Факультет фінансів

Навчально-методична робота

Організація учбового процесу колективом кафедри менеджменту банківської діяльності здійснювалась у відповідності з навчальними планами. Викладачі працювали відповідно до індивідуальних та робочих планів.


Значна увага приділялась вдосконаленню учбового процесу. Викладачі кафедри застосовують інноваційні технології та міжнародний досвід при викладанні лекційного матеріалу. Активно використовується у процесі навчання студентів навчально-тренувальний банк та застосовуються тренінгові технології. Здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців магістерського рівня за двома програмами : «Управління банківською діяльністю», «Економічна безпека фінансових установ» та «Фінансова аналітика в банку». Викладачі кафедри прийняли активну участь у реалізації заходів по активізації самостійної роботи студентів та індивідуальної роботи в умовах приведення аудиторної роботи студентів у відповідність з вимогами Болонського процесу.
Велика увага приділялась оновленню робочих навчальних програм, якими забезпечено усі навчальні дисципліни, котрі кафедра викладатиме у новому навчальному році, як серед циклу нормативних, так і вибіркових дисциплін. Періодично оновлюються і екзаменаційні завдання з дисциплін, і самі екзаменаційні білети.
Кафедра активно працює над розробкою нових навчальних наук (дисциплін) з інноваційною складовою. В поточному навчальному році розроблено та вперше викладалося дві нові дисципліни: «Антикризовий менеджмент у банку» та «Основи фундаментального аналізу економічних процесів».
В звітному році вперше на кафедрі реалізована сертифікована програма «Фінансова біржова аналітика», де студенти отримали сертифікати за результатами вивчення двох дисциплін «Основи фундаментального аналізу економічних процесів» і «Фінансово біржова діяльність».
В поточному році на кафедрі розроблено курс відео лекцій за дисципліною «Основи безпеки бізнесу».
Ведеться робота щодо запровадження англомовної магістерської програми, а саме викладачі кафедри працюють над розробкою англомовних навчальних курсів «Фінансовий менеджмент у банку», «Маркетинг у банку».
Серед вимог нових стандартів освіти є такий як активізація процесів навчання. Провідними видами навчальної роботи зі студентами продовжували залишатись лекційні та практичні заняття. Однак вже зараз більшість лекційних занять відходять від класичних форм і перетворюються на проблемні лекції, на яких обговорюються сучасні проблеми монетарної та валютної політики, актуальні методики банківського обслуговування клієнтів, проблеми трансформації банківської системи України, причини банківської кризи та механізми її подолання тощо. На практичних заняттях набуло поширення використання таких сучасних форм навчання як мозкові штурми, кейс – методи, виробничі ситуації та проблемно – пошукові завдання, студентські презентації.
Викладачами кафедри запроваджено тренінгові заняття з основних наук, зокрема, «Аналіз діяльності банківських і небанківських кредитних установ», «Фінансовий облік у банку», «Безпека фінансово-кредитних установ», «Маркетинг у кредитних установах». Порядок проведення тренінгових занять періодично обговорюється на засіданнях кафедри, де приймаються відповідні рекомендації.Проводяться міжпредметні тренінги за магістерськими програмами: за програмою «Управління банківською діяльністю» – «Оцінка діяльності банків за системою CAMELS», за програмою «Фінансова аналітика у банку» – «Діяльність банків на відкритих фінансових ринках: аналіз та оцінка»; за програмою «Економічна безпека фінансових установ» – «Забезпечення безпеки операцій банку у взаємодії зі страховими та інвестиційними компаніями»; а також тренінг для студентів 4-го курсу КЕФ - «Фінансова звітність банку: складання та аналіз». В 2013-2014 н.р. розроблено та вперше проведено тренінг «Фінансова звітність банку: складання та аналіз» для студентів заочної форми навчання.
На факультеті з квітня 2008-2009 навчального року функціонує навчально-тренувальний банк. В 2013-2014 навчальному році в Навчально-тренувальному банку проведено міжпредметний тренінг з магістерських програм «Управління банківською діяльністю» і «Фінансова аналітика у банку» для студентів заочної форм навчання та тренінг для студентів 4-го курсу заочної та денної форм навчання «Фінансова звітність банку: складання та аналіз». Також студенти бакалаврського рівня підготовки проходять практику на базі Навчально-тренувального банку, згідно розкладу, керівництво якою здійснювали чотири викладачі кафедри, відповідно до Програми організації та проведення практики студентів бакалаврського рівня КЕФ.
