Факультет фінансів

Кафедра менеджменту банківської діяльності

Кафедра менеджменту банківської діяльності ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” створена у листопаді 2005 р. шляхом поділу кафедри банківської справи.

На кафедрі працює 18 викладачів, з них 3 доктори економічних наук, професори та 15 кандидатів економічних наук у т. ч. 1 старший викладач та 2 асистенти кафедри.

Кафедра менеджменту банківської діяльності готує бакалаврів та магістрів з економіки за спеціальністю "Банківська справа".

За кафедрою закріплено 18 дисциплін, більшість з яких викладається на кредитно-економічному факультеті. Дисципліна „Безпека бізнесу” є вибірковою для студентів всіх економічних спеціальності ДВНЗ „КНЕУ імені Вадима Гетьмана” (крім спеціальності 6402 «Правознавство»). Вибіркова дисципліна “Фінансовий облік у банку» розроблена спеціально для спеціальності Фінанси. З 2008 року введено нову дисципліну бакалаврського рівня підготовки «Фінансова біржова діяльність» (вибіркова, ІІІ-й курс) для студентів кредитно-економічного факультету, фінансово-економічного та факультету міжнародної економіки та менеджменту.

Кафедра менеджменту банківської діяльності є випускаючою, за кафедрою закріплена магістерська програма зі спеціальності «Банківська справа»:

УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ БІЗНЕСОМ

.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Науки бакалаврського рівня (нормативні)
Аналіз діяльності банківських та небанківських кредитних установ

Наука бакалаврського рівня  для спеціальності 6508/1 надає студентам необхідні теоретичні знання та забезпечує практичні навички щодо організації інформаційної бази та методів аналізу діяльності  банків та небанківських кредитних установ.

Маркетинг в кредитних установах

«Маркетинг в кредитних установах» — наука, предметом якої є вивчення комплексної системи організації кредитної  справи та збуту послуг кредитних установ, що зорієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі вивчення та прогнозування грошового ринку

Безпека фінансово-кредитних установ

Наука “Безпека фінансово-кредитних установ” опановується з метою знайомства студентів з основами забезпечення безпеки діяльності комерційних банків, кредитних спілок, ломбардів.

Фінансовий облік у банку

Дисципліна бакалаврського рівня для студентів спеціальності 6508/1,вивчаються основні поняття фінансового обліку  в банках, методика визначення впливу банківських операцій на зміни у фінансовому стані банку; правила розкриття інформації про базові активи, зобов’язання, капітал власників, доходи та витрати у формах фінансової звітності

Дисципліни бакалаврського рівня (вибіркові)
Основи безпеки бізнесу

Дисципліна бакалаврського рівня циклу професійної підготовки, вивчаютьсяоснови безпеки підприємницької діяльності, умови і правила її організації,  порядок і правила організації охорони установ підприємств, заходи захисту інформації, основні заходи безпеки комерційних та фінансових операцій та їх технологій, основи безпеки кадрової політики

Основи фундаментального аналізу економічних процесів

Навчальна дисципліна «Основи фундаментального аналізу економічних процесів» — має теоретико-прикладний характер. Дана дисципліна є спеціальною дисципліною, предметом якої є вивчення найважливіших понять макроекономіки та основних економічних індикаторів

Фінансова біржова діяльність

Дисципліна бакалаврського рівня циклу професійної підготовки, дає студентам знання про організацію біржової діяльності, методи аналізу фінансових ринків та прогнозування ринкових індикаторів, спрямована на формування вмінь та навичок щодо застосування цих знань в роботі на фінансових біржових ринках в режимі реального часу

Фінансовий облік у банку (для спеціальності 6508)

Вибіркова дисципліна бакалаврського рівня для студентів спеціальності 6508, вивчаються основні поняття фінансового обліку в банках, методика вивчення впливу банківських операцій на зміни у фінансовому стані банку; правила розкриття інформації про базові активи, зобов'язання, капітал власників, доходи та витрати у формах фінансової звітності

Міжпредметний тренінг (Фінансова звітність банку: складання та аналіз)

Підготовка бакалаврів зі спеціальності «банківська справа» потребує ретельного дотримання вимог щодо практичного наповнення навчального процесу. Тренінг є формою навчання, яка максимально наближена до практичної діяльності і надає реальну базу знань та навичок  для подальшого використання  у практичній роботі в  банківських установах

