Факультет фінансів

Публічні фінанси

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ


 

Загальна інформація

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

4 роки

Форма навчання

денна/заочна/дистанційна

 

Мета освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма «Публічні фінанси» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з публічних фінансів, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, здатністю до самостійного навчання і саморозвитку, спроможних вирішувати прикладні задачі у сфері управління фінансами у публічному секторі.

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма побудована на результатах передових досліджень у сфері публічних фінансів; забезпечує поглиблене вивчення дисциплін, що становлять її предметну область; спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати прикладні задачі у сфері управління фінансами у публічному секторі. У процесі викладання застосовуються сучасні підходи до навчання: студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання з використанням змішаних (активних, інтерактивних та дистанційних) форм проведення занять в поєднанні з позааудиторною роботою. Освітній процес побудований на основі індивідуально-творчого підходу та базується на результатах досліджень провідних вчених.

Особливістю освітньо-професійної програми є додаткова можливість поєднання роботи та навчання в BIG4 аудиторських компаніях та інших вітчизняних компаніях, які задіяні у програмі дуальної освіти. Завдяки цьому програма сприяє формуванню професійних та розвитку прикладних навичок, а також здатності до креативного мислення.

Студент має можливість обрати вивчення окремих дисциплін освітньо-професійної програми англійською, німецькою чи польською мовою. Дисципліни програми засновані на сучасних теоріях і тісно пов'язані з практичним застосуванням у діловому середовищі та органах публічного сектора.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Безумовною перевагою «Публічних фінансів» є гарантовані всім студентам програми стажування в фінансових урядових агенціях, бізнесі та на фінансовому ринку. Завдяки цьому перевагами програми є поглиблені знаннями у сфері публічних фінансів, а також володіння професійними навичками, серед яких: знання теоретичних питань фінансів, страхування і банківської справи, фінансової політики та управління фінансами у публічному секторі; вміння проводити аналіз фінансової практики, процесів і явищ; розуміння особливостей управління фінансами у публічному секторах економіки, на фінансовому і страховому ринках, а також у сфері міжнародних фінансових відносин; вміння працювати самостійно і в команді; здатність критично та креативно мислити; здатність до професійного та особистісного розвитку.

Програма надає можливість випускникам бути конкурентоспроможними на міжнародному ринку праці, займати керівні посади в фінансовому секторі та бути очільниками урядових фінансових агенцій. Випускники можуть працювати як у державних, так і приватних національних та міжнародних / міждержавних інституціях на посадах фінансово-економічного та організаційно-управлінського профілю.

Після закінчення бакалаврського рівня студенти мають можливість продовжити навчання у магістратурі за освітньо-професійною програмою: «Фінанси».

Корисні посилання:

Інфрмація про кафедру фінансів 
Правила вступу 2022
Детальний опис освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні "Публічні фінанси" 

Остання редакція: 01.07.22