Факультет фінансів

Наукова діяльність

Кафедрою фінансових ринків проводиться активна науково-дослідна робота, яка своїми витоками сягає фундаментальних наукових шкіл, що розвиваються на кафедрі фінансів. Основними її завданнями є:
 • виконання наукових досліджень за державним замовленням;
 • спільні дослідження з іноземними навчальними та науковими установами;
 • публікації монографій, наукових статей та брошур.
Результати науково-дослідної роботи оприлюднюються членами кафедри у вигляді доповідей на міжнародних та національних наукових конференціях, симпозіумах та нарадах. Результати проведених досліджень мають практичне значення та впроваджуються в народному господарстві або використовуються в навчальному процесі. З науковими працями співробітників кафедри фінансових ринків можна ознайомитись у провідних фахових виданнях України: журналах «Економіка України», «Фінанси України», «Економіст», «Вісник Національного банку України», «Ринок цінних паперів України», «Бухгалтерський облік і аудит» та зарубіжних виданнях.
 
На кафедрі ведеться робота з розробки теоретичних та практичних питань як для нових, так і для вже існуючих учбових дисциплін. Науковці кафедри знаходяться у постійному науковому пошуку, досліджуючи найновіші та найактуальніші питання теорії та практики фінансового ринку. Викладачі кафедри беруть участь у науково практичних конференціях різних рівнів.
Викладачі кафедри проводять науково-дослідну роботу у складі  Інституту фінансово-інноваційних досліджень, що заснований згідно наказу ректора ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана № 420 від 21.05.2010 р. відповідно до ухвали Вченої ради університету від 27.04.2010 р. (секція "фінансові ринки"  за такими напрямами:
 • інновації у фінансовій науці,
 • інновації у фінансовій практиці,
 • фінансові методи стимулювання інноваційних процесів.
До провадження науково-дослідної роботи активно залучаються студенти, які вивчають дисципліни на кафедрі фінансових ринків. Студенти кафедри мають змогу приймати участь у студентських наукових конференціях та олімпіадах, дискусійних гуртках, в процесі роботи яких розглядаються і обговорюються складні і актуальні питання теорії і практики фінансового ринку.  Дослідження здійснюються ними при підготовці магістерських робіт під час проходження практики. Кафедрою запроваджено комплексний підхід до організації науково-дослідної діяльності студентів, який базується на послідовному розвитку їх здібностей до наукових досліджень шляхом відбору кращих студентських робіт для підготовки доповідей на студентських наукових конференціях, підготовки кращих студентів до участі в олімпіадах, конкурсах наукових робіт.
 
Кафедра «Фінансові ринки» проводить НДР за темою  «Інновації на сучасному фінансовому ринку» (державний реєстраційний номер 0113U004261) з терміном виконання  до кінця 2017 р.
 
За результатами  досліджень у 2015 році:
 • удосконалено навчальний процес, методичне та організаційне забезпечення викладання дисциплін (наук): «Фінансовий ринок», «Похідні фінансові інструменти», «Торгівля цінними паперами», «Депозитарна діяльність»; «Управління активами інституційних інвесторів», «Оцінювання пайових та боргових фінансових інструментів», «Інноваційні фінансові інструменти та технології», «Технічний аналіз»;
 • захищено 2 кандидатські дисертації (Телятников В.М., Усатий Д.Г.);
 • підготовлено навчальний посібник «Фондовий ринок в Україні», «Управління активами в Україні» та «Торгівля цінними паперами в Україні»;
 • підготовлено монографію «Управління ризиками біржового ринку похідних фінансових інструментів»;
 • опубліковано наукові статті, тези на науково-практичних конференціях;
 • проведено спільно з Інститутом розвитку фондового ринку, ПАТ «Українська біржа», ПрАТ «Українська фондова біржа» 24 квітня 2015 р. Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи»; 
 • проведено спільно з кафедрою фінансів 20 березня 2015 р. Всеукраїнську студентську наукова конференцію «Фінансова політика України в умовах інтеграційних процесів: домінанти, ризики та виклики сучасності». 
В 2016 році планується проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему «Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах» (15 квітня 2016 р.), спільно з кафедрою фінансів КНЕУ – 1-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Фінанси місцевого самоврядування: стан, проблематика і перспективи розвитку»(25 березня 2016 року).
 
Основні монографії:
 1. Інновації у фінансовій сфері: монографія [В.М.Опарін, Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов та ін.]; за заг. ред. В.М.Опаріна. – К.: КНЕУ, 2013. –  444 с.
 2. Управління ризиками біржового ринку похідних фінансових інструментів: монографія /М.А.Гапонюк, О.В.Парандій. – К.: КНЕУ, 2015.- 238 с.
 
Остання редакція: 26.11.15