Факультет фінансів

Дисципліни та науки магістерського рівня

Остання редакція: 10.05.16
Методологія економічних досліджень

Мета науки: формування у магістрів нової генерації системи знань, умінь, поглиблення фахових компетенцій з методології й інструментарію економічних досліджень на магістерському рівні, на етапах аспірантських досліджень.

Завдання науки: теоретична підготовка з питань сутності понять і категорій методології економічних досліджень; застосування теоретичних й емпіричних методів дослідження, їх змісту і принципів розробки; розробка етапів і форм процесу економічного дослідження; організація процесу економічного дослідження магістрами; змісту і структури процесу економічного дослідження; оформлення результатів економічних досліджень та впровадження їх у майбутню практику діяльності

Фінансово-інвестиційний консалтинг

Мета дисципліни: допомогти магістрам нової генерації здобути знання, вміння, поглибити фахові компетенції з методології та інструментарію фінансово-інвестиційного консалтингу, щоб ефективно застосовувати їх у сфері своєї фахової діяльності.   

Завдання дисципліни: сформувати у студентів систему теоретико-методологічних і практичних знань про категорії, поняття, види та інструменти фінансово-інвестиційного консалтингу

Інвестиційний менеджмент

Мета дисципліни: формування системи знань про закономірності й особливості управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві.

 Завдання дисципліни: сформувати у студентів свої професійні інтереси, що дозволить визначити своє потенційне місце у структурі народного господарства та бізнесу, а також підвищити їх конкурентоспроможність на ринку праці відповідно до світових вимог професійної підготовки сучасних компетентних спеціалістів

Венчурне фінансування

Мета дисципліни: надання студентам теоретико-методологічних знань з венчурного підприємництва та практичних навиків оволодіння методами залучення і розміщення венчурного капіталу в об’єкти венчурного інвестування для використання у практичній професійній діяльності.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для прийняття фінансово-інвестиційних рішень, пов'язаних з функціонуванням венчурного капіталу, застосування інструментарію аналізу ефективності та доцільності таких рішень