Факультет фінансів

Кафедра страхування

Кафедра страхування існує в КНЕУ з 2002 р. і входить до складу випускових кафедр факультету фінансів.

Детальніше про кафедру »

 Місія кафедри - розвиток науково-освітньої школи страхування КНЕУ, підготовка фахівців вищої кваліфікації для страхового сектору економіки України на основі компетентнісного підходу.

Мета кафедри – лідерство в науково-освітній і науково-дослідній діяльності у сфері страхування в Україні.

На кафедрі зосереджений потужний науково-педагогічний потенціал, завдяки якому сформувалася і розвивається науково-педагогічна школа страхування КНЕУ.

Очолює кафедру доктор економічних наук, професор О.О.Гаманкова, яка має почесне звання "Відмінник освіти України". Більшість викладачів мають досвід науково-педагогічної роботи у сфері страхування понад 20 років. Серед них - два доктори наук, професори (О.О.Гаманкова, С.С.Осадець), десять кандидатів наук, доцентів (А.Л.Баранов, О.В.Баранова, О.В.Димніч, Ю.В.Заїкін, О.Д.Колотило, Т.Д.Кривошлик, О.В.Мурашко, К.О.Сліпко, Т.І.Стецюк, Т.В.Татаріна); три старших викладача (О.Ю.Бурбель, В.І.Веретнов, к.е.н. К.В.Третяк); два асистенти (В.О.Демченко, Л.В.Пархета).

Колективом кафедри опубліковано 12 колективних і одноосібних монографій з актуальних питань страхової діяльності; видано 12 підручників і навчальних посібників, в тому числі оригінальних, перших в Україні.

Щорічно  30-40 статей розміщуються в наукових збірниках і журналах, публікуються до 50 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

    При кафедрі діють Науково-дослідний інститут страхування КНЕУ (дирекор - д.е.н., проф. Гаманкова О.О.), Навчально-практичний центр страхового бізнесу КНЕУ (директор - к.е.н., доцент кафедри  Заікін Ю.В.), Студентський науковий страховий клуб КНЕУ (керівник - ст. викладач Веретнов В.І.).

     Іноземні партнери кафедри: Державна технічно-економічна вища школа ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Республіка Польща); Міжнародний університет «МІТСО» (м.Мінськ, Республіка Білорусь); Санкт-Петербурзький державний університет (м.Санкт-Петербург, Росія).

Підприємства та організації - партнери кафедри:  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Ліга страхових організацій України; Українська федерація убезпечення; ПАТ «СК «АХА Страхування», АСК «ІНГО Україна», ПАТ «СК «ПЗУ Україна», ПАТ «СК «ПЗУ Україна Страхування життя», ПАТ «СК «ПРОВІДНА», ПАТ «СК «УНІКА», ПАТ «СК «Українська страхова група» та інші. Це створює можливість забезпечення якісної виробничої практики для студентів магістерської програми «Страховий менеджмент» і отримання ними першого робочого місця.

Магістерська програма "Страховий менеджмент", яку реалізує кафедра, протягом останніх п'яти років входить до ТОП-50 Світового рейтингу EDUNIVERSAL.

 Колектив кафедри і окремі викладачі неодноразово нагороджувалися дипломами та подяками від державних та громадських організацій.

Останніми нагородами кафедри, отриманими у 2016 р., стали Почесна грамота Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, за вагомий весок у розвиток страховї науки, високі тврчі досягнення в інноваційному оновленні процесу навчання і виховання талановитої молоді та Почесна грамота КНЕУ за досягнення високих успіхів в інноваційній діяльності за підсумками 2015 р.

В 2017 р. отримано Подяку ТНЕУ за високий організаційній та методичний рівень підготовки кваліфікованих спеціалістів зі страхової справи та з нагоди проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентскої олімпіади з навчальної дисципліни "Страхова справа" у Тернопільському національному економічному університеті.

Протягом останнього року кафедру страхування також нагороджено Почесною грамотою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України за вагомий внесок у формуванні страхової культури, сприянні розвитку обдарованої та талановитої молоді й партнерську підтримку в організації та проведенні Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Страхова справа" у 2017 р.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Страхування

          Дисципліна «Страхування» є обов’язковою і спрямованою на підготовку бакалаврів за спеціальністю «Фінанси і кредит», спеціалізація «Фінанси» та спеціалізація «Кредит», які повинні знати економіку страхування для використання набутих знань в процесі безпосередньої роботи в страховому секторі економіки країни

Соціальне страхування

«Соціальне страхування» є вибірковою дисципліною, яка користується широкою популярністю серед студентів різних спеціальностей.

Дисципліна «Соціальне страхування» спрямована на підготовку бакалаврів зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Фінанси»), які повинні знати економічну природу соціального страхування, права та обов’язки суб’єктів соціального страхування, систему формування та використання фондів загальнообов’язкового соціального страхування, види матеріального забезпечення та соціальних послуг, вміти визначати страховий стаж, страхові внески тощо

Фінанси страхових організацій

«Фінанси страхових організацій» є вибірковою і дуже популярною серед студентів дисципліною.