Постійно відбувається впровадження в навчальний процес активних методів навчання, зокрема, таких як проблемні лекції, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, кейс-методи, контекстне навчання, рольова гра.
Кафедрою у 2013-2014 н.р. проводилась робота щодо запровадження в навчальний процес сучасної індустрії навчальних засобів та методик навчання, які базуються на інформаційно-комунікативних технологіях (в т.ч. дистанційних технологіях). Зокрема, розроблено дистанційний курс з дисципліни «Основи безпеки бізнесу» (доц.. Позднишев Є.В., асистент Лавренюк В.В.).
Протягом поточного навчального року на кафедрі менеджменту банківської діяльності продовжувався педагогічний експеримент використання елементів продуктивного навчання при вивченні студентами 5-го курсу навчальних дисциплін спеціальної частини магістерської програми «Економічна безпека фінансових установ».
Для забезпечення педагогічного експерименту кафедрою розроблено навчально-методичний комплекс магістерської програми «Економічна безпека фінансових установ», Методичні рекомендації для проведення занять за методикою круглого столу з дисциплін спеціальної частини магістерської програми, Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за магістерською програмою «Економічна безпека фінансових установ», розроблено та апробовано навчально-методичний посібник «Економічна безпека фінансових установ». Основною відмінністю навчально-методичного посібника є його зміст: зокрема в посібнику подано глобальну виробничу ситуацію, яка охоплює значний період, діяльність різних фінансових установ (банку, страхової та інвестиційної компаній), різноманітні фінансові операції, що проводяться установами.
Лекційні заняття проводяться, як правило, за методикою проблемної лекції та лекції – ілюстрації. З окремих тем дисциплін, які вимагали подання студентам спеціальних знань запрошувались науковці, викладачі та фахівці Національної академії внутрішніх справ України, Академії служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, спеціалізованих підприємств, які надають послуги з безпеки бізнесу. Подібна різноманітність викладацького складу забезпечувала формування у студентів знань наданих з різних точок зору, за різними методиками викладання, з використанням практичного досвіду забезпечення економічної безпеки на підприємствах та у банках. Закріплення отриманих знань та їх трансформація в уміння і навички здійснювалось у ході семінарських та практичних занять.
На кафедрі проводяться відкриті лекції та круглі столи. У січні 2014 р. кафедрою спільно з Інститутом економіки та прогнозування НАНУ було проведено відкриту лекцію к.е.н., с.н.с., голови Українського товариства фінансових аналітиків Прозорова Ю.В. на тему: «Процес посткризової трансформації банківської системи України».
Також проведено круглі столи: «Досвід вітчизняних фінансових установ по забезпеченню їх економічної безпеки та управлінню проблемною заборгованістю» та «Досвід забезпечення інформаційної та кадрової безпеки в діяльності фінансових установ та інших суб’єктів господарювання». Так, на такі заняття були запрошені керівники та працівники підрозділів ПАТ «Універсалбанк», ПАТ «Альфа банк», АТ «Укргазбанк», ПАТ «ТАСКомбанк», Фінансово-промислової групи «АСТ», ТОВ «Стоун», Австро-української компанії «Етло-Україна», ТОВ «Інфо-Тест». Інформаційне супроводження роботи круглих столів здійснювали журнал «Бизнес и безопасность» и журнал «Інформація і безпека». Основним спрямуванням круглих столів була дискусія з проблемних питань розвитку банківської системи. Всі такі заходи були досить високо оцінені студентами, на них запрошувались студенти та викладачі інших магістерських програм, керівництво факультету.
Допоміжним персоналом кафедри здійснюється контроль за поданням викладачами планових методичних розробок, надання допомоги студентам в підборі учбових програм, планів семінарських занять, учбових завдань, надання допомоги викладачам у розробці нового навчально-методичного забезпечення, сприяння в організації студентських конференцій, тощо.
Серйозну роботу колектив кафедри менеджменту банківської діяльності здійснював у сфері забезпечення навчального процесу власними учбово-методичними розробками.

