установах; керівників та виконавців в консалтингових, фінансово-аналітичних та рейтингових агенціях, фінансово-банківських асоціаціях; в науково-дослідних установах, пов’язаних з вирішенням проблем в сфері грошово-кредитних відносин та фінансово-банківської діяльності; практикувати освітню та наукову діяльність в установах системи вищої освіти.
Магістр з фінансів, банківської справи та страхування на первинних посадах самостійно здатний виконувати переважно евристичні та частково діагностичні професійні й соціально-виробничі завдання, здійснює складні економічні розрахунки, керує фахівцями нижчого посадового рівня.

Корисні посилання:

Інформація про кафедру банківської справи та страхування

Правила вступу 2022
Детальний опис освітньої програми на другому (магістерському) рівні "Банківський менеджмент" 

Остання редакція: 01.07.22