Факультет фінансів

Митна справа

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

МИТНА СПРАВА


 Загальна інформація

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

4 роки

Форма навчання

денна/заочна

Освітньо-професійна програма "Митна справа" спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, які володіють сучасними теоретичними знаннями, методами, інструментами та практичними навичками, здатні вирішувати управлінські завдання та проблеми ефективної організації митної справи.

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма спрямована на формування та розвиток у майбутніх фахівців компетентностей, необхідних для ефективної реалізації митної справи. Отримання знань і професійних компетентностей забезпечується логічною структурою освітньо-професійної програми та програмами навчальних дисциплін. Програма забезпечує можливість для студентів вивчення вибіркових дисциплін англійською мовою. Програма пропонує комплексний підхід до опанування митної справи та реалізує його через теоретичне навчання й практичну підготовку. Дисципліни програми засновані на сучасних теоріях і тісно пов'язані з практичним застосуванням у діловому середовищі та органах державної служби.

Навчальний процес базується на новітніх навчальних технологіях проблемно-орієнтованого навчання, що передбачає застосування інтерактивних, комбінованих і проблемних лекцій, кейс-методів, семінарів-дискусій з елементами аналізу, презентацій-обговорень, фахових тренінгів, проведення виробничої практики, і на самонавчанні.

Програма є практично-орієнтованою та реалізується у співробітництві з митними підрозділами Державної фіскальної служби України, провідними фахівцями українських і зарубіжних наукових інституцій, консалтингових, бізнесових структур, фахівці яких залучаються до навчального процесу.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Перевагами випускників програми є володіння сучасними методами прийняття управлінських рішень; планування і розробки стратегії організації, проектування систем управління; мотивації персоналу та управління командами; аналізу та оцінювання діяльності підрозділів; методиками митного оформлення, митного контролю, митного оподаткування та протидії митним правопорушенням. Фахівці випускники програми здатні ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми митної справи.

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і функціональних підрозділах Державної фіскальної служби та підприємств усіх форм власності та організаційно-правових форм.

На факультеті фінанси для потенційних абітурієнтів  існує «Школа юного фінансиста», місія якої спрямована на розвиток фінансової культури та мислення молоді через підготовку та реалізацію фінансової грамотності. Старшокласники мають можливість отримати нові знання та дізнатися більше про освітню програму «Митна справа»,  пройшовши цікаві майстер класи, бізнес-ігри.

Корисні посилання:

Інфрмація про кафедру фінансів 
Правила вступу 2022
Детальний опис освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні "Митна справа" 

 

Остання редакція: 01.07.22