Факультет фінансів

Навчально-методична робота

Викладачами кафедри постійно підтримується процес підвищення професійного рівня викладання провідних дисциплін та організації навчального процесу, навчально-методичного забезпечення дисциплін які вже викладаються, а також розробки нових курсів, підготовки методичних матеріалів щодо поточного та підсумкового контролю знань студентів, учбових посібників для самостійного вивчення дисциплін.

Кафедрою фінансові ринки в 2015 роцізапровадженоінноваційні навчальні дисципліни (науки) на бакалаврському та на магістерському рівні підготовки:

на бакалаврському рівні підготовки:

нову «сертифікаційну» дисципліну «Управління активами інституційних інвесторів» (студенти, які опанували дисципліну «Фінансовий ринок» та «Управління активами інституційних інвесторів» одержують право на складання екзамену в Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та отримання кваліфікаційного посвідчення «Фахівець з управління активами».

на магістерському рівні підготовки:

нові дисципліни (науки):

 • «Оцінювання пайових та боргових фінансових інструментів»
 • «Інноваційні фінансові інструменти та технології»
 • «Технічний аналіз»

Планується підготувати англомовні курси:

 • на бакалаврському рівні підготовки- з дисципліни «Управління активами інституційних інвесторів»
 • на магістерському рівні підготовки - з дисципліни «Управління фінансами корпорації»

Планується запровадити нові магістерські програми «Аналітик фінансового ринку»та «Корпоративні стратегії на фінансовому ринку».

Науково-методична робота кафедри здійснюється відповідно до затвердженого плану. На засіданнях науково-методичних семінарів обговорюються найважливіші питання методичного забезпечення навчального процесу і перш за все: про інноваційні форми та методи проведення сучасного аудиторного заняття при викладанні наук (дисциплін), удосконалення організації навчального процесу та навчально-методичного забезпечення, питання організації навчального процесу в університеті; удосконалення системи формування компетенцій студентів магістерського рівня підготовки; про організацію роботи екзаменаційної комісії та ін. Також на засіданнях розглядалися такі актуальні питання, як вимоги  нового Закону України «Про вищу освіту», умови та критерії рейтингової оцінки науково-педагогічних працівників та кафедр за результатами інноваційної діяльності, особливості розробки робочих програм і методичних рекомендацій щодо змісту і організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань, паспортів  з наук (дисциплін).

Науково-методичні семінари кафедри фінансові ринки

Назва

Дата

Відповідальний

1.

Інноваційні форми та методи проведення аудиторних занять (лекцій).

вересень

2014 р.

к.е.н., проф. Гапонюк М.А.

к.е.н., доц. Дегтярьова Н.В.

2.

Оцінка результатів інноваційної діяльності викладачів та  кафедр

листопад

2014 р.

 

к.е.н., доц. Дегтярьова Н.В.

3.

Біржовий фондовий ринок України

січень

2015 р.

Парандій О.В., Щербина А.Г., Ройко І.М., Подзигун І.І., Телятников В.М.

4.

Організація освітнього процесу в університеті,   оцінка науково-педагогічних працівників та кафедр за результатами інноваційної діяльності.

Лютий

 2015 р.

 

 

к.е.н. доц. Дегтярьова  Н.В. 

5.

Вдосконалення робочих навчальних програм та методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів

Березень

 2015 р.

.

к.е.н., проф. Гапонюк М.А.,

к.е.н., доц. Дегтярьова Н.В.

6.

Перспективи розвитку ф’ючерсної торгівлі в Україні

травень

2015 р.

К.е.н., доц.

Парандій О.В.

к.е.н., ст. викл. ,

Щербина А.Г.

7.

Удосконалення системи формування компетенцій  студентів магістерського рівня підготовки

червень

2015 р.

 

к.е.н., проф. Гапонюк М.А.,

к.е.н., доц. Дегтярьова Н.В.

 

План на 2015-2016 навчальний рік

СЕМІНАРИ МЕТОДИЧНІ

№ п/п

Теми

Виконавці

Терміни виконання

1.

Оцінка науково-педагогічних працівників та кафедри за результатами інноваційної діяльності

Гапонюк М.А., Дегтярьова Н.В.

Серпень 2015

2.

 

 

 

Удосконалення системи підготовки студентів – магістрів: нові дисципліни, дистанційна форма навчання.

Гапонюк М.А., Дегтярьова Н.В.

Жовтень 2015

3

 

 

 

Методичний семінар з актуальних питань інноваційної діяльності. Досвід викладання науки «Похідні фінансові інструменти».

Гапонюк М.А., Дегтярьова Н.В.

Викладачі кафедри

Лютий  2016

4

 

 

 

 

 

 

Методичний семінар з актуальних питань організації освітнього процесу в університеті, вдосконалення робочих навчальних програм та методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів

Гапонюк М.А., Дегтярьова Н.В.

Квітень 2016

 

СЕМІНАРИ НАУКОВІ

№ п/п

Теми

Виконавці

Терміни виконання

1

Індекси та рейтинги фондового ринку України

Стеценко Б.С.

Вересень 2015

2

 

 

Інноваційні фінансові інструменти

Парандій О.В.,

Радзієвська В.М.

Грудень

2015

3.

Актуальні питання запозичень місцевих органів на фінансовому ринку України

Телятников В.М.

Волковський Є.І.

Січень 2016

4

 

 

 

Біржовий ринок акцій в умовах  циклічного розвитку економіки України

Дегтярьова Н.В.

Березень2016

5

 

 

Ефективність фінансових послуг з управління активам інституційних інвесторів

Дегтярьова Н.В

Червень 2016

         Основні підручники та навчально-методичні посібники:

 1. Міжнародні фінансові організації : підручник / Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А. А. Максименко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 230 с.
 2. Фінансовий ринок: підручник / [М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, Н.В.Дегтярьова та ін. ] за заг ред. М.А.гапонюка .– К.: КНЕУ, 2014. – 419 с.
 3. Гапонюк М.А. Фінансовий ринок: Міжпредметний тренінг / М.А. Гапонюк. – К.: КНЕУ, 2014. – 178 с.
 4. Магістерська програма «Фінансовий ринок»: Навчально-методичні матеріали до вивчення магістерської програми «Фінансовий ринок» -   К. КНЕУ, 2008. – 448 с.
 5. Фінансовий ринок : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. М. Суторміна, Н. В. Дегтярьова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Вид. 2-ге. – К. : КНЕУ, 2008. – 172 с.
 6. Торгівляцінними паперами. Підручник / за редакцією д.е.н., професора В.І. Грушка. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 392с.
 7. Фондовий ринок України: Навчальний посібник/ [Дегтярьова Н.В., Леонов Д.А., Січевлюк В.А. та ін.];. за заг. ред. Леонова Д.А. – К.: УІРФР, 2015. – 600 с.
 8. Управління активами в Україні: Навчальний посібник/ [Дегтярьова Н.В., Долінський Л.Б., Леонов Д.А.];. за заг. ред. Леонова Д.А. – К.: УІРФР, 2015. – 276  с.
 9. Торгівля цінними паперами в Україні: навчальний посібник / авт. кол.: С.О.Москвін, Н.В.Дегтярьова, К.К.Бовкун, Д.С.Бутенко [та ін.] – К.: АДС УМКЦентр, 2015. – 344 с.
Остання редакція: 26.11.15