Факультет фінансів

Кафедра фінансові ринки

Кафедра «Фінансові ринки» спеціалізується на дослідженні теоретико-методологічних проблем функціонування фінансових ринків в Україні та світі. Кафедра проводить підготовку бакалаврів за фаховим спрямуванням «Фінанси, банківська справа і страхування». Після отримання фундаментальної освіти студенти завершують освіту на рівні магістра. Підготовка фахівців вищого освітньо-кваліфікаційного рівня проводиться на денній та заочній формах за магістерською програмою «Фінансовий ринок» (спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування»).

Детальніше про кафедру »

Кафедра «Фінансові ринки» - одна із наймолодших кафедр ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». Вона була створена 30 грудня 2008 року з метою подальшого удосконалення управління навчальним процесом, покращення рівня підготовки фахівців та на виконання Ухвали Вченої Ради університету від 25 грудня 2008 року.

До останнього часу на теренах Україні була відсутня спеціалізована магістерська програма з підготовки магістрів фінансового ринку. Окремі дисципліни цього спрямування викладалися в процесі підготовки фахівців інших напрямків, що, зрозуміло не в повній мірі відповідало сформованим на ринку праці вимогам. У відповідь на такі потреби шляхом реорганізації кафедри фінансів була виділена випускаюча кафедра «Фінансові ринки».

Ринки капіталу стали масштабним об’єктом прикладання людських зусиль, а їх роль простягається далеко за межі суто економічних взаємовідносин. Суперечливість та неоднозначність процесів обігу фінансових активів вимагає від його учасників володіння широкою теоретичною базою знань та практичними прийомами прийняття рішень. Все це зумовлює особливі вимоги до фахівців у цій галузі економіки, а останні події глобальної світової кризи засвідчили – помилки у фінансовому секторі призводять до масштабних економічних деформацій руйнівної сили.

Саме в напрямку забезпечення процесу оволодіння студентами сучасними знаннями в галузі фінансових ринків, здобуття ними практичних навичок та компетенцій полягають перспективи розвитку кафедри фінансових ринків.

З часу її заснування кафедру фінансових ринків ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» очолює кандидат економічних наук, професор М. А. Гапонюк.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Фінансовий ринок

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодофункціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин

Міжнародні фінансові організації

Мета дисципліни: є підготовка фахівців (а) у галузі управління державними фінансами та (б) у галузі діяльності фінансових ринків, які б мали поглиблені теоретичні знання та практичні навики роботи з міжнародними фінансовими організаціями.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом у галузі співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, їх діяльності на міжнародних фінансових ринках

Торгівля цінними паперами

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо торгівлі цінними паперами в Україні та на світовому фінансовому ринку.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для самостійної торгівлі цінними паперами або роботи в компаніях-професійних учасниках фінансового ринку під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Похідні фінансові інструменти

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо використання похідних фінансових інструментів (деривативів) для перерозподілу ризику та капіталу.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для самостійної торгівлі деривативами або роботи в компаніях, які використовують похідні фінансові інструменти

Депозитарна діяльність

Мета науки: формування у студентів системи знань щодо організації і здійснення депозитарної діяльності та їх практичне застосування.

Завдання науки: є формування у студентів аналітичної системи знань щодо основних особливостей організації і здійснення депозитарної діяльності                 та практичних навичок їх застосування

Управління активами інституційних інвесторів

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань  щодо здійснення професійної діяльності з управління активами на фінансовому ринку.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи фахівцем з управління активами інституційних інвесторів на фондовому ринку

Управління активами інституційних корпорацій
Держава на фінансовому ринку

Мета науки: надати студентам поглиблені теоретичні та практичні знання у галузі діяльності держави на фінансовому ринку. 

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для професійної роботи за фахом на фінансовому ринку

Дисципліни магістерського рівня
Ринок фінансових послуг

Мета науки: формування знань з прагматичних аспектів управління фінансами за допомогою послуг фінансових посередників, функціонування ринку фінансових послуг, а також аналізу цих послуг.

Завдання науки: формування у студентів комплексу компетенцій, достатніх для початку роботи на первинних посадах, які передбачають використання фінансових послуг

Інфраструктура фінансового ринку

Мета науки: формування глибоких фахових знань та практичних навичок щодо організації та забезпечення діяльності суб’єктів інфраструктури, пов’язаної з обслуговуванням руху фінансових фондів на фінансовому ринку.

Завдання науки: формування у студентів комплексу компетенцій, достатніх для початку роботи на первинних посадах у суб’єктів інфраструктури фінансового ринку

Корпорації на фінансовому ринку

Мета науки: формування глибоких фахових знань та практичних навичок з питань діяльності корпорації на фінансовому ринку.

Завдання науки: формування у студентів аналітичної системи знань щодо основних особливостей організації і здійснення діяльності корпорації на фінансовому ринку та практичних навичок їх застосування

Інноваційні фінансові інструменти та технології

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо інноваційних фінансових інструментів та технологій, які використовуються на розвинених ринках.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій в областіконструювання складних фінансових продуктів для управлінняризиками, ліквідністю та прибутковістю; створення нових фінансовихінструментів, розробка комбінованих інвестиційних стратегій у відповідності до потреб ринку та компанії та їх технічної реалізації

Технічний аналіз
Успішність діяльності на фінансовому ринку напряму пов’язана з такими характеристиками ринку як його прозорість, ефективність і ліквідність. В свою чергу, питання прозорості та ефективності напряму відносяться до питання інформаційного забезпечення ринку, якості, форм і методів спрйняття інформації
Оцінювання пайових та боргових фінансових інструментів

Мета науки: формування теоретичних, методологічних і практичних підходів до оцінки вартості фінансових інструментів в умовах ринкової економіки та підготовка студентів до професійної діяльності у сфері оцінки вартості цінних паперів.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для застосовування на практиці підходів до оцінки фінансових інструментів

Управління фінансами корпорацій

Мета науки: формування у студентів системи знань про розвиток теорій корпоративних фінансів та їх практичне застосування.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Поведінковий аналіз на фінансовому ринку

Тривалий час домінуючим підходом до аналізу поведінки учасників фінансового ринку було припущення про їх раціональність. Проте емпіричні дослідження накопичували все більше свідчень про те, що для людей характерною є наявність систематичних відхилень від раціональної поведінки в процесі прийняття рішень

Контактна інформація

Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49г

тел. 371-62-63

e-mail: kfr@kneu.edu.ua