Факультет фінансів

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри менеджменту банківської діяльності здійснюється в рамках науково-дослідної теми «Удосконалення механізмів регулювання та управління діяльністю кредитних установ в умовах циклічного розвитку економіки».  Результатами наукової діяльності викладачів є: написання наукових монографій, підготовка наукових статей, кандидатських та докторських дисертацій та здійснення інших видів науково-дослідної роботи, таких як участь у науково-методологічному семінарі, конкурсах наукових робіт.

Положення про кафедру менеджменту банківської діяльності.

На кафедрі в грудні 2005р. було створено аспірантуру, де станом на лютий 2017 року навчаються 14 аспірантів та здобувачів (9 аспірантів з відривом від виробництва, 5 аспірантів без відриву від виробництва і  – здобувачі), одна особа прикріплена для написання докторської дисертації (доцент кафедри Осадчий Є.С.). Кафедрою розроблено “Пам’ятку аспіранта”, де сформульовані права та обов’язки кафедри та аспірантів, що дозволяє активізувати їх наукову роботу.

Активно приймають участь викладачі кафедри в наукових конференціях, які проходять як в КНЕУ, так і в інших учбових та банківських установах.

У 2015 році на кафедрі організовано та проведено  круглі столи: «Тенденції та перспективи економіки та фінансової системи України» (27 лютого 2015 р. КНЕУ спільно з УТФА); «Фінансова система України: чи є життя після траншу МВФ». (24 березня 2015 р. КНЕУ спільно з УТФА). «Нацбанкфінпослуг-2016: від світанку до заходу держрегулювання небанківського ринку». (22 жовтня 2015 р. КНЕУ спільно з УТФА). 

Основним спрямуванням круглих столів була дискусія з проблемних питань розвитку банківської системи. На них запрошувались студенти та викладачі інших магістерських програм, керівництво факультету. Всі такі заходи були досить високо оцінені студентами. 

З початку навчального 2010-2011 року на кафедрі працює науково-методологічний семінар. Засідання науково-методологічного семінару проходять щомісячно згідно плану. Під час засідань провідними науковцями кафедри пропонувались для обговорення актуальні проблеми, що викликали зацікавленість викладачів, аспірантів та здобувачів кафедри. 

За період  2015 р. проведено 7 засідань за темами, які відносяться до тематики наукових досліджень кафедри і включені до відповідного плану, а саме:

з/п

Тема

Відповідальні

Термін проведення засідання (план)

1.

Стратегічне управління фінансовою діяльністю банку

Краснова І.В.,
 
Коцюба І.І.

02 лютого 2015 р.

2.

Концентрація банківського капіталу в Україні

Краснова І.В., 
 
Суторміна К.М.

25 лютого 2015 р.

3.

Системно важливі банки та їх вплив на стабільність банківської системи

Краснова І.В., 

Лавренюк В.В.

18 березня 2015 р.

4.

Економічна ефективність інноваційної діяльності банків

Примостка Л.О.,

Карчева І.Я.

17 квітня 2015 р.

5.

Монетарні інструменти забезпечення фінансової стабільності держави

Диба М.І.,

Шевчук В.В.

13 травеня 2015 р.

8.

Фінансовий механізм розвитку корпорацій

Герасимович А.М.,
 
Васильчук І.П.

25 червеня 2015 р.

9.

Стратегічне планування діяльності банку

 

Диба М.І.,
 
Куць Н.В.
26 листопада 2015 р.

Кафедра сприяє залученню студентів до науково-дослідної роботи. Це досягається через їх участь у щорічних олімпіадах студентів зі спеціальності “Банківська справа”. У 2008 – 2009 навчальному році на кафедрі започатковано роботу наукового студентського гуртка, керівник – к.е.н., доц. Боришкевич О.В. За осінній  період 2015 р. проведено 3 засідання, на яких активно обговорювались питання, що відносяться до тематики наукових досліджень студентів, зокрема:

- Фінансова звітність у забезпеченні транспарентності банківської діяльності

- Методи оцінки операційного ризику

- Вплив  фінансових інструментів на фінансовий стан і результати діяльності банку

Фахівці кафедри здійснюють керівництво студентською наукою, зокрема через керівництво науковими студентськими роботами.

Також студенти, які навчаються за спеціальністю “Банківська справа”, традиційно є активними учасниками щорічних наукових конференцій студентів.

Так, у  2015 році відбулась 82-та наукова конференція студентів “Соціально-економічні перспективи України в XXI столітті”, на якій секція  “Управління банківською діяльністю” представлена 14 студентами КЕФ.

Було заслухано 14 доповідей студентів. З них: 3 студенти ІІ курсу, 1 студент ІІІ курсу, 3 студенти ІV курсу та 8 – V курсу. П’ятеро студентів було проголошено переможцями. Їх доповіді були опубліковані Збірнику доповідей студентських наукових робіт .

У поточному навчальному році кафедрою було проведено Другий міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку». Результати конкурсу оприлюднено на сайті КНЕУ. 

Основні монографії, що видані науковцями кафедри за останні роки:

1. Регулирование банковской деятельности в Украине и России в условиях глобализации. – Монографія. / Кер. авт. кол. М.И. Дыба, Е.А. Звонова, авторы Л.А. Примостка, И.В. Краснова, Е.С. Осадчий, Н.И. Зубок. К.: КНЕУ, 2013. — 380 с.

2. Генеза банківських криз: монографія: колективна монографія / за загальною редакцією д.е.н., професора Диби М.І. - К., КНЕУ, 2014.-578с.

3. Прогнозування та хеджування фінансових ризиків. – Монографія. / За ред. Л.О. Примостки. К.: КНЕУ, 2014. — 424 с.

4. Заощадження населення України: формування та залучення в банки. – Монографія. / За ред. Л.О. Примостки, В.Г. Шевалдіної. К.: КНЕУ, 2014. — 234 с.

5. Банківська система України: інституційні зміни та інновації: кол. моногр. / Л.О. Примостка, М. І. Диба, І. В. Краснова та ін. — К. : КНЕУ, 2015. — 434.

6. Управління безпекою фінансових установ: колективна монографія / М.І. Диба, А.В. Бєгун, О.В. Білошицький, Є.А. Поліщук. – К.: КНЕУ, 2015. – 486.

7. Модернізація системи банківського регулювання та нагляду в глобальному середовищі: колективна монографія / М.І. Диба, Л.В. Конопатська, М.П. Гойванюк. – К.: КНЕУ, 2015. – 456.

Перелік напрямків наукової діяльності:

  • Регулювання банківської діяльності на міжнародному та національному рівнях
  • Кредитування банками економіки України
  • Фінансовий інжиніринг у банку
  • Валютні операції та валютне регулювання
  • Обліково-аналітичне забезпечення управлінського процесу у банку
  • Безпека бізнесу та банківської діяльності
  • Маркетингові дослідження у банку
  • Фінансовий менеджмент у банку та небанківських кредитних установах

 

Остання редакція: 21.03.18