Науки та дисципліни магістерського рівня
Фінансовий менеджмент у банку

Наука “Фінансовий менеджмент у банку” належить до нормативної частини навчальної програми професійної підготовки магістрів з економіки та підприємництва, що орієнтована на опанування студентами сучасних методів управління фінансовою діяльністю банку

Банківське регулювання та нагляд

Мета  науки: формування у магістрантів знань з теорії та практики банківського регулювання, методології та інструментарію здійснення нагляду за діяльністю банків з боку Національного банку України, зокрема входження банківських установ на фінансовий ринок, здійснення пруденційного безвиїзного нагляду, поточного нагляду та моніторингу якості управління ризиками в банках, ранньої діагностики неплатоспроможності банків

Управління банківськими ризиками

«Управління банківськими ризиками» — спеціальна дисципліна, предметом якої є вивчення комплексної системи організації управління ризиками у банку

Валютне регулювання та контроль

“Валютне регулювання та контроль” - спеціальна дисципліна, предметом якої є регламентація державою та уповноважених нею органів порядку проведення міжнародних розрахунків та  валютних операцій

Банківська статистична звітність

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки магістрів за спеціальністю  «Банківська справа».

Вивчення матеріалу курсу базується на знаннях, здобутих студентами у процесі опанування дисциплін, що вивчались на попередніх навчальних курсах: «Гроші та кредит», «Облік та аудит в банку», «Центральний банк та грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Статистика» та інших дисциплін.

Методи аналізу фінансових ринків

Навчальна дисципліна «Методи аналізу фінансових ринків» — це спеціальна дисципліна, предметом якої є вивчення аналітичних підходів та методів роботи банківських та інших спеціалістів на відкритих фінансових ринках і має теоретико-прикладний характер

Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ

Дисципліна „Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ” спеціальна, предметом якої є вивчення діяльності фінансових установ, спрямованої на формування, використання і захист їх інформаційного ресурсу, протидії інформаційно-психологічному впливу суб’єктів інформаційного протиборства з метою застосування цих інструментів для грамотного накопичення, використання і захисту інформаційного ресурсу у своїх професійній діяльності, опанування безпечною поведінкою в умовах активного поширення інформаційних технологій впливу.

Антикризовий менеджмент у банку

Метою дисципліни «Антикризовий менеджмент у банку» є формування у студентів об’єктивного уявлення, знань змісту і процесу виконання антикризових заходів у проблемних банках, основних завдань та методики розробки антикризової програми

Фінансова безпека

Метою вивчення дисципліни «Фінансова безпека» є формування у студентів об’єктивного розуміння ролі і місця фінансової безпеки у забезпеченні економічної безпеки господарюючих суб’єктів та науково-методичних знань і вмінь щодо її організації у діяльності банків

Інновації у банківському бізнесі

Дисципліна «Інновації у банківському бізнесі» належить до нормативних дисциплін магістерської програми «Управління банківським бізнесом» навчальної програми професійної підготовки магістрів з галузі знань «Управління та адміністрування» (спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Банківська справа»), що орієнтована на опанування студентами інноваційних методів управління фінансовою діяльністю банку

Навчально-консультаційний пункт

Завданням Навчально-консультаційного пункту (НКП) кафедри менеджменту банківської діяльності є всебічне сприяння підвищенню якості викладання навчальних дисциплін, надання допомоги професорсько-викладацькому складу кафедри у проведенні навчально-методичної, наукової та організаційної роботи щодо формування висококваліфікованих спеціалістів. НКП надає методичну допомогу студентам, аспірантам у їхній самостійній роботі з підготовки до практичних і семінарських занять, написання контрольних та курсових робіт, модульних завдань, магістерських дипломних робіт, рефератів тощо. НКП також надає методичну та консультативну допомогу студентам магістерської програми в організації проходження виробничої та переддипломної практики.

Завідувач навчально-консультаційного пункту — Бровченко Марія Нилівна

Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, 3-й корпус КНЕУ, 8-й поверх, ауд. 085. Тел.: 456-32-93

Контактна інформація

Розташування: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, 8-й поверх 3-го корпусу КНЕУ, ауд. 085 Тел.: 456-32-93 (кафедра) 371-62-84 (зав. кафедри)

e-mail: bankmem@kneu.ua. Адреса (поштова): 03057 м. Київ, пр. Перемоги, 54/1ДВНЗ „КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, кафедра менеджменту банківської діяльності. 

Ми у соціальних мережах