Факультет фінансів

Страхування та ризик-менеджмент

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

СТРАХУВАННЯ ТА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ


Загальна інформація

 

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Форма навчання

денна

Мета освітньо-професійної програми «Страхування та ризик-менеджмент» полягає у підготовці висококваліфікованих та конкурентоздатних фахівців, які володіють фундаментальними знаннями, методами, інструментами та практичними навичками здійснення управлінської, науково-дослідної та експертно-аналітичної діяльності в сфері страхування та ризик-менеджменту на засадах оволодіння системою компетентностей з урахуванням вимог динамічного ризикового середовища ведення бізнесу на макро- та мікрорівнях.

Особливості освітньо-професійної програми

Програма спрямована на підготовку фахівців нового покоління, які мають глибоку теоретичну й методологічну базу у сфері страхування та ризик-менеджменту, здатних розв’язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення, генерувати оригінальні й ефективні ідеї, креативно мислити та діяти, застосовувати сучасний інструментарій досліджень у конкретних умовах.

Структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне оволодіння фундаментальними знаннями щодо управління ризиками підприємницької діяльності та страховим бізнесом, а саме: особливостей створення та ліцензування страховиків; розробки стратегій та планів розвитку страховика в цілому та його окремих підрозділів; розробки стратегії та розвитку власних страхових продуктів та послуг; управління страховим та інвестиційним портфелями; оцінки вартості страховика та обґрунтування заходів щодо її підвищення; розроблення та обґрунтування управлінських рішень щодо підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування страхових компаній; вивчення і впровадження передового досвіду, проведення наукових досліджень з питань управління страховим бізнесом тощо.

Програма пропонує комплексний підхід до страхування та ризик-менеджменту, реалізує його через теоретичне навчання й практичну підготовку. Дисципліни програми засновані на сучасних теоріях і тісно пов’язані з практичним застосуванням у діловому середовищі.

         Освітньо-професійна програма «Страхування та ризик-менеджмент»:

  • є інноваційною (з використанням інтерактивних, комбінованих та проблемних лекцій, кейс-методів, застосуванням новітніх технологій візуалізації інформації при проведенні контактних занять, семінарів-дискусій, презентацій-обговорень) та практично-орієнтованою (із залученням фахівців з авторитетних наукових інституцій, провідних вітчизняних та міжнародних бізнес-структур);
  • реалізується у тісному співробітництві з авторитетними українськими та міжнародними страховими та перестраховими компаніями, консалтинговими й аналітичними центрами, професійними страховими асоціаціями, інвестиційними компаніями, провідними бізнесовими структурами та органами державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг, які залучаються до навчального процесу, беруть участь у бізнес-тренінгах та круглих столах, присвячених актуальним проблемам страхування та ризик-менеджменту. Ключові дисципліни читаються викладачами, які пройшли стажування в Німеччині, Польщі та Словаччині, а також мають досвід роботи у страховому секторі;
  • передбачає проходження практики у провідних страхових компаніях України, об’єднаннях страхових організацій, філіях іноземних перестраховиків та перестрахових брокерів, органах державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
  • спрямована на професійну підготовку менеджерів у страхових і перестрахових організаціях, ризик-менеджерів, фінансових аналітиків, ініціативних та здатних до швидкої адаптації в динамічному бізнес-середовищі фахівців;
  • забезпечує можливість для студентів вивчення окремих дисциплін англійською мовою.

Особливістю програми є те, що вона спрямована на розвиток у майбутніх фахівців здатності до системного мислення. Це означає, що ключовим є набуття поглиблених знань у різних функціональних областях системи ризик-менеджменту, які дозволяють швидше пристосовуватися до нових викликів та кризових ситуацій на основі активного обміну інформацією з контрагентами різних сфер діяльності, а також глибокого аналізу значних масивів даних. Отримання студентами таких знань і професійних компетентностей забезпечується логічною структурою освітньо-професійної програми та програмами навчальних дисциплін, які викладаються українською та англійською мовами.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Програма сфокусована на підготовку менеджерів у страхових і перестрахових організаціях, андерайтерів, актуаріїв, фінансових аналітиків, фінансових консультантів, аварійних комісарів, експертів, економістів, ризик-менеджерів, державних службовців профільних установ, науковців, які мають глибоку теоретичну й методичну базу у сфері страхування та ризик-менеджменту, здатні вирішувати нестандартні завдання, приймати раціональні управлінські рішення, генерувати оригінальні й ефективні ідеї, креативно мислити та діяти, застосовувати інноваційні інструменти ризик-менеджменту.

Випускники здатні виконувати професійну роботу в апараті управління та в різних лінійних і функціональних підрозділах вітчизняних страхових та перестрахових компаній; філій іноземних страховиків, перестраховиків та перестрахових брокерів; страхових посередників; об’єднань страхових організацій; органів державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Міністерства фінансів; податкових органів; органів Пенсійного фонду; органів Фонду соціального страхування; органів Фонду зайнятості; недержавних пенсійних фондів; аудиторських компаній; консалтингових фірм, а також у підрозділах корпорацій вітчизняного та міжнародного бізнесу, що займаються управлінням ризиками, в окремих департаментах освітніх та наукових установ.

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями щодо управління ризиками підприємницької діяльності та страховим бізнесом, а саме: базових категорій та новітніх теорій, концепцій, технологій та методів управління ризиками у сфері економічних відносин суб’єктів господарювання, розуміння сутності й особливостей функціонування ризикового середовища сучасних економічних відносин та обрання оптимальних моделей страхового ризик-менеджменту, прикладні знання з організації обліку і звітності в страхових компаніях, прикладні знання щодо управління грошовими потоками в страхуванні, формування власного розуміння щодо ефективної організаційної структури страхової компанії тощо.

Корисні посилання:

Інформація про кафедру банківської справи та страхування

Правила вступу 2022
Детальний опис освітньої програми на другому (магістерському) рівні "Страхування та ризик-менеджмент" 

Остання редакція: 01.07.22