Перелік основних посібників та підручників виданих викладачами кафедри менеджменту банківської діяльності за останні роки:

1. Банківська система України: інституційні зміни та інновації: кол. моногр. / Л.О. Примостка, М.І. Диба, І.В. Краснова та ін. — К. : КНЕУ, 2015. — 434
2. Управління безпекою фінансових установ: колективна монографія / М.І. Диба, А.В. Бєгун, О.В. Білошицький, Є.А. Поліщук. – К.: КНЕУ, 2015. – 486
3. Васильчик І.П. Фінансове забезпечення сталого розвитку корпорацій : монографія / І.П. Васильчик. – К.:КНЕУ, 2015. – 516 с.
4. Прогнозування та хеджування фінансових ризиків. – Монографія. / За ред. Л.О. Примостки.К.: КНЕУ, 2014. — 424 с.
5. Заощадження населення України: формування та залучення в банки. – Монографія. / За ред. Л.О. Примостки, В.Г. Шевалдіної.К.: КНЕУ, 2014. — 234 с.
6. Регулирование банковской деятельности в Украине и России в условиях глобализации. – Монографія. / Кер. авт. кол. М.И. Дыба, Е.А. Звонова, авторы Л.А. Примостка, И.В. Краснова, Е.С. Осадчий, Н.И. Зубок.К.: КНЕУ, 2013. — 380 с.
7. Генеза банківських криз, за ред. Диби М.І.
8. «Безпека освітнього простору». Зубок М.І. – К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2013. – 96 с.
9. «Прогнозування та хеджування фінансових ризиків», авт. кол. Примостка Л.О., Краснова І.В.
10. «Заощадження населення України: формування та залучення в банки», авт. кол. Примостка Л.О., Шевалдіна В.Г.
11. «Модернізація системи банківського нагляду в глобальному середовищі», авт. кол. Диба М.І., Конопатська Л.В., Гойванюк М.П.
12. Фінансовий облік у банку. Навчальний посібник – за ред. доц. Герасимовича А.М.К.: КНЕУ, 2010.
13. Навчально-методичні матеріали щодо організації та проведення тренінгу за магістерською програмою «Регулювання банківської діяльності» / КонопатськаЛ.В. таколективавторів.
14. Методи аналізу фінансових ринків. Навчальний посібник / Краснова І.В.– К.: КНЕУ, 2011.
15. Навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг у банку» для студентів спеціальності 6507 / колектив авторів під керівництвом к.е.н., доцента кафедри менеджменту банківської діяльності Нікітіна А.В. К.: КНЕУ, 2010.
16. Безпека банківської діяльності: Підручник / Зубок М.І., Яременко С.М. — К.: КНЕУ, 2012. — 582 с.
17. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник/Л.О. Примостка. – 3-тє вид., доп. і перероб.-К.: КНЕУ, 2012. – 338 с.
18. Посібник «Фінансовий менеджмент у банку в схемах, таблицях та прикладах», автор Примостка Л.О.
19. Навчальний посібник «Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ», автори Зубок М.І., Позднишев Є.В.
20. Навчально-методичні матеріали організації та проведення міжпредметного тренінгу «Фінансова звітність банку: складання та аналіз», автори Боришкевич О.В., Кот О.В., Гойванюк М.П.
21. Аналіз діяльності небанківських кредитних установ, Навчальний посібник. / за наук. ред.. Герасимовича А.М. – К.: КНЕУ, 2014 – 351 с.
22. Зубок М.І., Крегул Ю.І. Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності. Навчальний посібник. – К.: КНТЕУ, 2013.- с. 216.
23. Методичні матеріали щодо проходження виробничої практики та написання курсової роботи на бакалаврському рівні підготовки, автори Нікітін А.В., Кот О.В., Шевалдіна В.Г.

 

Остання редакція: 08.11.17