Факультет фінансів

Наукова діяльність

Кафедра має аспірантуру та докторантуру за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит », підготовка дисертацій здійснюється за очною та заочною формами. В останні роки були успішно захищено 3 докторських та 15 кандидатських дисертації.

Основними напрямами наукової діяльності кафедри є:

-     Фінансово-кредитне забезпечення інвестиційного процесу.

-     Інвестиційна діяльність банку (ІСІ, НПФ, страхової компанії, корпорації).

-    Банківське кредитування інвестиційних проектів.

-   Проектне фінансування як спеціалізований вид інвестиційної діяльності.

-  Венчурне фінансування інвестиційних проектів.

-  Вартість інвестиційних ресурсів.

- Роль міжнародних фінансово-кредитних установ у фінансуванні інвестиційних проектів в Україні.

-  Державне фінансування (кредитування) інвестиційних проектів та програм.

- Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні.

-  Роль лізингу у фінансуванні інвестиційних проектів.

- Управління ризиками в інвестиційній діяльності суб’єктів господарювання.

Бюджетні науково-дослідні теми, які були успішно реалізовані на кафедрі:

-     «Активізація інвестиційної діяльності фінансово-кредитних установ» (2001-2005 рр.);

-     «Інвестування соціального розвиткуУкраїни» (2005-2006 рр.);

-     “Оцінювання інвестиційних проектів в нових умовах господарювання” (2007-2008 рр.);

-      «Розвиток ринку інвестицій в Україні» (2006-2010 рр.);

-     «Формування інвестиційний ресурсів в Україні» (2011-2012 рр.);

-     «Фінансово-кредитні важелі у забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України» (2014-2015 рр.).

Щорічно студенти під керівництвом викладачів кафедри приймають активну участь у Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Інвестиційна діяльність» та займають призові місця.  Студенти кафедри банківських інвестицій також мають змогу приймати участь у щорічних студентських наукових конференціях та дискусійних гуртках, в процесі роботи яких розглядаються і обговорюються складні та актуальні питання теорії і практики інвестування. Дослідження здійснюються ними при підготовці магістерських робіт під час проходження практики. 
Круглий стіл "Фондовий ринок України: Інвестиційні можливості" (Огляд події, що відбулась)
За результатами наукових досліджень видано монографії:
Пересада А. А. «Основы инвестиционной деятельности». — К.: Либра, 1996 г.
Пересада А. А. «Інвестиційний процес в Україні». — К.: Лібра, 1998 рік
Пересада А. А. «Управління інвестиційним процесом». К.: — Лібра, 2002 рік.
Пересада А. А., Майорова Т. В. «Управління банківськими інвестиціями». — К.: КНЕУ, 2004 рік.

Монографії

- опубліковані:

1) Поліщук Є.А. Управління безпекою небанківських фінансових установ : колективна монографія / М.І. Диба, А.В. Бєгун, О.В. Білошицький, Є.А Поліщук. – К.: КНЕУ, 2015. – 486 с.

2) Поліщук Є.А. Діяльність небанківських фінансових установ в інституційній структурі ринку : [монографія] / Є.А. Поліщук. – К.: КНЕУ, 2014. - 344 с. 

3) Поліщук Є.А. Соціальна  відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / За ред.  Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. Ун-т.  – Д.: НГУ,  2014. – Т 1. – 629 с.

4) «Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України»:монографія / [М. І. Диба та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Диби і канд. екон. наук, доц. О. М. Юркевич ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 425 с.

5) «Інвестиційний процес і фінансово-кредитні важелі  його активізації в Україні»:монографія /Т.В. Майорова -К.: КНЕУ, 2013. - 332с 

6) Регулювання інвестиційної діяльності банку»: монографія / С.В. Онікієнко - К.: КНЕУ, 2013. - 217

7) Активізація інвестиційного процесу в Україні: колективна монографія / [Т. В. Майорова, М. І. Диба, С. В. Онишко та ін.]; за наук. ред. М. І. Диби, Т. В. Майорової. – К.: КНЕУ, 2012. – 472 с. 

 8) Диба М. І. Девелоперські компанії на інвестиційному ринку України: монографія // М. І. Диба, Є. А. Поліщук. – К.: КНЕУ, 2011. – 488 с.

Остання редакція: 11.05.16