Дисципліна «Фінанси страхових організацій» спрямована на підготовку бакалаврів зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Фінанси»), які повинні знати теорію і методологію управління фінансами страхових організацій для використання цих знань в процесі безпосередньої роботи в страховому бізнесі або здійснення зі страховиками господарських, контрольних та інших стосунків, притаманних відповідним суб’єктам фінансової системи

Ризик-менеджмент у страхуванні

«Ризик-менеджмент у страхуванні» є вибірковою і дуже популярною дисципліною серед студентів.

Дисципліна «Ризик-менеджмент у страхуванні» спрямована на підготовку бакалаврів зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Фінанси»), які повинні знати теорію та методологію управління ризиком для використання цих знань у процесі безпосередньої роботи у будь-якому бізнесі або для здійснення господарських та інших стосунків фізичних осіб з різноманітними суб’єктами фінансової ситеми

Соціальний захист населення

          «Соціальний захист населення» є вибірковою дисципліною спрямованою на підготовку бакалаврів за спеціальністю 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». Дисципліна “Соціальний захист населення” орієнтована на засвоєння студентами бакалаврських програм сучасної державної системи соціального захисту населення на підставі нових концепцій та програм уряду

Страхування (вибіркова)

Дисципліна «Страхування» бакалаврського рівня для студентів спеціальностей 6503, 6504, 6507, 6509  напрямку «Економіка і підприємництво» та спеціальності 6601 напрямку «Менеджмент та адміністрування»є вибірковою і  має теоретико-прикладний характер: у теоретичному плані вона покликана дати  знання щодо основ організації страхування, умов функціонування страхових компаній та страхового ринку, державного регулювання страхової діяльності; у прикладному — сформувати навички щодо оцінювання платоспроможності страхової компанії; здійснення розрахунків страхових премій та виплат, прийняття управлінських рішень при здійсненні страхування майна, відповідальності, життя і здоров’я

Дисципліни магістерського рівня
Страховий менеджмент

Наука «Страховий менеджмент» є нормативною для студентів магістерської програми «Страховий менеджмент» та вибірковою для студентів інших магістерських програм спеціальності «Фінанси і кредит», спеціалізація «Фінанси».

Наука (дисципліна) «Страховий менеджмент» спрямована на підготовку магістрів зі спеціальності 8

Облік і звітність у страхових організаціях

Мета дисципліни — отримання студентами знань з особливостей обліку у страхових організаціях, набуття вміння розуміти фінансову звітність страховиків і використовувати її в процесі прийняття адекватних управлінських рішень.

Страхове право

Дозволяє опанувати основні правові засади регулювання страхової діяльності, формувати навички в застосуванні норм і процедур правового супроводу страхової діяльності.

Управління перестрахувальними операціями

Наука  “Управління перестрахувальними операціями” є складовою навчального плану підготовки магістрівза програмою «Страховий менеджмент»  зі спеціальності  «Фінанси і кредит».  ЇЇ вивчення орієнтоване на засвоєння студентами сучасних методів та форм  перестрахування та формування навичок  з організації перестрахувального захисту страховика

Актуарні розрахунки у страхуванні
Автотранспортне страхування

Нормативна наука «Автотранспортне страхування» має теоретико-прикладний характер. Вона орієнтована на опанування студентами сучасних підходів до організації здійснення страхування автотранспортних ризиків і спрямована на формування вмінь та навичок  щодо оцінки ризику,  розрахунків страхових тарифів, премій і відшкодування за збитками страхувальників та інших бізнес-процесів в автотранспортному страхуванні

Маркетинг у страхуванні

          Наука «Маркетинг у страхуванні» є обов’язковою складовою навчального плану підготовкимагістрів за програмою «Страховий менеджмент»зі спеціальності 8.030508 “Фінанси і кредит”. ЇЇ вивчення спрямоване на формування в майбутніх магістрів достатнього рівня знань для успішної роботи в страховому бізнесі

Основи актуарних розрахунків

Наука «Основи актуарних розрахунків» фаховою дисципліною в системі підготовки магістрів за програмою «Страховий менеджмент», спрямована на підготовку магістрів, які повинні володіти сучасними методами актуарної математики щодо моніторингу та оптимізації ризиків страхової компанії

Інновації у страхуванні
Практика (К-ра страхування)
Магістерська дипломна робота (К-ра Страхування)
Тренінг (К-ра Страхування)
Партнери

Страхова група "PZU Україна" активно співпрацює із кафедрою страхування ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана".

Контактна інформація
Контактна інформація кафедри:
Розташування: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, 8-й поверх 3-го корпусу КНЕУ, ауд. 086 Тел.: 371-62-33 (кафедра) 371-61-87 (зав. кафедри) e-mail: kneu-@ukr.net
Адреса (поштова): 03057 м. Київ, пр. Перемоги, 54/1ДВНЗ „КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, кафедра страхування